Dopasowanie opcji farb do zalewkowania

Dopasowanie wartości neutralnej gęstości farb

Dopasowując neutralne gęstości farb wykorzystywanych w zalewkowaniu, można kontrolować precyzję zalewkowania. Domyślne gęstości farb podstawowych są określane na podstawie próbek zgodnych ze standardami obowiązującymi w różnych regionach. O tym, jaki standard obowiązuje w konkretnym przypadku decyduje wersja językowa systemu. Na przykład w wersjach angloamerykańskich i kanadyjskich obowiązuje standard SWOP (Specifications for Web Offset Publications) opracowany przez organizację Graphic Arts Technical Foundation of North America. Neutralne gęstości farb podstawowych można uczynić zgodnymi ze standardami obowiązującymi w innych regionach świata.

Gęstości neutralne kolorów dodatkowych mechanizm zalewkowania określa na podstawie ich odpowiedników CMYK. W przypadku większości kolorów dodatkowych gęstości ich odpowiedników CMYK są wystarczająco dokładne dla utworzenia właściwych zalewek. Farby dodatkowe, których nie da się łatwo symulować za pomocą farb podstawowych (np. farby metaliczne i lakiery), mogą wymagać dopasowania neutralnych gęstości. Określając nowe gęstości, można spowodować, że farba postrzegana przez ludzkie oko jako jaśniejsza lub ciemniejsza, będzie tak samo rozpoznawana przez mechanizm zalewkowania, a stosownie do wyniku rozpoznania będą tworzone odpowiednie zalewki.

Informacje o odpowiedniej neutralnej gęstości danej farby należy uzyskać od firmy drukarskiej. Najbardziej dokładna metoda określania wartości gęstości to pomiar próbki farby za pomocą specjalistycznego miernika gęstości. Należy odczytać wartość „V” (gęstość wizualną). Nie należy używać filtrów kolorów podstawowych. Jeśli odczyt wartości będzie różnił się od ustawienia domyślnego, należy wpisać nową wartość neutralnej gęstości.

Uwaga:

Zmiana neutralnej gęstości koloru dodatkowego wpływa tylko na zalewki w tym kolorze. Nie powoduje natomiast żadnych zmian tego koloru w dokumencie.

Dopasowując wartości neutralnej gęstości, należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

Farby metaliczne i nieprzezroczyste

Farby metaliczne są zwykle ciemniejsze od ich odpowiedników CMYK. Mówiąc ogólnie, neutralne gęstości metalicznych i nieprzezroczystych farb dodatkowych powinny być dużo wyższe od ich wartości domyślnych. Dzięki temu kolory dodatkowe nie będą się „rozlewały”.

Uwaga:

Aby uniemożliwić rozlewanie się nieprzezroczystej farby na inne kolory, należy przejść do menu Typ Menedżera farb i zaznaczyć opcję Nieprzezroczyste lub Ignoruj nieprzezroczyste (opcja będzie działać, o ile inna farba nieprzezroczysta nie ma wyższej neutralnej gęstości).

Farby pastelowe

Te farby są zwykle jaśniejsze od ich odpowiedników w kolorach podstawowych. Neutralną gęstość takich farb można obniżyć w stosunku do gęstości domyślnej, tak aby zapewnić ich nakładanie na ciemniejsze kolory sąsiednie.

Inne farby dodatkowe

Niektóre kolory dodatkowe, np. turkusowy lub jaskrawo-pomarańczowy, są wyraźnie jaśniejsze lub ciemniejsze od ich odpowiedników CMYK. Aby to stwierdzić, można porównać wydrukowane próbki kolorów dodatkowych i wydrukowane próbki ich odpowiedników CMYK. W razie konieczności można odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć neutralną gęstość farby dodatkowej.

Dostosowywanie zalewek do specjalnych farb

Osoby używające pewnych specjalnych farb powinny zapoznać się z następującymi uwagami. Na przykład, jeśli ktoś używa w dokumencie lakieru, zwykle nie chce, aby lakier miał wpływ na zalewki. Niemniej, jeśli pewne obszary dokumentu mają być pokryte całkowicie nieprzezroczystą farbą, nie trzeba tworzyć zalewek elementów pokrywanych. W takich sytuacjach można skorzystać z różnych opcji farb. Zwykle nie należy zmieniać ustawień domyślnych, chyba że zalecił to przedstawiciel drukarni.

Uwaga:

Specjalne farby i lakiery można utworzyć, mieszając dwa kolory dodatkowe lub mieszając kolor dodatkowy z pewnymi farbami podstawowymi.

 1. Należy otworzyć Menedżera farb i zaznaczyć farbę wymagającą specjalnego traktowania.
 2. W obszarze Typ należy wybrać jedną z następujących opcji i kliknąć na OK:

  Zwykły

  Należy stosować w przypadku tradycyjnych farb podstawowych i większości farb dodatkowych.

  Przezroczysty

  Należy używać w przypadku farb przezroczystych, aby zapewnić zalewkowanie elementów pod nimi. Opcja jest użyteczna, na przykład, w przypadku lakierów.

  Nieprzezroczysty

  Opcję należy stosować w przypadku farb nieprzezroczystych, aby zapobiec zalewkowaniu kolorów pod spodem, ale umożliwić zalewkowanie wzdłuż krawędzi farby. Opcja jest użyteczna, na przykład, w przypadku farb metalicznych.

  Ignoruj nieprzezroczyste

  Opcję należy stosować w przypadku farb nieprzezroczystych, aby zapobiec zalewkowaniu kolorów pod spodem, a także zalewkowaniu wzdłuż krawędzi farby. Opcja jest użyteczna w przypadku tych farb, np. lakierów, które wchodzą w niepożądane reakcje z innymi farbami.

Dopasowywanie kolejności zalewkowania

Sekwencja zalewek (nazywana również kolejnością zalewkowania) jest zgodna z kolejnością drukowania farb, ale nie jest zgodna z kolejnością generowania rozbarwień.

Kolejność zalewkowania jest szczególnie ważna, jeśli są drukowane różne kolory nieprzezroczyste, np. metaliczne. Nieprzezroczyste farby o niższych numerach (w sekwencji zalewek) są rozlewane pod farbami o wyższych numerach. Procedura ta uniemożliwia rozlewanie ostatnio używanej farby i prowadzi do właściwych zalewek.

Uwaga:

Domyślnej kolejności zalewkowania nie należy zmieniać bez uprzednich konsultacji z firmą drukarską.

 1. Otwórz Menedżera farb. W kolumnie Sekwencja na liście farb zostanie pokazana bieżąca kolejność zalewkowania.
 2. Zaznacz farbę, wpisz nową wartość w polu Sekwencja zalewkowania i naciśnij na klawisz Tab. Numer zaznaczonej farby w sekwencji zmieni się, co spowoduje zmianę numerów innych farb.
 3. Powtórz poprzedni krok dla kolejnych farb (o ile zachodzi taka potrzeba) i kliknij na OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto