Najnowsze samouczki programu InDesign można znaleźć na stronie Samouczki wideo – InDesign .

Formaty EPUB

Artykuły

Artykuły pozwalają w prosty sposób tworzyć związki pomiędzy elementami strony. Związki te używane są do określania zawartości do wyeksportowania do formatów EPUB, HTML lub dostępnych plików PDF oraz do określania porządku zawartości.

Panel Artykuły z wysuwanym menu opcji
Panel Artykuły z wysuwanym menu opcji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Artykuły (CS5.5)

Połączone wątki

Połączone wątki programu Adobe InDesign CS5 ułatwiają zarządzanie wieloma wersjami tego samego wątku lub zawartości tekstowej w tym samym dokumencie.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Zawartość połączona.

Opcje eksportu obiektów

Opcje eksportu obiektów używane są do określania parametrów eksportu, które wymagane są podczas eksportowania do różnych formatów, takich jak EPUB, HTML lub dostępny plik PDF. Opcje eksportu obiektów odnoszą się zarówno do ramek tekstowych, graficznych, jak i grup. Opcje eksportu obiektów odnoszą się do pojedynczych obiektów lub grup i mogą nadpisać ogólne ustawienia eksportu. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje eksportu obiektów.

Okno dialogowe opcji eksportu obiektów
Okno dialogowe opcji eksportu obiektów

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje eksportu obiektów (CS5.5)

Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu

Style Akapit i Znak mają teraz nową funkcję drugorzędną – Znakowanie eksportu. Znakowanie eksportu pozwala zdefiniować sposób, w jaki tekst ze stylem programu InDesign powinien być znakowany w formacie HTML/EPUB lub w oznakowanym pliku wyjściowym PDF.

Okno dialogowe Styl akapitu z opcjami znakowania eksportu
Okno dialogowe Styl akapitu z opcjami znakowania eksportu

Integracja z pakietem Adobe Digital Publishing Suite

Aby umożliwić tworzenie bogatych, interaktywnych publikacji dla tabletów, program InDesign zawiera panele Folio Builder i Kreator nakładek. Paneli tych można używać do tworzenia publikacji cyfrowych zwanych folio.

Obieg pracy programu InDesign i pakietu Digital Publishing Suite
Obieg pracy programu InDesign i pakietu Digital Publishing Suite

Aby zobaczyć omówienie tego rozwiązania, zobacz Omówienie pakietu Digital Publishing Suite. Więcej informacji o tworzeniu cyfrowych publikacji dla urządzeń mobilnych można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/learn_dps_help_pl.

Ulepszony eksport EPUB i HTML

Program InDesign CS5 zawiera udoskonalony moduł eksportu do formatów EPUB i HTML, który oferuje kilkanaście ulepszeń w zakresie obiegu pracy eksportu EPUB.

Zobacz tematy Eksportowanie zawartości do formatu EPUB i Eksportowanie zawartości do formatu HTML.

Niektóre z tych funkcji wymienione są niżej.

 • Ogólne opcje eksportu: Definiowanie marginesów książki, użycie porządku artykułów do określenia porządku czytania.

 • Opcje eksportu obrazów: Definiowanie ustawień PPI rozdzielczości obrazu, wielkości oraz dodana obsługa obrazów PNG. Można także określić ustawienia wyrównania obrazu, przestrzeń przed i za obrazem oraz wstawiać podziały stron.

 • Opcje eksportowania zawartości: łamanie dokumentu według stylów akapitów, ulepszenia przypisów dolnych, usuwanie miękkich końców wierszy.

Opcje eksportu EPUB
Opcje eksportu EPUB

 • Znaczniki audio i wideo w HTML: Umieszczone pliki audio i wideo .264 są zamknięte w znacznikach HTML5 <audio> i <wideo>. Znaczniki audio i wideo HTML5 obsługuje coraz większa liczba dostawców sprzętu i oprogramowania.

 • Funkcje języka J: Obsługa tekstu pionowego i znaków języka Ruby.

 • Dodano obsługę dla podlist: Podlisty sformatowane przy pomocy funkcji punktorów i automatycznego numerowania programu InDesign są przedstawiane jako listy uporządkowane i nieuporządkowane.

 • Nagłówki i stopki tabel: Nagłówki i stopki tabel są eksportowane do formatu EPUB i HTML.

 • Spis treści: Spis treści programu InDesign jest teraz umieszczany w eksporcie EPUB, a nie w manifeście NCX.

 • Data publikacji: Wartość metadanych dotycząca daty publikacji wstawiana jest automatycznie. Inne dane, takie jak autor i słowa kluczowe, które można podać przy pomocy opcji Plik > Informacje o pliku, są również eksportowane do pliku EPUB.

Użyteczność i wydajność

Ulepszenia formatu PDF

Dodano obsługę formatu PDF/X-4:2010 Format PDF/X-4:2010 jest identyczny z wcześniejszym PDF/X-4:2008, z tym wyjątkiem, że nie posiada pewnych ograniczeń dotyczących sposobu określenia warstw w pliku PDF. Zmiana ta pozwala programowi InDesign CS5.5 na umożliwienie tworzenia warstw w eksportowanych plikach PDF oraz zapewnia zgodność ze standardem PDF 1.6. Poza obsługą warstw PDF 1.6 pozwala również wybrać kompresję formatu JPEG2000 jako opcję dla obrazów kolorowych i w skali szarości.

Jeśli wcześniej wykorzystywano format PDF/X-4:2008 do autoryzowania plików wysyłanych do drukarek, nie należy oczekiwać żadnych zmian w obiegu pracy.

Uwaga:

Domyślne predefiniowane ustawienie Adobe PDF [PDF/X-4:2008] zostało zachowane, jednak uaktualniono je do korzystania ze specyfikacji PDF/X-4:2010, aby istniejące obiegi pracy nadal działały.

Przeciąganie i upuszczanie zakotwiczonych obiektów

Możesz teraz przeciągnąć istniejący obiekt do ramki tekstowej i zakotwiczyć go. Przeciągnij niebieski kwadrat umieszczony w pobliżu prawego górnego rogu do miejsca, w którym chcesz go zakotwiczyć.

Przeciąganie i upuszczanie zakotwiczonych obiektów
Przeciąganie niebieskiego kwadratu, by zakotwiczyć obiekt

Lepsza obsługa znacznika PDF

Twórz dostępne pliki PDF dla programów Adobe Acrobat, Adobe Reader oraz innego oprogramowania, takiego jak czytniki ekranowe. Program InDesign automatycznie dodaje znaczniki do następujących elementów.

 • Tabele i tabele zagnieżdżone


  Znaczniki tabel w eksportowanych plikach PDF

 • Listy i listy zagnieżdżone


  Znaczniki list w eksportowanych plikach PDF

 • Przypisy dolne


  Znaczniki przypisów dolnych w eksportowanych plikach PDF

 • Hiperłącza


  Znaczniki hiperłączy w eksportowanych plikach PDF

Uwaga:

Znaczniki THead, TBody i TFoot są uwzględniane tylko wtedy, gdy dokonywany jest eksport do pliku PDF w wersji 1.5 lub nowszej

Aby uzyskać informacje na temat eksportowaniu plików PDF, zobaczEksport do formatu PDF do drukowania i Tworzenie dokumentów interaktywnych PDF.

Ulepszenia formatu PDF

Dodano obsługę formatu PDF/X-4:2010 Format PDF/X-4:2010 jest identyczny z wcześniejszym PDF/X-4:2008, z tym wyjątkiem, że nie posiada pewnych ograniczeń dotyczących sposobu określenia warstw w pliku PDF. Zmiana ta pozwala programowi InDesign CS5.5. na umożliwienie tworzenia warstw w eksportowanych plikach PDF oraz zapewnia zgodność ze standardem PDF 1.6. Poza obsługą warstw PDF 1.6 pozwala również wybrać kompresję formatu JPEG2000 jako opcję dla obrazów kolorowych i w skali szarości.

Jeśli wcześniej wykorzystywano format PDF/X-4:2008 do autoryzowania plików wysyłanych do drukarek, nie należy oczekiwać żadnych zmian w obiegu pracy.

Uwaga:

Domyślne predefiniowane ustawienie Adobe PDF [PDF/X-4:2008] zostało zachowane, jednak uaktualniono je do korzystania ze specyfikacji PDF/X-4:2010, aby istniejące obiegi pracy nadal działały.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online