Podręcznik użytkownika Anuluj

Ścieżki edukacyjne

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager

Co to jest ścieżka edukacyjna?

Często administratorów interesuje możliwość przygotowania szczegółowego programu nauczania oferującego dogłębną wiedzę na konkretny temat lub z określonej dziedziny specjalizacji. Może też to być seria kursów szkoleniowych, które pracownicy lub klienci powinni ukończyć. Wymaga to połączenia ze sobą zestawu kursów i programów w taki sposób, aby utworzyć kompletny pakiet szkoleniowy. 

W tym miejscu do gry wchodzi ścieżka edukacyjna. Ścieżka edukacyjna to droga, jaką musi przebyć uczeń, aby opanować po pewnym czasie jakieś zagadnienie. Uczniowie mają kontrolę nad przebiegiem szkolenia. Mogą zdobywać i utrwalać wiedzę we własnym tempie z większą efektywnością. 

Przykładowo podczas wdrażania nowych pracowników organizacja przeprowadza szkolenia na temat zasad i procedur, kultury firmy, jej historii itd. Kursy w ścieżce edukacyjnej są umieszczane stosownie do potrzeb pracowników, dzięki czemu pracownicy mogą rejestrować się w kursach zgodnie z przygotowaną dla nich ścieżką edukacyjną. Od Ciebie zależy wybór użytkowników i to Ty rejestrujesz ich w tej ścieżce, aby mogli kończyć kolejne kursy.

Zalety ścieżki edukacyjnej

Dzięki ścieżkom edukacyjnym dostarczanie programu szkoleniowego jest wygodne i bezproblemowe. Oto niektóre z najważniejszych zalet ścieżki edukacyjnej:

 1. Przypisywanie umiejętności i poziomu umiejętności bezpośrednio do ścieżki edukacyjnej. Brak konieczności dopasowywania punktów umiejętności. Gdy uczeń kończy ścieżkę edukacyjną, zdobywa wspomniany poziom umiejętności. 
 2. Możliwość osadzania istniejącej ścieżki edukacyjnej w nowej ścieżce edukacyjnej. Możliwość osadzania jest dostępna tylko dla 1 poziomu osadzania.Z tego względu ścieżka edukacyjna już zawierająca osadzoną ścieżkę nie może zostać osadzona w nowej ścieżce. 
 3. Możliwość dodawania warunków wstępnych, materiałów pomocniczych i zasobów na poziomie ścieżki edukacyjnej. 
 4. Możliwość tworzenia sekcji. Każda sekcja może mieć tytuł. 
 5. Możliwość ustawiania ścieżek jako obowiązkowych i konfigurowania kryteriów ukończenia.

Dodawanie ścieżki edukacyjnej

W usłudze Learning Manager w aplikacji administratora kliknij w lewym panelu opcję Ścieżka edukacyjna.

Na stronie Ścieżka edukacyjna kliknij przycisk Dodaj. Wprowadź szczegóły.

Dodawanie ścieżki edukacyjnej
Dodawanie ścieżki edukacyjnej

Po utworzeniu ścieżki edukacyjnej wybierz nowo utworzoną ścieżkę edukacyjną i dodaj do niej kursy.

Możesz dodać umiejętności i przypisać odznakę do ścieżki edukacyjnej. Aby dodać umiejętność, wybierz wymaganą umiejętność bądź umiejętności z listy rozwijanej Wybierz umiejętność. Wybierz też poziom dla umiejętności.

Dodawanie umiejętności
Dodawanie umiejętności

Przypisz odznakę do ścieżki edukacyjnej. Wybierz odznakę z listy dostępnych odznak.

Zgodnie z preferencjami kliknij opcję Uporządkowane lub Nieuporządkowane, by ustawić kolejność dla sekcji i szkolenia.

W przypadku wybrania opcji Uporządkowane kursy pojawią się w tej samej kolejności, w jakiej je utworzono W przypadku wybrania opcji Nieuporządkowane kursy nie są ustawione w powyższej kolejności. Uczniowie mogą kończyć kursy w dowolnej kolejności.

Aby dodać kurs do ścieżki edukacyjnej, kliknij pozycję Dodaj kursy lub ścieżki edukacyjne.

W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz szkolenie, które chcesz dodać do ścieżki edukacyjnej.

Wybieranie szkolenia
Wybieranie szkolenia

Możesz dodatkowo posortować kursy zgodnie z przypisanymi umiejętnościami, datą modyfikacji i efektywnością kursu.

Po wybraniu kursów lub ścieżki edukacyjnej kliknij pozycję Zapisz.

W obrębie ścieżki edukacyjnej możesz wykonywać następujące operacje:

Tworzenie i konfigurowanie sekcji: Sekcję tworzy się, aby zgrupować wiele kursów szkoleniowych, które tworzą obszar lub istotny składnik szkolenia. Każda sekcja może mieć tytuł. Każda sekcja może też być oznaczona jako obowiązkowa z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi ukończenia.  

Ustawianie kursów jako obowiązkowych w ramach każdej sekcji: Zaznacz lub cofnij zaznaczenie pola wyboru Obowiązkowe, jeśli chcesz lub nie chcesz, aby szkolenia były obowiązkowe w ramach ścieżki edukacyjnej. Jeśli zaznaczysz pole wyboru, jako obowiązkowe możesz ustawić wszystkie szkolenia lub tylko niektóre z nich.

Wybieranie obowiązkowego szkolenia
Wybieranie obowiązkowego szkolenia

Zmiana kolejności: Kursy można przenosić w górę i w dół, zmieniając ich kolejność. 

Zmienianie kolejności szkoleń
Zmienianie kolejności szkoleń

Usuwanie kursu: Na karcie kursu kliknij symbol X i usuń kurs ze ścieżki edukacyjnej. 

Usuwanie kursu
Usuwanie kursu

Po wprowadzeniu zmian kliknij pozycję Publikuj, aby opublikować ścieżkę edukacyjną.

Zagnieżdżona ścieżka edukacyjna

Ścieżkę edukacyjną można umieścić wewnątrz innej ścieżki edukacyjnej, ale wewnątrz można zagnieździć maksymalnie jedną ścieżkę edukacyjną.

Ścieżkę edukacyjną wstawia się tak samo jak kurs. 

Zagnieżdżona ścieżka edukacyjna
Zagnieżdżona ścieżka edukacyjna

Ustawienia ścieżki edukacyjnej

W sekcji Ustawienia możesz dodać wymagania wstępne i materiały pomocnicze, które uczeń musi mieć, zanim zacznie ścieżkę edukacyjną. Można również dodać zasoby, które będą pomocne dla ucznia.

Ustawienia ścieżki edukacyjnej
Ustawienia ścieżki edukacyjnej

Wystąpienia

W wystąpieniach ścieżki edukacyjnej wyświetlany jest dodatkowy kafelek Ścieżki edukacyjne. Widoczna jest w nim liczba programów edukacyjnych dodanych do ścieżki edukacyjnej.

Na kafelku Kursy widać wystąpienia kursów, które są widoczne dla uczniów zarejestrowanych w tym wystąpieniu.

Pole wyboru Pozwól uczniom na wybór elementów (elastyczna ścieżka edukacyjna) ma zastosowanie wyłącznie do kursów. Wszystkie podrzędne ścieżki edukacyjne będą miały opcję mapowania wystąpienia programu edukacyjnego na ścieżkę edukacyjną. Domyślnie mapowanie jest ustawione na wystąpienie domyślne.

Wystąpienie domyślne
Wystąpienie domyślne

Powiadomienia

Istnieją trzy opcje:

 1. Kursy i ścieżki edukacyjne wszystkich poziomów (domyślnie zaznaczona): Uczeń otrzymuje powiadomienia o nieukończonych kursach niezależnie od poziomu na ścieżce edukacyjnej.
 2. Ścieżka edukacyjna najwyższego poziomu: Uczeń otrzymuje powiadomienia o nieukończonych kursach należących do nadrzędnej ścieżki edukacyjnej.
 3. Tylko ścieżka edukacyjna i element potomny pierwszego poziomu: Uczeń otrzymuje powiadomienia o nieukończonych kursach, które są bezpośrednio podrzędne względem nadrzędnej ścieżki edukacyjnej.

Na podstawie tej opcji wyzwalane są przypomnienia dla powiadomień. Domyślnie dla wystąpienia jest włączona opcja Kursy i ścieżki edukacyjne wszystkich poziomów.

Ważna uwaga

Nazwa istniejącej funkcji Programy edukacyjne zostanie zmieniona na Ścieżki edukacyjne natychmiast po wydaniu. Jeśli chcesz nadal używać nazwy Programy edukacyjne, zalecamy skorzystanie z funkcji terminologii w celu zastosowania wymaganej terminologii. W ten sposób możesz nadal korzystać z frazy „program edukacyjny”.

Ścieżki edukacyjne oferują szereg funkcji. Niektóre z nich są dostępne natychmiast po wydaniu. Administratorzy i autorzy mogą zacząć z nich korzystać. Rozszerzone możliwości, takie jak „Sekcje”, „Dodawanie ścieżki edukacyjnej w innej ścieżce” itp., są wyłączone i można je włączyć, zaznaczając pole wyboru wspomniane poniżej.

 Uczniowie mogą nadal korzystać z programów edukacyjnych (teraz nazywanych ścieżkami edukacyjnymi), a autorzy i administratorzy mogą nadal je tworzyć. Aby skorzystać z zalet rozszerzonych funkcji ścieżki edukacyjnej wspomnianych powyżej, administrator powinien włączyć ustawienie zgodnie z opisem poniżej. Po jego włączeniu rozszerzone możliwości ścieżki edukacyjnej staną się dostępne. 

Strona Ustawienia > Ogólne zawiera nową opcję do włączania ścieżek edukacyjnych. Jeśli ta opcja jest włączona, można dodawać kursy i programy edukacyjne w ramach ścieżki edukacyjnej. Po włączeniu opcji nie można jej zmienić.

Inne szczegóły związane ze ścieżką edukacyjną 

Opcja ścieżki edukacyjnej jest wyłączona/niezaznaczona w ustawieniach administratora.

Konta korzystające z natywnych aplikacji internetowych

Uczniowie

 • Domyślnie uczniowie napotkają zmianę w terminologii z „program edukacyjny” na „ścieżka edukacyjna”. Wprowadzono ją, aby uczynić interfejs bardziej intuicyjnym. Jeśli nie chcesz tej zmiany, zapoznaj się z punktami poniżej.  

 • Ta zmiana nie zostanie jednak odzwierciedlona w interfejsie użytkownika, jeśli użyto już funkcji „Terminologia niestandardowa” do zastąpienia terminu „Programy edukacyjne” innym tekstem niestandardowym. 

 • Jeśli jeszcze nie skorzystano z opcji Terminologia niestandardowa, ale chcesz zachować w terminologii frazę „Programy edukacyjne”, możesz to zrobić po wydaniu za pomocą funkcji „Terminologia niestandardowa”.

 • Ogólny kosmetyczny wygląd wcześniejszego terminu „Programy edukacyjne” zostanie zaktualizowany do atrakcyjniejszego wizualnie.

Autorzy i administratorzy

 • Terminologia w obrębie aplikacji administratora i autora jest taka sama jak u uczniów.

 • Interfejs użytkownika dla autorów i administratorów w zakresie tworzenia i aktualizacji wcześniejszych obiektów „Program edukacyjny” zostanie teraz zaktualizowany do nowego interfejsu użytkownika. Nie będzie żadnej utraty funkcjonalności, a jedynie interfejs użytkownika do wykonywania operacji będzie bardziej intuicyjny. Te zmiany w interfejsie użytkownika zostaną odzwierciedlone na Twoim koncie, nawet jeśli nie zdecydujesz się włączać funkcji „Rozszerzone funkcje ścieżki edukacyjnej”, i nie będzie im towarzyszyć utrata funkcjonalności. 

 • Wszelkie istniejące obiekty Program edukacyjny nie ulegną zmianie, więc uczniowie nie zauważą żadnych zmian (poza zmianą terminologii wskazaną powyżej). Autorzy i administratorzy mogą zauważyć w swoich istniejących obiektach domyślnie grupowanie o nazwie „Sekcja”, które nie będzie miało żadnego istotnego wpływu na funkcjonalność. Autorzy i administratorzy zobaczą także dodatkowe funkcje, takie jak Umiejętności, Materiały pomocnicze itd. Jednak dopóki nie zostaną one faktycznie użyte, nie będą miały żadnego wpływu na uczniów.

Raportowanie

 • Jeśli opcja ścieżki edukacyjnej nie zostanie włączona, nie będzie żadnych zmian w strukturze raportu transkryptu ucznia spowodowanych ścieżką edukacyjną. Jak jednak wskazano we wcześniejszym powiadomieniu (patrz tabela we wcześniejszej wiadomości), zaraz po wydaniu maksymalnie z prawej strony transkryptu ucznia zostanie dodana jedna nowa kolumna.

Konta korzystające z bezklientowej platformy edukacyjnej

Uczniowie

 • Brak zmian dla uczniów w interfejsie bezklientowym. Także w interfejsach API służących do generowania raportów nie ma żadnych bezpośrednich zmian. 

Autorzy i administratorzy

 • Takie same zmiany jak wskazane powyżej dla autorów/administratorów.

Raportowanie

 • Takie same zmiany jak wskazane powyżej dla raportowania.

Opcja Ścieżki edukacyjne jest włączona/zaznaczona w ustawieniach administratora

Konta korzystające z natywnych aplikacji internetowych

Uczniowie

 • Gdy ta opcja jest włączona, takie same zmiany jak dla uczniów.

 • Gdy zaczniesz korzystać z rozszerzonej funkcjonalności ścieżek edukacyjnych, uczniowie zyskają wgląd w bardziej rozbudowane ścieżki, z osadzonymi ścieżkami i sekcjami, umiejętności i odznaki uzyskiwane po zakończeniu ścieżki, zasoby na poziomie ścieżki i inne korzyści.

Autorzy i administratorzy

 • Gdy ta opcja jest włączona, takie same zmiany jak dla autorów i administratorów.

 • Użytkownicy zyskają dostęp do większej funkcjonalności przy przygotowywaniu rozbudowanych ścieżek. Można definiować poziomy umiejętności automatycznie zdobywane przez ucznia po ukończeniu ścieżki (nie ma konieczności koncentrowania się na liczeniu punktów kredytowych dla poziomów). Zasoby można dodawać na poziomie ścieżki (co nie jest obecnie możliwe). Sekcje można tworzyć tak, aby każda mogła obejmować X z Y opcji. Można osadzać ścieżkę edukacyjną w innej ścieżce edukacyjnej (obsługiwany jest jeden poziom hierarchii)

Raportowanie

 • Do struktur „Transkrypt ucznia” i „Raport zawartości” zostanie dodanych kilka nowych kolumn, aby umożliwić wprowadzenie nowej funkcji osadzania ścieżek w ścieżkach. Może to mieć wpływ na kod integracji, który mógł zostać napisany w celu wyeksportowania tych danych do niestandardowego magazynu danych/bazy danych poza aplikacją Prime. Ta informacja znajdowała się w tabeli zawartej we wcześniejszych wiadomościach.

Konta korzystające z bezklientowej platformy edukacyjnej

Uczniowie

 • Nie ma żadnych zmian dla uczniów, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany w implementacji bezklientowej platformy edukacyjnej, ponieważ interfejsy API, na bazie których zbudowano interfejs bezklientowy, nie ulegną zmianie.

 • Jeśli takie zmiany zostaną wprowadzone, zacznij korzystać z rozszerzonych funkcji ścieżek edukacyjnych, tworząc nowe ścieżki edukacyjne. Konieczne będzie jednak wprowadzenie zmian do implementacji bezklientowej platformy edukacyjnej, aby odzwierciedlić te zmiany w aplikacji ucznia. Interfejsy API aplikacji Prime umożliwią to.

Autorzy i administratorzy

 • Takie same zmiany jak wskazane powyżej dla autorów/administratorów.

Raportowanie

 • Takie same zmiany jak wskazane powyżej dla raportowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto