Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites

Usługa Adobe Learning Manager (ALM) integruje się z witrynami Adobe Experience Manager (AEM). Umożliwia to opracowywanie własnej witryny i aktywnych interfejsów mobilnych usługi Adobe Learning Manager przy minimalnym nakładzie pracy na pisanie kodu. Dzięki tej integracji można tworzyć dostosowane środowiska edukacyjne dla użytkowników.

Aby umożliwić tworzenie takich środowisk, jest dostępny pakiet witryny odniesienia Adobe Learning Manager dla programu AEM Sites. Jest to plik ZIP, który można zainstalować w wystąpieniu programu AEM Sites.

Pakiet zawiera szablony stron internetowych i składniki witryn oraz osadzane widżety do programu AEM Sites — na przykład katalog Edukacja, kalendarz i inne narzędzia.

Po zainstalowaniu pakietu witryny odniesienia ALM można przystąpić do tworzenia witryny usługi Adobe Learning Manager obsługiwanej w wystąpieniu programu AEM Sites. Użytkownicy mogą przeciągać składniki i upuszczać je w tej witrynie.

Instalowanie pakietu witryny odniesienia ALM

Wymagania wstępne

 • Licencje na oprogramowanie AEM Sites i Adobe Commerce

 • AEM on-premise 6.5 lub Adobe Experience Manager – usługa w chmurze

 • Adobe Commerce 2.4.3

Po zabezpieczeniu środowiska AEM Sites należy zainstalować pakiet witryny odniesienia ALM. Zawiera on strony internetowe i składniki witryny, które umożliwiają zbudowanie platformy edukacyjnej w programie AEM.

Pakiet witryny odniesienia jest dostępny w repozytorium GitHub.

Więcej informacji znajdziesz w pliku README.

Tworzenie aplikacji w usłudze Adobe Learning Manager

Po zainstalowaniu pakietu witryny AEM należy skonfigurować aplikację ALM tak, aby połączyć portal edukacyjny z witryną AEM.

Dotyczy to używania programu AEM w połączeniu z usługą Adobe Learning Manager.

Wykonaj poniższe kroki:

 1. Jako administrator integracji kliknij opcję Applications (Aplikacje).
 2. Aby utworzyć nową aplikację, w prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Create (Utwórz).
 3. Na ekranie rejestrowania nowej aplikacji wprowadź te informacje:
  1. Application Name (Nazwa aplikacji): Nazwa tworzonej aplikacji.
  2. URL (Adres URL): Adres organizacji.
  3. Redirect Domains (Domeny przekierowań): Domeny obsługujące witryny AEM. Można używać symboli wieloznacznych.
  4. Description (Opis): Opis aplikacji.
  5. Scopes (Zakresy): Wybierz dostęp do odczytu i zapisu dla roli Uczeń.
  6. For this account only (Dotyczy tylko tego konta): Jeśli aplikacja ma być używana dla istniejącego konta ALM, wybierz opcję Tak.
 4. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Save (Zapisz).

Zanotuj poświadczenia aplikacji widoczne na ekranie.

Poświadczenia aplikacji
Poświadczenia aplikacji

Aby zatwierdzić aplikację, kliknij przycisk Zatwierdź.

Pobieranie tokenów

 1. Na karcie Developer Resources (Zasoby programistyczne) kliknij opcję Access Tokens for Testing and Development (Tokeny dostępu do testowania i programowania).

 2. Wprowadź następujące informacje:

  1. Get OAuth Code (Pobierz kod OAuth): Wprowadź identyfikator klienta z poprzedniej sekcji i zmień zakres. Kliknij przycisk Submit (Prześlij), aby uzyskać kod OAuth.
  2. Get Refresh Token (Pobierz token odświeżania): Wprowadź identyfikator i klucz tajny klienta z poprzedniej sekcji. Wprowadź też kod OAuth uzyskany w poprzednim kroku. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
  3. Get Access Token (Pobierz token dostępu): Wprowadż identyfikator i klucz tajny klienta z poprzedniej sekcji. Wprowadź też token odświeżania uzyskany w poprzednim kroku. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
  4. Get Access Token Details (Pobierz szczegóły tokena dostępu): Wprowadź token dostępu uzyskany w poprzednim kroku. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
 3. Informacje są dostępne w wysyłanej na tym etapie odpowiedzi JSON. Odpowiedź ta zawiera token dostępu, token odświeżania, rolę użytkownika, identyfikator konta, identyfikator użytkownika oraz czas do wygaśnięcia. Zanotuj token odświeżania, gdyż będzie jeszcze używany.

Konfigurowanie konta ALM w programie AEM

 1. Uruchom wystąpienie programu AEM.

 2. Kliknij opcję Settings (Ustawienia) > Cloud Services (Usługi w chmurze).
  .

 3. Kliknij opcję Adobe Learning Manager Configuration (Konfiguracja usługi Adobe Learning Manager).

 4. Kliknij opcję Create (Utwórz) > Configuration Folder (Folder konfiguracji). Nadaj nazwę folderowi.

 5. W projekcie edukacyjnym wybierz utworzoną konfigurację.

 6. Wprowadź szczegóły konfiguracji.

  1. Adobe Learning Manager mode (Tryb usługi Adobe Learning Manager): Wybierz środowisko edukacyjne dostępne dla uczniów zalogowanych i niezalogowanych.
  2. Adobe Learning Manager URL (Adres URL usługi Adobe Learning Manager): Wprowadź adres URL wystąpienia usługi ALM, które obsługuje usługi edukacyjne.
  3. Account ID (Identyfikator konta): Wprowadź identyfikator konta ALM.
  4. Client ID (Identyfikator klienta), Client Secret (Klucz tajny klienta), Author Refresh Token (Token odświeżania autora): Wprowadź poświadczenia uzyskane podczas tworzenia aplikacji w usłudze.
  5. Customization of Widget (Dostosowywanie widżetu): Więcej informacji znajdziesz w artykule Integracja z rozwiązaniem AEM.
 7. Zapisz i zamknij konfigurację.

AEM + Adobe Learning Manager (użytkownicy zalogowani i niezalogowani)

Usługa Adobe Learning Manager umożliwia teraz prezentowanie produktów i szkoleń bieżącym oraz potencjalnym klientom i partnerom — bez konieczności tworzenia kont czy logowania się. Dzięki tym funkcjom łatwiej jest rozpowszechniać produkty i szkolenia. Uczniowie otrzymują szybki, prosty podgląd szkoleń, który ułatwia podkreślanie i promowanie funkcji produktów. Zapewnia to efektywny mechanizm prezentowania produktów i ofert, zwiększając ich rozpoznawalność szczególnie wśród potencjalnych klientów i partnerów. Łatwość dostępu i odszukiwania zawartości zwiększa zainteresowanie nią, co skutkuje większą liczbą rejestracji do szkoleń i częstszym korzystaniem z materiałów edukacyjnych. 

Dzięki temu obiegowi pracy uczniowie mogą wyświetlać podgląd szkoleń i informacje o nich, także wyszukiwać je bez logowania się w usłudze Adobe Learning Manager. Nie jest to możliwe w przypadku natywnego interfejsu usługi Learning Manager (dotyczy WYŁĄCZNIE programu AEM Sites i innych interfejsów bezklientowych).

Konfigurowanie i włączanie łącznika platformy edukacyjnej

W tej sekcji omówiono procedurę konfigurowania i włączania następującego łącznika:

Dostęp do danych szkoleń

Ten łącznik umożliwia bezklientowemu interfejsowi użytkownika (opartemu na rozwiązaniu AEM Sites lub własnym) pobieranie i renderowanie informacji o szkoleniach dla uczniów, a także oferowanie bezpośredniego wyszukiwania tych informacji przed zalogowaniem ucznia lub po zalogowaniu. 

Ten łącznik jest wymagany tylko w przypadku używania interfejsów bezklientowych AEM Sites lub innych. 

Łącznik eksportuje metadane szkoleń do magazynu danych i rozwiązania pobierania, a także do systemu obsługi wyszukiwania. Pozwala to skonfigurować bezklientowy interfejs użytkownika oparty na rozwiązaniu AEM Sites lub innym tak, aby używał tych dwóch usług do pobierania danych szkoleń, renderowania stron internetowych i oferowania uczniom zoptymalizowanego wyszukiwania szkoleń. Interfejs oparty na rozwiązaniu AEM Sites bez logowania może na przykład na podstawie wyeksportowanych metadanych pomagać uczniom w wyszukiwaniu, przeglądaniu i otwieraniu stron z informacjami o szkoleniach. 

Włączenie tego łącznika pozwala budować i renderować strony internetowe AEM Sites oraz dostarczać uczniom indywidualnie dostosowane środowiska (działające przed zalogowaniem lub po zalogowaniu). Używając tego łącznika, można budować i renderować strony internetowe AEM Sites oraz dostarczać uczniom indywidualnie dostosowane środowiska (działające przed zalogowaniem lub po zalogowaniu).

 • Adobe Learning Manager cdn base URL (Podstawowy adres URL CDN Adobe Learning Manager) — wprowadź podstawowy adres URL ścieżki usługi CDN pobierania danych ze strony Dostęp do danych szkoleń.
 • Admin refresh token (Token odświeżania administratora) — wprowadź token odświeżania ustalony w poprzedniej sekcji.
 • Training Metadata base URL (Podstawowy adres URL metadanych szkoleń) — wprowadź podstawowy adres URL usługi wyszukiwania i pobierania danych wyszukiwania ze strony połączenia Dostęp do danych szkoleń.
 • Adobe Learning Manager Register URL (Adres URL rejestracji Adobe Learning Manager) — wprowadź adres URL rejestracji samodzielnej wygenerowany przez administratora ds. integracji dla konta, za pomocą którego uczniowie rejestrują się na szkolenia.

AEM + Adobe Learning Manager + Adobe Commerce (użytkownicy zalogowani i niezalogowani)

Platforma edukacyjna Adobe Learning Manager oferuje teraz rozwiązania do efektywnej integracji z rozwiązaniem Adobe Commerce. Od tej wersji można łatwo łączyć natywne bezklientowe interfejsy usługi Learning Manager oparte na programie AEM Sites lub innym z oprogramowaniem Adobe Commerce. Taka integracja zapewnia dostęp do funkcji handlu elektronicznego na platformie edukacyjnej. Można dzięki temu oferować klientom i partnerom biznesowym płatne szkolenia, a także udostępniać szkolenia do zakupu w natywnych i nienatywnych interfejsach usługi Learning Manager. Uczniowie mogą wyświetlać podgląd szkoleń i informacje o nich, także wyszukiwać je bez logowania się w usłudze Adobe Learning Manager.

Użytkownik może używać istniejącą aplikację EAM i ją zatwierdzać zamiast tworzyć nową.

 • Adobe Learning Manager cdn base URL (Podstawowy adres URL CDN Adobe Learning Manager) — wprowadź podstawowy adres URL ścieżki usługi CDN pobierania danych ze strony połączenia rozwiązania Adobe Commerce.
 • Adobe Commerce URL (Adres URL Adobe Commerce) — wprowadź adres URL używanego wystąpienia rozwiązania Adobe Commerce.
 • GraphQL proxy path (Ścieżka proxy GraphQL) — składniki usługi Learning Manager po stronie klienta bezpośrednio uzyskują dostęp do punktu końcowego GraphQL rozwiązania Adobe Commerce, dlatego może wystąpić błąd CORS. Aby uniknąć tego błędu, wszystkie wywołania muszą być wysyłane z tego samego punktu końcowego, którego używa program AEM, albo przez serwer proxy dodający nagłówki CORS.
 • Adobe Commerce store name (Nazwa sklepu Adobe Commerce) — wprowadź nazwę sklepu Adobe Commerce ustaloną we wcześniejszej sekcji.
 • Adobe Commerce customer token lifetime (Czas aktywności tokena klienta Adobe Commerce w sekundach) — wprowadź czas aktywności tokena klienta, który wskazuje wstępnie zdefiniowany czas sesji zalogowania.
 • Admin refresh token (Token odświeżania administratora) — wprowadź token odświeżania ustalony w poprzedniej sekcji.

Dostosowywanie stron internetowych

Dostosuj strony internetowe przy użyciu witryny odniesienia AEM i dostępnych widżetów.

 1. Uruchom wystąpienie programu AEM.

 2. Kliknij opcję Sites (Witryny), aby otworzyć stronę konfiguracji.

 3. Kliknij opcję Learning Site (Witryna edukacyjna) > Language Masters (Wzorce językowe) > English (Angielski). Ten folder zawiera wszystkie strony internetowe projektu.

 4. Wybierz szablon i kliknij przycisk Edit (Edytuj).

 5. Na stronie kliknij przycisk ustawień składnika i zmień jego właściwości.

 6. Sprawdź podgląd zmian lub opublikuj stronę.

Tworzenie stron internetowych

Oprócz szablonów dostępnych w pakiecie witryny odniesienia można tworzyć strony internetowe oparte na szablonach zawartych w programie AEM.

 1. W tym celu na stronie głównej programu AEM kliknij opcję Create (Utwórz) > Page (Strona). 

 2. Kliknij szablon, który chcesz dostosować. Kliknij przycisk Next (Dalej). 

 3. Wprowadź właściwości strony.

 4. Aby utworzyć stronę, kliknij przycisk Create (Utwórz).

 5. Zaznacz nową stronę i kliknij przycisk Edit (Edycja).

 6. Wstaw na stronie składnik, np. Learning - Content (Zawartość edukacyjna).

 7. Wybierz odpowiednie filtry katalogu do wyświetlania na stronie.

Tworzenie witryny z planu

Pakiet witryny odniesienia ALM zawiera plan witryny edukacyjnej, który ułatwia tworzenie witryny do obsługi platformy edukacyjnej. Plany AEM umożliwiają budowanie stron internetowych bezpośrednio ze składników programu AEM Sites. Nie trzeba wtedy używać szablonów. 

 1. Na stronie początkowej programu AEM kliknij opcję Sites (Witryny).

 2. Kliknij opcję Create (Utwórz) > Site (Witryna)

 3. Kliknij opcję Learning Site Blueprint (Plan witryny edukacyjnej).

 4. Kliknij przycisk Next (Dalej). 

 5. Na stronie właściwości wprowadź metadane strony. Kliknij przycisk Create (Utwórz). 

 6. Kliknij hiperłącze Home (Strona główna), aby otworzyć stronę główną utworzonej witryny. Na tej stronie można dostosować widżety i składniki katalogu.

Pisanie kodu witryny

Witrynę można opracować przy użyciu wbudowanych szablonów oraz od podstawy — ze składników WYSIWYG. Dodatkowo jest możliwe napisanie kodu i skompilowanie witryny.

Kod ułatwiający przystąpienie do programowania jest dostępny w repozytorium GitHub witryny odniesienia.

Najważniejsze elementy tego szablonu:

 • core: Pakiet Java zawierający wszystkie podstawowe funkcje, między innymi usługi OSGi, nasłuch, harmonogram, a także kod Java związany ze składnikami — takimi jak serwlety czy filtry żądań.
 • ui.apps: Zawiera części /apps (oraz /etc) projektu, tzn. biblioteki klienta JS i CSS, składniki oraz szablony.
 • ui.content: Zawiera przykładową zawartość używającą składników elementu ui.apps.
 • ui.frontend: Zawiera składniki React.

Cały kod znajduje się w repozytorium, aby ułatwić przystąpienie do pracy. 

Importowanie składników Learning Manager i dodawanie ich do istniejących stron internetowych lub szablonów

Zainstalowanie pakietu witryny odniesienia ALM powoduje dodanie składników usługi Learning Manager do wystąpienia programu AEM Sites. Domyślnie można dodawać te składniki do projektu edukacyjnego Learning Site (Witryna edukacyjna) dostarczanego wraz z produktem. Te składniki są również dostępne w przypadku witryn utworzonych za pomocą planu witryny edukacyjnej.

Aby użyć takich nowo dodanych składników usługi Learning Manager w istniejącym już projekcie internetowym lub istniejącej witrynie, należy je zaimportować, wykonując poniższą procedurę.

 1. Zainstaluj pakiet witryny odniesienia ALM.

 2. Otwórz projekt internetowy i przejdź do pliku HTML strony internetowej lub szablonu internetowego, gdzie chcesz dodać składniki Learning Manager.

 3. Dołączanie do spotkania

  Otwórz plik HTML i dodaj poniższe wycinki kodu do składnika strony, tak aby kod był wykonywany przed składnikami edukacyjnymi renderowanymi na stronie.

  <sly data-sly-use.configModel="com.adobe.learning.core.models.GlobalConfigurationModel"/>

  <meta name="cp-config" content="${configModel.config}" />

  Powyższy kod dodaje do strony mapowaną konfigurację jako znacznik meta, co jest wymagane do renderowania składników edukacyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://github.com/adobe/adobe-learning-manager-reference-site/blob/master/ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/learning/components/page/customheaderlibs.html.

 4. Pamiętaj o mapowaniu konfiguracji w projekcie internetowym.

 5. Otwórz szablon AEM Sites w miejscu, w którym chcesz zaimportować składniki Learning Manager.

 6. W edytorze strony szablonu przejdź do kontenera Allowed Components (Dozwolone składniki) i wybierz opcję Policy (Zasady).

 7. Na stronie Policy (Zasady) wybierz opcję Properties (Właściwości) > Allowed Components (Dozwolone składniki) i wybierz te składniki: „Learning - Content”, „Learning - Form”, „Learning - Structure”.

Poniższa procedura umożliwia szablonowi obsługę zależności względem biblioteki klienta dla importowanych składników usługi Learning Manager.

Strony internetowe zawierające te składniki powinny wczytywać biblioteki, aby prawidłowo renderować i obsługiwać składniki.

 1. W edytorze strony szablonu kliknij opcję Page Information (Informacje o stronie) > Page Policy (Zasady strony).
 2. Na stronie Policy (Zasady) wybierz opcję Properties (Właściwości) > Client Libraries (Biblitoeki klienta) i dodaj te elementy do strony szablonu:
  1. learning.site
  2. learning.ui
  3. learning.commerce

Po zapisaniu szablonu można dodawać składniki Learning Manager na wszystkich stronach internetowych pochodzących od tego szablonu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto