Adobe Experience Manager jako usługa w chmurze | Opis produktu

Obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.

Opis produktu Adobe Experience Manager Sites („AEM Sites”)

AEM Sites to platforma do zarządzania treścią i usługami zapewniająca wielokanałową obsługę klientów. AEM Sites pozwalają organizacjom tworzyć i zarządzać usługami cyfrowymi na dużą skalę na wszystkich kanałach.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Sites: Usługa w chmurze

Za wyświetlenia strony na miesiąc

AEM Sites: Ograniczenia produktu

 • Wyświetlenia strony. Klient jest uprawniony do używania liczby Wyświetleń strony określonej w zleceniu sprzedaży. „Wyświetlenia strony” oznaczają kombinację wyświetleń strony i wywołań API, przy czym 5 wywołań API liczy się jako 1 Wyświetlenie strony.
 • Równocześni Użytkownicy. Klient jest uprawniony do używania:
  • maksymalnie 20 Równoczesnych Użytkowników produktu AEM Sites, jeśli ma licencję na nie więcej niż 5 mln Wyświetleń stron; lub
  • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników produktu AEM Sites, jeśli ma licencję na powyżej 5 mln Wyświetleń stron. 
 • Środowiska. Klient może wdrożyć 1 środowisko produkcyjne, 1 środowisko tymczasowe i 1 środowisko programistyczne na tym samym repozytorium kodu.
 • Przestrzeń dyskowa. Klient może używać następującej przestrzeni dyskowej: maksymalnie 1 TB w środowisku produkcyjnym, 1 TB w środowisku tymczasowym oraz 200 GB w środowisku programistycznym.
 • Sieciowe zasoby wejścia-wyjścia. Klient jest uprawniony do używania:
  • maksymalnie 25 TB zasobów wejścia-wyjścia sieciowego rocznie, jeśli ma licencję AEM Sites uprawniającą do maksymalnie 5 mln Wyświetleń stron; lub
  • maksymalnie 50 TB zasobów wejścia-wyjścia sieciowego rocznie, jeśli jego licencja AEM Sites uprawnia do więcej niż 5 mln Wyświetleń stron.
 • Dodatkowe możliwości. Klient może uzyskać dostęp do funkcji biblioteki multimedialnej rozwiązań AEM Assets i Experience Fragments do wykorzystania w połączeniu z produktem AEM Sites.

Opis produktu Adobe Experience Manager Assets („AEM Assets”)

AEM Assets to system zarządzania zasobami cyfrowymi, który umożliwia Klientowi dystrybucję i udostępnianie takich zasobów. Użytkownicy mogą zarządzać, przechowywać i uzyskiwać dostęp do zdjęć, wideo, dokumentów, klipów audio i multimediów w celu ich wykorzystywania do dystrybucji w druku, w Internecie i do dystrybucji cyfrowej.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Assets: Usługa w chmurze

Za użytkownika standardowego rocznie

AEM Assets: Ograniczenia produktu

 • Użytkownicy standardowi. Klient jest uprawniony do korzystania z liczby użytkowników standardowych określonej w zleceniu sprzedaży.
 • Środowiska. Klient może wdrożyć 1 środowisko produkcyjne, 1 środowisko tymczasowe i 1 środowisko programistyczne na tym samym repozytorium kodu.
 • Przestrzeń dyskowa. Klient jest uprawniony do następującej przestrzeni dyskowej:
  • maksymalnie 1 TB w środowisku produkcyjnym, 1 TB w środowisku tymczasowym oraz 200 GB w środowisku programistycznym, jeśli nabył rozwiązanie AEM Assets z licencją dla 10–24 użytkowników standardowych;
  • maksymalnie 5 TB w środowisku produkcyjnym, 5 TB w środowisku tymczasowym oraz 200 GB w środowisku programistycznym, jeśli nabył rozwiązanie AEM Assets z licencją dla co najmniej 25 użytkowników standardowych.
 • Sieciowe zasoby wejścia-wyjścia. Klient jest uprawniony do używania:
  • maksymalnie 25 TB zasobów wejścia-wyjścia sieciowego rocznie, jeśli nabył rozwiązanie AEM Assets z licencją dla 10–24 użytkowników standardowych;
  • maksymalnie 50 TB zasobów wejścia-wyjścia sieciowego rocznie, jeśli nabył rozwiązanie AEM Assets z licencją dla co najmniej 25 użytkowników standardowych;
 • Portal marki. Klient może uzyskać dostęp do Portalu marki i korzystać z niego w celu dystrybucji zasobów. Portal marki udostępnia 500 użytkowników uproszczonych i maksymalnie 10 TB przestrzeni dyskowej na żądanie.
 • Usługi treści inteligentnych. Klient może korzystać z usług treści inteligentnych.
 • Dodatkowe ograniczenia. Klient nie otrzymuje licencji na używanie rozwiązania Experience Fragments ani usług treści.

Dodatki

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

Zastosowanie produktów i usług dodatkowych

Środowisko sandbox

Za sztukę

AEM Sites lub AEM Assets

Środowisko programistyczne

Za sztukę

AEM Sites lub AEM Assets

Przestrzeń dyskowa

Za TB rocznie

AEM Sites lub AEM Assets

Równoczesny Użytkownik

Za pakiet 20 równoczesnych użytkowników

AEM Sites

Commerce Integration Framework (infrastruktura integracji funkcji handlowych),

Za wyświetlenia strony na miesiąc

AEM Sites

Udostępnianie zasobów

Za sztukę

AEM Assets

Użytkownik uproszczony

Za użytkownika uproszczonego rocznie

AEM Assets

Dynamic Media

Za wyświetlenia strony na miesiąc

AEM Sites lub AEM Assets

Przestrzeń dyskowa na media dynamiczne w chmurze

Za TB rocznie

Dynamic Media

Dodatki: Ograniczenia produktów

Środowisko sandbox. Licencje na środowiska sandbox można nabywać niezależnie, tylko do zastosowań pozaprodukcyjnych. Niedozwolone jest wykonywanie za ich pomocą jakichkolwiek zadań lub funkcji produktów AEM Sites lub AEM Assets. Każde nabywane środowisko sandbox jest ograniczone do 200 GB przestrzeni dyskowej.

Środowisko programistyczne. Dodatkowe środowiska programistyczne można dodawać tylko do pozaprodukcyjnego środowiska AEM Sites lub AEM Assets. Nie można ich używać niezależnie w celu wykonywania jakichkolwiek zadań lub funkcji produktów AEM Sites lub AEM Assets. Licencje na środowiska programistyczne należy nabywać oddzielnie, do wykorzystania wraz z konkretnym środowiskiem produkcyjnym o tej samej bazie kodu. Nie można używać tych samych środowisk programistycznych w wielu wdrożeniach AEM Sites lub AEM Assets. Każde dodatkowe środowisko programistyczne udostępnia maksymalnie 200 GB przestrzeni dyskowej.

Przestrzeń dyskowa. Przestrzeń dyskową można dodawać do środowiska produkcyjnego, środowiska tymczasowego lub środowiska programistycznego produktu AEM Sites lub AEM Assets.

Równoczesny użytkownik. Pakiety „Równoczesny użytkownik” można dodawać tylko do produktu AEM Sites. Licencje na pakiety „Równoczesny użytkownik” należy nabywać oddzielnie do każdego wdrożenia AEM Sites. Nie można ich współdzielić między wieloma wdrożeniami AEM Sites. 

Commerce Integration Framework (infrastruktura integracji funkcji handlowych). Produkt Commerce Integration Framework można dodawać tylko do rozwiązania AEM Sites. Klient jest uprawniony do używania liczby Wyświetleń strony określonej w zleceniu sprzedaży. W przypadku integracji z platformą e-Commerce innego dostawcy produkt Commerce Integration Framework obejmuje możliwość korzystania z Usług na żądanie I/O Runtime.

Udostępnianie zasobów. Pakiet „Udostępnianie zasobów” można dodawać tylko do produktu AEM Assets. Licencje na pakiety „Udostępnianie zasobów” należy nabywać oddzielnie do każdego wdrożenia AEM Assets. Nie można ich współdzielić między wieloma wdrożeniami AEM Assets.  Funkcja Udostępnianie zasobów umożliwia korzystanie z funkcji rozwiązania AEM Sites wyłącznie w celu budowy niestandardowego portalu multimedialnego ułatwiającego dystrybucję cyfrowych zasobów Klienta przechowywanych w systemie AEM Assets do grup wewnętrznych i zewnętrznych.

Użytkownik uproszczony. Pakiety „Użytkownik uproszczony” można dodawać tylko do produktu AEM Assets w celu zapewnienia dostępu do funkcji Udostępnianie zasobów oraz Portal marki.

Dynamic Media. Pakiet Dynamic Media można dodawać do produktów AEM Sites lub AEM Assets. W skład oferty Dynamic Media wchodzi łącznie 1 TB przestrzeni dyskowej na żądanie. Dostęp do niektórych opcji i funkcji zawartych w dodatku Dynamic Media może być zapewniany przez różne interfejsy, które mogą być oznaczone jako Adobe Scene7 lub Dynamic Media Classic. Adobe może według własnego uznania zaktualizować nazwy marek alternatywnych interfejsów oraz połączyć takie opcje i funkcje w jeden interfejs dostępowy. Gdy Klient nabywa licencję na usługę Dynamic Media w formie dodatku do rozwiązania AEM Sites, może korzystać z produktu AEM Assets w środowisku AEM Sites wyłącznie w połączeniu z Zawartością Klienta, która ma być dostarczana przez usługę Dynamic Media.

Przestrzeń dyskowa na media dynamiczne w chmurze. Pakiet „Przestrzeń dyskowa na media dynamiczne w chmurze” można dodawać tylko do produktu Dynamic Media. 

Definicje

Dodatki oznaczają dodatkowe produkty lub usługi, na które Klient nabywa licencję, wyszczególnione w zleceniu sprzedaży.

Wywołanie API oznacza żądanie pobrania lub modyfikacji danych wygenerowane przez aplikację używającą klienta HTTP za pośrednictwem interfejsu API.

Portal marki oznacza Usługę Portal marki dostępną na żądanie.  Usługa Portal Marki funkcjonuje w środowisku wielodostępnym zlokalizowanym poza środowiskiem AEM Assets. Dlatego też Portal marki nie jest objęty gwarantowanym minimalnym czasem sprawności wyrażonym procentowo, jaki określono dla rozwiązania AEM Assets.

Równocześni użytkownicy to użytkownicy zalogowani i aktywni (tzn. wykonujący co najmniej jedną operację) w środowisku produkcyjnym AEM Sites w tym samym okresie trzydziestominutowym. W konfiguracji standardowej — bez żadnych dostosowań — wdrożenia produktu AEM Sites realizowane w postaci usługi w chmurze zostały zwymiarowane do obsługi określonej liczby równoczesnych użytkowników (podanej w opisie AEM Sites) w oparciu o przeciętne obciążenie generowane przez użytkownika w środowisku produkcyjnym. Jeśli liczba równoczesnych użytkowników przekroczy w danym momencie liczbę określoną w opisie produktu AEM Sites, lub jeśli przeciętne obciążenie generowane przez użytkownika Klienta w środowisku produkcyjnym przekroczy średnią wyliczoną przez Adobe, Klient może zauważyć ograniczenie wydajności operacji związanych z tworzeniem treści. Jeśli przeciętne obciążenie generowane przez użytkownika Klienta w środowisku produkcyjnym jest niższe niż wartość wstępnie wyliczona przez Adobe, to wdrożenie AEM Sites Klienta może być w stanie obsłużyć większą liczbę równoczesnych użytkowników niż podana w opisie tego produktu.

Usługi treści oznaczają zestaw funkcji prezentujących treści definiowane przez użytkownika. Treści te są prezentowane w formacie JSON za pośrednictwem interfejsów API.

Środowisko programistyczne oznacza środowisko pozaprodukcyjne przeznaczone do prac programistycznych, takich jak projektowanie, tworzenie kodu, testowanie oraz zapewnianie jakości.

Użytkownik uproszczony oznacza osobę, która może korzystać z funkcji Udostępnianie zasobów oraz Portal marki. Licencje użytkowników uproszczonych nie mogą być używane równocześnie (tzn. ten sam identyfikator logowania nie może być używany przez więcej niż jednego Użytkownika lub Komputer w określonym przedziale czasu) ani przez wielu Użytkowników.

Biblioteka multimediów oznacza następujące funkcje systemu AEM Assets dostępne do użytku na poziomie poszczególnych zasobów cyfrowych: przechowywanie gotowych do użycia zasobów cyfrowych w celu obsługi systemu zarządzania treściami internetowymi Klienta; zarządzanie właściwościami metadanych na karcie Właściwości podstawowe; dostęp do funkcji osi czasu (w tym przeglądanie komentarzy, zarządzanie wersjami zasobów, uruchamianie przepływów pracy i wyświetlanie operacji); dodawanie komentarzy za pomocą ikony Adnotacja; zarządzanie statycznymi reprezentacjami; przeznaczone do wykorzystania w materiałach WWW i cyfrowych. Używanie jakichkolwiek innych funkcji usługi AEM Assets wymaga pełnej licencji na usługę AEM Assets.

Wyświetlenie strony oznacza pojedyncze wyświetlenie wiadomości e-mail lub strony w serwisie internetowym, co obejmuje wyświetlenia ekranu aplikacji, stanów ekranu aplikacji, stron internetowych na urządzeniach mobilnych i stron sieci społecznościowych. Wyświetlenie strony zlicza się za każdym razem, gdy ładowana lub odświeżana jest strona internetowa, ładowana jest aplikacja lub gdy treść jest renderowana lub pokazywana za pośrednictwem otwieranej lub wyświetlanej wiadomości e-mail, co powoduje wyzwolenie operacji w usłudze źródłowej.

Środowisko produkcyjne oznacza środowisko, które udostępnia treść docelowej grupie odbiorców Klienta.

Środowisko sandbox oznacza program służący do wdrażania jednorazowych instancji środowiska programistycznego, środowiska tymczasowego i środowiska produkcyjnego w zastosowaniach pozaprodukcyjnych (np. do demonstracji, szkoleń lub testowania zasadności koncepcji). Środowiska sandbox oraz środowiska definiowane w ich obrębie nie są objęte gwarancją minimalnego czasu sprawności wyrażonego procentowo, zdefiniowaną dla produktu AEM Sites lub AEM Assets.

Usługi treści inteligentnych oznaczają Usługi treści inteligentnych na żądanie. Klient może zdecydować o wysłaniu oznaczonych zdjęć do Usług treści inteligentnych w celu ich przetworzenia. Klient potwierdza, że ​​takie przetworzenie umożliwi Usługom treści inteligentnych uczenie się stosowanych przez Klienta metod oznaczania tagami oraz umożliwi wierniejsze naśladowanie tej metodyki przy przetwarzaniu kolejnych obrazów w przyszłości. Usługi treści inteligentnych funkcjonują w środowisku wielodostępnym zlokalizowanym poza środowiskiem AEM Assets. Dlatego też nie są objęte gwarantowanym minimalnym czasem sprawności wyrażonym procentowo, jaki określono dla rozwiązania AEM Assets.

Środowisko tymczasowe oznacza środowisko służące do sprawdzania poprawności zmian aplikacji publikowanych w środowisku produkcyjnym w ramach kanału wdrożeniowego.

Użytkownik standardowy oznacza osobę (będącą pracownikiem Klienta lub należącą do personelu tymczasowego), która może korzystać z Produktów i Usług, w tym uzyskiwać do nich dostęp programistyczny (np. za pośrednictwem interfejsu API) w dowolnym celu. Licencje użytkowników standardowych nie mogą być używane równocześnie (tzn. ten sam identyfikator logowania nie może być używany przez więcej niż jednego Użytkownika lub Komputer w określonym przedziale czasu) ani przez wielu Użytkowników.

Przestrzeń Dyskowa oznacza całkowitą, łączną przestrzeń dyskową dostępną w danym momencie na wszystkie aktywne dane w środowisku produkcyjnym, środowisku tymczasowym i środowisku programistycznym.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online