Panel 3D dostępny w programie Photoshop CC znacznie ułatwia pracę z obiektami 3D. Za wzór tego panelu posłużył panel Warstwy. Panel 3D ma zatem strukturę grafu/drzewa sceny zawierającego obiekty główne i obiekty potomne.

Graf sceny umożliwia wykonywanie następujących czynności dotyczących obiektów 3D:

 • Usuwanie obiektów
 • Zmienianie kolejności obiektów
 • Odwracanie kolejności obiektów
 • Wstawianie obiektów
 • Powielanie obiektów
 • Tworzenie wystąpień obiektów
 • Grupowanie obiektów

Te działania można wykonywać za pośrednictwem menu kontekstowego skojarzonego z obiektem 3D. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Mac OS).

Niektóre działania są możliwe tylko w przypadku określonych typów obiektów 3D.

Wyświetlanie panelu 3D

 • Wybierz polecenie Okno > 3D.

Podstawowe działania

Działanie
Opis

Sposób wykonania
Niedostępne dla tych elementów
Usunięcie obiektu
Usuwa zaznaczone obiekty
z grafu sceny
 • Przeciągnięcie obiektu do kosza
 • Użycie polecenia Usuń obiekt
  z menu
  kontekstowego
Obiekty w obszarach Scena, Środowisko i Widok
Dodanie obiektu
Dodanie obiektu siatki lub predefiniowanego obiektu 3D
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt 3D.
 2. Z menu kontekstowego wybierz odpowiednią opcję umożliwiającą dodanie obiektu. Można na przykład wybrać polecenie Dodaj piramidę.
Obiekty w obszarach Środowisko
i Widok bieżący
Zmienianie kolejności obiektów
Zmiana położenia zaznaczonego obiektu w grafie sceny
Przeciągnij obiekt w nowe miejsce.
Obiekty w obszarach Scena, Środowisko i Widok bieżący
Odwrócenie kolejności obiektów
Odwracanie kolejności
zaznaczonych obiektów
na grafie sceny
 1. Zaznacz obiekty.
 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Zmień kolejność obiektów.
Obiekty w obszarach Scena, Środowisko i Widok bieżący
Powielenie obiektu
Powielenie zaznaczonego obiektu
 1. Zaznacz obiekt.
 2. Z menu kontekstowego
  wybierz polecenie Powiel obiekty.
Obiekty w obszarach Scena, Środowisko i Widok bieżący
Grupowanie obiektów
Zgrupowanie zaznaczonych obiektów
 1. Zaznacz obiekty.
 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Grupuj elementy.
Materiały, ograniczenia i obiekty w obszarach Scena i Środowisko
Rozgrupowanie obiektów
Rozgrupowanie grupy obiektów
 1. Zaznacz grupę.
 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Rozgrupuj obiekty.
Materiały, ograniczenia i obiekty w obszarach Scena i Środowisko

Tworzenie wystąpienia obiektu 3D

Wystąpienie obiektu 3D to połączona z nim kopia odzwierciedlająca zmiany wprowadzane w pierwotnym obiekcie. Aby niezależnie zmodyfikować obiekt i jego wystąpienie, można rozłączyć te elementy.

Aby utworzyć wystąpienie obiektu 3D, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu 3D kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt siatki. Można na przykład kliknąć prawym przyciskiem myszy Kapelusz.
 2. Z menu kontekstowego obiektu wybierz polecenie Utwórz wystąpienia obiektów. Zostanie utworzone wystąpienie obiektu — na przykład Kapelusz1.

Wystąpienie jest domyślnie połączone z oryginalnym obiektem.

Wystąpienie obiektu 3D w programie Photoshop
Połączone wystąpienie: Zmiany wprowadzone w obiekcie są odzwierciedlane w wystąpieniu.

Rozłączanie wystąpienia i pierwotnego obiektu

Po rozłączeniu wystąpienia i pierwotnego obiektu zmiany wprowadzane w pierwotnym obiekcie przestają być odzwierciedlane w wystąpieniu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie w panelu 3D.
 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Wypal wystąpienie.
Rozłączanie wystąpienia i pierwotnego obiektu w programie Photoshop
Wystąpienie rozłączone z pierwotnym obiektem

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online