Uwaga:

Narzędzia do tworzenia kształtów ułatwiają uzyskiwanie przycisków, pasków nawigacji oraz innych elementów umieszczanych na stronach internetowych. Podstawowe informacje o wszystkich funkcjach rysowania w programie Photoshop zawiera rozdział Informacje o rysowaniu .

Zobacz także:

Łącze do kategorii illustrator/using

Łącze do kategorii creative cloud/kb/heading

Łącze do kategorii mobile apps/how-to

Rysowanie kształtów w programie Photoshop

Rysowanie kształtów w programie Photoshop
Julieanne Kost

Tworzenie kształtu na oddzielnej warstwie

 1. Wybierz narzędzie Kształt lub narzędzie Pióro. Upewnij się, że w menu na pasku opcji jest wybrana pozycja Kształt.

 2. Aby wybrać kolor kształtu, kliknij próbkę koloru na pasku opcji, a następnie wybierz odpowiedni kolor z próbnika.
 3. (Opcjonalnie) Na pasku opcji ustaw opcje narzędzia. Kliknij odwróconą strzałkę obok przycisku kształtu, aby wyświetlić dodatkowe opcje dla poszczególnych narzędzi. (Zobacz Opcje narzędzia Kształt ).

 4. (Opcjonalnie) Aby nadać kształtowi styl, przejdź na pasek opcji i wybierz jeden z gotowych stylów ustawień z menu podręcznego Styl. (Zobacz Stosowanie stylów gotowych).

 5. Przeciągnij narzędziem na obrazku, aby narysować kształt:
  • Wciśnięcie klawisza Shift pozwala ograniczyć prostokąt lub prostokąt zaokrąglony do kwadratu, elipsę do koła, a kąt linii do wielokrotności 45 stopni.
  • Aby rozpocząć rysowanie od środka, umieść wskaźnik w miejscu wybranym jako środek kształtu, a następnie 3 — przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) — przeciągnij po przekątnej w kierunku dowolnego rogu lub dowolnej krawędzi, aż kształt osiągnie odpowiedni rozmiar.
  Rysowanie od narożnika (po lewej) i rysowanie od środka (po prawej)
  Rysowanie od narożnika (po lewej) i rysowanie od środka (po prawej)

  Uwaga:

  Rysowanie od środka jest zachowaniem domyślnym narzędzia Gwiazda w programie Illustrator oraz narzędzia Wielokąt w programach Illustrator i Photoshop.

Wideo | Tworzenie, edytowanie i praca

Więcej informacji zawiera rozdział Galeria narzędzi tekstowych i rysunkowych.

Rysowanie wielu kształtów na warstwie

Na danej warstwie można albo rysować nowe kształty, albo modyfikować dotychczasowe. Służą do tego opcje Dodaj, Odejmij, Przetnij i Odwróć.

 1. Zaznacz warstwę, na której będą umieszczane kształty.
 2. Wybierz narzędzie do rysowania i ustaw jego opcje (zobacz Opcje narzędzia Kształt).

 3. Na pasku opcji wybierz jedną z następujących opcji:

  Dodaj do obszaru kształtu 

  Nowy obszar zostanie dodany do kształtów lub ścieżki.

  Odejmij od obszaru kształtu 

  Nakładający się obszar zostanie usunięty z kształtów lub ścieżki.

  Przetnij obszary kształtu 

  Zostanie utworzone przecięcie nowego obszaru z istniejącymi kształtami lub ze ścieżką.

  Wyklucz nakładające się obszary kształtu 

  Obszar nakładający się zostanie wykluczony z połączenia nowego obszaru z istniejącymi.

 4. Narysuj kształt na obrazie. Aby uaktywnić inne narzędzie do rysowania, wystarczy kliknąć przycisk narzędzia na pasku opcji.

Rysowanie kształtu koła

Kształt jest nakładany na kształt istniejący, co powoduje, że warstwy znajdujące się pod spodem są widoczne. Przedstawiona procedura dotyczy kształtu toroidalnego, ale w podobny sposób można posługiwać się dowolnymi narzędziami do tworzenia kształtów, w szczególności tworzyć kształty własne.

 1. Wybierz narzędzie Elipsa  z palety narzędzi. Narzędzie to może być zasłonięte przez inne narzędzie do tworzenia kształtów lub przez narzędzie Linia .

 2. Upewnij się, że w menu na pasku opcji jest wybrana pozycja Kształt.

 3. Przeciągnij w oknie dokumentu, aby narysować kształt. Aby zachować kształt koła (szczególny przypadek elipsy), podczas przeciągania należy przytrzymywać klawisz Shift.
 4. Na pasku opcji zaznacz przycisk Odejmij od obszaru kształtu .

 5. Przeciągnij w obrębie nowego kształtu, aby utworzyć wycięcie. Po zwolnieniu przycisku myszy obraz znajdujący się pod nowym kształtem stanie się widoczny.
 6. W celu przesunięcia kształtu kliknij narzędzie Zaznaczanie ścieżki  w przyborniku (może ono być zasłonięte przez narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie ) i zaznacz ścieżkę. Przeciągnij ścieżkę w nowe miejsce lub przemieść ją piksel po pikselu za pomocą klawiszy strzałek.

  Uwaga:

  Klikanie ścieżek z wciśniętym klawiszem Shift umożliwia zaznaczanie wielu ścieżek.

Rysowanie kształtu własnego

Aby narysować kształty własne, można skorzystać z kształtów dostępnych w panelu podręcznym Kształt własny lub zapisać kształt albo ścieżkę w celu użycia jako kształtu własnego.

 1. Wybierz narzędzie Kształt własny . (Jeśli narzędzie to nie jest widoczne, przytrzymaj narzędzie Prostokąt w pobliżu dolnej części przybornika).

 2. Wybierz kształt z panelu podręcznego Kształt własny na pasku opcji.

  Jeśli panel nie zawiera odpowiedniego kształtu, można kliknąć strzałkę w prawym górnym rogu panelu i wybrać inną kategorię kształtów. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zastąpić bieżące kształty, można kliknąć przycisk Zastąp (wtedy zostaną wyświetlone tylko kształty z nowej kategorii) albo przycisk Dołącz (wtedy nowe kształty uzupełnią kształty bieżące).

 3. Przeciągnij narzędziem na obrazie, aby narysować kształt.

Zapisywanie kształtu lub ścieżki jako kształtu własnego

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki — może to być maska wektorowa warstwy kształtu, ścieżka robocza lub zapisana ścieżka.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Definiuj kształt własny, po czym wprowadź nazwę nowego kształtu własnego w oknie dialogowym Nazwa kształtu. Nowy kształt pojawi się w panelu podręcznym Kształt na pasku opcji.
 3. Aby zapisać nowy kształt własny w nowej bibliotece, wybierz polecenie Zapisz kształty z menu panelu podręcznego.

Więcej informacji zawiera rozdział Praca z Menedżerem ustawień domyślnych.

Tworzenie kształtu zrasteryzowanego

Aby utworzyć kształt zrasteryzowany, należy narysować i zrasteryzować kształt, a następnie wypełnić go kolorem narzędzia. Kształt zrasteryzowany nie może być edytowany jako obiekt wektorowy. Kształty zrasteryzowane są tworzone przy użyciu bieżącego koloru narzędzia.

 1. Zaznacz warstwę. Nie można utworzyć kształtu zrasteryzowanego na warstwie wektorowej (np. na warstwie tekstowej).
 2. Wybierz narzędzie Kształt i kliknij przycisk Wypełnij piksele  na pasku opcji.
 3. Na pasku opcji ustaw następujące opcje:

  Tryb

  Ta opcja określa wpływ kształtu na piksele obrazu. (Zobacz Tryby mieszania).

  Krycie

  Opcja określa stopień zasłonięcia lub odsłonięcia pikseli pod kształtem. Kształt o kryciu równym 1% jest prawie przezroczysty; natomiast kształt o kryciu 100% jest zupełnie nieprzezroczysty.

  Wygładzanie

  Wygładza piksele brzegowe i miesza je z sąsiednimi pikselami.

 4. Ustaw dodatkowe opcje danego narzędzia. Zobacz Opcje narzędzia Kształt.

 5. Narysuj kształt.

Opcje narzędzi do tworzenia kształtów

Z każdym narzędziem kształtu skojarzony jest charakterystyczny dla niego podzbiór wymienionych poniżej opcji. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij strzałkę po prawej stronie rzędu przycisków kształtu na pasku opcji.

Uruchamianie narzędzia Kształt na pasku opcji (pokazane opcje linii)
Uruchamianie narzędzia Kształt na pasku opcji (pokazane opcje linii)

Początek i koniec strzałki

Opcja ta powoduje dodawanie do linii grotów strzałek. Aby dodać strzałkę na początku linii, wybierz narzędzie Linia i zaznacz opcję Początek. Aby dodać strzałkę na końcu linii, zaznacz opcję Koniec. Aby dodać strzałki na obu końcach, zaznacz obie opcje. Opcje kształtu pojawiają się w wyświetlonym oknie dialogowym. Wpisz wartości w polach Szerokość i Długość, aby określić proporcje grotów w postaci procentu szerokości linii (od 10% do 1000% dla szerokości i od 10% do 5000% dla długości). Wprowadź wartość określającą wklęsłość grotów (od –50% do +50%). Wartość wklęsłości definiuje stopień zakrzywienia najszerszej części grotu (tam, gdzie grot dotyka linii).

Uwaga:

Groty można edytować bezpośrednio przy użyciu zaznaczenia wektorowego i narzędzi do rysowania.

Okrąg

Elipsy są rysowane jako okręgi.

Zdefiniowane proporcje

Pozwala utworzyć własny kształt na podstawie określonych proporcji.

Zdefiniowany rozmiar

Pozwala utworzyć własny kształt na podstawie określonego rozmiaru.

Stała wielkość

Pozwala utworzyć prostokąt, prostokąt zaokrąglony, elipsę lub kształt własny jako określony kształt na podstawie wartości w polach Szerokość i Wysokość.

Od środka

Renderuje prostokąt, prostokąt zaokrąglony, elipsę lub kształt własny od środka.

Wcięcie boków

Pozwala utworzyć wielokąt w postaci gwiazdy. Ułamek wpisany w polu tekstowym określa część promienia gwiazdy przypadającą na promienie. Ustawienie 50% określa promienie wielkości połowy ogólnego promienia gwiazdy. Większa wartość określa ostrzejsze, cieńsze promienie. Mniejsza wartość określa grubsze promienie.

Proporcjonalnie

Pozwala utworzyć prostokąt, prostokąt zaokrąglony lub elipsę jako proporcjonalny kształt na podstawie wartości wpisanych w polach Szerokość i Wysokość.

Promień

W przypadku prostokątów zaokrąglonych określa promień zaokrąglenia. W przypadku wielokątów określa odległość od środka do wierzchołków zewnętrznych.

Boki

Określa liczbę boków wielokąta.

Gładkie narożniki lub Gładkie wcięcia

Pozwala utworzyć wielokąt z gładkimi narożnikami lub wcięciami.

Przyciągaj do pikseli

Pozwala przyciągnąć krawędzie prostokąta lub prostokąta zaokrąglonego do pikseli krawędzi.

Kwadrat

Prostokąty lub prostokąty zaokrąglone są rysowane w postaci kwadratów.

Nieograniczony

Umożliwia określenie szerokości i wysokości prostokąta, prostokąta zaokrąglonego, elipsy lub kształtu własnego przy użyciu przeciągania kursora.

Grubość

Określa szerokość narzędzia Linia w pikselach.

Uwaga:

Aby zmienić szerokość obrysu dla innych narzędzi kształtu, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Obrys. (Zobacz Stosowanie i edytowanie własnego stylu warstwy).

Edytowanie kształtów

Kształt jest to warstwa wypełnienia połączona z maską wektorową. Celem edycji warstwy może być zmiana koloru wypełnienia lub zamiana koloru na gradient lub wzorek. Edytując maskę wektorową warstwy, można z kolei zmodyfikować kontur kształtu lub zastosować do warstwy nowy styl.

 • Aby zmienić kolor kształtu, przejdź do panelu Warstwy, kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy kształtu i wybierz nowy kolor z próbnika kolorów.
 • Aby wypełnić kształt wzorkiem lub gradientem, zaznacz warstwę kształtu w panelu Warstwy i wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Nałożenie gradientu.
 • Aby zmienić szerokość obrysu, zaznacz warstwę kształtu w panelu Warstwy, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Obrys.
 • Aby zmienić kontur kształtu, przejdź do panelu Warstwy lub Ścieżki i kliknij miniaturkę maski wektorowej warstwy kształtu. Następnie zmień kształt za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i narzędzi Pióro.
 • Aby przesunąć kształt, nie zmieniając jego rozmiaru ani proporcji, użyj narzędzia Przesunięcie.

Więcej informacji zawierają rozdziały Dopasowywanie składników ścieżek i Przekształcenia swobodne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online