W programie Photoshop CS6 wprowadzono ponad 60 udoskonaleń dotyczących wydajności, które pozwalają szybciej wykonywać różne zadania. Są to niewielkie zmiany opracowane na podstawie sugestii klientów, które w połączeniu umożliwiają znaczne zwiększenie produktywności.

Uwaga:

Informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w programie Photoshop CC zawiera artykuł Nowości w programie Photoshop CC.

Automatyzacja

 • Funkcja Stykówka II przywrócona jako opcja automatyzacji
 • Funkcja Prezentacja PDF przywrócona jako opcja automatyzacji
 • Funkcja Kompozycje warstw do pliku PDF przywrócona jako opcja skryptów

Pędzle

 • Pociągnięcia pędzlem można rejestrować jako operacje za pomocą opcji Zezwól na rejestrowanie narzędzi dostępnej w panelu Operacje. (Pociągnięcia pędzlem często są unikatowe w ramach poszczególnych projektów, zatem po zarejestrowaniu operacji należy wyłączyć tę opcję).
 • Suwak jakości/kontrastu dla tekstur podczas malowania
 • Kursor końcówki pędzla odzwierciedla jego ułożenie i wahanie w przypadku końcówek zaokrąglonych i ostrych.
 • Jest możliwe rzutowanie pędzla dla końcówek statycznych.
 • Dynamika koloru domyślnie pozostaje spójna dla każdego pociągnięcia pędzlem.
 • Wyświetlacz przezierny służący do zmieniania rozmiaru i twardości pędzla umożliwia również modyfikowanie krycia. W tym celu należy nacisnąć klawisze Control + Alt (Windows) lub Command + Option (Mac OS) i przeciągnąć myszą w górę lub w dół. (W preferencjach ogólnych należy usunąć zaznaczenie opcji Zmieniaj twardość pędzla okrągłego zgodnie z ruchami okna HUD w pionie).
 • Maksymalny rozmiar pędzla został zwiększony do 5000 pikseli.

Kanały

 • Funkcja Rozdziel kanały została włączona dla dokumentów z jedną warstwą. Umożliwia to rozdzielenie prostej przezroczystości.

Próbnik kolorów

 • Umożliwia wklejanie do pola szesnastkowego wartości ze znakami # (na przykład #aabbcc) lub 0x (na przykład 0xAABBCC).
 • Umożliwia stosowanie skróconych wartości szesnastkowych (na przykład #123).

Kroplomierz

 • Do menu Próbka na pasku opcji dodano opcję ignorowania warstw dopasowania.
 • Do menu Próbka dodano opcję próbkowania z bieżącej warstwy i niższych warstw.
 • Opcje rozmiaru próbki są obecnie dostępne w menu kontekstowych narzędzi kroplomierza (Punkt bieli i Punkt czerni w menu Poziomy itd.).

Formaty plików

 • Oprogramowanie umożliwia odczytywanie plików TIFF z większą głębią bitową.
 • Dodano opcje obsługi przezroczystości OpenEXR podczas otwierania i zapisywania pliku.
 • Oprogramowanie odczytuje format BIGTIFF (pliki TIFF większe niż 4 GB).
 • Oprogramowanie umożliwia odczytywanie par obrazów stereoskopowych w formatach JPS, MPO i PNS.

GPU

 • Stabilność została poprawiona dzięki wstępnemu kwalifikowaniu wykrytych GPU przed użyciem.

Zmienianie rozmiarów obrazów

 • Opcja automatycznego próbkowania dwusześciennego umożliwia automatyczne wybieranie najlepszej metody ponownego próbkowania na podstawie typu zmiany rozmiaru.

Importowanie

 • (Mac OS) Obsługa skanerów i aparatów fotograficznych ImageKit umożliwia importowanie obrazów z większej liczby urządzeń.

Warstwy

 • Do paska opcji dodano menu Interpolacja dla polecenia Przekształcanie swobodne.
 • Do stylów warstw Nałożenie gradientu i Pociągnięcie gradientowe dodano opcję roztrząsania.
 • Dodano skróty 00 i Shift + 00 umożliwiające ustawienie krycia warstwy i wypełnienia na 0%.
 • Oprogramowanie umożliwia jednoczesną zmianę blokowania, trybu mieszania lub etykiety koloru dla wielu zaznaczonych warstw.
 • Kombinacja klawiszy Ctrl/Command + J pozwala na powielenie zaznaczonych grup warstw (dodatkowo do warstw).
 • Podpowiedzi narzędzia Warstwa zawierają nazwę warstwy.
 • Nowe polecenie Rasteryzuj styl warstwy umożliwia scalanie efektów z warstwą.
 • Zmieniono kolejność stylów warstw w celu odzwierciedlenia kolejności ich stosowania (na przykład przez umieszczenie stylu Cień poniżej innych efektów).
 • Symbole mieszania warunkowego/opcji mieszania są wyświetlane na warstwie, jeśli opcje mieszania stylów warstw zostały zmodyfikowane.
 • Naciśnięcie klawisza Alt/Option i kliknięcie strzałek przełączania efektów powoduje wyświetlenie lub ukrycie wszystkich efektów warstw.
 • Dla warstw ukrytych wyświetlane są prawidłowe krycie oraz tryb mieszania.
 • Podczas zmiany nazw warstw naciśnięcie klawisza Tab powoduje przejście do następnej warstwy, a naciśnięcie klawiszy Shift + Tab umożliwia przejście do poprzedniej warstwy.
 • Nazwy warstw kształtów odzwierciedlają nazwy narzędzi (na przykład „Prostokąt 1”).

Formowanie

 • Dodano przyspieszanie za pomocą karty graficznej (GPU).
 • Dodano tryby podstawowego i zaawansowanego interfejsu użytkownika.
 • Poprawiono widoczność kursora w systemie Mac OS.
 • Dodano opcję wczytywania ostatnie siatki.
 • Maksymalny rozmiar pędzla Formowanie został zwiększony do 15 000 pikseli.
 • (Tylko wersja angielska) Oprogramowanie umożliwia zmienianie rozmiaru pędzla Formowanie za pomocą skrótów klawiaturowych z nawiasami [ ], których kroki zostały dostosowane do wartości w innych obszarach programu Photoshop.
 • Klawisz Ctrl (Windows)/Command (Mac OS) umożliwia włączenie lupy.
 • Naciśnięcie klawisza Alt i przeciągnięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zmianę rozmiaru pędzla (Windows).
 • Naciśnięcie klawiszy Ctrl + Alt i przeciągnięcie lewym przyciskiem myszy powoduje zmianę rozmiaru pędzla (Mac OS).

Maski

 • Oprogramowanie umożliwia stosowanie dopasowań Odwróć i Próg do masek w obrazach z 32 bitami na kanał.

Wtyczki

 • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift podczas uruchamiania powoduje wyłączenie wtyczek opcjonalnych i wtyczek innych firm.

Ustawienia predefiniowane

 • Dodano ustawienia predefiniowane nowych dokumentów dla popularnych urządzeń (takich jak telefon iPhone czy tablet iPad).
 • Dodano nowe ustawienia predefiniowane Mapa gradientu — przystosowane do tradycyjnych odcieni drukowanych i rozdziałów odcieni.
 • Zmieniona przez użytkownika kolejność ustawień predefiniowanych narzędzi jest zachowywana po ponownym uruchomieniu programu.
 • Dodano nowe ustawienia predefiniowane HDR Pro firmy RC Concepcion i Scotta Kelby'ego.

Drukowanie

 • Dodano przycisk Edycja do pola opisu w oknie dialogowym drukowania.
 • Oprogramowanie umożliwia zmianę rozmiaru okna dialogowego drukowania i okna podglądu drukowania.
 • Program pozwala na dostosowywanie koloru tła podglądu w oknie dialogowym drukowania.
 • Oprogramowanie umożliwia ręczne zmienianie położenia obszaru wydruku na stronie.
 • Można ukryć profile kolorów nieodpowiednie dla aktualnie wybranej drukarki w przypadku korzystania z opcji Kolory zarządzane w programie Photoshop.
 • Ponownie wprowadzona opcja Drukuj zaznaczony obszar umożliwia zmianę zaznaczenia w oknie dialogowym drukowania.

Zapisywanie

 • Jest wyświetlany komunikat z ostrzeżeniem, gdy rozmiary plików obrazów 16-bitowych nie mogą być wyświetlane w oknie dialogowym Zapisz jako JPEG.

Zestaw SDK

 • Dodano możliwość uzyskania dostępu do nazwy narzędzia powiązanej z nazwą ustawień predefiniowanych narzędzia za pomocą skryptów.
 • Dodano możliwość przywrócenia siatki linii pomocniczych w dokumencie z poziomu zestawu SDK skryptów.

Zaznaczenia

 • Dodano obsługę wartości dziesiętnych wtapiania do narzędzi Zaznaczanie i Lasso oraz panelu Maska (tak jak w przypadku okna dialogowego Wtapianie).
 • Opcja Promień wtapiania została wycofana z okna dialogowego Utwórz zaznaczenie ze ścieżki.

Przekształcanie

 • Miniaturka warstwy nadal zawiera ikonę obiektu inteligentnego podczas przekształcania warstwy.
 • Ulepszono mechanizm przeciągania krzywych wektorów.
 • Oprogramowanie umożliwia obracanie obrazu o 90 stopni w przypadku wymiarów o nieparzystej liczbie pikseli w celu uniknięcia wartości mniejszych niż jeden piksel. (Aby korzystać z tej funkcji, w preferencjach ogólnych należy włączyć opcję Przyciągaj narzędzia wektorowe i przekształcenia do siatki pikselowej).
 • Dodano opcję preferencji Obsługa plików > Ignoruj metadane obrotu, która umożliwia wyłączenie automatycznego obracania obrazów na podstawie metadanych w pliku.

Tekst

 • Dodano polecenie Tekst > Wklej tekst lorem ipsum, które umożliwia szybkie wstawianie tekstu zastępczego.
 • Dodano ustawienie Mieszaj kolory tekstu, używając wartości gamma. Pozwala ono na mieszanie warstw tekstu przy użyciu ustawienia gamma innego niż ustawienie w przestrzeni kolorów dokumentu. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, należy wybrać polecenie Edycja > Ustawienia kolorów i kliknąć po prawej stronie pozycję Więcej opcji. Ustawienie domyślne 1,45 umożliwia bardziej prawidłowe i zgodne z innymi aplikacjami mieszanie tekstu w porównaniu z poprzednimi wersjami programu Photoshop.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji „Mieszaj kolory tekstu, używając wartości gamma” warstwy tekstowe z programu Photoshop CS6 będą wyglądać inaczej we wcześniejszych wersjach programu Photoshop.

Interfejs użytkownika

 • Polecenia Nowy/Otwórz dokument są dostępne w menu kontekstowym po kliknięciu karty dokumentu. (Ta funkcja, dostępna od dawna w systemie Mac OS, jest obecnie dostępna również w systemie Windows).
 • Do ostrzeżeń dotyczących funkcji czyszczenia dodano pole wyboru Nie pokazuj więcej.
 • Usunięto pasek aplikacji i zmniejszono o ponad 30% rozmiar paska tytułu umożliwiającego przeciąganie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online