W tym artykule opisano nowe elementy najnowszej wersji programu Photoshop.
Photoshop_CC_icon

Program Photoshop 20.0 (wydany w październiku 2018) oferuje doskonałe nowe funkcje skierowane do fotografów, twórców ilustracji i projektantów pracujących w domenie cyfrowej. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.


Uwaga:

 • Nowa funkcja automatycznych aktualizacji pozwala automatycznie uaktualniać aplikacje Creative Cloud, kiedy są wydawane nowe wersje. Aplikacja Creative Cloud na komputery umożliwia zarządzanie preferencjami aktualizacji. Więcej informacji.
 • W przypadku uaktualniania starszej wersji programu Photoshop zapoznaj się z tymi wskazówkami i zagadnieniami.

Narzędzie Ramka ułatwiające maskowanie

Obrazy można maskować, umieszczając je w ramkach. Narzędzie Ramka (K) umożliwia szybkie utworzenie prostokątnej lub eliptycznej ramki stanowiącej obiekt zastępczy. Można też przekonwertować dowolny kształt lub tekst na ramki, aby wypełnić je obrazami.

Narzędzie Ramka ułatwiające maskowanie

Aby umieścić obraz w ramce, przeciągnij zasób z usługi Adobe Stock, panelu Biblioteki lub dysku lokalnego. Program automatycznie dopasuje skalę obrazu do ramki. Zawartość jest zawsze umieszczana w ramkach jako obiekty inteligentne, dzięki czemu można ją skalować bez modyfikowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Umieszczanie obrazów w ramkach.

Przeprojektowane wypełnianie z uwzględnianiem zawartości

Obsługa: Adobe Sensei

Nowa, dedykowana przestrzeń robocza Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości umożliwia interaktywne edytowanie materiałów w celu uzyskania precyzyjnych efektów. Dzięki technologii Adobe Sensei można wybrać, które piksele źródłowe mają zostać użyte, a także obrócić, przeskalować i odbić piksele źródłowe. Dostępny jest aktywny podgląd zmian w pełnej rozdzielczości, a wynik można zapisać na nowej warstwie.

Przestrzeń robocza Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości w programie Photoshop 2019

Aby uruchomić przestrzeń roboczą Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości:

 1. Otwórz obraz w programie Photoshop. Utwórz początkowe zaznaczenie obszaru, który ma zostać wypełniony, przy użyciu dowolnego narzędzia do zaznaczania.
 2. Na pasku menu wybierz opcję Edycja > Wypełnij z uwzględnieniem zawartości.
W przestrzeni roboczej Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości okno dokumentu zawiera domyślny obszar próbkowania jako maskę nałożoną na obraz. W panelu Narzędzia (z lewej strony ekranu) są dostępne narzędzia umożliwiające modyfikowanie tego obszaru oraz wstępne wybranie obszaru do wypełnienia. W panelu Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości (z prawej strony ekranu) można wybrać opcje próbkowania, ustawienia wypełniania i ustawienia wyjścia, aby uzyskać oczekiwany obraz z wypełnieniem. W panelu Podgląd są na bieżąco wyświetlane skutki wprowadzanych zmian w pełnej rozdzielczości.

Nowy tryb wielokrotnego cofania

Teraz przy użyciu skrótu Control + Z (Windows) / Command + Z (macOS) pozwala cofnąć wiele kroków w dokumencie programu Photoshop, tak samo jak w innych aplikacjach Creative Cloud. Nowy tryb wielokrotnego cofania jest domyślnie włączony.  

Cofanie wielu operacji przy użyciu skrótu Control / Command + Z

Kiedy jest on aktywny, w menu Edycja są wyświetlane następujące polecenia:

 • Cofnij: cofa jeden krok w łańcuchu cofania. Są dostępne klawisze skrótu: Control + Z (Windows) / Command + Z (macOS).
 • Ponów: przechodzi o jeden krok do przodu. Są dostępne klawisze skrótu: Shift + Control + Z (Windows) / Shift + Command + Z (macOS).
 • Przełącz ostatni stan: pozwala wrócić do starszego trybu cofania.Są dostępne klawisze skrótu: Control + Alt + Z (Windows) / Command + Option + Z (macOS).

Przywracanie starszych skrótów dotyczących cofania

(Photoshop)

Aby przywrócić starszy tryb cofania w programie Photoshop, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. W oknie dialogowym Skróty klawiszowe i menu wybierz opcję Używaj starszych skrótów klawiaturowych i kliknij przycisk OK.
 3. Uruchom ponownie program Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Aby przywrócić starszy tryb cofania we wtyczce Adobe Camera Raw, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu programu Photoshop wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików.
 2. W obszarze Zgodność pliku kliknij opcję Preferencje wtyczki Camera Raw.
 3. W oknie dialogowym Preferencje wtyczki Camera Raw zaznacz opcję Używaj starszych skrótów cofania i kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Photoshop.
Menu Edycja zawiera też nazwę kroku, który zostanie cofnięty lub wykonany przy następnym użyciu polecenia Cofnij lub Ponów.
Na przykład może być dostępne polecenie Edycja > Cofnij Edycja tekstu.

Polecenia Krok do przodu i Krok do tyłu zostały usunięte z menu Edycja. Te polecenia są nadal dostępne w menu podręcznym w panelu Historia. Zmiany widoczności warstw można teraz domyślnie cofać. Kliknięcie ikony widoczności w panelu Warstwy powoduje utworzenie stanu historii. Można sterować tym zachowaniem przy użyciu opcji Wyłącz cofanie zmian widoczności warstw w oknie dialogowym Opcje historii, które jest dostępne za pośrednictwem menu podręcznego w panelu Historia.

Pomocne informacje na ten temat można znaleźć w artykule Cofanie i historia.

Poprawiona wygoda obsługi

Domyślnie ukryty punkt odniesienia

Podczas przekształcania elementów można teraz łatwo przesuwać je w obszarze roboczym. Punkt odniesienia , który był widoczny podczas przekształcania elementów, jest teraz domyślnie ukryty. Aby punkt odniesienia był wyświetlany, można zaznaczyć pole wyboru Przełącz punkt odniesienia na pasku opcji.

Przełącz punkt odniesienia

Więcej informacji można znaleźć w artykule Określanie punktu odniesienia przekształcenia.

Dwukrotne klikanie w celu edytowania tekstu

Teraz można dwukrotnie kliknąć warstwę tekstu przy użyciu narzędzia Przesunięcie, aby rozpocząć edycję tekstu w dokumencie. Nie trzeba w tym celu przełączać narzędzia.  

Dwukrotne klikanie w celu edytowania warstwy tekstu

Pomocne informacje na ten temat można znaleźć w artykule Edytowanie tekstu.

Automatyczne zatwierdzanie

Funkcja automatycznego zatwierdzania usprawnia kadrowanie, przekształcanie i umieszczanie elementów oraz wprowadzanie tekstu. W celu zatwierdzenia zmian nie trzeba już naciskać klawisza Enter (Windows) | Return (macOS) ani klikać przycisku Zatwierdź na pasku opcji.

Podczas kadrowania lub przekształcania można zatwierdzić zmiany, wykonując dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz nowe narzędzie.
 • Kliknij warstwę w panelu Warstwy. Ta operacja powoduje automatyczne zatwierdzenie zmian oraz zaznaczenie warstwy.
 • Kliknij poza obszarem roboczym w oknie dokumentu.
 • Kliknij poza obwiednią obszaru roboczego.

Podczas wprowadzania tekstu na warstwie tekstu można zatwierdzić zmiany, wykonując dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz nowe narzędzie.
 • Kliknij warstwę w panelu Warstwy. Ta operacja powoduje automatyczne zatwierdzenie zmian oraz zaznaczenie warstwy.

Pomocne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z następujących łączy:

Domyślne przekształcanie proporcjonalne

Teraz program Photoshop przekształca warstwy większości typów proporcjonalnie. Dotyczy to warstw pikseli, tekstu, bitmap oraz umieszczonych obiektów inteligentnych. Kształty i ścieżki (obiekty wektorowe) nadal są domyślnie przekształcane nieproporcjonalnie.

Podczas przekształcania warstwy nie trzeba już trzymać klawisza Shift, aby zmienić ograniczyć proporcje przy zmienianiu rozmiaru przez przeciągnięcie uchwytu narożnego. Podczas przeciągania uchwytu narożnego w trakcie przekształcania rozmiar warstwy jest domyślnie zmieniany proporcjonalnie. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje teraz nieproporcjonalną zmianę rozmiaru podczas przeciągania uchwytu narożnego podczas przekształcania.

Aby proporcjonalnie zmienić rozmiar warstwy podczas przekształcania, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz warstwy, których rozmiar chcesz zmienić, w panelu Warstwy.
 2. Naciśnij skrót Command + T (macOS) / Control + T (Windows). Można też wybrać polecenie Edycja > Przekształcanie swobodne.
 3. Przeciągnij uchwyt narożny obwiedni, aby zmienić rozmiar warstwy.
 4. Zatwierdź zmiany.

Jak wyłączyć nowe domyślne zachowanie polegające na proporcjonalnym skalowaniu podczas przekształcania warstw?

Przywracanie starszego zachowania związanego z przekształcaniem

Aby przywrócić starsze zachowanie związane z przekształcaniem, wykonaj poniższe czynności dotyczące używanej wersji programu Photoshop.

Instrukcje dotyczące programu Photoshop 20.0.5 (czerwiec 2019)

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Ogólne (macOS).
 2. Zaznacz opcję Użyj starszego przekształcania swobodnego.
 3. Uruchom ponownie program Photoshop.

Instrukcje dotyczące programu Photoshop 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 i 20.0.4

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przy użyciu Notatnika (Windows) lub edytora tekstu (macOS) utwórz plik tekstowy (TXT).
 2. Wpisz w tym pliku następujący tekst:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Zapisz ten plik pod nazwą „PSUserConfig.txt” w folderze ustawień programu Photoshop. [Napęd instalacji]:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Wykonaj następujące czynności:
  1. Zapisz plik na biurku pod nazwą „PSUserConfig.txt”.
  2. Kliknij ten plik PSUserConfig.txt z wciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Kopiuj z menu podręcznego.
  3. W programie Finder wybierz opcję Idź > Idź do folderu. W oknie dialogowym Idź do folderu wpisz: ~/Biblioteki/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Wklej skopiowany plik w tej lokalizacji.
 4. Uruchom ponownie program Photoshop.

Pomocne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z następujących łączy:

Zapobieganie przypadkowemu przesuwaniu paneli przy użyciu blokady przestrzeni roboczej

Nowa opcja Zablokuj przestrzeń roboczą zapobiega przypadkowemu przesunięciu przestrzeni roboczej. Jest to szczególnie przydatne podczas używania programu Photoshop w połączeniu z tabletem i piórem. Ta opcja jest dostępna przez wybranie polecenia Okno > Przestrzeń robocza > Zablokuj przestrzeń roboczą.

Opcja blokady przestrzeni roboczej w programie Photoshop
Opcja blokady przestrzeni roboczej w programie Photoshop

Pomocne informacje o opcjach przestrzeni roboczej są dostępne w artykule Podstawy pracy z przestrzenią roboczą.

Aktywny podgląd trybu mieszania

Teraz można sprawdzać wygląd poszczególnych trybów mieszania, wskazując je kolejno. Program Photoshop wyświetla aktywny podgląd trybów mieszania w obszarze roboczym podczas wskazywania poszczególnych trybów w panelu Warstwy i oknie dialogowym Styl warstwy.

Aktywny podgląd trybu mieszania
Wskazywanie kolejnych trybów mieszania w panelu Warstwy

Pomocne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z następujących łączy:

Tryb symetrii

Pociągnięcia pędzlem można tworzyć w idealnie symetrycznym wzorku. Przy otwartym narzędziu Pędzel malarski, Pędzel mieszający, Ołówek lub Gumka kliknij ikonę motyla () na pasku opcji. Dostępne są różnorodne symetrie: Pionowa, Pozioma, Dwie osie, Przekątna, Falowanie, Okrąg, Spirala, Linie równoległe, Radialna, Mandala. Podczas malowania pociągnięcia są na bieżąco odzwierciedlane zgodnie z symetrią, co ułatwia tworzenie złożonych wzorków symetrycznych.

Kompozycja Mandala
Wzorek utworzony przy użyciu symetrii Mandala (autor kompozycji: Mike Shaw)

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Malowanie wzorków symetrycznych.

Koło kolorów do wybierania kolorów

Koło kolorów wizualizuje widmo kolorów i ułatwia dobieranie harmonijnej kolorystyki — na przykład kolorów uzupełniających lub analogowych. Z menu podręcznego panelu Kolor wybierz polecenie Koło kolorów.

Wybieranie kolorów przy użyciu koła kolorów
Wybieranie kolorów przy użyciu koła kolorów

Ekran początkowy

Ekran początkowy ułatwia rozpoczęcie pracy z programem Photoshop. Jest on zawsze dostępny i ułatwia zapoznawanie się z nowymi funkcjami, przechodzenie do materiałów do nauki, a także bezpośrednie otwieranie dokumentów. Aby otworzyć ekran początkowy, wystarczy w dowolnej chwili kliknąć nową ikonę ekranu początkowegonapasku opcji.

Ekran początkowy programu Photoshop
Ekran początkowy programu Photoshop

Więcej informacji można znaleźć w artykule Podstawy pracy z przestrzenią roboczą.

Ulepszony sposób nauki obsługi programu

Po ukończeniu samouczka w aplikacji (dostępnego w panelu Materiały do nauki) można skuteczniej pracować z własnymi obrazami.

Nauka przy użyciu własnych obrazów
Nauka przy użyciu własnych obrazów

Popularne funkcje zgłoszone przez klientów

Rozmieszczanie odstępów (podobnie do programu Adobe Illustrator)

Teraz można rozmieścić odstępy między obiektami. Program Photoshop pozwala rozmieszczać obiekty przez wprowadzenie równomiernych odstępów między ich punktami środkowymi. W przypadku obiektów o różnych rozmiarach zapewnia to bardziej wyrównany układ. Pomocne informacje na ten temat można znaleźć w artykule Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw.

Rozmieszczanie odstępów w poziomie lub w pionie między obiektami
(Z lewej) Opcje rozmieszczania odstępów w programie Photoshop. (Z prawej) Odstępy rozmieszczone w poziomie między obiektami.

Obliczenia matematyczne w polach liczb

W dowolnym polu, które przyjmuje wartości liczbowe, można wykonywać proste działania matematyczne. Można na przykład wpisać operację 200/2, a zostanie obliczona wartość 100 i przyjęta jako ostateczna wartość pola. Jest to przydatne, kiedy trzeba szybko uzyskać wielokrotność wartości lub ją podzielić. Więcej informacji można znaleźć w artykule Proste obliczenia matematyczne w polach liczb.

Proste obliczenia matematyczne w dowolnym polu liczbowym programu Photoshop
Obraz prostego obliczenia w oknie dialogowym Rozmiar obszaru roboczego

Lepsza widoczność długich nazw

W przypadku długich nazw warstw program Photoshop zachowuje początek i koniec nazwy, w środku umieszczając wielokropek (...). Dawniej nazwa warstwy była ucinana z wielokropkiem na końcu.

Lepsza widoczność długich nazw
Program Photoshop umieszcza teraz wielokropek (...) w środku długich nazw warstw.

Obsługa czcionek japońskich w funkcji dobierania czcionek

Funkcja dobierania czcionek obsługuje teraz czcionki japońskie. Mechanizm Adobe Sensei umożliwia funkcji dobierania czcionek wykrycie tekstu zawartego w zaznaczonym obszarze obrazu i dopasowanie go do licencjonowanych czcionek na komputerze lub czcionek z usługi Adobe Fonts w celu zasugerowania podobnych czcionek. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dobieranie czcionek.

Wyszukiwanie czcionek japońskich w oknie Dobieranie czcionki
Wyszukiwanie czcionek japońskich w oknie Dobieranie czcionki

Odbijanie widoku dokumentu

Obszar roboczy można łatwo odbić w poziomie. W tym celu wybierz polecenie Widok > Odbij w poziomie.

Tekst zastępczy Lorem Ipsum

Podczas umieszczania nowych warstw tekstu w dokumencie można wprowadzić tekst zastępczy „Lorem Ipsum”. Aby to zrobić, w preferencjach tekstu (Edycja > Preferencje > Tekst) zaznacz pole wyboru Wypełnij nowe warstwy tekstu tekstem zastępczym.

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania

Teraz można zmieniać skróty klawiaturowe przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe. W oknie dialogowym Skróty klawiszowe i menu wybierz opcję Przestrzenie zadań z menu Skróty do. W kolumnie poleceń Przestrzeń zadań rozwiń zestaw Zaznacz i maskuj, aby edytować odpowiednie skróty. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.

Preferencja rozmiaru interfejsu

Skalę interfejsu programu Photoshop można teraz dopasować niezależnie od innych aplikacji, tak aby dokładnie odpowiadała potrzebom. W preferencjach interfejsu (Edycja > Preferencje > Interfejs) wprowadzono nowe ustawienie Skaluj interfejs do czcionki. Wybranie tego nowego ustawienia powoduje skalowanie całego interfejsu programu Photoshop według wartości wybranej w menu rozwijanym Rozmiar czcionki interfejsuBardzo mały, Mały, Średni lub Duży.

Ustawienie Skaluj interfejs do czcionki w preferencjach interfejsu
Ustawienie Skaluj interfejs do czcionki w preferencjach interfejsu

Obsługa skryptów południowowschodnioazjatyckich

Program Photoshop obsługuje teraz pięć nowych języków z Azji południowo-wschodniej, które można stosować w dokumentach: tajski, birmański, laotański, singaleski i khmerski.

Uwaga:

Aby zapewnić prawidłowy dostęp do tych języków w systemie Windows, należy zainstalować odpowiednie pakiety języków i czcionek. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy firmy Microsoft: Pakiety językowe.

Aby utworzyć dokument przy użyciu jednego z tych języków, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst.
 2. Zaznacz opcję Środkowowschodnie i południowoazjatyckie.
 3. Otwórz dokument.
 4. Utwórz warstwę tekstu.
 5. W panelu Typografia ustaw jeden z następujących języków: tajski, birmański, laotański, singaleski lub khmerski.
 6. Ustaw czcionkę odpowiednią dla wybranego języka. Jeśli na przykład wybrano język tajski, należy ustawić czcionkę tajską, taką jak Adobe Thai lub Noto Sans Thai.
 7. Skopiuj i wklej tekst przygotowany w wybranym języku. Jeśli jest skonfigurowana klawiatura dla tego języka, wystarczy wpisać tekst.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Układacze dla skryptów azjatyckich.

Zmodernizowany mechanizm tworzenia kompozycji

W tej wersji programu Photoshop wprowadzono nowy mechanizm tworzenia kompozycji, który jest oparty na nowoczesnej architekturze i łatwiejszy do optymalizowania pod kątem wszystkich platform (macOS, Windows, iOS i innych systemów mobilnych).

Camera Raw | Nowości

Szczegółowe informacje o nowych funkcjach wtyczki Camera Raw można znaleźć w artykule Nowe funkcje wtyczki Camera Raw.

Informacje o zmianach

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online