Poprawki błędów Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Importuj

 • Pliki MXF pochodzące z niektórych aplikacji i urządzeń innych firm wyświetlają mylące nazwy w panelach Project i Timeline.
 • Pliki wideo w formacie MPEG-4 z dźwiękiem w formacie MPEG-1 zawierają jedynie kilka pierwszych sekund dźwięku.
 • Pliki VOB umożliwiają odtwarzanie wyłącznie dźwięku lub powodują, że na stałe wyświetlany jest komunikat „Media Pending”.
 • Pliki XML programu FCP zawierające ścieżki UNC wypełniają okno dialogowe „Locate Footage” nieprawidłowymi ścieżkami.
 • Dane napisów kodowanych w pewnych plikach nie są widoczne w programie Premiere Pro, chociaż widać je w innych narzędziach.
 • Importowanie określonych plików XML programu FCP tworzy sekwencję z klipami, które są odtwarzane w oknie Program Monitor, ale nie pojawiają się w panelu Timeline.
 • Kod czasowy jest wyświetlany nieprawidłowo dla określonych plików MXF pochodzących z aplikacji innej firmy.
 • Materiał wideo w formacie MOD jest przycinany podczas importowania.
 • Nie można importować plików RMF z kamery Canon C500.
 • Rozpakowane pliki Phantom Cine są ciemniejsze w Premiere Pro niż w innych aplikacjach.

Pliki rosnące

 • Niezadowalające działanie podczas odświeżania i finalizacji pliku rosnącego.
 • Określone pliki rosnące QuickTime nie są aktualizowane.
 • Wideo okazjonalnie zacina się, a czas reakcji jest słaby podczas korzystania z narzędzia JKL w celu odtwarzania/przewijania pliku rosnącego.
 • Okresowe kilkusekundowe zacięcia podczas edycji plików rosnących.

Eksportowanie i rendering

 • Słyszalny szum w eksportowanym pliku XDCAM HD 50 MXF.
 • Zastosowanie funkcji inteligentnego renderingu do przyciętego klipu XDCAM EX powoduje jego obcięcie.
 • Wyeksportowany plik XAVC zawiera błędną klatkę w losowym miejscu.
 • Funkcja „Use Previews” nie działa podczas eksportowania z niestandardowej sekwencji QuickTime ProRes.
 • Okazjonalne ostrzeżenie „Error compiling movie” i niepowodzenie podczas eksportowania/zastosowania funkcji inteligentnego renderingu w odniesieniu do formatu XDCAM HD 50.
 • Eksportowane klipy AVC-Intra nie są rozpoznawane w programie P2 Viewer Plus.
 • Funkcja inteligentnego renderingu nie działa w odniesieniu do klipów sekwencji z usuniętymi sekcjami.
 • Wybór uchwytu OMF jest zapominany przy ponownym otwarciu okna dialogowego.
 • Zacięcie podczas eksportowania określonych sekwencji, takich jak Premiere Pro Project.
 • Wyeksportowany klip audio z iXML ma nieprawidłową liczbę klatek na sekundę.
 • Niektóre wyeksportowane elementy zawierające wyłącznie audio mają nieprawidłowy kod czasowy.
 • Niektóre pliki AVC-Intra 100 nie są aktualizowane w sposób płynny, powodują wyświetlenie błędu podczas eksportowania, używania funkcji Consolidate and Transcode itd.
 • Program zawiesza się podczas kolejkowania sekwencji do programu Adobe Media Encoder, jeśli znajduje się na drugim monitorze i klip w sekwencji zawiera efekt Analog Delay (tylko w Mac OS).

AAF

 • Wyeksportowana zawartość plików AAF nie jest ponownie łączona poprzez import wsadowy w określonych aplikacjach innych firm.
 • Przejścia typu Cross Dissolve są usuwane, gdy eksportowany plik AAF jest importowany do programu Premiere Pro lub określonych aplikacji innych firm.
 • Zmiany prędkości klipów wideo są usuwane podczas eksportowania plików AAF.
 • Pliki AAF zawierające klip stereo w ścieżce mono powodują powstanie dwóch ścieżek mono, gdy zostaną otwarte w określonych aplikacjach innych firm.
 • Wydajność eksportowania plików AAF w przypadku kompletnych plików jest znacznie mniejsza niż w przypadku OMF.
 • W określonych aplikacjach innych firm wszystkie klipy w eksportowanym pliku AAF mają nazwę pierwszego klipu w ścieżce A1 (tylko w Mac OS).
 • Podczas korzystania z określonych efektów ścieżek innych firm występuje awaria w przypadku próby eksportowania pliku AAF [tylko w systemie Windows].
 • Gdy wyeksportowane elementy 5.1 są importowane do określonych aplikacji innych firm jako klipy mono, nazwy klipów są nieprawidłowe.
 • Pliki mono AIFF i WAV w sekwencji eksportowanej za pośrednictwem AAF nie są automatycznie łączone ponownie w określonych aplikacjach innych firm.

XML

 • Materiał wideo o wartości 47,95 klatek na sekundę jest eksportowany do pliku XML programu FCP z wartością 47 klatek na sekundę.

EDL

 • W wyeksportowanym pliku EDL niektóre pliki mają nieprawidłowy kod czasowy.
 • W kodzie czasowym wyeksportowanego pliku EDL używane są milisekundy zamiast klatek.

Odtwarzanie i transmisja

 • Efekt Cross Dissolve jest transmitowany jako progresywny, chociaż sekwencję ustawiono z przeplotem.
 • Projekt z plikami multimedialnymi z kamery Canon XF C300 opuszcza klatki, jeśli plik nie był otwierany przez pewien czas.
 • Nie można odtworzyć plików XAVC pochodzących z określonych źródeł.
 • Gdy sekwencja z napisami kodowanymi typu 708 jest wyświetlana na monitorze HD za pośrednictwem funkcji Transmit za pomocą określonego sprzętu innych firm, napisy nie są wyświetlane.
 • Modyfikowanie przesunięcia wideo nie działa w przypadku urządzeń WE/WY innych firm.
 • Wolne przewijanie powoduje zaburzenie porządku klatek.

Dźwięk

 • Klipy mono odtwarzają się w kanałach 1 i 2 po przeciągnięciu do ścieżki adaptacyjnej.
 • Dźwięk sporadycznie znika z klipu w sekwencji, ale jest obecny w klipie głównym.
 • Podczas używania funkcji Audio Gain w odniesieniu do klipu głównego występuje awaria.
 • Podczas przycinania klipów audio z zastosowanym efektem Multiband Compressor w trakcie odtwarzania występuje awaria.
 • Dźwięk mono przesunięty na kanał środkowy za pomocą narzędzia do panoramowania 5.1 przenika do lewego kanału.
 • Nie można odtworzyć dźwięku z plików 2K ProRes HQ.
 • Kanały klipu stereo są tłumione o 3 dB, gdy ten sam kanał źródłowy jest prowadzony do obydwu kanałów docelowych w oknie dialogowym Audio Channels.

Projekt

 • Nieprawidłowe sortowanie klipów podczas wyświetlania projektu w panelu Media Browser.
 • Porządek sortowania „List View” w widoku ikon panelu Project nie jest aktualizowany, gdy sortowanie widoku listy ulegnie zmianie.
 • Otwieranie sekwencji z poziomu panelu Media Browser bez importowania jej umożliwia nanoszenie efektów na klipy główne z panelu Effect Controls.
 • W pewnych okolicznościach występuje awaria podczas kopiowania całej sekwencji.
 • Sporadyczne zawieszenie programu podczas importowania/otwierania projektu zawierającego materiały wideo XDCAM (tylko w Mac OS).
 • Edytowanie metadanych klipu w polach Comment, Client i Good nie „brudzi” projektu.
 • W widoku ikon użycie przycisków Cmd/Ctrl i przeciągnięcie klipów do pojemnika powoduje jedynie powielenie pustego pojemnika.
 • Awaria podczas wykonywania polecenia Close Other Timeline Panels, gdy otwartych jest wiele sekwencji tylko do odczytu/„Source Monitor” (tylko w Mac OS).
 • Po przeciągnięciu sekwencji zagnieżdżonej w pojemniku z panelu Media Browser wszystkie zasoby są powielane.
 • Przeciąganie klipu zawierającego tylko wideo/tylko audio z sekwencji do panelu Project nie przynosi żadnego efektu.
 • W określonych warunkach istniejący plik CFA jest generowany ponownie w lokalizacji pamięci podręcznej współdzielonych multimediów.
 • W projekcie z dwiema sekwencjami, gdzie efekt Warp Stabilizer zastosowano do wszystkich klipów, zapisywanie trwa znacznie dłużej. W takim stanie aplikacja może również odpowiadać powoli lub całkowicie się zawiesić.
 • Dynamic Media: pole Shot Name nie może być używane w widoku listy panelu Project.
 • Kod czasowy nie jest odczytywany/wyświetlany prawidłowo dla plików ProRes przechwyconych za pomocą sprzętu innych firm.
 • Zapytanie definiujące pojemnik wyszukiwania nie działa po zaimportowaniu projektu z panelu Media Browser.
 • Naciśnięcie Escape w oknie dialogowym ostrzeżenia dotyczącym nadpisywania projektu nadpisuje ten projekt.

Project Manager oraz Consolidate and Transcode

 • Pliki QuickTime z wieloma parami stereo powodują nieprawidłowe rozdzielenie kanałów audio w sekwencji.
 • Ustawienia wstępne transkodowania DNxHD nie są dostępne dla formatu 720p24/25/30.
 • Klip z napisami kodowanymi jest kopiowany bez ostrzeżenia w przypadku korzystania z wstępnego ustawienia transkodowania z włączoną opcją CC.
 • Transkodowanie klipu A/V lub klipu zawierającego wyłącznie audio z ustawieniami wstępnymi wyłącznie dla wideo powoduje transkodowanie audio.
 • Ustawienia wstępne audio nie umożliwiają transkodowania klipów A/V lub klipów zawierających wyłącznie wideo, a panel Events podaje wyłącznie rozbieżność rozmiaru klatki.
 • Funkcja Consolidate and Transcode z ustawieniem wstępnym MPEG bez multipleksowania wywołuje nieznany błąd.
 • Funkcja Consolidate and Transcode nie powoduje wyświetlenia ostrzeżenia dotyczącego materiału offline.
 • Jeśli wszystkie sekwencje nie są wybrane, nieużywane klipy nie są kopiowane przy wyłączonej opcji „Exclude Unused Clips”.
 • Sekwencja ze źródłem z wielu kamer, która nie znajduje się w transkodowanej sekwencji, jest obecna w transkodowanym projekcie.
 • Wielokrotne przypadki zastosowania tego samego klipu, z zastosowaniem opcji Motion do jednego z nich oraz Match: Sequence, podlegają oddzielnemu transkodowaniu.
 • Pliki szczytowe nie są generowane, jeśli transkodowany projekt zostanie otwarty przed wyłączeniem programu Premiere Pro.
 • Nakładające się podklipy z włączoną opcją „Restrict Trims to Subclip Boundaries” powodują, że każdy podklip jest transkodowany jako oddzielny klip.
 • Widok „Sequence” w oknie Project Manager wyświetla sekwencje w niewłaściwej kolejności i nie umożliwia sortowania.
 • Przy włączonej opcji „Restrict Trims to Subclip Boundaries” podklipy wyświetlają błędną klatkę wideo, gdy są otwarte w panelu Source Monitor po zastosowaniu funkcji Consolidate and Transcode.
 • Transkodowany projekt zawiera odwołanie do klipu, w którym zastosowano funkcję Render and Replace, ale oryginalny klip nie znajduje się w folderze Transcoded przy włączonej opcji „Exclude Unused Clips”.
 • W przypadku użycia wyłącznie dźwięku z pliku A/V funkcja Consolidate and Transcode do formatu MXF transkoduje do A/V bez ostrzeżenia.
 • Zmiana prędkości wstecznej powoduje, że klip w transkodowanym projekcie nie zawiera odpowiednich materiałów multimedialnych.

Render and Replace

 • Zastosowanie funkcji Render and Replace w klipie interpretowanym jako 15 kl./s powoduje powstanie stop-klatki/czarnego klipu w sekwencji.
 • Przycięty punkt In Point nie jest przestrzegany w przypadku stosowania funkcji Render and Replace w odniesieniu do multimediów o odwróconej prędkości.
 • Klip źródłowy, w którym zastosowano funkcję Render and Replace, jest umieszczany w pojemniku „Recovered Clip” w nowym projekcie utworzonym poprzez eksportowanie „Selection as Premiere Project”.

Scalone klipy

 • Scalone klipy nie posiadają miniaturki w widoku listy panelu Project.

Podklipy

 • Elementy multimedialne przesuwają się w podklipie w panelu Source Monitor przy zmianie z podklipu „twardego” na „miękki”.
 • Przebieg sygnału audio podklipu w panelu Source Monitor nie wyświetla się poprawnie, gdy prędkość jest odwracana.

Edytowanie i sekwencja

 • Okazjonalnie program zawiesza się na kilka minut podczas otwierania tytułów z poziomu panelu Project.
 • Wklejanie skopiowanej zawartości sekwencji w określonych okolicznościach powoduje wklejenie niewłaściwej zawartości audio.
 • Awaria podczas przesuwania klipu audio w trakcie odtwarzania.
 • Określone filmy referencyjne XDCAM QuickTime tracą synchronizację dźwiękową podczas odtwarzania.
 • Okazjonalnie program zawiesza się podczas kopiowania klipów audio różnego rodzaju (na przykład stereo i mono).
 • Wstrzymanie pracy podczas przenoszenia klipu w górę i w dół ścieżek w trakcie odtwarzania.
 • Przy opcji zagnieżdżania ustawionej na „insert as individual clips” efekty klipów są tracone, gdy wiele sekwencji jest przeciąganych do sekwencji.
 • Przycisk strzałki w górę nie przenosi na początek sekwencji.
 • Program zawiesza się podczas przycinania w trakcie odtwarzania.
 • Nieprawidłowy stan renderowania z żółtym paskiem w sekwencji XDCAM 422 HD 25i PAL z dopasowaną zawartością.
 • Awaria podczas przeciągania klipu w pionie do innej ścieżki, gdy kółko myszki używane jest do przewijania w górę/w dół.
 • Funkcja Match Frame nie dopasowuje klatek prawidłowo w odniesieniu do klipu głównego w przypadku opcji Frame Hold lub Frame Hold segment.

Wiele kamer

 • Przebiegi sygnałów nie są wyświetlane w przypadku zagnieżdżonej sekwencji ze źródłem z wielu kamer, która zawiera pojedyncze klipy źródłowe mono i została utworzona za pomocą opcji „Switch Audio”.
 • Dźwięk przycina się podczas próby odtworzenia klipów z wielu kamer posiadających 28–32 kanałów audio mapowanych do mono.
 • Obraz z wielu kamer drży podczas edycji i gdy zostanie zatrzymany.
 • Siatka wyboru wielu kamer i strona kompozytowa widoku wielu kamer nie pasują do siebie, jeśli zastosuje się zmianę prędkości do klipu z wielu kamer o klipach źródłowych, które nie zaczynają się w zerowym punkcie czasu.
 • Maska krycia znika podczas scalania sekwencji z wielu kamer.
 • Okno Program Monitor drży podczas przycinania w trybie wielu kamer (podwójny widok przycinania), gdy klipy źródłowe nie zaczynają się w zerowym punkcie czasu (tylko GPU).
 • Edycja sekwencji z wielu kamer może spowodować, że przebieg sygnału audio za punktem edycji zmieni/spłaszczy się; po tym przebieg sygnału zachowuje się dziwnie podczas przybliżania/przewijania panelu Timeline.

Znaczniki

 • Nie można edytować znacznika w klipie ze zmianą prędkości, naciskając ponownie skrót Add Marker.
 • Awaria podczas przewijania za pomocą kółka myszki w panelu Markers przy załadowanych znacznikach sekwencji i oczekującej edycji w polu Comments.
 • Funkcja Replace Clip nie ładuje nowego klipu do panelu Markers, co wywołuje nieokreślony stan dotyczący tego, gdzie zapisywane są wszelkie zmiany znaczników.
 • Podczas przenoszenia wielu klipów/znaczników sekwencji możliwe jest przeniesienie niektórych z nich na pozycje przed początkiem lub za końcem klipu/sekwencji.

Efekty i przejścia

 • Awaria podczas modyfikacji efektu Directional Blur w trakcie odtwarzania (OpenCL).
 • Zawieszenie programu spowodowane przez regulację parametru „Target Loudness” w panelu Loudness Radar podczas odtwarzania w pętli.
 • Awaria podczas renderowania klipu z użyciem określonych efektów innych firm.
 • Efekty Levels i Color Balance zastosowane do materiału wideo z kamery Sony F55 wywołują wyjątek niskiego poziomu.
 • Okazjonalnie niewłaściwa klatka jest wyświetlana w określonych edytorach efektów innych firm.
 • Jednostki parametru „Target Loudness” w panelu Loudness Radar są zawsze wskazywane jako „LKFS” w poradach narzędzi Audio Track Mixer oraz Timeline niezależnie od ustawienia parametru „Loudness Unit”.
 • Awaria podczas renderowania sekwencji zawierającej klip z zastosowanymi dwoma efektami o parametrach czasowych.
 • Program zawiesza się przy zamykaniu projektu podczas odtwarzania sekwencji, w której zastosowano określone efekty audio (tylko Mac).
 • W przypadku określonych efektów przejścia innych firm nie można zmodyfikować ustawień po skopiowaniu i wklejeniu przejścia.
 • Efekt Warp Stabilizer powoduje powstanie wielu czarnych klatek po renderowaniu.

Maskowanie i śledzenie

 • Znaczek „fx” nie zmienia koloru, gdy stosowana jest Maska krycia.
 • Awaria, gdy wybierze się grupowo kilka punktów sterowania Beziera na masce efektu, a następnie kliknie z przyciśniętym klawiszem Ctrl inny punkt sterowania maski.

GPU

 • Odtwarzanie zacina się przy sekwencjach z przeplotem, gdy GPU jest włączone i wideo jest odtwarzane na drugim monitorze za pośrednictwem funkcji Transmit.
 • Interpretacja kanału alfa jest nieprawidłowa w przypadku renderowania GPU.
 • Nieprawidłowe mieszanie pikseli w nieliniowym trybie koloru w przypadku korzystania z renderowania GPU.
 • Nieprawidłowe krawędzie klatki przy liniowym i nieliniowym tworzeniu kompozycji ze zmodyfikowanymi parametrami Scale/Position [tylko GPU].

Interfejs użytkownika i przestrzenie robocze

 • Na niektórych komputerach okno Export Settings może otwierać się bardzo długo — aplikacja wydaje się być zawieszona (tylko Mac).
 • Okno Program Monitor nie resetuje się podczas edycji właściwości sekwencji HD w taki sposób, aby zmienić ją na SD.
 • Przebieg sygnału audio znika podczas posuwania się naprzód w sekwencji za pomocą podświetlanego tekstu kodu czasowego.
 • Szybkie wprowadzanie poleceń z klawiatury jedno po drugim powoduje utratę poleceń.
 • Kliknięcie trójkąta rozwijania w oknie Keyboard Shortcuts nie otwiera menu automatycznie.
 • Okno dialogowe Keyboard Shortcuts zachowuje rozmiar, ale nie położenie, więc w razie ponownego otwarcia może się ono rozciągać poza ekran.
 • Panel metadanych miga, a interfejs użytkownika spowalnia w przypadku wyboru pojedynczej ścieżki w 16-kanałowej sekwencji.
 • Numer ostatniej klatki zasłania listę rozwijaną „Select Zoom Level” podczas przeciągania klipu do sekwencji.
 • Gdy otwartych jest wiele paneli Timeline w dwóch lub większej liczbie grup paneli, skrót „Timelines” przełącza tylko między dwoma z nich.

Współdziałanie

 • Zmiany w ustawieniach kompozycji After Effects Text Template w Ae nie są rozpoznawane.
 • Bardzo powolne renderowanie kompozycji typu Dynamic Linked przy otwartym programie After Effects.

Wydajność

 • Słaba wydajność odtwarzania materiałów XDCAM HD.

 

 

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online