Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe
Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu ColdFusion | APSB20-16
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB19-58 10 grudnia 2019 2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu ColdFusion w wersji 2018. Aktualizacja usuwa poważną lukę w zabezpieczeniach, która mogła doprowadzić do podniesienia uprawnień.     

Zagrożone wersje

Produkt Zagrożone wersje  Platforma
ColdFusion 2018   Aktualizacja 6 i wcześniejsze wersje  Wszystkie

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom zaktualizowanie posiadanych instalacji do najnowszych wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu Dostępność
ColdFusion 2018 Aktualizacja 7 Wszystkie 2 Uwagi techniczne

UWAGA:   

Firma Adobe zaleca aktualizację oprogramowania JDK/JRE dla programu ColdFusion do najnowszej wersji. Zastosowanie aktualizacji programu ColdFusion bez odpowiedniej aktualizacji oprogramowania JDK NIE umożliwi zabezpieczenia serwera.  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich uwagach technicznych.

Firma Adobe zaleca klientom zastosowanie ustawień konfiguracji zabezpieczeń opisanych na stronie zabezpieczeń programu ColdFusion, a także zapoznanie się z odpowiednimi przewodnikami dotyczącymi zabezpieczania.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Istotność Numery CVE
Niezabezpieczone odziedziczone uprawnienia domyślnego katalogu instalacji  Podniesienie uprawnień Istotna CVE-2019-8256

Uwaga:

Ten problem nie dotyczy klientów, którzy w trakcie instalacji przestrzegali procedur blokady.

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe nad bezpieczeństwem naszych klientów:

  • Nuttakorn Tungpoonsup, Ammarit Thongthua i Sittikorn Sangrattanapitak z zespołu Secure D Center Research Team, Secure D Center Co., Ltd. (CVE-2019-8256)    

Wymagane oprogramowanie JDK dla programu ColdFusion

COLDFUSION 2018 HF1 i nowsze

Dla serwerów aplikacji

W przypadku instalacji JEE należy ustawić flagę JVM „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**” w odpowiednim pliku rozruchowym odpowiednio do typu używanego serwera aplikacji.

Przykładowo:

Serwer aplikacji Apache Tomcat: należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „Catalina.bat/sh”

Serwer aplikacji WebLogic: należy edytować pozycję JAVA_OPTIONS w pliku „startWeblogic.cmd”

Serwer aplikacji WildFly/EAP: należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „standalone.conf”

Flagi oprogramowania JVM należy ustawić w instalacji oprogramowania JEE dla programu ColdFusion, a nie w instalacji samodzielnej.

Zrzeczenie odpowiedzialności firmy Adobe

Umowa licencyjna

Używając oprogramowania firmy Adobe Incorporated lub jej podmiotów zależnych („Adobe”), użytkownik akceptuje następujące warunki i postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków i postanowień, nie powinien używać niniejszego oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania dołączonej do konkretnego pliku oprogramowania i przedstawione podczas instalacji lub pobierania oprogramowania zastępują poniższe warunki.

Eksport i reeksport produktów programistycznych firmy Adobe podlega amerykańskim przepisom eksportowym i oprogramowanie takie nie może być eksportowane ani reeksportowane na Kubę, do Iranu, Korei Północnej, Syrii, na Krym (region Ukrainy) ani do żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo. Ponadto oprogramowanie firmy Adobe nie może być rozprowadzane do osób wymienionych w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals.

Przez pobranie lub użycie produktu programistycznego firmy Adobe użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Krymu (region Ukrainy) ani żadnego z krajów, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, oraz że nie jest osobą wymienioną w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals. Jeśli oprogramowanie zostało zaprojektowane do użytku z aplikacją programistyczną („Aplikacja hosta”) opublikowaną przez firmę Adobe, firma Adobe udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie takiego oprogramowania tylko z Aplikacją hosta, pod warunkiem, że użytkownik posiada ważną licencję pochodzącą od firmy Adobe na Aplikację hosta. Z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej, takie oprogramowanie jest licencjonowane użytkownikowi zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania pochodzącej od firmy Adobe i regulującej warunki użytkowania Aplikacji hosta.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI: UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ADOBE NIE UDZIELIŁA MU ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA I ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA ADOBE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE JAWNE LUB DOMNIEMANE, WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie gwarancji domniemanych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ADOBE NIE PONOSI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE (RÓWNIEŻ ZA UTRACONE KORZYŚCI), BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ROSZCZEŃ — KONTRAKT, NARUSZENIE PRAWA CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ PRODUCENTA LUB INNE, NAWET JEŻELI FIRMA ADOBE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.