Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu ColdFusion | APSB20-16

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB20-16

17 marca 2020

2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń programu ColdFusion w wersji 2016 i 2018. Te aktualizacje usuwają wiele krytycznych luk w zabezpieczeniach, które mogłyby prowadzić do wykonania dowolnego kodu. 


Zagrożone wersje

Produkt

Numer aktualizacji

Platforma

ColdFusion 2016

Aktualizacja 13 i wcześniejsza wersja

Wszystkie

ColdFusion 2018

Aktualizacja 7 i wcześniejsze wersje    

Wszystkie

Uwaga:

Te luki nie mają wpływu na serwery ColdFusion wdrożone przy użyciu zalecanego instalatora zabezpieczeń.

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom zaktualizowanie posiadanych instalacji do najnowszych wersji:

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

ColdFusion 2016

Aktualizacja 14

Wszystkie

                   2

ColdFusion 2018

Aktualizacja 8

Wszystkie

2

Uwaga:

Firma Adobe zaleca aktualizację programu ColdFusion JDK/JRE do najnowszej wersji wydań LTS 1.8 i JDK 11. Zastosowanie aktualizacji programu ColdFusion bez odpowiedniej aktualizacji oprogramowania JDK NIE umożliwi zabezpieczenia serwera.  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich uwagach technicznych.

Serwery aplikacji JEE:

Użytkownicy posiadający wdrożenia JEE ColdFusion (takie jak Tomcat, JBoss EAP) mogą skorzystać z instrukcji pod adresem https://helpx.adobe.com/pl/coldfusion/kb/coldfusion-2018-update-8.html#jee

ColdFusion 11

Użytkownikom programu ColdFusion 11 zaleca się wykonanie czynności ograniczających zagrożenie opisanych pod adresem https://helpx.adobe.com/pl/coldfusion/kb/coldfusion-11-mitigation-steps.html   

Firma Adobe zaleca również klientom zastosowanie ustawień konfiguracji zabezpieczeń opisanych na stronie zabezpieczeń programu ColdFusion, a także zapoznanie się z odpowiednimi przewodnikami dotyczącymi zabezpieczania.   

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Istotność

Numery CVE

Zdalny odczyt pliku

Odczyt dowolnego pliku z katalogu instalacji Coldfusion

Krytyczna

CVE-2020-3761

Dołączanie plików  

Wykonanie dowolnego kodu plików znajdujących się w głównym katalogu internetowym lub jego podkatalogu

Krytyczna

CVE-2020-3794

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Wang Cheng z Venustech ADLab (CVE-2020-3761, CVE-2020-3794) za zgłoszenie tych problemów oraz współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.

Wymagane oprogramowanie JDK dla programu ColdFusion

COLDFUSION 2018 HF1 i nowsze  

Dla serwerów aplikacji   

W przypadku instalacji JEE należy ustawić flagę JVM „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**” w odpowiednim pliku rozruchowym odpowiednio do typu używanego serwera aplikacji.

Przykładowo:   

Serwer aplikacji Apache Tomcat: należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „Catalina.bat/sh” 

Serwer aplikacji WebLogic: należy edytować pozycję JAVA_OPTIONS w pliku „startWeblogic.cmd” 

Serwer aplikacji WildFly/EAP: należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „standalone.conf” 

Flagi oprogramowania JVM należy ustawić w instalacji oprogramowania JEE dla programu ColdFusion, a nie w instalacji samodzielnej.  

COLDFUSION 2016 HF7 i nowsze

Ta aktualizacja zabezpieczeń wymaga dla programu ColdFusion oprogramowania JDK w wersji 8u121 lub nowszej. Firma Adobe zaleca ręczne zaktualizowanie oprogramowania JDK/JRE na potrzeby programu ColdFusion do najnowszej wersji. Jeśli oprogramowanie JDK/JRE nie zostanie zaktualizowane, samo zastosowanie aktualizacji NIE zabezpieczy serwera.

Dla serwerów aplikacji

Ponadto, w przypadku instalacji JEE należy ustawić flagę JVM „-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**” w odpowiednim pliku rozruchowym odpowiednio do typu używanego serwera aplikacji.

Przykładowo:         

W serwerze aplikacji Apache Tomcat należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „Catalina.bat/sh”         

W serwerze aplikacji WebLogic należy edytować pozycję JAVA_OPTIONS w pliku „startWeblogic.cmd”         

W serwerze aplikacji WildFly/EAP należy edytować pozycję JAVA_OPTS w pliku „standalone.conf” 

Flagi oprogramowania JVM należy ustawić w instalacji oprogramowania JEE dla programu ColdFusion, a nie w instalacji samodzielnej

Zrzeczenie odpowiedzialności firmy Adobe

Umowa licencyjna

Używając oprogramowania firmy Adobe Incorporated lub jej podmiotów zależnych („Adobe”), użytkownik akceptuje następujące warunki i postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków i postanowień, nie powinien używać niniejszego oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania dołączonej do konkretnego pliku oprogramowania i przedstawione podczas instalacji lub pobierania oprogramowania zastępują poniższe warunki.

Eksport i reeksport produktów programistycznych firmy Adobe podlega amerykańskim przepisom eksportowym i oprogramowanie takie nie może być eksportowane ani reeksportowane na Kubę, do Iranu, Korei Północnej, Syrii, na Krym (region Ukrainy) ani do żadnego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo. Ponadto oprogramowanie firmy Adobe nie może być rozprowadzane do osób wymienionych w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals.

Przez pobranie lub użycie produktu programistycznego firmy Adobe użytkownik potwierdza, że nie jest obywatelem Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Krymu (region Ukrainy) ani żadnego z krajów, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, oraz że nie jest osobą wymienioną w tabeli Table of Denial Orders, na liście Entity List lub liście List of Specially Designated Nationals. Jeśli oprogramowanie zostało zaprojektowane do użytku z aplikacją programistyczną („Aplikacja hosta”) opublikowaną przez firmę Adobe, firma Adobe udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie takiego oprogramowania tylko z Aplikacją hosta, pod warunkiem, że użytkownik posiada ważną licencję pochodzącą od firmy Adobe na Aplikację hosta. Z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej, takie oprogramowanie jest licencjonowane użytkownikowi zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania pochodzącej od firmy Adobe i regulującej warunki użytkowania Aplikacji hosta.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI: UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA ADOBE NIE UDZIELIŁA MU ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA I ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA ADOBE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE JAWNE LUB DOMNIEMANE, WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie gwarancji domniemanych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ADOBE NIE PONOSI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE (RÓWNIEŻ ZA UTRACONE KORZYŚCI), BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ROSZCZEŃ — KONTRAKT, NARUSZENIE PRAWA CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ PRODUCENTA LUB INNE, NAWET JEŻELI FIRMA ADOBE ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre kraje i systemy prawne nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?