Tworzenie formularzy w programie Acrobat

Funkcja tworzenia formularzy w programie Acrobat to połączenie funkcjonalności znaczników tekstowych i funkcji przeciągania i upuszczania usługi Adobe Sign. Pola umieszcza się w dokumencie za pomocą pól formularzy programu Acrobat i narzędzi wyrównywania. Po umieszczeniu pól definiuje się ich właściwości przy użyciu zmodyfikowanej wersji znaczników tekstowych.

Po przesłaniu dokumentu system odczytuje znacznik w poszukiwaniu wymiarów pola formularza, a następnie tworzy w jego miejscu pole usługi Adobe Sign.

W tym poradniku omówiono różne narzędzia zawarte w programie Acrobat, a także dostępne właściwości znaczników.

Pola formularza programu Acrobat

 1. Uruchom program Acrobat, a następnie kliknij przycisk Narzędzia w lewym górnym rogu.

 2. Wybierz opcję Przygotuj formularz, a następnie kliknij Dodaj.

  Kliknij Wybierz plik lub Zeskanuj dokument w zależności od tego, czy chcesz dodać pola formularza do istniejącego pliku PDF, czy zeskanować i wykorzystać papierowy dokument.

  Program Acrobat wyszukuje w dokumencie podkreślone spacje i puste pola, a następnie automatycznie wstawia w ich miejsce pola formularza. W ramach tego procesu wstawione pola otrzymują nazwę wykorzystującą tekst znajdujący się w pobliżu. Nazwy wszystkich pól zostają ostatecznie zastąpione znacznikami. Jeśli jednak dla danego pola nie jest wymagany żaden znacznik, zachowa ono unikatową nazwę w celu uniknięcia problemów związanych z krzyżowaniem pól.

  Krzyżowanie pól to proces, za pomocą którego usługa Adobe Sign kopiuje dane między polami o identycznych nazwach.

Podczas tworzenia formularza w programie Acrobat należy zwrócić uwagę na typ wykorzystywanych pól. Transfer do usługi Adobe Sign jest możliwy tylko w przypadku pól wymienionych poniżej, a użycie innych pól może powodować problemy z dokumentem.

Pole tekstowe

Pole tekstowe jest polem formularza używanym najczęściej. W zależności od dodanego znacznika PDF pola te można nawet zmienić na przyciski opcji lub pola wyboru.

Pole wyboru

Pola wyboru są przenoszone do usługi Adobe Sign i powinny być stosowane dla opcji „Zaznacz wszystkie prawidłowe”.

Pola te mają dwa stany: zaznaczone i niezaznaczone. We właściwościach pola można ustawić wartość eksportu do zastosowania po zaznaczeniu pola. Wartość eksportu jest stosowana w przypadku instrukcji warunkowych lub równań na polach liczbowych.

Przycisk opcji

Przyciski opcji są przenoszone do usługi Adobe Sign i powinny być stosowane dla opcji „Wybierz jedną z opcji”.

Użytkownik musi mieć co najmniej dwa przyciski opcji w grupie. Dla każdej z tych opcji można ustawić wartość eksportu. Wartość eksportu jest stosowana w przypadku instrukcji warunkowych lub równań na polach liczbowych.

Menu rozwijane

Menu rozwijane są przenoszone do usługi Adobe Sign i powinny być stosowane w przypadku „list wyboru”.

We właściwościach pola formularza należy ustawić opcję dostępną na liście. Każda zawiera wyświetlany element wraz z wartością eksportu. Kliknięcie utworzonej opcji powoduje ustawienie jej jako domyślnej. Aby nie ustawiać opcji domyślnej, należy kliknąć dowolny odstęp na liście, tak aby nie zaznaczyć żadnej z jej pozycji.

 1. Pasek narzędzi programu Acrobat zawiera zadania związane z tworzeniem i edytowaniem pól formularza. Kliknij przycisk Dodaj pole tekstowe na pasku narzędzi.

 2. Wygląd kursora zmieni się w sposób przedstawiony na ilustracji. Pojedyncze kliknięcie powoduje umieszczenie pola w postaci „tak, jak jest” w miejscu kliknięcia. Użytkownik może także kliknąć, przytrzymać i przeciągnąć kursor, aby ustawić dowolny rozmiar pola.

  Po umieszczeniu pola na stronie zostanie wyświetlone okienko. Umożliwia ono zmianę nazwy pola. W przypadku dodawania pól w dokumencie można pominąć ten krok. Nazwy pól można zmienić później.

  Aby dostosować rozmiar pola, należy przeciągnąć jedno z niebieskich pól (uchwytów).

Po umieszczeniu pól w dokumencie można ujednolicić ich rozmiar i wyrównać je za pomocą narzędzi programu Acrobat.

Jeśli chcesz ujednolicić dwa pola o różnym rozmiarze, zaznacz je kursorem. Możesz także kliknąć jedno pole, po czym kliknąć drugie z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Podczas zmiany rozmiaru i wyrównania kilku pól wybierz działanie menu, klikając prawym przyciskiem myszy pole o żądanym wyrównaniu lub rozmiarze.

W tym przykładzie chcemy, aby pole Text4 miało ten sam rozmiar, co pole Text3, w związku z czym po zaznaczeniu obu pól klikamy prawym przyciskiem myszy pole Text3 i wybieramy polecenie Ustaw jednakowy rozmiar pól > Oba.

Pole Text4 ma teraz rozmiar pola Text3. Teraz chcemy wyrównać lewą krawędź pola Text4 względem lewej krawędzi pola Text3. Podczas gdy oba pola pozostają zaznaczone, klikamy prawym przyciskiem myszy pole Text3 i wybieramy polecenie Wyrównaj, rozmieść lub wyśrodkuj > Wyrównaj do lewej.

Znaczniki PDF są takie same jak znaczniki tekstowe, jednak zamiast umieszczać je bezpośrednio w dokumencie nazywamy za ich pomocą pola formularza. Klamry obejmujące znaczniki tekstowe nie są używane w znacznikach PDF.

Artykuł poświęcony znacznikom tekstowym można znaleźć tutaj.

Po dodaniu wszystkich pól formularza do dokumentu ich lista zostanie wyświetlona w dolnej części prawego panelu. Za pomocą tej listy można szybko wyszukiwać i otwierać pola formularza bez konieczności przechodzenia do danej strony.

Dzięki nazwom pól wyświetlanym na liście edycja i kontrola znaczników jest łatwiejsza.

Zmiana nazwy pola formularza na znacznik umożliwia zastosowanie dowolnych właściwości pola rozpoznawanych przez usługę Adobe Sign bez wpływu na dostępną przestrzeń, jak ma to miejsce w przypadku znaczników tekstowych.

Aby otworzyć manu właściwości pola formularza, należy kliknąć pole dwa razy lub kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Właściwości. Można także kliknąć dwukrotnie lub prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję z listy pól po prawej.

Karta Ogólne w oknie Właściwości zawiera nazwę, etykietkę i właściwości wspólne pola.

 • Nazwa: miejsce dodania znacznika pola formularza.
 • Etykietka: informacje wyświetlane po umieszczeniu kursora na polu.
 • Tylko do odczytu: sprawia, że pole staje się niedostępne i nieedytowalne. Opcja stosowana, gdy do pola trafiają informacje z integracji lub z pliku CSV.
 • Wymagane: oznacza pole jako wymagane, przez co proces podpisywania nie zakończy się, jeśli w polu nie zostaną wprowadzone dane.

Aby przekonwertować pole na wielowierszowe, wybierz opcję Pole wielowierszowe na karcie Opcje.