Komponent poczty e-mail usługi Adobe Sign for Salesforce został opracowany do pracy z kontami Gmail for Business za pomocą przeglądarki Chrome.

Omówienie

Administrator Salesforce musi najpierw skonfigurować składnik po stronie Salesforce. Po wykonaniu tej czynności użytkownik indywidualny musi jedynie włączyć rozszerzenie przeglądarki, uwierzytelnić tożsamość w Salesforce, a następnie kliknąć pocztę e-mail.

Komponent Adobe Sign for Salesforce umożliwia użytkownikowi kliknięcie dowolnej wiadomości e-mail w kliencie poczty e-mail i wygenerowanie listy powiązanych umów na podstawie adresów e-mail biorących udział w danej korespondencji mailowej.

Użytkownicy mają również możliwość wysyłania nowych umów, wysyłania przypomnień, a nawet anulowania umowy bezpośrednio z klienta poczty e-mail.


Włączanie rozszerzenia przeglądarki Chrome

Rozszerzenie Salesforce można dodać wyłącznie do przeglądarki Chrome, tak więc jego funkcje są przeznaczone do używania w przeglądarce Chrome.

 

1. Otwórz przeglądarkę internetową Chrome i przejdź pod adres: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

 • Spowoduje to otworzenie strony rozszerzenia.

 

2. Kliknij przycisk DODAJ DO CHROME w prawym górnym rogu okna.

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe proszące o potwierdzenie wyboru.
Click add to Chrome

 

3. Kliknij opcję Dodaj rozszerzenie.

 • Okno dialogowe zostanie odświeżone i wyświetlone zostanie potwierdzenie instalacji dodatku.
Add Extension
Extension verification

4. W przeglądarce Chrome otwórz swoje konto użytkownika poczty Gmail.

 • Po prawej stronie widoczny będzie panel aplikacji. Na górze znajduje się strzałka umożliwiająca zwinięcie lub wyświetlenie panelu aplikacji.

 

5. Kliknij przycisk Zaloguj się do Salesforce.

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe proszące o uwierzytelnianie tożsamości w Salesforce. 
Installed app

 

6.  Zaloguj się za pomocą danych logowania Salesforce.

 • Okno dialogowe zostanie odświeżone, aby potwierdzić, że chcesz zezwolić poczcie Gmail na dostęp do Salesforce.
Authentication

 

7.  Kliknij Kontynuuj.

 • Panel zostanie odświeżony i poprosi o wybór użytkownika poczty Gmail, który ma zostać połączony z Salesforce.
Give Access
8. Wybierz użytkownika (zwykle wyświetlony użytkownik jest poprawny).
 • Wybranie opcji Użyj innego konta spowoduje wyświetlenie monitu o zalogowanie się do nowego konta Gmail przed kontynuowaniem.
 • Wybrany użytkownik poczty Gmail zostanie logicznie powiązany z uwierzytelnionym wcześniej użytkownikiem Salesforce.
 • Okno dialogowe zostanie odświeżone do kolejnego okna weryfikacji, ilustrującego dostęp przydzielany dla Salesforce.  
Pick a user

 

9. Kliknij opcję Zezwalaj.

 • Panel zostanie odświeżony do panelu weryfikacji w celu potwierdzenia, że konto Gmail ma zostać powiązane z kontem Salesforce.  
Grant access to Salesforce

10. Kliknij opcję Połącz konta.

 • Okno dialogowe zostanie odświeżone, aby potwierdzić pomyślne połączenie kont.
Link Account

 

11. Kliknij opcję Przejdź do Salesforce, a okno dialogowe zniknie. Nastąpi powrót do poczty Gmail.

Verification of linked account

Na panelu Salesforce po lewej stronie wyświetlony zostanie teraz przycisk „Wyślij nową umowę” oraz lista umów powiązanych z dowolną wybraną przez użytkownika wiadomością e-mail. 


Zarządzanie umowami w oknie aplikacji

Gdy dodatek jest włączony, możesz kliknąć dowolną wiadomość e-mail i przeglądać umowy, które odnoszą się do uczestników korespondencji w danym wątku.

Uwaga:

Komponent Adobe Sign zawrze umowy dla wszystkich zidentyfikowanych adresów e-mail w danej wiadomości e-mail, w tym wszystkich stron, do których została wysłana wiadomość e-mail.

Kliknięcie ikony strzałki w prawym górnym rogu okna spowoduje otworzenie panelu dodatku i wyświetlenie umów.

Enabled App-rebranded

 

W górnej części panelu widoczna jest liczba znalezionych umów (powiązanych z adresami e-mail dołączonymi do wiadomości e-mail), np. Umowy (7).

Domyślnie na liście wyświetlanych jest maksymalnie pięć umów, a jeśli dostępnych jest więcej umów pod listą pojawi się łącze Wyświetl wszystkie.  Kliknięcie łącza Wyświetl wszystkie umożliwia przewijanie okna w celu wyświetlenia pełnej listy umów.

Listed pair-rebranded

Lista umów jest posortowana według Stanu. Kolejność sortowania jest następująca:

 • Wstępnie wysłana / Wersja robocza
 • Wysłana do podpisania / Wysłana do zatwierdzenia / Oczekująca na kontrsygnatariusza / Zatwierdzenie
 • Zatwierdzona/Podpisana
 • Anulowana/Odmowa//Wygasła

W obrębie sekcji umowy są posortowane według Daty wysyłania. Najnowsza data jest wyświetlana u góry.

Kliknięcie nazwy umowy powoduje otworzenie nowej karty Salesforce i wyświetlenie pełnej umowy.


Dostępne operacje

Panel dodatku ma więcej funkcji niż tylko wyświetlanie listy umów. Za pomocą interfejsu opartego na menu można tworzyć nowe umowy i rozpoczynać najbardziej typowe zadania.

Najbardziej widoczny jest przycisk Wyślij nową umowę, jednak po prawej stronie od nazwy umowy znajduje się strzałka otwierająca listę menu dodatkowych operacji.

Full Menu List-rebranded

Uwaga:

Dodatek nie prosi o dodatkowe potwierdzenie wyboru. Akcje wybrane z listy menu są wykonywane bezpośrednio po kliknięciu.

Na liście menu dostępne są tylko operacje, które można wykonać. Na przykład, dla umowy o statusie Wersja robocza dostępne są tylko opcje Edytuj i Usuń.

Limited menu options-rebranded

Wyślij nową umowę

Tak jak można oczekiwać, przycisk Wyślij nową umowę powoduje otworzenie Salesforce w nowej karcie i rozpoczyna tworzenie nowej umowy.  Adres e-mail nadawcy jest automatycznie importowany z szablonu umowy.

Skonfiguruj i wyślij umowę tak jak zwykle.

Opcja menu: Edytuj

Kliknięcie opcji Edytuj na liście menu powoduje otworzenie nowej karty i uruchomienie umowy w Salesforce.

Opcja menu: Usuń

Opcja Usuń na liście menu obejmuje dwa zadania:

 • anuluje umowę w programie Adobe Sign;
 • usuwa rekord umowy z Salesforce.

Opcja menu: Podpisz

Opcja Podpisz jest dostępna tylko wtedy, gdy jest Twoja kolej na podpisanie dokumentu.

Kliknięcie opcji Podpisz powoduje otworzenie umowy w celu jej przejrzenia i złożenia podpisu.

Opcja menu: Przypomnij

Kliknięcie opcji Przypomnij na liście menu bezpośrednio ustawia przypomnienie dla osoby aktualnie składającej podpis.

Opcja menu: Anuluj

Opcja Anuluj na liście menu powoduje anulowanie transakcji w usłudze Adobe Sign i w Salesforce.

W przeciwieństwie do opcji Usuń rekord w Salesforce pozostaje na liście umów Salesforce ze statusem „Anulowana”

Opcja menu: Wyświetl

Opcja Wyświetl powoduje otworzenie nowego okna w celu wyświetlenia bieżącego stanu umowy.

 

Wszystkie opcje menu, które nie przenoszą użytkownika do okna Salesforce, generują raport o powodzeniu podjętej akcji w górnej części listy umów.

Menu Success message-rebranded

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online