Adobe Acrobat Sign dla urządzeń z systemem iOS — informacje o wersji

Aplikacja Adobe Sign pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów i formularzy, wysyłanie ich innym osobom w celu złożenia elektronicznego podpisu, śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym i natychmiastowe uzyskiwanie podpisów dzięki funkcji podpisu osobistego. Umożliwia ona również pracę w trybie offline i synchronizuje dane automatycznie po ponownym uzyskaniu połączenia.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3733

Udoskonalone działanie z łącznikami innych producentów

4034

Rozwiązano problem, który powodował, że nie można było edytować pola inicjałów

4073

Naprawiono stan wprowadzany w nowej domenie adobesign, który blokował wysyłanie

4082

Rozwiązano problem, który powodował, że aplikacja nie wymuszała języka podpisywania

4083/4228

Rozwiązano kilka problemów, w wyniku których aplikacja nie uzyskiwała czasu lokalnego dla zastosowanego przesunięcia strefy czasowej

4267

Rozwiązano problem, w wyniku którego pola podpisu / pola inicjału na wielu stronach mogły blokować proces podpisywania

4293

Naprawiono stan, w wyniku którego wysyłanie umowy zawieszało się na ekranie przygotowywania umowy

4308

Naprawiono sporadyczny błąd powodujący awarię aplikacji po kliknięciu ikony Ustawienia

4312

Rozwiązano problem, który powodował, że osoba delegująca nie mogła ukończyć procesu delegowania

Uwaga:

Elementy menu są kontekstowe, a niektóre z nich nie wyświetlają się w menu, jeśli nie odpowiadają dokumentowi lub liście dokumentów.

Poprzednie wydania

Identyfikator wydania

Opis

3733

Udoskonalone działanie z łącznikami innych producentów

4034

Rozwiązano problem, który powodował, że nie można było edytować pola inicjałów

4073

Naprawiono stan wprowadzany w nowej domenie adobesign, który blokował wysyłanie

4082

Rozwiązano problem, który powodował, że aplikacja nie wymuszała języka podpisywania

4083/4228

Rozwiązano kilka problemów, w wyniku których aplikacja nie uzyskiwała czasu lokalnego dla zastosowanego przesunięcia strefy czasowej

4267

Rozwiązano problem, w wyniku którego pola podpisu / pola inicjału na wielu stronach mogły blokować proces podpisywania

4293

Naprawiono stan, w wyniku którego wysyłanie umowy zawieszało się na ekranie przygotowywania umowy

4308

Naprawiono sporadyczny błąd powodujący awarię aplikacji po kliknięciu ikony Ustawienia

4312

Rozwiązano problem, który powodował, że osoba delegująca nie mogła ukończyć procesu delegowania

Identyfikator wydania

Opis

3470

Rozwiązano problem, przez który nadawca mógł edytować pola podczas otwierania formularza umowy oczekującej na podpisanie przez innych

3608

Rozwiązano problem, w wyniku którego włączenie opcji podglądu nie przekładało się na aplikację mobilną

3941

Rozwiązano problem, przez który opcje hasła PDF były nadal widoczne po wyłączeniu

3960

Rozwiązano problem, przez który warunkowe zachowanie pól mogło blokować podpisywanie

4036

Usprawniono interfejs użytkownika w trybie ciemnym dla tabletu iPad Pro

4039

Rozwiązano problem, w wyniku którego nowoutworzone umowy z formularzami internetowymi nie były wyświetlane na stronie zarządzania

4060

Rozwiązano problem, przez który opcja anulowania nie była dostępna w łączu „więcej opcji”

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3519

Rozwiązano problem, w wyniku którego przyciski opcji o wartości domyślnej powodowały błąd

3793

Rozwiązano problem, w wyniku którego pola wyboru z wartością domyślną powodowały błąd

3807

Naprawiono stan, w którym pola tylko do odczytu mogły być edytowalne

3873

Rozwiązano problem, w wyniku którego pole wyboru z wartością domyślną nie było widoczne w dokumencie końcowym, jeśli wartość nie została zmieniona

3894

Ulepszono synchronizację między aplikacją systemu operacyjnego a bazą danych Adobe Sign

3904

Rozwiązano problem, w wyniku którego nadawca przestał mieć możliwość anulowania, zastąpienia następnego sygnatariusza lub wysłania przypomnienia

3913

Naprawiono stan, w którym oddelegowany użytkownik mógł pobrać plik PDF umowy

3914

Naprawiono stan, w którym użytkownik na osadzonej stronie podpisu mógł pobrać plik PDF umowy

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3448

Rozwiązano problem, w wyniku którego wskaźnik nie wskazywał następnego pola listy rozwijanej na iPadzie

3491

Rozwiązano problem, w wyniku którego niektórzy użytkownicy nie widzieli swojej zawartości bez uprzedniego odświeżenia

3537

Rozwiązano problem, w wyniku którego nie można było przesyłać dokumentów z systemu iOS na ekranie Dodaj dokumenty

3685

Ulepszono automatyczną aktualizację stanu listy umów

3801

Rozwiązano problem, w wyniku którego dokumenty były nieprawidłowo wyświetlane na ekranie Dodaj dokument

3866

Rozwiązano problem, w wyniku którego formularze internetowe były nieprawidłowo uruchamiane za pomocą funkcji Dodaj widżet i edytuj łącza

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3506

Rozwiązano problem, w wyniku którego umowy podpisane stemplem nie mogły zostać uzyskane, udostępnione ani wydrukowane w pliku PDF

3542

Rozwiązano problem, w wyniku którego opcja podpisywania przez hosta była zablokowana na niektórych urządzeniach

3609

Rozwiązano problem, w wyniku którego podczas dodawania obrazu w środku pliku pojawiało się puste pole

3610

Rozwiązano problem, który mógł powodować awarię aplikacji w pliku o rozmiarze większym niż 10 MB

3611

Rozwiązano problem, w wyniku którego umowy ze znakami specjalnymi w wiadomości nie mogły zostać uzyskane, udostępnione ani wydrukowane z pliku PDF

3612

Rozwiązano problem, w wyniku którego edytowana nazwa zeskanowanego dokumentu nie została uwzględniona w nazwie umowy

3629

Rozwiązano problem, w wyniku którego znaki specjalne używane w wiadomości e-mail były konwertowane na wartości ASCII

3632

Rozwiązano problem, w wyniku którego nieprawidłowe znaki pojawiały się w zarchiwizowanej nazwie, jeśli użytkownik zeskanował lub zaimportował obraz z biblioteki

3633

Rozwiązano problem, w wyniku którego nazwa pliku była wyświetlana nawet po zmianie pola nazwy

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3463

Naprawiono błąd podczas wprowadzania niemieckiego numeru telefonu na potrzeby uwierzytelniania SMS

3472

Rozwiązano problem uniemożliwiający pobranie kopii podczas stosowania stempla lub podpisów elektronicznych

3507

Rozwiązano problem, w wyniku którego dokumenty obrazów wyglądały na przycięte i zniekształcone

3510

Rozwiązano problem, w wyniku którego wysyłanie umowy w przypadku wybrania uwierzytelniania SMS było niemożliwe

3639

Naprawiono błąd graficzny, który powodował wyświetlenie przycisku Dalej podczas wybierania poświadczeń elektronicznych

3679

Rozwiązano problem, w wyniku którego okno dialogowe Wybierz sygnatariusza było wyświetlane do podpisu osobistego

Skanowanie i podpisywanie

Skanuj wszystko za pomocą aparatu swojego urządzenia: przekonwertuj dokument papierowy na elektronicznie podpisany w rekordowo krótkim czasie.

 • Skanuj wiele stron i ustawiaj ich kolejność.
 • Dołączaj, wysyłaj i podpisuj zeskanowane pliki PDF.
 • Ulepsz skan dzięki usprawnionym funkcjom wykrywania granic, korekcie perspektywy i ostrości tekstu.
 • Dostępna na urządzenia iPhone 5s+, iPad 3+, iPad Mini 2+ oraz system iOS 9+


Widżet śledzenia na urządzenia przenośne

Z łatwością śledź proces podpisywania elektronicznego dzięki nowemu widżetowi mobilnemu.

Sprawdzaj stan umowy i rozpoczynaj obiegi podpisów bezpośrednio z poziomu powiadomień mobilnych bez uruchamiania aplikacji Adobe Sign.


Tryb odczytu

Wydanie z grudnia 2016 roku zostało wyposażone w nowy tryb odczytu, w którym tekst na wyświetlanej stronie wlewa się tak, aby dopasować się do bieżącego widoku. Przykładowo przy powiększaniu i pomniejszaniu dokumentu podziały wiersza przesuwają się, aby zmieścić tekst na stronie w taki sam sposób, w jaki strona HTML ponownie wlewa się przy zmianie rozmiaru przeglądarki. Aby włączyć tryb odczytu, dotknij ikony readingmodeicon, kiedy dokument jest otwarty.

Uwaga! Niektórych treści nie można wlać ponownie. Obrazy i inna złożona treść mogą powodować następujące problemy.

 • Niektóre strony traktowane są jako obrazy i nie można ich powiększyć.
 • Gdy strona lub dokument są zbyt złożone, by ponownie wlać tekst, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
 • Tabele bez krawędzi zwykle nie są rozpoznawane jako tabele i efekt ponownego wlania tekstu nie jest zbyt dobry.
 • Wzory matematyczne oraz pewne typy tekstu wymagającego precyzyjnego formatowania mogą być błędnie wlewane.
 • Niektórych zabezpieczonych dokumentów nie można ponownie wlać.


Ulepszony panel śledzenia i zarządzania

Wydanie z października 2016 roku zapewnia usprawniony sposób przeglądania historii umowy, wysyłania przypomnień i inicjowania podpisywania przez hosta bez konieczności przeszukiwania widoku dokumentu. W przypadku dowolnej listy dokumentów przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu, aby wyświetlić wysuwane menu. Na przykład:

 1. Wybierz listę dokumentów, np. Oczekujące na innych.
 2. Przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu.
 3. Dotknij pozycji Historia, Przypomnienie lub Podpis hosta.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto