Wyświetl pełną listę produktów firmy Adobe oraz okresów dostępności pomocy technicznej objętych Zasadami cyklu życia pomocy technicznej.

Opcje pomocy technicznej i obsługi dla przedsiębiorstw

 • Główne programy pomocy technicznej i obsługi dla przedsiębiorstw

  Istniejący program Pomocy technicznej i obsługi Platinum oraz starsze programy Pomocy technicznej Standard, a także Pomocy technicznej i obsługi Premium zapewniają maksymalnie pięć lat wsparcia (w zależności od produktu, zazwyczaj od 3 do 5 lat — patrz wykaz produktów), licząc od początku dostępności produktu, czyli od wydania jego podstawowej wersji (wersji „.0”). Pomoc techniczna dla wszystkich wersji pochodnych — wersji zlokalizowanych, dodatkowych aktualizacji, dodatkowych systemów operacyjnych itp. — wersji podstawowej kończy się wraz z zakończeniem pomocy technicznej dla wersji podstawowej. Dotyczy to także najnowszych wersji podrzędnych i łączących.

 • Rozszerzona opcja pomocy technicznej i obsługi

  Ten program zapewnia Twojemu przedsiębiorstwu dodatkowe dwa lata pomocy technicznej i obsługi Platinum po zakończeniu okresu podstawowej pomocy technicznej. Korzystanie z rozszerzonej opcji pomocy technicznej i obsługi zapewnia Twojej organizacji dodatkowy, cenny czas, który może być niezbędny przy planowaniu migracji do najnowszych rozwiązań firmy Adobe.

 • Opcje samoobsługowej pomocy technicznej dla starszych produktów

  Klienci mogą skorzystać z tej opcji, aby otrzymać dodatkowy rok pomocy technicznej. Odpowiedzi na pytania dotyczące produktów można uzyskać za pomocą samoobsługowej pomocy online.

Planuj z wyprzedzeniem: firma Adobe może pomóc określić potrzeby Twojej organizacji

Jeśli Twoja organizacja rozważa umowę o pomocy technicznej i obsłudze Platinum lub chce dodać jedną z nowych opcji pomocy technicznej do aktualnej umowy dotyczącej pomocy technicznej, wszelkie informacje o produktach, usługach i cyklu życia pomocy można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia bądź kontaktując się z telefonicznie.

 • Wyświetl wykaz produktów objętych usługą oraz okresów pomocy technicznej im odpowiadającym.
 • Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem firmy Adobe, który pomoże Ci określić najbardziej odpowiedni, niestandardowy program pomocy technicznej dostosowany do potrzeb Twojej organizacji.
 • Jeśli nie wiesz, kto jest Twoim przedstawicielem firmy Adobe, ale chcesz się z nim skontaktować, zadzwoń pod numer 888-649-2990.

1Uwaga dotycząca umowy

Dodatkowe programy przedstawione w ramach Zasad cyklu życia pomocy technicznej są dostępne od teraz, jednak aktualni klienci będą mogli z nich skorzystać przy kolejnym odnowieniu umowy dotyczącej obsługi i pomocy technicznej. Firma Adobe poinformuje klientów z wyprzedzeniem co najmniej 12 miesięcy o zbliżającym się końcu cyklu życia pomocy technicznej dla produktu. W międzyczasie obowiązujące umowy dotyczące obsługi i pomocy technicznej będą dalej obowiązywać w niezmienionej formie.

Więcej informacji dotyczących corocznej opłaty za pomoc techniczną udzieli Ci Twój przedstawiciel firmy Adobe. Aktualnie realizowana usługa pomocy technicznej i obsługi Platinum jest również dostępna pod następującymi warunkami:

Odnowienia. W przypadku odnawiania usługi pomocy technicznej i obsługi Platinum dla dowolnego komercyjnego oprogramowania firmy Adobe, wymienionego na liście produktów FLP firmy Adobe, o ile wersja oprogramowania nie została wycofana, coroczną opłatę za pomoc techniczną stanowi: (i) dla pierwszego okresu: coroczna opłata za pomoc techniczną określona podczas pierwotnego zakupu, (ii) przy pierwszym odnowieniu, jeśli dojdzie do odnowienia: coroczna opłata za pomoc techniczną powiększona o trzy procent (3%), (iii) od drugiego do czwartego odnowienia, jeśli dojdzie do odnowienia: coroczna opłata za pomoc techniczną za bezpośrednio poprzedzający okres odnowienia powiększona o trzy procent (3%), (iv) w przypadku piątego i kolejnych odnowień: mniejsza z następujących kwot: 20% opłaty za oprogramowanie obowiązująca w danym okresie lub coroczna opłata za pomoc techniczną za bezpośrednio poprzedzający okres odnowienia powiększona o stosowny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index — CPI)* dla 12 miesięcy poprzedzających datę odnowienia.

Rozszerzona usługa pomocy technicznej.Jeśli cykl życia wersji programu, na którą klient posiada licencję, dobiegnie końca zgodnie z zapisami w Części 1 e) powyżej, klient może zdecydować się na zakup rozszerzonej usługi pomocy technicznej na maksymalnie dwa (2) kolejne lata od daty końca okresu eksploatacji przy zapewnieniu, że rozszerzona usługa pomocy technicznej jest dostępna dla tej wersji programu. Informacje dotyczące programów, dla których nastąpił koniec okresu eksploatacji lub dla których zbliża się koniec okresu eksploatacji, a także dat dostępności rozszerzonej usługi pomocy technicznej dla poszczególnych wersji produktu są dostępne w witrynie internetowej www.adobe.com/pl/support firmy Adobe. Jeśli klient zdecyduje się na zakup Rozszerzonej usługi pomocy technicznej, coroczna opłata za pomoc techniczną za pierwszy rok i/lub odnowienie (drugi rok) będzie wynosić dodatkowe 25% corocznej opłaty za pomoc techniczną dla aktualnego okresu odnowienia opisanej w części b powyżej.

W przypadku odnowienia rozszerzonej usługi pomocy technicznej opłatę za odnowienie stanowi coroczna opłata za pomoc techniczną uiszczona za poprzedni rok, powiększona o stosowny Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla okresu 12 miesięcy poprzedzających datę odnowienia. W przypadku uaktualnienia do następnej głównej wersji oprogramowania (np. uaktualnienia z wersji 4.0 do 5.0) coroczna opłata za pomoc techniczną dla uaktualnionej wersji stanowi mniejszą z następujących kwot: dwadzieścia procent (20%) obowiązującej w danym okresie opłaty licencyjnej za tę uaktualnioną wersję lub coroczna opłata za pomoc techniczną zgodnie ze stosownym Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych* dla okresu 12 miesięcy poprzedzających datę odnowienia.

*W przypadku Stanów Zjednoczonych lub Meksyku: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Biuro Statystyki Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych.W przypadku Kanady: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Bank Kanady.

Wypowiedzenie.

 1. Firma Adobe będzie zapewniać wymienione powyżej usługi pomocy technicznej na podstawie niniejszej Umowy przez jeden (1) rok od rozpoczęcia świadczenia usług pomocy technicznej (Daty rozpoczęcia) (zwany Pierwszym okresem). Niniejsza umowa zostanie automatycznie odnowiona na jeden (1) kolejny rok, o ile żadna ze stron nie przekaże drugiej ze stron pisemnego wypowiedzenia co najmniej trzydzieści (30) dni przed zakończeniem obowiązywania aktualnej umowy. Jeśli żadna ze stron nie przekaże drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia, faktura za coroczną opłatę za pomoc techniczną (określoną poniżej) zostanie przesłana klientowi przez firmę Adobe. Po wygaśnięciu tej umowy klient może zostać obciążony dodatkowymi opłatami przed przywróceniem usług pomocy technicznej zgodnie z niniejszą umową.
 2. Świadczenie usług pomocy technicznej może zostać zawieszone przez firmę Adobe w przypadku: nieopłacenia przez klienta usług pomocy technicznej, niewłaściwego lub nielegalnego korzystania z usług pomocy technicznej przez klienta lub naruszenia zasad licencji lub praw własności. Jeśli firma Adobe zawiesi świadczenie usług pomocy technicznej na skutek naruszenia zasad licencji lub praw własności, klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania, usunięcia go ze wszystkich systemów komputerowych oraz zwrócenia firmie Adobe wszelkich nośników zawierających oprogramowanie, a także wszelkich powiązanych materiałów. Części 2, 5, 7 i 8 obowiązują również po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Po zakończeniu świadczenia usług pomocy technicznej klient może wciąż korzystać z oprogramowania otrzymanego na mocy tej Umowy, pod warunkiem ciągłego przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie i/lub obowiązującej umowie licencyjnej z firmą Adobe.

2Uwagi dotyczące produktu

Nowe zasady cyklu życia pomocy technicznej nie będą obowiązywały w przypadku wszystkich produktów firmy Adobe. Przykładowo zasady te nie będą miały zastosowania do produktów firmy Adobe, dla których firma Adobe ustaliła datę zakończenia świadczenia pomocy technicznej. W niektórych przypadkach firma Adobe może ustalić obowiązywanie innego harmonogramu na podstawie zapotrzebowania klientów lub według własnego uznania.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online