Skapa ett formulär från ett befintligt dokument

Du kan konvertera ett befintligt elektroniskt dokument (till exempel ett Word-, PDF- eller Excel-dokument) eller skanna ett pappersdokument till ett PDF-formulär. Interaktiva formulärfält läggs automatiskt till i formuläret. Du kan sedan redigera formuläret för att lägga till specialiserade formulärfält, till exempel listrutor eller knappar.

Typer av formulärfält som du kan lägga till i en PDF-fil
Typer av formulärfält som du kan lägga till i en PDF-fil

A. Certifikatbaserat signaturfält B. Listruta C. Textfält D. Automatiskt meddelandefält E. Kryssrutor F. Alternativknappar G. Listruta H. Knappar 
 1. Välj Skapa formulär på menyn Skapa i verktygsfältet.

 2. Välj Från befintligt dokument och klicka på Nästa.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  Använd aktuellt dokument

  Konverterar den öppna PDF-filen till ett interaktivt formulär.

  Välj en annan fil

  Konverterar ett befintligt elektroniskt dokument (till exempel Word, Excel eller PDF) till ett interaktivt PDF-formulär. Klicka på Bläddra för att leta efter filen.

  Skanna ett pappersformulär

  Skannar ett pappersformulär och konverterar det till ett interaktivt PDF-formulär.

 4. Klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen.

  Formuläret skapas i Acrobat och öppnas i formulärredigeringsläget. I åtgärdsrutan Formulär visas alternativ för att redigera formuläret. Verktygsfältet innehåller formulärfältsverktyg för att lägga till fler fält.

 5. Granska formulärfälten som har skapats i Acrobat. Lägg till fält med formulärfältsverktygen i aktivitetsfältet. Ta bort, ändra storlek på eller ordna om fälten efter behov. Du kan lägga till alla nedanstående typer av formulärfält:

  Streckkoder

  Koda indata från valda fält och visa informationen som ett visuellt mönster som kan tolkas av avkodningsprogramvara eller -maskinvara (säljs separat).

  Knappar

  Utför en åtgärd på användarens dator, t.ex. öppnar en fil, spelar upp ljud eller skickar data till en webbserver. Knapparna kan anpassas med bilder, text och visuella ändringar som utlöses av musåtgärder.

  Kryssrutor

  Gör det möjligt för användaren att välja ja eller nej för enskilda alternativ. Om formuläret innehåller flera kryssrutor kan användaren normalt markera valfritt antal.

  Fält för digital signatur

  Här kan användaren underteckna ett PDF-dokument elektroniskt med en digital signatur.

  Listruta

  Här kan användaren välja ett alternativ i en lista eller skriva ett värde. Du kan ange en formulärfältsegenskap som gör det möjligt för användaren att ange ett anpassat värde.

  Listrutor

  Visa en lista med alternativ som användaren kan välja. Du kan ställa in en formulärfältsegenskap som gör det möjligt för användaren att välja flera alternativ i listan genom att Skift-klicka.

  Alternativknappar

  Visa en grupp med alternativ. Användaren kan bara välja ett alternativ. Alla alternativknappar med samma namn fungerar som en grupp.

  Textfält

  Här kan användaren skriva text, t ex namn, adress eller telefonnummer.

  Du hittar mer information i Grunderna för formulärfält.

 6. Klicka på Stäng Formulärredigering när du är klar med formuläret.

Om du vill se en videofilm om att skapa formulär kan du titta på "Skapa PDF-formulär från befintliga dokument": http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Skapa formulär för Adobe Sign

Du kan konvertera ett befintligt formulär till ett Adobe Sign-formulär eller enkelt dra och släppa Adobe Sign-fält i en PDF-fil. Du kan skicka iväg formuläret för att bli ifyllt och signerat med Adobe Sign-tjänsten. En del fält konverteras inte till Adobe Sign-fält, till exempel fälten för listrutor, nedrullningsbara menyer och knappar. Du kan lägga till fler Adobe Sign-fält från verktygsfältet.

 1. Öppna PDF-filen som du vill konvertera till ett Adobe Sign-formulär.

 2. Välj Verktyg > Formulär > Redigera

 3. Om du tillfrågas om du vill att Acrobat ska identifiera formulärfält automatiskt klickar du på Ja.

 4. När det visas ett meddelande om att du öppnar formulärredigeringsläget klickar du på OK.

 5. I rutan Formulär som öppnas väljer du Åtgärder > Konvertera till Adobe Sign-formulär.

 6. När det visas ett meddelande om att Acrobat tar bort formulärfält som Adobe Sign inte har stöd för klickar du på Nästa och sedan på OK i den efterföljande varningen.

 7. Om du vill lägga till ett fält i formuläret väljer du önskad ikon i aktivitetsfältet. Placera pekaren där du vill placera fältet och klicka för att infoga det.

 8. Ge fältet ett namn och ange vem som ska fylla i det eller signera det. Om du vill ange dess egenskaper, t ex kantfärg, fyllning, teckensnitt och teckenstorlek, dubbelklickar du på fältet.

  Egenskaper för formulärfält
  Första gången du placerar ett Adobe Sign-fält kan du ge det ett namn och ange vem som ska signera eller fylla i fältet.

 9. Klicka på Stäng Formulärredigering i aktivitetsfältet när formuläret är klart.

 10. När du vill överföra formuläret till Adobe Sign väljer du Signera > Be andra signera > Skicka för signering.

 11. När meddelandet Dokumentet har överförts till Adobe Sign visas klickar du på Gå till Adobe Sign för att fortsätta. Följ instruktionerna på skärmen när Adobe Sign-webbplatsen öppnas.

Lägga till specialiserade Adobe Sign-fält

Du kan skapa specialiserade Adobe Sign-fält, till exempel listrutor eller fält som validerar eller begränsar data till vissa värden. Du namnger fältet med en särskild texttagg. Syntaxen för taggen innehåller all information som krävs för att skapa fältet. Du kan inte se fältets funktioner i Acrobat. Adobe Sign använder texttaggen för att skapa fältet när du har överfört formuläret till Adobe Sign-webbplatsen.

Du anger texttaggen i fältet Namn första gången du placerar fältet. Du kan också redigera namnet på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper (dubbelklicka på fältet för att öppna dess egenskaper). En lista över texttaggar i Adobe Sign finns i Skapa Adobe Sign-formulär med texttaggar. När du infogar en texttagg i Acrobat utesluter du parenteserna som omger taggen: {{tagg}}.

Ge Reader-användare behörighet att spara formulärdata

Användare av Reader X och tidigare versioner kan normalt inte spara ifyllda kopior av de formulär som de fyller i. Du kan dock utöka behörigheten för en PDF-fil för att tillåta att dessa användare sparar formulärdata. Om du har Acrobat Pro kan du inkludera ytterligare funktioner för Reader-användare, som att lägga till text i formulär som inte är interaktiva.

Obs!

Till skillnad från tidigare versioner av Reader innehåller Reader XI både verktyget Lägg till text och möjligheten att spara formulärdata. Acrobat-användare kan skriva i ej ifyllbara formulär, lägga till kommentarer och signera PDF-filer digitalt utan särskilda behörigheter.

 1. Öppna en enskild PDF-fil eller förhandsgranska en PDF-komponentfil i en PDF-portfölj.

 2. Om du redigerar formuläret klickar du på Stäng Formulärredigering i åtgärdsrutan Formulär.

 3. Välj Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF och välj sedan ett av följande alternativ:

  Aktivera tillägg av text i PDF-filer (som inte är PDF-formulär)

  (Acrobat Pro) Tillåter att användare kan lägga till text i PDF-filer eller i platta, icke-ifyllbara formulär (för tidigare Reader-versioner.)

  Kommentera och mäta

  (Acrobat Pro) Tillåter att användare kan lägga till kommentarer och komma åt objektdata, mått och geospatiala verktyg.

  Aktivera fler verktyg (bl.a. för att fylla i och spara formulär)

  Tillåter att användare sparar data som de har angett i interaktiva eller ifyllbara formulär.

Begränsningar när du sparar ifyllda formulär lokalt

Med Acrobat Standard och Acrobat Pro kan användare av Adobe Reader 8 eller senare fylla i och spara PDF-formulär lokalt. Användningen av funktionerna för Reader-tillägg för att spara PDF-formulär (s.k. utökade dokument) lokalt har två begränsningar:

Antalet distribuerade utökade dokument

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kund kan skicka ett utökat dokument till ett obegränsat antal mottagare för ifyllning. En Acrobat-kund kan t.ex. publicera en tom formulärmall på en webbsida där användarna kan fylla i och spara PDF-dokumentet lokalt. Ett obegränsat antal personer kan få tillgång till mallen. En Acrobat-kund kan dock bara samla in 500 svar från det ifyllda formuläret. Dessa begränsningar omfattar både tryckta versioner (papperskopior) och elektroniska versioner av det ifyllda formuläret.

Antal mottagare av det utökade dokumentet

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kund kan skicka ett utökat dokument till högst 500 unika mottagare. Låt oss till exempel anta att en Acrobat-kund tillhör en organisation med 500 personer eller färre. Acrobat-kunden kan skicka ett obegränsat antal kopior av det utökade dokumentet till dessa 500 mottagare och samla in ett obegränsat antal svar från det ifyllda formuläret.

Båda begränsningarna gäller per enhet/företag, och flera användare i en enhet kan inte missbruka denna funktion. Om du införskaffar ytterligare licenser för Acrobat innebär detta inte någon förändring av ovanstående begränsningar. Fem användare av Acrobat Standard 9 i ett företag kan till exempel inte skicka ut samma utökade dokument för att tillsammans ta emot och extrahera data mer än 500 gånger.

Acrobat Standard och Acrobat Pro innehåller teknik som kan aktivera PDF-dokument med vissa funktioner med hjälp av en digital autentiseringsuppgift. Autentiseringsuppgiften finns i programmet ("Nyckel"). Du samtycker till att inte använda, försöka få åtkomst till, kontrollera, inaktivera, ta bort eller distribuera nyckeln i något som helst syfte.

Lägga till JavaScript i formulär

Med JavaScript-språket kan du skapa interaktiva webbsidor. Adobe har förbättrat JavaScript så att du enkelt kan integrera interaktivitet i PDF-formulär. Oftast används JavaScript i Acrobat-formulär vid dataformatering, databeräkning, datavalidering och tilldelning av åtgärder. I Windows kan du dessutom konfigurera Adobe PDF-formulär så att de ansluter direkt till databaser via ODBC (Open Database Connection).

Obs!

Om du skapar dynamiska formulär måste du tänka på att Reader inte kan hantera vissa anpassade JavaScript-skript. Formuläret kanske inte fungerar som det ska när det visas i Reader, såvida inte extra användningsbehörighet läggs till i PDF-dokumentet.

Ytterligare resurser

Mer information om Acrobat JavaScript finns i följande resurser:

Distribuera (skicka) formulär till mottagare

Distribuera PDF-formulär eller webbformulär

När du har skapat ett formulär väljer du en metod för att skicka det till mottagarna.

 1. Välj Verktyg > Formulär > Distribuera.

 2. Flera olika meddelanden kan visas, exakt vilka beror på vad formuläret innehåller. Följ instruktionerna på skärmen efter behov och spara formuläret.
 3. Välj en distributions- och insamlingsmetod:

  E-post

  Samla in svar i e-postinkorgen.

  Intern server

  Distribuera och samla in svar på en intern server, till exempel SharePoint eller Nätverksmapp. Mer information finns i Ange en server.

 4. Klicka på Fortsätt och följ sedan instruktionerna på skärmen för att distribuera formuläret.

 5. Om du väljer att samla svar i din inkorg gör du något av följande:

Obs!

Om du inte känner till mottagarnas e-postadresser skriver du din egen e-postadress. En länk skickas till formuläret, som du kan skicka med e-post till mottagarna efter behov.

Distribuera Adobe Sign-formulär

När du har skapat ett Adobe Sign-formulär kan du använda Adobe Sign-tjänsten när du vill skicka det till mottagarna, som fyller i och signerar det.

 1. Om formuläret visas i formulärredigeringsläge klickar du på Stäng Formulärredigering i aktivitetsfältet.

 2. Spara formuläret, om du inte redan gjort det.

 3. När du vill överföra formuläret till Adobe Sign väljer du Signera > Be andra signera > Skicka för signering.

 4. När meddelandet Dokumentet har överförts till Adobe Sign visas klickar du på Gå till Adobe Sign för att fortsätta.

 5. Följ instruktionerna på skärmen när Adobe Sign-webbplatsen öppnas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy