Är formuläret ifyllbart?

Alla formulär kan inte fyllas i. Ibland konverterar den som skapar formuläret inte PDF-filen till ett interaktivt ifyllbart formulär. Det kan också hända att de avsiktligt utformar ett formulär så att det bara kan fyllas i för hand eller med verktyget Lägg till text. Dessa icke-interaktiva formulär kallas platta.

Ifyllbara formulär i Reader XI
Ifyllbara formulär i Reader XI

A. I interaktiva formulär ser du var du ska skriva B. I formulär som har verktyget Lägg till textkommentar kan du lägga till text var som helst i formuläret 

Fylla i interaktiva formulär

Ett interaktivt formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i.

Interaktivt ifyllbart formulär
Interaktivt ifyllbart formulär

A. Det lila meddelandefältet anger att det finns ifyllbara fält. B. Visar de ifyllbara fälten när du klickar här. 
 1. Om det behövs högerklickar du på dokumentet och väljer antingen handverktyget eller markeringsverktyget på snabbmenyn.

  När du flyttar pekaren över ett fält ändrar den utseende. Till exempel ändras handverktyget  till ett I-streck  när du kan skriva text i formulärfältet. Vissa textfält är dynamiska. Det innebär att de anpassas automatiskt efter mängden data som anges och alltså kan vara flera sidor långa till omfånget.

 2. (Valfritt) Du kan göra det enklare att identifiera formulärfält genom att klicka på knappen Färgmarkera fält i dokumentets meddelandefält. Formulärfält visas med en färgad bakgrund (ljusblå som standard) och alla obligatoriska formulärfält visas med en kontur i en annan färg (rött som standard).

 3. Klicka för att ange alternativ, till exempel alternativknappar. Klicka i ett textfält för att skriva.
 4. Tryck på tabbtangenten för att gå framåt eller på Skift+Tabb för att gå bakåt.
 5. När du är klar klickar du på skickaknappen för att antingen skicka data till en server eller skapa ett e-postmeddelande för att skicka data. Skickaknappen kan visas i det lila meddelandefältet överst i formuläret eller i formulärinnehållet.

Felsökningstips om att fylla i formulär finns i Troubleshooting forms (Felsöka formulär).

Fylla i platta formulär med verktyget Lägg till text

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Men om verktyget Lägg till text är tillgängligt, kan du använda det för att skriva över tomma formulärfält. I Acrobat och Reader XI ingår verktyget Lägg till text. I Reader X eller tidigare versioner kan du bara lägga till text om den som skapade formuläret har aktiverat verktyget Lägg till text (eller skrivmaskinsverktyget).

Obs!

Text som du lägger till med verktyget Lägg till text är en sorts kommentarer och visas i Kommentarlistan (Kommentar > Kommentarlista).

Platta ifyllbara formulär (tre varianter) med verktyget Lägg till text
Platta ifyllbara formulär (tre varianter). Med verktyget Lägg till text kan du skriva i platta formulär.

A. Verktyget Lägg till text i det flytande verktygsfältet i webbläsaren. B. Verktyget Lägg till text i det lila meddelandefältet. C. Verktyget Lägg till text markerat på signeringspanelen, som visar flytande verktygsfält. 
 1. Gör något av följande, beroende på hur formuläret visas i fönstret:

  • Klicka på knappen Lägg till textkommentar i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet.

  • I Acrobat-programmet (inte i en webbläsare), välj Signera > Lägg till text.

  Välj Lägg till text och skriv i formuläret
  Välj Lägg till text och skriv i formuläret.

  Om formuläret visas i ett webbläsarfönster rullar du markören långt ned i formuläret och klickar på ikonen Spara  i det halvgenomskinliga flytande verktygsfältet. Öppna PDF-formuläret i Acrobat och välj Signera > Lägg till text.

  Öppna i Acrobat och välj Signera > Lägg till Text.
  Verktygsfältet Lägg till text visas inte. Spara formuläret, öppna det i Acrobat och välj Signera > Lägg till text.

 2. Klicka på ett tomt formulärfält och skriv.

 3. (Valfritt) Justera alternativen i det lila meddelandefältet eller i det flytande verktygsfältet för att ändra textstorlek, position eller teckensnitt. Mer information om verktyget och verktygsfältet Lägg till text finns i Lägga till text med verktyget Lägg till text.

 4. När du är klar skriver du ut en kopia av det ifyllda formuläret.

  Obs!

  Om du har fyllt i ett formulär med verktyget Lägg till text kan du inte skicka det på elektronisk väg. Du måste skriva ut det ifyllda formuläret. Se till att du väljer Dokument och markeringar i dialogrutan Skriv ut.

Fylla i platta formulär i en webbläsare

Ett vanligt sätt att visa ett PDF-formulär är i en webbläsare, till exempel när du klickar på en länk på en webbplats. Om formuläret inte innehåller interaktiva fält kan du använda verktyget Lägg till text för att fylla i formuläret. I vissa formulär visas verktygsfältet Lägg till text direkt när de öppnas. I andra formulär måste du först spara formuläret och sedan öppna det direkt i Acrobat. Verktyget Lägg till text ingår i Reader XI. I tidigare versioner av Reader är det bara tillgängligt om den som skapat formuläret möjliggjorde detta.

Om verktygsfältet Lägg till text visas klickar du på Lägg till textkommentar. Klicka sedan på sidan och börja skriva. Du hittar mer information i Fylla i platta formulär med verktyget Lägg till text.

Verktyget Lägg till text är tillgängligt i det flytande verktygsfältet
Verktyget Lägg till text är tillgängligt i det flytande verktygsfältet

Om du inte ser verktygsfältet Lägg till text och du inte kan markera eller skriva i fälten, sparar du PDF-filen på datorn. (Rulla markören långt ned i formuläret och klicka på ikonen Spara  i det halvgenomskinliga flytande verktygsfältet.) Öppna PDF-formuläret i Acrobat och välj Signera > Lägg till text. Klicka sedan på sidan och börja skriva.

Spara formuläret, öppna det i Acrobat och välj Signera > Lägg till text.
Verktygsfältet Lägg till text visas inte. Spara formuläret, öppna det i Acrobat och välj Signera > Lägg till text.

Obs!

Om du stänger verktygsfältet Lägg till text rullar du markören långt ned i formuläret och klickar på ikonen Acrobat  i det halvgenomskinliga flytande verktygsfältet. Verktygsfältet Lägg till text visas igen. Om du stänger verktygsfältet Lägg till text igen rullar du nedåt till det flytande verktygsfältet och klickar på knappen Läsläge . Klicka sedan på Acrobat-ikonen igen.

Alternativ för att arbeta i formulär

Tangenter

Resultat

Tabb eller Skift+Tabb

Accepterar inmatning och flyttar till nästa fält

Uppåt-/vänsterpil

Markerar föregående alternativknapp i en grupp

Nedåt-/högerpil

Markerar nästa alternativknapp

Esc

Tar bort och avmarkerar formulärfält.

Esc (tryck två gånger)

Avslutar helskärmsläge

Retur (textfält med en rad)

Accepterar inmatning och avmarkerar fältet

Retur (textfält med flera rader)

Skapar styckebrytning i samma formulärfält

Retur (kryssruta)

Aktiverar eller inaktiverar kryssrutan

Retur (numeriskt tangentbord)

Accepterar inmatning och avmarkerar det aktuella formulärfältet

(Windows) Ctrl+Tabb Infogar en tabb i textfältet
(Mac) Alt+Tabb Infogar en tabb i textfältet

Fylla i formulär automatiskt (endast interaktiva formulär)

Funktionen Komplettera automatiskt lagrar de poster som du skriver i ett interaktivt formulärfält. Komplettera automatiskt föreslår eller fyller automatiskt i svar som stämmer överens med det du skrivit i andra formulärfält. Förslagen visas i en lista där du kan välja önskat förslag. Som standard är funktionen Komplettera automatiskt inaktiverad, så om du vill använda den måste du aktivera den i dialogrutan Inställningar.

Om du vill ta bort en post från Komplettera automatiskt-funktionens minne (till exempel en felstavad angivelse som du redan har korrigerat) kan du öppna och redigera listan i inställningarna.

Så här aktiverar du Komplettera automatiskt i Acrobat | lynda.com (video 2:43)

Obs!

Formulärinställningarna styr hur programmet hanterar öppna formulär när du arbetar med dem. Inställningarna sparas inte tillsammans med PDF-formulären.

Aktivera alternativet Komplettera automatiskt

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj Formulär till vänster.

 3. Välj Grundläggande eller Avancerat på menyn under Komplettera automatiskt.

 4. Markera kryssrutan Kom ihåg numeriska data om du vill att siffror som du skriver in i formulär ska lagras i Komplettera automatiskt-funktionens minne.

Obs!

När du markerar ett alternativ i listrutan Komplettera automatiskt visas en beskrivning av hur detta påverkar funktionens beteende. Beskrivningen visas i rutan nedtill i dialogrutan.

Ta bort en post från minnet för Komplettera automatiskt

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Välj Formulär till vänster.

 3. Klicka på Redigera lista.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Komplettera listan automatiskt. Klicka sedan på Ja i dialogrutan för bekräftelse:

  • Om du vill ta bort alla poster klickar du på Ta bort alla.
  • Om du vill ta bort några poster markerar du dem och klickar sedan på Ta bort. (Håll ned Skift-tangenten och klicka om du vill markera flera angränsande poster. Håll ned Ctrl och klicka om du vill markera flera spridda poster.)

Ändra platta formulär till ifyllbara (Acrobat Pro)

Du kan ändra ett platt formulär till ett ifyllbart genom att använda antingen Formulärguiden eller verktyget Lägg till text. I version XI av Acrobat och Reader kan du fylla i platta formulär med verktyget Lägg till text.  I tidigare versioner av Reader ingår dock inte verktyget Lägg till text (eller skrivmaskinsverktyget), om det inte uttryckligen har aktiverats i PDF-filen.

Interaktivt formulär

Använd Formulärguiden om du vill skapa ett interaktivt formulär. Se Skapa formulär med Acrobat.

Platt formulär

Du aktiverar verktyget Lägg till text genom att välja Arkiv > Spara som > Reader-utökad PDF > Aktivera tillägg av text i PDF-filer (som inte är PDF-formulär). Det här alternativet visar verktyget Lägg till text i ett lila meddelandefält när formuläret öppnas i antingen Acrobat eller Reader. Om formuläret öppnas i en webbläsare visas verktygsfältet Lägg till text i stället.

Verktyget Lägg till text är bara aktiverat för det aktuella formuläret. När du skapar ett annat formulär upprepar du de här stegen, så att Reader-användare kan använda verktyget Lägg till text.

Spara formulär

 • Spara det ifyllda formuläret genom att välja Arkiv > Spara som och ge filen ett nytt namn.

 • Om du vill ta bort de utökade Reader-funktionerna väljer du Arkiv > Spara en kopia.

 • Om du vill att Reader-användare ska kunna spara informationen som de skriver väljer du Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF > Aktivera fler verktyg (bl.a. för att fylla i och spara formulär).

 1. Klicka på knappen Skriv ut  eller välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj en skrivare på menyn längst upp i dialogrutan Skriv ut.

 3. Välj något av följande på menyn Kommentarer och formulär i det övre högra hörnet av dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på OK:

  • (Interaktivt eller platt formulär) Om du vill skriva ut formuläret och de ifyllda posterna väljer du Dokument. Med det här alternativet skrivs den text som du har skrivit med verktyget Lägg till text ut.

  • (Interaktivt eller platt formulär) Om du vill skriva ut formuläret, de ifyllda posterna och alla kommentarer i formuläret väljer du Dokument och markeringar. Med det här alternativet skrivs den text som du har skrivit med verktyget Lägg till text ut.

  • (Endast interaktiva formulär) Om du bara vill skriva ut de ifyllda posterna, men inte själva formuläret, väljer du Endast formulärfält.

Rensa formulär

Rensa ett formulär i en webbläsare

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Återställ formulär (om en sådan knapp finns). Du kan inte ångra den här åtgärden.
  • Stäng webbläsaren och starta den igen.

  Obs!

  Om du klickar på webbläsarens Uppdatera-, Bakåt- eller Gå tillbaka-knapp, eller om du följer en länk till en annan sida, är det inte säkert att formuläret rensas fullständigt.

Rensa formulärposter som inte har sparats

 1. Välj Verktyg > Formulär > Fler formuläralternativ > Rensa formulär.

Exempelformulär

Patti Sokol, Sokol Consulting, har skapat två exempelformulär för att visa skillnaden mellan ett platt formulär och ett interaktivt formulär. Klicka här om du vill se ett platt formulär. Observera att du inte kan skriva i fälten i ett platt formulär. Klicka här om du vill se ett interaktivt formulär. Du kan markera fälten och skriva i dem.

Var noga med att läsa igenom informationen i den översta textrutan i respektive exempelformulär. Flytta sedan markören över fälten och se vilka åtgärder som är tillgängliga. Du kan även skriva ut och spara formulären på datorn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy