Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Om sidminiatyrer

Sidminiatyrer är små förhandsgranskningsbilder av sidorna i ett dokument. Du kan använda sidminiatyrer för att snabbt hoppa till önskad sida eller för att justera visningen av sidan. Om du flyttar, kopierar eller tar bort en sidminiatyr sker samma sak med motsvarande verkliga sida.

Obs!

Om du inte ser någon sidminiatyr i navigeringsrutan kan du försöka öppna navigeringsrutan med F4. Du kan också välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Sidminiatyrer.

Sidminiatyrer

Skapa sidminiatyr

Sidminiatyrer ökar filstorleken, så Acrobat skapar dem inte automatiskt.

Obs!

Acrobat har inte längre stöd för att bädda in och frigöra sidminiatyrer. Acrobat Distiller® tillhandhåller dock en alternativ metod för att bädda in sidminiatyrer.

Skapa sidminiatyr

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer till vänster.

  Sidminiatyrerna visas i navigeringsrutan. Den här proceduren kan ta flera sekunder, särskilt i större dokument. Att skapa sidminiatyrer kan ta tid om du gör det under dokumentutvecklingen.

Ändra storlek på sidminiatyrer

 1. På panelen Sidminiatyrer väljer du Minska sidminiatyrer eller Förstora sidminiatyrer på Alternativ-menyn . Sidminiatyrerna återgår till sina standardstorlekar om du stänger och öppnar PDF-filen igen.
  Ändra storlek på sidminiatyrer

Definiera tabbordningen

På panelen Sidminiatyrer kan du ange ordningen för hur användare ska tabba sig igenom formulärfält, länkar och kommentarer på varje sida.

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer till vänster.
 2. Markera en sidminiatyr och välj Sidegenskaper på Alternativ-menyn .
 3. Klicka på Tabbordning i dialogrutan Sidegenskaper och välj tabbordning:

  Använd radordning

  Flyttar genom raderna från vänster till höger eller från höger till vänster för sidor med bindning från höger till vänster.

  Använd kolumnordning

  Flyttar genom kolumnerna från vänster till höger och uppifrån och ned eller från höger till vänster för sidor med bindning från höger till vänster.

  Använd dokumentstruktur

  Flyttar i den ordning som angetts i redigeringsprogrammet.

  Obs!

  För strukturerade dokument (PDF-filer som har skapats i DTP-program eller som innehåller taggar) är det bäst att välja alternativet Använd dokumentstruktur för att komma så nära den ursprungliga ordningen som möjligt.

  Om dokumentet skapades i en tidigare version av Acrobat anges standardtabbordningen som Odefinierad. Med den här inställningen tabbar du dig först igenom formulärfälten och därefter igenom länkarna och kommentarerna i radordning.

Om bokmärken

Ett bokmärke är en typ av länk med en beskrivande textsträng på panelen Bokmärken i navigeringsrutan. Varje bokmärke är kopplat till en ny vy eller sida i dokumentet. Bokmärken genereras automatiskt medan PDF-filen skapas från innehållsförteckningsposter i dokument som skapats i layoutprogram. Dessa bokmärken är ofta taggade och kan användas för att redigera i PDF-dokumentet.

Ett bokmärke visar sidan som visades när bokmärket skapades, vilket är bokmärkets mål. I Acrobat kan du ställa in bokmärkets mål samtidigt som du skapar bokmärket. Men det är ibland lättare att skapa en hel grupp bokmärken och sätta in målen senare.

I Acrobat kan du använda bokmärken för att markera en plats i PDF-dokumentet som du vill återvända till, eller för att hoppa till ett mål i PDF-dokumentet, i ett annat dokument eller en webbplats. Med bokmärken kan även åtgärder utföras, till exempel köra ett menykommando eller skicka ett formulär.

Obs!

En Acrobat-användare kan bara lägga till bokmärken i ett dokument om skyddsinställningarna tillåter det.

Bokmärken fungerar som en innehållsförteckning i vissa PDF-dokument
Bokmärken fungerar som en innehållsförteckning i vissa PDF-dokument.

Skapa ett bokmärke

 1. Klicka på knappen Bokmärken till vänster för att öppna panelen Bokmärken.
 2. Öppna sidan som du vill att bokmärket ska länka till och justera visningsinställningarna.
 3. Använd markeringsverktyget  för att markera det område på sidan där du vill lägga till bokmärket:
  • Om du vill skapa ett bokmärke för en hel bild klickar du på bilden eller drar en rektangel runt den.

  • Om du vill skapa ett bokmärke för en del av en bild drar du en rektangel runt önskat område.

  • Om du vill skapa ett bokmärke av en text drar du för att markera texten. Den markerade texten blir etiketten för det nya bokmärket. Du kan redigera etiketten.

 4. Markera det bokmärke under vilket du vill placera det nya bokmärket. Om du inte markerar ett bokmärke läggs det nya bokmärket automatiskt till i slutet av listan.
 5. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Lägg till bokmärke .
 6. Skriv eller redigera namnet på det nya bokmärket på panelen Bokmärken.

Redigera ett bokmärke

I Reader kan du göra bokmärkena mer lättlästa genom att ändra textens utseende.

I Acrobat kan du när som helst ändra ett bokmärkes attribut.

Byta namn på ett bokmärke

 1. Markera bokmärket på panelen Bokmärken, välj Byt namn på bokmärke på Alternativ-menyn  och skriv sedan det nya namnet på bokmärket.

Radbryta text i ett långt bokmärke

 1. Klicka på knappen Bokmärken och välj sedan Radbryt långa bokmärken på Alternativ-menyn .

  Hela texten i långa bokmärken visas oavsett bredden på navigeringsfönstret. (Detta alternativ är aktivt när det markerats och inaktivt när det är avmarkerat.)

Ändra textutseendet på ett bokmärke

Du kan ändra utseendet på ett bokmärke för att det ska uppmärksammas bättre.

 1. Markera ett eller flera bokmärken på panelen Bokmärken.
 2. (Endast Acrobat) Om du vill ändra textens färg och stil väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Fält för egenskaper.

  Obs!

  När du har definierat ett bokmärkes utseende kan du återanvända utseendeinställningarna. Det gör du genom att markera bokmärket och sedan välja Använd det nuvarande utseendet som ny standard på Alternativ-menyn .

 3. Om du vill ändra teckenstorlek väljer du Textstorlek > [storlek] på Alternativ-menyn .

Ändra målet för ett bokmärke

 1. Markera bokmärket på panelen Bokmärken.
 2. I dokumentrutan flyttar du till platsen du vill ange som den nya destinationen.
 3. Justera förstoringsgraden om det behövs.
 4. Välj Ställ in bokmärkets destination på Alternativ-menyn .

  Obs!

  Alternativet Ställ in bokmärkets destination är sammanhangsberoende. Det visas bara när du har valt ett befintligt bokmärke.

Lägga till en åtgärd till ett bokmärke

 1. Markera ett bokmärke på panelen Bokmärken.
 2. Välj Egenskaper på Alternativ-menyn .
 3. Klicka på Åtgärder i dialogrutan Egenskaper för bokmärken.
 4. Välj en åtgärd på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.

Ta bort ett bokmärke

 1. Markera ett eller flera bokmärken på panelen Bokmärken och klicka på Ta bort.

  Obs!

  Om du tar bort ett bokmärke tas även underordnade bokmärken bort. När du tar bort ett bokmärke tas inte texten i dokumentet bort.

Skapa en hierarki av bokmärken

Du kan kapsla bokmärken i en lista för att visa förhållandet mellan olika avsnitt. Att kapsla skapar ett system av över- och underordnade bokmärken. Du kan expandera och komprimera den hierarkiska listan efter behov.

Kapsla in en eller flera bokmärken

 1. Markera bokmärket eller bokmärkena som du vill kapsla.
 2. Dra ikonen eller ikonerna och placera dem under ikonen för det överordnade bokmärket. En linjeikon  visar ikonens/ikonernas placering.

  Bokmärket är kapslat. Observera att sidan som bokmärket länkar till bevaras på ursprunglig plats i dokumentet.

  Kapsla ett bokmärke (vänster), och resultatet (höger)
  Kapsla ett bokmärke (vänster), och resultatet (höger)

Flytta bokmärken från en inkapslad position

 1. Markera bokmärket eller de bokmärken som du vill flytta.
 2. Flytta markeringen på ett av följande sätt:
  • Dra ikonen/ikonerna och placera pilen direkt under det överordnade bokmärkets etikett.

  • Välj Klipp ut på Alternativ-menyn , markera det överordnade bokmärket och välj sedan Klistra in under markerat bokmärke på Alternativ-menyn.

  Flytta ett bokmärke från en kapslad position (vänster) och resultatet (höger)
  Flytta ett bokmärke från en kapslad position (vänster) och resultatet (höger)

Expandera eller komprimera alla bokmärken på högsta nivån

 1. Öppna Alternativ-menyn  och välj Expandera bokmärken på översta nivån eller Komprimera bokmärken på översta nivån.

Lägga till taggade bokmärken

Med taggade bokmärken får du större kontroll över sidinnehållet än med vanliga bokmärken. Eftersom taggade bokmärken använder dokumentelementens underliggande strukturinformation (t.ex. rubriknivåer, stycken, tabellnamn), kan du använda dem för att redigera dokumentet, t.ex. ändra ordningen på deras motsvarande sidor i PDF-dokumentet, eller för att ta bort sidor. Om du flyttar eller tar bort ett överordnat taggat bokmärke flyttas eller tas dess underordnade taggade bokmärken också bort.

I många DTP-program, till exempel Adobe InDesign® och Microsoft Word, kan du skapa strukturerade dokument. När du konverterar dessa dokument till PDF-dokument, konverteras strukturen till taggar, vilket har stöd för tillägg av taggade bokmärken. Konverterade webbsidor innehåller normalt taggade bokmärken.

Om dokumentet inte innehåller taggar kan du alltid lägga till dem i Acrobat.

 1. Välj Nya bokmärken från strukturen på Alternativ-menyn  på panelen Bokmärken. (Om detta alternativ inte är tillgängligt, är dokumentet inte strukturerat.)
 2. Markera de strukturelement som du vill definiera som taggade bokmärken. Lägg till markeringen genom att Ctrl-klicka.

  De taggade bokmärkena  kapslas under ett nytt, namnlöst bokmärke.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy