Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Skapa formulärfält

I Acrobat skappar du ett formulärfält genom att välja ett av formulärverktygen. Du kan ange en mängd alternativ för varje fälttyp via formulärfältets dialogruta Egenskaper.

Öppna formulärredigeringsläget

I formulärredigeringsläget visas åtgärdsrutan Formulär. Om du använder alternativen i åtgärdsrutan Formulär kan du lägga till nya fält, redigera befintliga fält och genomföra andra formulärrelaterade åtgärder.

 • Om du har skapat ett nytt formulär öppnas det som standard i formulärredigeringsläget.
 • För befintliga formulär väljer du Verktyg > Formulär > Redigera

Formuläret visas nu i formulärredigeringsläget och åtgärdsrutan för formuläret öppnas.

Skapa ett formulärfält

 1. När du har konverterat ditt dokument till ett PDF-formulär, öppnar du åtgärdspanelen Formulär, om den inte redan är öppen (Verktyg > Formulär > Redigera).
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till nytt fält och välj sedan den typ av formulärfält som du vill lägga till.

  • Välj ett formulärfält i snabbåtkomstverktygsfältet.

  • Högerklicka på sidan och välj ett verktyg.

  Markören omvandlas till ett hårkors och visar en förhandsgranskning av fältet.

 3. Klicka på det ställe på sidan där du vill lägga till fältet så skapas ett fält med standardstorlek. För att välja ett fält med egen storlek, dra en rektangel för att ange fältets storlek.
 4. I rutan Fältnamn skriver du in namnet på fältet och anger om du vill att fältet ska vara ett obligatoriskt fält. Välj ett namn som är relevant och beskrivande så det blir lättare att organisera och samla in data.
 5. För att visa dialogrutan Egenskaper och modifiera andra fältegenskaper klickar du på Alla egenskaper.

  Obs!

  Om du har valt alternativet Behåll verktyget markerat i formulärverktygsfältet (som visas i formulärredigeringsläget) visas inte rutan Fältnamn när du har lagt till ett fält. Varje gång du klickar på sidan, läggs ett nytt fält till formuläret. Om du vill lämna läget trycker du på Esc-tangenten eller klickar på knappen för objektmarkeringsverktyget . För att ändra egenskaperna i fältet dubbelklickar du på fältet.

 6. Klicka på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet när du vill testa formuläret. Genom att förhandsgranska ett formulär kan du se formuläret så som det kommer att se ut för mottagaren av formuläret och ger dig en möjlighet att kontrollera att det är korrekt. Medan du förhandsgranskar ett formulär kan du klicka på knappen Redigera för att gå tillbaka till redigeringsläge.
 7. Klicka på Stäng Formulärredigering när formuläret är klart.

Placera formulärfält på ett rutnät

Du kan använda rutnät för att placera formulärfält exakt där du vill på en sida. Du kan definiera linjeavstånd, färg och placering. Du kan också välja om du vill att formulärfältets kanter ska fästas mot rutnätets linjer när du redigerar formulärfältet. Rutnätet skrivs inte ut.

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Rutnät.
 2. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Fäst mot rutnät om du vill att formulärfälten ska fästa mot de närmaste rutnätslinjerna när du skapar eller flyttar dem.

Kopiera ett formulärfält

Du kan skapa kopior av ett formulärfält på en enstaka sida i ett PDF-formulär. Du kan också kopiera ett formulärfält och klistra in det på andra sidor. När du duplicerar formulärfält läggs dubbletter av originalfältet till på en eller flera sidor. De duplicerade fälten ligger alltid på samma ställe som originalet på varje sida. Både kopior och dubbletter kan dras till olika platser på en sida, men inte från en sida till en annan. Med

Både kopior och dubbletter skapas med samma grundnamn som det ursprungliga formulärfältet. Kopior och dubbletter som klistras in med kommandot Duplicera över sidor får även ett nummer. Alla formulärfält med samma grundläggande namn delar samma användardata och åtgärdsegenskaper. När en användare lägger till eller redigerar ett svar i någon av kopiorna eller dubbletterna, visas svaret i alla fält med samma grundläggande namn.

Om du ändrar egenskaperna i någon av flera versioner av ett formulärfält med samma grundläggande namn, påverkar ändringarna bara den kopian av formulärfältet. Undantaget är om du ändrar en åtgärdslista och utlösaren inte är en musåtgärd.

Obs!

Om du inte vill att ett duplicerat eller kopierat formulärfält ska reagera unisont med det ursprungliga fältet kan du byta namn på det nya formulärfältet.

Skapa en kopia av ett formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera formulärfältet och gör något av följande:
  • Välj Redigera > Kopiera och därefter Redigera > Klistra in om du vill kopiera formulärfältet till mitten av den aktuella vyn.

  • Ctrl-dra formulärfältet om du vill kopiera fältet och dra det till en annan plats på sidan.

   Tips! Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill begränsa rörelsen lodrätt eller vågrätt.

 3. Om du vill att fältet ska fyllas i automatiskt, med data som användaren fyller i, i det ursprungliga fältet ska du lämna namnet som det är. Om det kopierade fältet är avsett för unik användarinformation ändrar du namnet på det.

Skapa flera kopior av ett formulärfält på en sida

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Gör något av följande:
  • Högerklicka på formulärfältet och välj Skapa flera kopior.

  • Markera formulärfältet och välj Åtgärder > Redigera fält > Skapa flera kopior.

 3. Välj Förhandsgranska i dialogrutan Skapa flera kopior av fält och flytta dialogrutan vid behov så att du kan se originalfältet och kopiorna på formulärsidan.
 4. Gör de val som du vill tillämpa:
  • Om du vill ändra antalet kopior som skapas, anger du ett annat värde för alternativen Kopiera markerade fält nedåt och Kopiera markerade fält tvärs över.

  • Om du vill ändra dimensionerna för originalfältet och alla kopior anger du andra värden för alternativen Ändra bredd och Ändra höjd.

  • Om du vill flytta originalfältet och alla kopior klickar du på knapparna Upp, Ned, Vänster och Höger.

 5. Om du vill att fälten ska fyllas i automatiskt, med data som användaren fyller i, i det ursprungliga fältet ska du lämna namnen som det är. Om de kopierade fälten avser unik användarinformation ska du byta namn på dem.

Duplicera ett formulärfält över flera sidor

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Gör något av följande:
  • Högerklicka i formulärfältet och välj Duplicera över sidor.

  • Markera formulärfältet och välj Formulär > Åtgärder > Redigera fält > Duplicera över sidor.

   Obs! Kommandot Duplicera är inte tillgängligt i formulär som bara innehåller en sida.

 3. Gör något av följande:
  • Om du vill duplicera formulärfältet på varje sida i formuläret aktiverar du alternativet Alla och klickar sedan på OK.

  • Om du vill duplicera formulärfältet på ett visst antal sidor klickar du på knappen Från och anger sedan den första och den sista sidan där formulärfältet ska visas. Klicka sedan på OK.

   Obs! Om du tar med eller inte tar med den sida där det ursprungliga formulärfältet finns påverkar inte dupliceringen. Om du tar med den sidan skapas inte en andra kopia ovanpå den ursprungliga, och om du inte tar med den tas inte det ursprungliga formulärfältet bort.

 4. Om du vill att fälten ska fyllas i automatiskt, med data som användaren fyller i, i det ursprungliga fältet ska du lämna namnen som det är. Om dubblettfälten avser unik användarinformation ska du byta namn på dem.

Välja flera formulärfält

Att markera flera formulärfält är första steget i många åtgärder, t.ex. skapa kopior, justera formulärfält och anpassa avståndet mellan formulärfält.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill markera alla formulärfält oavsett typ väljer du Redigera > Markera allt.

  • Om du vill markera ett intervall av formulärfält klickar du först på det första formulärfältet i intervallet och Skift-klickar sedan på det sista formulärfältet. Alla formulärfält mellan de två formulärfälten markeras.

  • Om du vill markera enskilda formulärfält i olika delar av PDF-sidan Ctrl-klickar du på respektive formulärfält.

  • Om du vill markera alla formulärfält i ett visst område på sidan drar du en markeringsram runt området med hjälp av objektmarkeringsverktyget .

  • Om du vill avmarkera ett enskilt formulärfält Ctrl-klickar du på fältet.

  Fältet som är markerat med mörkblått och har handtag på ramen är fästpunkt. När du markerar flera formulärfält genom att klicka blir det sist markerade fältet fästpunkt. När du använder en markeringsram blir det formulärfält som skapades först fästpunkt. Om du Ctrl-klicka för att avmarkera fästpunkten blir det formulärfält som finns överst till vänster i markeringen ny fästpunkt.

Ändra storlek på och arrangera om formulärfält

När du har skapat formulärfält kan du ändra ordning eller storlek på dem, eller flytta dem för att ge sidan ett renare och mer professionellt utseende.

Du justerar layouten för formulärfälten i formulärredigeringsläget (välj Verktyg > Formulär > Redigera).

Ändra storlek på ett formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera det formulärfält som du vill ändra storlek på.
 3. Gör något av följande:
  • Dra i ett kanthandtag för att manuellt ändra storlek på fältet. Håll ned Skift-tangenten och dra ett hörnhandtag för att upprätthålla formulärfältets höjd-/breddförhållande.

  • Om du vill ändra storlek på fältet med en 1 pixel trycker du på Ctrl+piltangent. Om du vill ändra storlek på fältet med 10 pixlar trycker du på Ctrl+Skift+piltangent.

  • Om du vill ändra till en viss storlek högerklickar du på fältet och väljer Egenskaper. Klicka sedan på fliken Position och justera värdena för Bredd och Höjd.

Ändra storlek på flera formulärfält så att de stämmer överens med ett markerat formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera alla formulärfält som du vill ändra storlek på.
 3. Högerklicka på det formulärfält som du vill att de andra markerade formulärfälten ska stämma överens med. Välj Ställ in fält till samma storlek och välj sedan ett av följande:

  Höjd

  Justerar höjderna utan att ändra bredderna.

  Bredd

  Justerar bredderna utan att ändra höjderna.

  Båda

  Justerar alla bredder och höjder.

Flytta enskilda formulärfält

Du kan flytta formulärfält genom att helt enkelt dra dem. För större precision och mindre arbete kan du använda specialfunktioner som justerar dem i förhållande till varandra, justerar avståndet mellan dem och centrerar dem på sidan.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera minst ett formulärfält som du vill flytta.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta till en ungefärlig plats drar du de markerade formulärfälten till den nya platsen.

   Tips! Om du bara vill flytta i vågrät eller lodrät riktning börjar du dra och trycker sedan på Skift medan du drar.

  • Om du vill flytta till en viss plats högerklickar du på fältet och väljer Egenskaper. Klicka sedan på fliken Position och ange värden för Position.

  • Om du vill flytta vågrätt eller lodrätt i små steg trycker du på piltangenterna tills det markerade formulärfältet är i önskad position.

  • Om du vill flytta formulärfältet till mitten av en sida väljer du Redigera > Klipp ut, navigerar till önskad sida och väljer sedan Redigera > Klistra in.

   Obs! Fälten placeras bara mitt på sidan första gången du klistrar in dem. Ytterligare inklistrade fält förskjuts i förhållande till tidigare inklistrade fält.

Justera och centrera flera formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera minst två formulärfält som du vill justera.
 3. Högerklicka på det fält efter vilket du vill justera de andra fälten. Välj Justera, distribuera eller centrera och välj sedan ett kommando enligt nedanstående:
  • För att justera en kolumn med fält väljer du Justera vänster, höger eller vertikalt. De justeras efter vänster kant, höger kant eller den lodräta axeln (mitten) hos det formulärfält som är fästpunkt.

  • Om du vill justera en rad med fält väljer du över, under eller vågrätt. De justeras efter överkanten, underkanten eller den vågräta axeln (mitten) hos det formulärfält som är fästpunkt.

  • Om du vill centrera fälten väljer du Centrera lodrätt, vågrätt eller båda.

  Obs!

  När du högerklickar på något av de markerade fälten visar det kanthandtagen, vilket anger att det är det formulärfältet som fungerar som fästpunkt. Kommandona på Justera-menyn flyttar de övriga markerade formulärfälten så att de är i linje med kanterna på ankarformulärfältet.

Justera avståndet mellan formulärfält

När det gäller att placera formulärfält på en sida innebär termen distribuera att ge en grupp formulärfält enhetliga avstånd mätt från mitten av intilliggande fält. Distribuera-kommandon har företräde framför kommandot Fäst mot rutnät.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera de formulärfält som du vill justera.
 3. Högerklicka på något av de markerade formulärfälten och gör något av följande:
  • Om du vill distribuera fälten jämnt mellan det översta och det understa fältet väljer du Justera, distribuera eller centrera > Distribuera lodrätt.

  • Om du vill distribuera fälten jämnt mellan fältet längst till vänster och fältet längst till höger väljer du Justera, distribuera eller centrera > Distribuera vågrätt.

   Obs! Kommandot Distribuera under Verktyg > Formulär har en annan funktion. Använd kommandot för att skicka ditt formulär till andra som fyller i informationen och returnerar informationen till dig.

Ta bort ett formulärfält

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget, väljer du Verktyg > Formulär > Redigera.
 2. Markera de formulärfält du vill ta bort på fältpanelen eller i sidvyn.
 3. Tryck på Del eller välj Redigera > Ta bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy