Hur PDF-filen först visas beror på hur den som har skapat filen har ställt in dokumentegenskaperna. Ett dokument kan t.ex. öppnas så att en viss sida visas eller att dokumentet har en viss förstoring redan från början.

Obs!

Organizer och Organizer-relaterade kommandon är inte tillgängliga i Acrobat X och senare.

Visa PDF-filer i läsläge

När du läser ett dokument kan du dölja alla verktygsfält och åtgärdsrutor, så att visningsytan maximeras på skärmen.

De grundläggande läskontrollerna, till exempel sidnavigering och zoom, visas i det halvgenomskinliga verktygsfältet i nederdelen av fönstret.

 • Öppna läsläget genom att välja Visa > Läsläge eller klicka på knappen Läsläge  i det övre högra hörnet av verktygsfältet.

 • Du återställer arbetsytan till den tidigare vyn genom att välja Visa > Läsläge igen. Du kan också klicka på stängningsknappen i det flytande verktygsfältet.

Obs!

Läsläget är standardvisningsläget när du öppnar en PDF-fil i en webbläsare.

Läsläge med halvgenomskinligt flytande verktygsfält
Läsläge med halvgenomskinligt flytande verktygsfält

Visa PDF-filer i helskärmsläge

I helskärmsläget visas bara dokumentet. Menyraden, verktygsfältet och fönsterkontrollerna är dolda. Den som skapar ett PDF-dokument kan ange att dokumentet ska öppnas i helskärmsläget. Du kan också själv välja helskärmsläge.Helskärmsläge används ofta för presentationer, ibland med automatisk sidflyttning och automatiska övergångar.

Pekaren är aktiv i helskärmsläget så att du kan klicka på länkar och öppna anteckningar. I helskärmsläget kan du navigera i PDF-filen på följande två sätt: Du kan använda kortkommandon för navigerings- och förstoringskommandon, och du kan ange en inställning för helskärmsläget för att visa knappar som du kan klicka på för att gå till en annan sida eller för att stänga helskärmsläget.

Visa navigeringsfältet i helskärmsläge

 1. Välj Kommentar under Kategorier i dialogrutan Helskärm.
 2. Välj Visa navigeringsfält och klicka på OK.
 3. Välj Visa > Helskärmsläge.

Navigeringsfältet för helskärmsläge innehåller knapparna Föregående sida , Nästa sida  och Stäng helskärmsläge . Dessa knappar visas i det nedre, vänstra hörnet av arbetsytan.

Läsa ett dokument i helskärmsläge

Om navigeringsfältet för helskärmsläge inte visas kan du navigera i PDF-filen med hjälp av kortkommandon.

Obs!

Om du har två bildskärmar installerade kan sidan ibland visas i helskärmsläge bara på en av bildskärmarna. Klicka på skärmen där sidan visas i helskärmsläge när du vill bläddra igenom dokumentet.

 1. Välj Visa > Helskärmsläge.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill gå till nästa sida trycker du på Retur, Page Down eller högerpil.

  • Om du vill gå till föregående sida trycker du på Skift+Retur, Page Up eller Vänsterpil.

 3. Du avslutar helskärmsläget genom att trycka på Ctrl+L eller Esc. (För att detta ska fungera måste alternativet Escape-tangenten avslutar ha valts på panelen Helskärm i dialogrutan Inställningar.)

Obs!

Om du vill visa ett helskärmsverktyg  i verktygsfältet för vanliga verktyg högerklickar du i verktygsfältsområdet och väljer Sidvisning > Helskärmsläge. Klicka sedan på helskärmsverktyget för att växla till helskärmsläge.

Pekskärmsläge för pekdatorer och mobilenheter

Med pekskärmsläget är det lättare att använda Acrobat och Reader på enheter med pekskärm. Verktygsknappar, paneler och menyer placeras något glesare, så att du lättare kan välja med fingrarna. Det nya pekskärmsläget optimerar visning och har stöd för de vanligaste gesterna. Acrobat och Reader växlar automatiskt till pekskärmsläge när du använder en enhet med pekskärm. Du kan lägga till en knapp för att växla pekskärmsläget i verktygsfältet eller ändra standardinställningen för pekskärmsläge.

Visa knapp för pekskärmsläge i verktygsfältet

Du kan aktivera och inaktivera pekskärmsläget med en knapp i verktygsfältet.

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Pekskärmsläge.

Ange inställningar för pekskärmsläge

Du kan ange hur Acrobat ska gå över i pekskärmsläge (om så önskas) för enheter som har stöd för detta.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj Allmänt under Kategorier.

 3. Välj önskad standardinställning på menyn Pekskärmsläge i Grundläggande verktyg.

Ändra visningsläge för PDF/A

PDF/A är en ISO-standard för långvarig arkivering av elektroniska dokument. Dokument som du skannar till PDF-filer överensstämmer med PDF/A. Du kan ange om du vill visa dokument i det här visningsläget.

När du öppnar ett PDF-dokument/A-kompatibelt dokument i PDF/A-visningsläget öppnas dokumentet i läsläget för att förhindra ändringar. Ett meddelande visas i dokumentets meddelandefält. Du kan inte redigera eller lägga till anteckningar i dokumentet. Om du inaktiverar PDF/A-läget kan du redigera dokumentet.

 1. Välj Dokument under Kategorier i dialogrutan Inställningar.
 2. Välj ett alternativ för Visa dokument i PDF/A-läge: Aldrig eller Endast för PDF/A-dokument.

  Du kan aktivera och inaktivera PDF/A-visningsläget genom att ändra den här inställningen.

Se en video om hur du arbetar med PDF/A-filer på www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_se.

Visa PDF-filer i linjetjockleksvy

Linjetjockleksvyn visar linjer med vikter definierade i PDF-filen. När linjetjockleksvyn är inaktiverad ges linjerna en konstant linjebredd (en bildpunkt), oavsett zoomning. När du skriver ut dokumentet skrivs linjebredden ut med den verkliga bredden.

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Linjetjocklekar. Om du vill inaktivera linjetjockleksvyn väljer du Visa Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Linjetjocklekar igen.

Obs!

Du kan inte stänga av linjetjockleksvyn när du tittar på PDF-filer i en webbläsare.

Jämföra ett ändrat PDF-dokument med en tidigare version (Acrobat Pro)

Använd funktionen Jämför dokument om du vill visa skillnaden mellan två versioner av ett PDF-dokument. Du kan anpassa flera alternativ för hur resultatet visas. Se videon på www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_se om hur du jämför PDF-filer. (Videon gäller både för Acrobat X och Acrobat XI.)

 1. Välj Visa > Jämför dokument.
 2. Ange vilka två dokument som ska jämföras. Om det ena eller båda dokumenten är i en PDF-portfölj markerar du PDF-portföljen Markera PDF-komponentfilen under Paketobjekt.
 3. Ange önskade sidintervall i dokumenten som ska jämföras i rutorna Första sidan och Sista sidan.
 4. Välj den dokumentbeskrivning som bäst beskriver de dokuent som du jämför och klicka på OK.

  När väl två dokument analyseras visas ett resultatdokument i den öppna jämförelsepanelen. Det nya dokumentet visas med kommentarer som indikerar de ändringar som gjorts. Den första sidan visar en sammanfattning av jämförelseresultaten.

 5. Gör något av följande på jämförelsepanelen:
  • Om du vill dölja anteckningar som visar ändringar måste du klicka på Dölj resultat.

  • Om du vill specificera visningsalternativ för jämförelsen klickar du på Visa alternativ. Du kan specificera vilken typ av ändringar, vilket färgschema och vilken genomskinlighet anteckningarna ska ha. Om du vill gå tillbaka till miniatyrbilderna klickar du på Dölj alternativ.

  • Om du vill att dokumenten ska visas i separata fönster väljer du Visa dokument överlappande eller Visa dokument sida vid sida på Alternativ-menyn . Om du vill synkronisera de relevanta sidorna samtidigt som du visar dokumenten i sina egna fönster går du till Alternativ-menyn och väljer Synkronisera sidor.

  • Klicka på en sidminiatyr för att gå direkt till den sidan. Om du vill ändra storlek på miniatyrbilderna går du till alternativmenyn och väljer Miniatyrstorlek > [alternativ].

  • Dra delningskanten längst ned i jämförelsepanelen uppåt, så att det gamla dokumentets miniatyrbild visas. Klicka på en miniatyrbild i det gamla dokumentet så att det öppnas i ett nytt fönster.

Alternativ för dokumentbeskrivning

Rapporter, kalkylblad, tidningslayouter

Jämför innehållet som en sammanhängande textmassa, uppifrån och ned.

Presentationer, teckningar eller bilder

Tittar på varje bild eller sida som en sidminiatyr och hittar snarlika miniatyrer. Jämför därefter innehållet i de snarlika dokumenten. Identifierar dokument som har flyttats som t.ex. bilder i en presentation.

Skannade dokument

Gör en skärmdump av varje skannad bild och jämför pixlarna. Granskar varje skannad sida och hittar sidor som är lika. Kan även hitta sidor som är i en annan ordning. Den här inställningen är praktisk när du behöver jämföra bilder eller byggritningar.

Jämför endast text

Du kan använda det här alternativet för alla dokumenttyper. Det här alternativet är avsett för att text i stora dokument (250 sidor eller mer) ska kunna jämföras. Det här alternativet jämför även text mellan dokument som har bakgrundsbilder på varje sida, vilket gör bearbetningen långsammare.

 • Om rapport- eller presentationsalternativet är valt identifierar alternativet Jämför endast text endast de textuella skillnaderna mellan två dokument.

 • Om alternativet Skannade dokument är valt jämförs texten och det grafiska innehållet separat. Resultaten kombineras sedan. I dokument som innehåller reklamannonser med text ovanpå bakgrundsbilden extraheras texten och jämförs i läget Jämför endast text. Det grafiska innehållet jämförs separat i bakgrunden. Skillnaderna (både text och grafik) kombineras till ett gemensamt resultat.

Inställningar för PDF-visning

Du kan använda dialogrutan Inställningar för att ange en standardsidlayout och anpassa programmet på olika sätt. Om du vill visa PDF-filer ska du kontrollera inställningarna för Dokument, Allmänt, Sidvisning och 3D & mutimedia.

Inställningarna styr hur programmet fungerar i allmänhet och gäller alltså inte specifika PDF-dokument.

Obs!

Om du installerar insticksprogram från andra tillverkare anger du de här inställningarna med hjälp av menykommandot Inställningar för produkter från andra tillverkare.

Dokumentinställningar

Inställningar för att öppna

Återställ senaste vyinställningar när dokument öppnas igen

Anger om dokument ska öppnas automatiskt på den senast visade sidan i en arbetssession.

Öppna länkar mellan dokument i samma fönster

Stänger det aktuella dokumentet och öppnar det dokument som länken går till i samma fönster. På så sätt minimeras antalet öppna fönster. Om det länkade dokumentet redan är öppet i ett annat fönster, stängs inte det aktuella dokumentet när du klickar på en länk i det öppna dokumentet. Om du inte väljer det här alternativet öppnas ett nytt fönster varje gång du klickar på en länk till ett annat dokument.

Tillåt att lagerstatus anges av användarinformationen

Gör att författaren av ett PDF-dokument med lager kan ange lagersynlighet baserat på användarinformation.

Tillåt att dokument döljer menyraden, verktygsfält och fönsterkontroller

Låter PDF-filen avgöra om menyraden, verktygsfältet och fönsterkontrollerna är dolda när PDF-filen öppnas.

Antal senast använda dokument

Anger högsta antal dokument som får listas på Arkiv-menyn.

Inställningar för att spara

Spara automatiskt dokumentändringar i en temporär fil var _ minut

Anger hur ofta Acrobat automatiskt sparar de ändringar som gjorts i ett öppet dokument.

Spara som optimerat för snabb webbvisning

Omstrukturerar ett PDF-dokument för sidvis hämtning från webbservrar.

PDF/A-visningsläge

Visa dokument i PDF/A-läge

Anger när det här visningsläget ska användas: Aldrig eller Endast för PDF/A-dokument.

Dold information

Söker igenom PDF-filen efter objekt som kanske inte är uppenbara, t.ex. metadata, bifogade filer, kommentarer och dold text och lager. Sökresultaten visas i en dialogruta. Du kan ta bort valfri objekttyp i dialogrutan.

Ta bort dold information när ett dokument stängs

(Inte markerat som standard.)

Ta bort dold information när ett dokument skickas med e-post

(Inte markerat som standard.)

Bortredigering

Justera filnamn när tillämpade bortredigeringsmarkeringar sparas

Anger ett prefix eller suffix som ska användas när du sparar en fil i vilken bortredigeringsmarkeringar har använts.

Välj lokalisering för sök- och bortredigeringsmönster

Anger vilken språkversion av Acrobat som har installerats för dessa mönster. Om du t.ex. har installerat både den engelska och den tyska versionen kan du välja vilket språk som ska användas för mönstret. Mönsteralternativet visas i dialogrutorna Sökning och Bortredigering.

Inställningar för helskärm

Inställningar för helskärm

Endast aktuellt dokument

Anger om visningen avser en enda PDF-fil.

Fyll skärmen med en sida i taget

Ställer in sidvyn till maximal skärmtäckning för en sida.

Varna när dokumentet begär helskärm

Visar ett meddelande innan helskärmsläget aktiveras. Om du väljer det här alternativet åsidosätts tidigare val av Visa inte det här meddelandet igen i det meddelandet.

Använd bildskärm

Anger bildskärmen som helskärmsvisningen visas på (för användare som använder flera bildskärmar).

Helskärmsnavigering

Escape-tangenten avslutar

Gör så att du kan avsluta helskärmsläget genom att trycka på Esc-tangenten. Om det här alternativet inte är markerat kan du avsluta genom att trycka på Ctrl + L.

Visa navigeringsfält

Visar ett litet navigeringsverktygsfält oavsett dokumentets inställningar.

Vänsterklicka om du vill gå framåt en sida, högerklicka om du vill gå bakåt en sida

Gör att du kan gå igenom ett Adobe PDF-dokument sida för sida genom att klicka med musen. Du kan även bläddra igenom dokumentet genom att trycka på Retur, på Skift+Retur (för att gå bakåt) eller på piltangenterna.

Loop efter sista sidan

Gör så att du kan bläddra igenom ett PDF-dokument kontinuerligt. När du har visat den sista sidan återgår du till den första sidan. Det här alternativet används ofta vid automatiserad visning.

Växla efter _ sekunder

Anger om du vill gå från sida till sida automatiskt efter ett visst antal sekunder. Du kan bläddra igenom ett dokument med musen eller tangentbordet, även om automatisk sidförflyttning är valt.

Helskärmsutseende

Bakgrundsfärg

Anger fönstrets bakgrundsfärg i helskärmsläge. Det går att välja en färg från färgpalletten för att anpassa bakgrundsfärgen.

Muspekare

Anger om pekaren ska visas eller döljas i helskärmsläge.

Övergångar i helskärm

Ignorera alla övergångar

Tar bort övergångseffekter från presentationer som du visar i helskärmsläge.

Standardövergång

Anger den övergångseffekt som ska visas när du byter sida i helskärmsläge och inga övergångseffekter har angetts för dokumentet.

Riktning

Anger riktningen på skärmen för den valda standardövergången, t ex nedåt, åt vänster eller vågrätt. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på övergången. Om ett riktningsalternativ inte påverkar den valda standardövergången är alternativet inte tillgängligt.

Navigering styr riktning

Imiterar användarens riktning genom presentationen, t.ex. uppifrån och ned när användaren går till nästa sida och nedifrån och upp när användaren går tillbaka till föregående sida. Endast tillgängligt för övergångar med riktningsalternativ.

Allmänna inställningar

Grundläggande verktyg

Använd enskilda tangenter för att komma åt verktyg

Gör att du kan välja verktyg genom att trycka på en enstaka tangent. Alternativet är inaktiverat som standard.

Skapa länkar från URL-adresser

Anger om länkar som inte skapats med Acrobat identifieras automatiskt i PDF-dokumentet och blir klickbara länkar.

Låt handverktyget markera text & Bilder

Gör att handverktyget automatiskt fungerar som markeringsverktyget när det placeras över text i en Adobe PDF-fil.

Låt handverktyget läsa artiklar

Ändrar utseendet på handverktygspekaren när pekaren placeras över en artikeltråd. När du klickar kommer artikeln att zoomas så att den fyller dokumentrutan vågrätt. Klickning efter det följer artikeltråden.

Låt handverktyget zooma med mushjul

Ändrar mushjulets funktion från bläddring (rullning) till zoomning.

Låt markeringsverktyget markera bilder före text

Ändrar den ordning i vilken markeringsverktyget markerar.

Använd fast upplösning för ögonblicksbilder

Ställer in upplösningen som används för att kopiera en bild som har tagits med verktyget för ögonblicksbild.

Pekskärmsläge

Ange hur Acrobat ska gå över i pekskärmsläge (om så önskas) för enheter som har stöd för detta. I pekskärmsläge placeras verktygsknappar, paneler och menyer något glesare, så att du lättare kan välja med fingrarna. Det nya pekskärmsläget optimerar visning och har stöd för de vanligaste gesterna.

Varningar

Visa inte redigeringsvarningar

Inaktiverar varningsrutor som normalt skulle visas när du till exempel tar bort länkar, sidor, sidminiatyrer och bokmärken.

Återställ alla varningar

Återställer standardinställningarna för varningar.

Meddelanden från Adobe

Visa meddelanden när jag startar Acrobat

Tillåter att produktrelaterade marknadsföringsmeddelanden från Adobe visas på välkomstskärmen när du startar programmet utan att öppna något dokument. Klicka på ett meddelande om du vill ha information om funktioner, uppdateringar eller onlinetjänster, eller om du vill öppna ett element i programmet, t.ex. en åtgärdsruta. Avmarkera alternativet om du vill förhindra att marknadsföringsmeddelanden visas.

 

Obs!

Meddelanden som rör Adobes onlinetjänster kan inte stängas av.

Programstart

Visa startbild (Mac OS)

Anger om programmets startbild ska visas varje gång programmet startas.

Använd bara certifierade insticksprogram

Ser till att endast Adobe-certifierade insticksprogram från andra tillverkare läses in. Vid Är för närvarande i certifierat läge: visas antingen Ja eller Nej beroende på dess status.

Kontrollera 2D-grafikaccelerator (enbart Windows)

(Visas bara om din maskinvara stödjer 2D-grafikacceleration.) När du väljer det här alternativet tillåts maskinvaruacceleration när det första dokumentet öppnas. När du väljer det här alternativet startar maskinvaruaccelerationen efter det att det första dokumentet har öppnats. Det här alternativet kan göra startprocessen långsammare, så det är som standard inaktiverat.

Obs!

Det här alternativet är tillgängligt enbart när alternativet Använd 2D-grafikacceleration har markerats under Inställningar för sidvisning.

Välj standardhanterare för PDF (enbart Windows)

Anger vilket program, Reader eller Acrobat, som används för att öppna PDF-filer. Den här inställningen gäller om du har både Acrobat och Reader installerat på datorn. I webbläsare i Windows 7 och tidigare används inställningen endast om Adobes tilläggskomponenter eller insticksprogram används för att visa PDF-filer. I Windows 8 styr den här inställningen vilket program som används som standard för PDF-filer på datorn, även i webbläsaren. I Windows 8 tillfrågas du om du vill tillåta den här ändringen innan du använder den. När inställningen väl angetts används det valda PDF-programmet i Windows 8 för uppgifter som rör PDF-filer, till exempel förhandsgranskning, visning av miniatyrer och hämtning av filinformation.

Inställningar för sidvisning

Standardlayout och -zoomning

Sidlayout

Anger sidlayouten som används vid bläddring när du öppnar ett dokument. Standardinställningen är Automatisk. Inställningen Sidlayout i Arkiv > Egenskaper > Inledande vy åsidosätter det här värdet.

Zoomning

Anger vilken förstoringsgrad PDF-dokument ska ha när de först öppnas. Standardinställningen är Automatisk. Inställningen Förstoring i Arkiv > Egenskaper > Inledande vy åsidosätter det här värdet.

Obs!

Två saker kan påverka sidlayout och zoomning. 1) Någon har redan har ställt in en enskild PDF på en annan inledande vy i Arkiv > Egenskaper. 2) Du har markerat alternativet Återställ senaste vyinställningar när dokument öppnas igen i Redigera > Inställningar > Dokument.

Upplösning

Använd systeminställning

Använder systeminställningarna för bildskärmens upplösning.

Egen upplösning

Anger upplösning för bildskärmen.

Återgivning

Jämn text

Anger vilken slags textutjämning som ska användas.

Jämna konturteckningar

Tar bort kantigheter i linjer.

Jämna bilder

Utjämnar abrupta övergångar i bilder.

Använd lokala teckensnitt

Anger om programmet ska använda eller ignorera lokala teckensnitt som är installerade på din dator. Om alternativet är avmarkerat används ersättningsteckensnitt för teckensnitt som inte är inbäddade i PDF-filen. Om det inte går att ersätta ett teckensnitt visas den texten som punkter och ett felmeddelande visas på skärmen.

Förbättra tunna linjer

När du väljer det här alternativet görs tunna linjer tydligare på skärmen.

Använd sidcache

Placerar nästa sida i en buffert redan innan den aktuella sidan visas för att minska den tid det tar att bläddra igenom ett dokument.

Använd 2D-grafikacceleration (enbart Windows)

(Visas bara om din maskinvara stödjer 2D-grafikacceleration.) Påskyndar zoomning, rullning och uppdatering av sidinnehåll samt återgivning och manipulering av 2D-innehåll i PDF-filer. Alternativet är som standard markerat.

 

Obs!

Om det här alternativet inte är tillgängligt bland sidvisningsinställningarna, kan du behöva uppdatera drivrutinen för ditt GPU-kort för att kunna aktivera den här maskinvarufunktionen. Kontakta kortförsäljaren eller korttillverkaren för att få en uppdaterad drivrutin.

Sidinnehåll och -information

Visa stora bilder

Visar stora bilder. Om datorn är för långsam för att visa bildintensiva sidor kan du avmarkera det här alternativet.

Använd mjuk zoomning (enbart Windows)

Om det här alternativet är avmarkerat är animeringseffekterna avstängda, vilket förbättrar prestandan.

Visa Art-, Trim- och BleedBoxes

Visar eventuella ArtBox, TrimBox och BleedBox som definierats för ett dokument.

Visa genomskinlighetsrutnät

Visar rutnätet bakom genomskinliga objekt.

Använd logisk sidnumrering

Aktiverar kommandot Numrera sidor för att matcha sidans position i PDF-filen mot utskriftsnumret på sidan. En sidas nummer, följt av sidpositionen, visas i verktygsfältet Sidnavigering och i dialogrutorna Gå till sida och Skriv ut. Exempel: i (1 av 1) om det utskrivna numret på den första sidan är i. Om det här alternativet inte har markerats numreras sidorna med arabiska siffror med början på 1. Om du markerar det här alternativet kan du undvika oväntade händelser när du klickar på Bakåt eller Gå tillbaka i webbläsaren.

Visa alltid dokumentsidstorlek

Visar sidmåtten bredvid den vågräta rullningslisten.

Använd Förhandsgranska övertryckning

Anger om läget Förhandsgranska övertryckning enbart är avsett för PDF/X-filer, aldrig är på, alltid är på eller ställs in automatiskt. När du har valt Automatisk och ett dokument innehåller övertryckningar aktiveras Förhandsgranska övertryckning automatiskt. I läget Förhandsgranska övertryckning kan du på skärmen se effekterna av tryckfärgsutjämningen i utskriften. Ett tryckeri eller en leverantör kan t.ex. skapa ett tryckfärgalias om ett dokument innehåller två liknande dekorfärger och bara en av dem krävs.

Standardblandningsfärgmodell för genomskinlighet

Ställer in standardfärgrymden, Aktuell RGB eller Aktuell CMYK för genomskinlighetsblandning.

Visningsläget Reference XObjects

Visa mål för Reference XObjects

Anger den typ av dokument i vilka Reference XObjects kan visas.

Plats för refererade filer

(Valfritt) Anger en plats för de refererade dokumenten.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy