Det här dokumentet kan hjälpa dig lösa problem som uppstår när du spelar in, spelar upp eller utför övervakning i Adobe Audition CS5.5, CS6 eller CC. 

Inspelningsproblem kan ta sig många olika uttryck, inklusive (men inte begränsat till) följande:

 • Dålig kvalitet på inspelat ljud. 
 • Ljudet övervakas i systemet men den inspelade ljudfilen är tom. 
 • Fördröjning av uppspelning vid övervakning av ljudindata eller inspelning. 
 • Luckor eller bortfall i inspelningen.

Olika faktorer kan orsaka problem med inspelning eller uppspelning, bland annat konflikter mellan drivrutiner, programvara och maskinvara samt skadade element i specifika filer. Även om vissa problem endast inträffar när du arbetar med Adobe Audition så behöver det inte nödvändigtvis vara programmet som orsakar problemet. Adobe Audition kanske är det enda program som är tillräckligt minnes- eller processorintensivt för att problemet ska bli tydligt. 

Följ anvisningarna i tur och ordning. Notera de åtgärder du utför och resultatet för varje åtgärd samt även fel eller problem som uppstår. Adobes tekniska support kan använda denna information för att bättre kunna hjälpa dig om du behöver ringa dem. 

Obs!

Om du söker efter information om den tidigare versionen av Audition ska du klicka här.

 

Ljudfördröjning 

Ljudfördröjning är den tid det för en ljudsignal att ta sig genom ljudkortet, från ingång till utgång. Ljudsignalen digitaliseras och dirigeras via Adobe Audition varefter eventuella effekter tillämpas. Sedan konverteras den tillbaka till analog form så att den kan höras (övervakas) vid ljudkortets utgång. Vart och ett av dessa steg bidrar till ljudfördröjningen som uppmäts i millisekunder (ms). Befintligt ljud (d.v.s. ljudfiler på ett spår i en flerspårsinspelning) uppvisar mindre fördröjning eftersom spåren redan är digitaliserade. I Adobe Audition är fördröjningen mest märkbar i diskrepansen mellan uppspelning av befintliga spår och övervakning av indata. 

Fördröjningar på över 10 millisekunder kan skapa en hörbar diskrepans mellan uppspelning av befintliga spår och övervakning. Fördröjning kan reduceras med buffertinställningar (se steg 6 nedan). Dock kan maskinvarans drivrutin och mängden effekter som ska behandlas försvåra (eller omöjliggöra) övervakning. Om ditt ljudkorts drivrutin inte tillåter en tillräckligt låg fördröjning kanske du inte kan utföra övervakning samtidigt med inspelning. Prova ett nytt ljudkort med drivrutiner för låg fördröjning (t.ex. ett ASIO-ljudkort). 

Allmänna riktlinjer för fördröjningstider. 

 • Mindre än 10 ms – möjliggör övervakning i realtid av inkommande spår, inklusive effekter. 
 • 10 ms – fördröjning går att identifiera men låter fortfarande naturligt och kan användas för övervakning. 
 • 11-20 ms – övervakning börjar bli oanvändbar, ljudkällan och övervakade utdata är definitivt suddiga. 
 • 20-30 ms – fördröjt ljud börjar låta som om det verkligen är fördröjt, och inte en komponent i den ursprungliga signalen. 

Obs! Det mänskliga örat är vant vid fördröjning eftersom det förekommer naturligt runt omkring oss. Frekvensen hos ett ljud, avståndet från ljudets källa och det mänskliga örats egenskaper påverkar vårt hörande. Den fördröjning som uppstår vid inspelning och övervakning beror på fysiska egenskaper och begränsningar i ljudkort, drivrutiner och datorns processorkraft. 

Felsökning 

1. Kontrollera att systemet uppfyller minimikraven för Adobe Audition

Adobe Audition kan inte köras korrekt i ett system som inte uppfyller dessa krav:

Audition CC

Audition CS6

Audition CS5.5

2. Kontrollera att korrekt drivrutin har valts för Adobe Audition

Adobe Audition CS5.5 och senare använder ASIO- och MME/WDM-drivrutiner i Windows, och Core Audio i Mac OS. ASIO (Audio Stream Input/Output) är ett protokoll för flerkanalig överföring som gör att kompatibel programvara kan ha direkt åtkomst till flerkanalsfunktionerna i ASIO-ljudkort. Direktåtkomst till ljudkortet ger betydligt lägre fördröjning (mellan ingång och utgång) än andra typer av drivrutiner (t.ex. WDM eller MME). ASIO har ingen begränsning av samplingsfrekvens eller samplingsformat och är inte bundet till ett visst antal ingångar och utgångar för ljudkanaler. Med ASIO kan du mappa ljudkortets tillgängliga I/O-portar efter behov för uppspelning och inspelning, och spela in fler än två spår samtidigt. ASIO-drivrutiner ger effektiv ljudbehandling, hög datagenomströmning, synkronisering, låg signalfördröjning och utbyggbarhet för ljudmaskinvara.

Core Audio (introducerades i Mac OS 10.3) är snarlikt ASIO. Precis som med ASIO får programvara direktåtkomst till ljudmaskinvara på låg nivå, vilket minskar förluster och fördröjning. 

Så här verifierar du att rätt drivrutin är vald för Adobe Audition (Windows): 

 1. Välj Redigera > Inställningar > Ljudenhet
 2. Välj den inställning under Enhetsklass som motsvarar din ljudenhet. Kontrollera att det installerade ljudkortets drivrutin är vald i menyn Ljuddrivrutin. 
 • Om en ASIO-drivrutin är tillgänglig väljer du den. 
 • Om ingen ASIO-drivrutin är tillgänglig väljer du MME under Enhetsklass

Obs! Adobe rekommenderar att du väljer ASIO-drivrutinen som är installerad med din ljudenhet i stället för MME-drivrutinen. Använd MME-drivrutinen endast om systemets ljudenhet inte har en egen ASIO-drivrutin. 

Så här verifierar du att rätt drivrutin är vald för Adobe Audition (Mac OS):

 1. Välj Audition > Inställningar > Ljudenhet
 2. Välj din ljudenhet i popup-menyerna Standardingång och Standardutgång. (Core Audio väljs automatiskt under Enhetsklass i Mac OS.)

Obs! Om din enhet inte visas kontrollerar du verktyget Audio MIDI Setup för Mac OS. Kontrollera att enheten installeras och visas i listan över tillgängliga ljudenheter. (Välj Program > Verktyg > Audio MIDI-installation för att ta fram verktyget.)

3. Uppdatera ljudkortets drivrutin

Många tillverkare av ljudkort uppdaterar programvarans drivrutiner ofta. Om du inte har uppdaterat ljudkortets drivrutin på sistone kan du kontakta tillverkaren och be om en uppdaterad drivrutin. Du kan också ladda ned en drivrutin från tillverkarens webbplats. 

4. Placera Adobe Auditions tillfälliga mappar på enheter med höga prestanda som har tillräckligt med ledigt diskutrymme

När du spelar in i redigeringsvyn lagrar Adobe Audition tillfälliga filer i en primär tillfällig katalog. Se till att den primära tillfälliga katalogen finns på den enhet som är snabbast (7 200 v/min eller mer) och har mest ledigt utrymme. Skapa en mapp enbart för tillfälliga Adobe Audition-filer. När du skapar en mapp för de tillfälliga filerna är de lätta att hitta om du behöver ta bort dem. 

Så här skapar du och anger plats för en primär tillfällig katalog: 

 1. Skapa en mapp i roten på den hårddisk där du vill placera en primär tillfällig katalog (t.ex. AuditionTemp).
 2. Välj Inställningar > Media och diskcache i Adobe Audition.
 3. Ange sökvägen (eller bläddra) till den mapp du skapade i steg 1 i avsnittet Tillfälliga mappar. 

När du spelar in i flerspårsvyn sparar Adobe Audition filer direkt i en undermapp i den aktuella sessionens mapp. (Om en session heter t.ex. MinSession.sesx så finns alla inspelade filer för den sessionen sparade i mappen MinSession_Inspelat.) Se till att sessionsfilerna (och den här associerade mappen) sparas på den enhet som är snabbast (7 200 v/min eller mer) och har mest ledigt utrymme. 

Du kan förbättra prestanda genom att placera tillfälliga Adobe Audition-kataloger eller sessionsmappar på olika hårddiskar. Om du har flera hårddiskar placerar du den primära tillfälliga mappen och sessionsmapparna på den hårddisk som inte innehåller Adobe Auditions programfiler. 

5. Kör Adobe Audition utan att några andra program körs samtidigt

Vissa program kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Adobe Audition. Innan du startar Adobe Audition inaktiverar du andra program, inklusive startobjekt (objekt som startar automatiskt när du startar eller loggar in). 

Så här inaktiverar du startobjekt i Windows:

 1. Avsluta alla program. 
 2. Välj Start > Kör och skriv msconfig i rutan Öppna. Klicka på OK. 

 3. Klicka på fliken Startskiva och klicka på Inaktivera alla. 
 4. Markera de startobjekt som är nödvändiga för att undersöka problemet (t.ex. en kontrollpanel för den installerade ljudenhetens drivrutin). Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så kan du låta det vara markerat (aktiverat). 
 5. Klicka på OK och starta om Windows. 
 6. Högerklicka på ikonerna i meddelandefältet (kallas systemfältet i äldre versioner av Windows) för att stänga eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva. 

Försök sedan att återskapa problemet: 

 • Om problemet inte kvarstår så finns det en konflikt mellan något av de inaktiverade startobjekten och Adobe Audition. Återaktivera startobjekten ett i taget tills du hittar det objekt som orsakar konflikten med Adobe Audition. Ta sedan kontakt med tillverkaren för att se om det finns uppdateringar. 
 • Om problemet kvarstår så orsakas det inte av startobjekten och du kan återaktivera dem.
  1. Välj Start > Kör och skriv msconfig i rutan Öppna. Klicka på OK. 
  2. Kicka på fliken Startskiva och klicka Aktivera alla. 
  3. Klicka på OK och starta om Windows. 

Så här inaktiverar du startobjekt i Mac OS:

 1. Välj Apple-menyn > Logga ut [användarnamn].
 2. Klicka på Logga ut i bekräftelserutan. Efter en stund visas inloggningsfönstret.
 3. Välj namnet på det användarkonto du felsöker.
 4. Ange användarkontots lösenord i fältet Lösenord men tryck inte på Retur och klicka inte på Logga in ännu.
 5. Tryck ned tangenten Skift och klicka på Logga in. Släpp tangenten Skift när Dock visas på skärmen. Inloggningsobjekt är inaktiverade tills du loggar ut eller startar om datorn.

Försök sedan att återskapa problemet: 

 • Om problemet inte kvarstår så finns det en konflikt mellan något av de inaktiverade startobjekten och Adobe Audition. Återaktivera startobjekten ett i taget tills du hittar det objekt som orsakar konflikten med Adobe Audition. Ta sedan kontakt med tillverkaren för att se om det finns uppdateringar. 
 • Om problemet kvarstår så orsakas det inte av startobjekten och du kan återaktivera dem. 
  • Du kan återaktivera inloggningsobjekten genom att logga ut (via Apple-menyn > Logga ut [användarnamn]). Logga sedan in på samma konto igen utan att hålla ned tangenten Skift.

6. Ändra buffertstorleken (Core Audio eller ASIO) eller inställningarna för fördröjning (MME)

Minskad buffertstorlek kan ge minskad fördröjning, och bidra till att eliminera oönskade ljud, bortfall och andra möjliga störningar vid inspelning eller uppspelning. Innan du ändrar buffertinställningarna bör du notera de aktuella inställningarna så att du kan återställa dem om det behövs. Om du använder MME-drivrutinen ändrar du buffertstorleken genom att ändra fördröjningsinställningarna i Adobe Audition. 

Så här ändrar du MME-fördröjningsinställningarna i Windows: 

 1. Välj Redigera > Inställningar > Ljudenhet. 
 2. Välj MME i popup-menyn Enhetsklass.
 3. Välj lämpligt alternativ i popup-menyn för fördröjning.

Obs! Välj den lägsta tillgängliga fördröjningsinställningen som ger godtagbara prestanda för uppspelning/inspelning.

Om du använder ett ASIO-ljudkort hittar du information om hur du ställer in buffertstorlek i tillverkarens dokumentation. Beroende på den specifika ASIO-drivrutinen kan du komma åt inställningar av buffertstorlek genom att klicka på knappen Inställningar bredvid popup-menyn Enhet i inställningsfönstret Ljudenhet.

Så här ändrar du buffertstorlek i Mac OS:

 1. Välj Audition > Inställningar > Ljudenhet.
 2. Välj lämplig buffertstorlek i popup-menyn I/O-buffertstorlek.

Observera följande riktlinjer för buffertstorlek: 

 • Om du vill ha bättre inspelningsprestanda sänker du buffertstorleken (från 32 t.o.m. 256 samplingar). Denna inställning minskar fördröjningen. 
 • Om du vill ha bättre prestanda för uppspelning och mixning (med effekter) ökar du buffertstorleken (från 512 t.o.m. 2 048 samplingar). Denna inställning ökar fördröjningen.

7. Uppdatera grafikkortets bildskärmsdrivrutin

Adobe Audition CS5.5 och senare är mer grafiskt intensiva än tidigare versioner och kan dra nytta av mer videominne plus de senaste uppdateringarna av drivrutiner. Om du inte har uppdaterat grafikkortets drivrutin på länge bör du ta kontakt med tillverkaren och be om den senaste versionen, eller hämta den från tillverkarens webbplats. 

8. Minska förlusterna vid övervakning och mätning

När ett spår förbereds för inspelning med flerspår visar Adobe Audition som standard ingångsnivåerna automatiskt för den inkommande signalen på det förberedda spåret. Denna mätning är visuell och passerar inte den inkommande signalen till utgångarna. Om du vill övervaka (lyssna på) den inkommande signalen trycker du på knappen I till höger om spårets knapp för inspelning. Den här knappen aktiverar mätning och övervakning av den inkommande signalen för det spåret.

Om du inaktiverar mätning av inmatning kan det bidra till att minska förluster och därmed reducera fördröjning i sessioner som innehåller fördröjningseffekter. 

Så här inaktiverar du mätning av inmatning: 

 1. Välj Redigera > Inställningar > Multitrack på Windows, välj Audition > Inställningar > Multitrack för Mac OS.

 2. Avmarkera ”Inaktivera mätning av inmatning vid förberedelse av spår för inspelning.” 

9. Inaktivera förberedelse av spår för inspelning

Om spår som inte används är förberedda för inspelning kan det öka förlusterna i systemet. Dessa ytterligare förluster kan ge problem vid uppspelning i sessioner med fördröjningseffekter. För förberedda spår visas förberedelseknappen för inspelning (R) i rött. Inaktivera förberedelsen av dessa spår genom att klicka på knappen R.

10. Spela in med den valda maskinvarans samplingsfrekvens

För att säkerställa högsta kvalitet och lägsta fördröjning vid inspelningar, bör du spela in med samma samplingsfrekvens som den valda maskinvaran i inställningarna för Audition.

Du kan fastställa enhetens samplingsfrekvens genom att gå till Inställningar > Ljudenhet. Samplingsfrekvens kan väljas för enheten med MME-drivrutinen i Windows, eller Core Audio-drivrutinen i Mac.

Om du använder en ASIO-enhet anger du samplingsfrekvensen i konsolen för inställningar från enhetens tillverkare.

När du skapar nya ljudfiler eller flerspårssessioner i Audition ska du alltid välja enhetens samplingsfrekvens för att få bästa resultat.

11. Inaktivera Adobe Graphics Manager (AGM) (Audition CS6 och senare)

AGM är en praktisk funktion för bättre visning av text och teckensnitt i Audition-programmet.Den ger också förbättrade prestanda för grafiska reglage, paneler med mycket användargränssnitt som uppdateras ofta (t.ex. frekvensanalys) och rullande vågformer. Samtidigt använder AGM mer resurser vilket ibland kan orsaka bortfall eller sämre inspelningskvalitet. Adobe räknar inte med att detta ska vara ett vanligt problem. Det kan dock inträffa på enklare utrustning och system som överbelastas av andra processer som körs i bakgrunden.

Om dina inspelningar drabbas av bortfall kan du inaktivera AGM via Inställningar > Utseende.

Avmarkera alternativet Använd Adobe Graphics Manager som användargränssnitt och starta om Audition.

Du kan märka vissa ändringar av användargränssnittet (och skillnader mellan teckensnitten i Mac och Windows). Det här steget minskar dock de nödvändiga förlusterna för att visa grafik och ger bättre inspelningskvalitet genom att risken för bortfall minskar.