Skärpa och brusreducering i Camera Raw

Göra foton skarpare

Med hjälp av kontrollerna för skärpa på fliken Noggrannhet justerar du kanterna i bilden. I verktygen Justeringspensel och Graderat filter används värdena för radie, noggrannhet och maskering när du använder lokal skärpa.

Använd alternativet Använd skärpa på i Camera Raw-inställningarna om du vill ange om skärpan ska användas på alla bilder eller bara på förhandsvisningar.

Obs!

Du öppnar inställningarna från Camera Raw genom att klicka på Öppna dialogrutan Inställningar  i verktygsfältet.

 1. Zooma förhandsvisningsbilden till minst 100 %.
 2. Justera någon av dessa kontroller på fliken Noggrannhet:

  Mängd

  Justerar kanterna. Om du ökar värdet på Mängd ökar skärpan. Ett nollvärde inaktiverar skärpan. Det är oftast bäst att ange Mängd till ett lägre värde för tydligare bilder. Justeringen är en variation på filtret Oskarp mask, som lokaliserar pixlar som skiljer sig från omgivande pixlar baserat på det tröskelvärde som du anger och ökar pixlarnas kontrast med det värde som du anger. När du öppnar en Camera Raw-fil beräknas tröskelvärdet baserat på kameramodellen, ISO och exponeringskompensation.

  Radie

  Justerar storleken på de detaljer som skärpan ska användas på. För foton med många små detaljer behöver du i regel en lägre inställning. För foton med stora detaljer kan du använda en större radie. En för stor radie ger ofta ett onaturligt utseende.

  Noggrannhet

  Justerar hur mycket av den högfrekventa informationens skärpa som ökas i bilden och hur mycket skärpan framhäver kanterna. Lägre inställningar ökar kantskärpan så att oskärpa försvinner. Använd högre om du vill göra bildens textur mer uttalad.

  Maskering

  Kontrollerar en kantmask. Med inställningen noll (0) används samma skärpa för hela bilden. Med inställningen 100 begränsas skärpan till områden närmast de skarpaste kanterna. Håll ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och dra det här skjutreglaget så att du ser de områden där skärpan ska ökas (vita) kontra de områden som maskeras ut (svarta).

 3. (Valfritt) Om du vill använda de senaste algoritmerna för skärpa på bilder, klickar du på knappen Uppdatera till aktuell process (2012)  nere i förhandsvisningsbildens vänstra hörn.

Reducera brus

Området Brusreducering på fliken Noggrannhet innehåller kontroller för att minska bildbrus, de ovidkommande, synliga artefakter som påverkar bildens kvalitet. Bildbrus består av luminansbrus (gråskalebrus), som gör att bilder ser korniga ut, och kromatiskt brus (färgbrus) som visas som färgade element i bilder. Foton som har tagits med hög ISO-hastighet eller mindre sofistikerade digitalkameror kan ha synbart brus.

Obs!

När du justerar färgbrusreducering bör du först zooma in förhandsvisningsbilden till minst 100 % så att du tydligt kan se färgbrusminskningen.

Om du justerar färg- och färgdetaljreglaget minskas kromabruset samtidigt som färgdetaljskärpan bibehålls (nere till höger).

Obs!

Om luminansdetalj-, luminanskontrast- och färgdetaljreglaget är nedtonat klickar du på Uppdatera till aktuell process (2012)  nere i bildens högra hörn.

Luminans

Minskar luminansbrus.

Luminansdetalj

Kontrollerar tröskelvärdet för luminansbrus. Bra för foton med brus. Vid höga värden behålls detaljrikedomen men då kan bruset öka. Vid låga värden blir resultatet tydligt medan vissa detaljer kan försvinna.

Luminanskontrast

Kontrollerar luminanskontrasten. Bra för foton med brus. Vid höga värden behålls kontrasten, men bilden kan bli fläckig eller spräcklig. Vid låga värden blir resultatet jämnare, men kontrasten kan bli mindre.

Färg

Minskar färgbrus.

Färgdetalj

Kontrollerar tröskelvärdet för färgbrus. Vid höga värden skyddas tunna och detaljerade kanter, men det kan leda till färgfläckar. Vid låga värden tas färgfläckar bort, men det kan leda till att färgen blöder.

Om du vill se självstudievideor (på engelska) om hur du minskar brus i Camera Raw kan du titta på

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto