Lär dig justera färg och ton i Adobe Camera Raw.

Histogram och RGB-nivåer

Ett histogram är en representation av antalet pixlar vid varje luminansvärde i en bild. Ett histogram som har ett annat värde än noll för respektive luminansvärde anger att bilden utnyttjas av hela färgtonskalan. Ett histogram som inte använder hela färgtonsintervallet skapar en dov bild utan kontrast. Ett histogram med en topp till vänster anger skuggurklipp, medan ett histogram med en topp till höger anger högdagerurklipp.

Obs!

Välj Skuggor eller Högdagrar om du i förhandsvisningsbilden vill se vilka pixlar som klipps ur. Mer information finns i Förhandsvisa högdager- och skuggurklipp.

En vanlig justeringsåtgärd för en bild är att sprida ut pixelvärdena mer jämnt från vänster till höger i histogrammet, i stället för att klumpa ihop dem i den ena eller andra änden.

Ett histogram består av tre lager med färg som representerar röda, gröna och blå färgkanaler. Vitt visas när alla tre kanalerna överlappar. Gult, magenta och cyan visas när två av RGB-kanalerna överlappar (gult är lika med röda + gröna kanaler, magenta är lika med röda + blå kanaler och cyan är lika med gröna + blå kanaler).

Histogrammet ändras automatiskt när du justerar inställningarna i dialogrutan Camera Raw.

RGB-värdena för pixeln under pekaren (i förhandsvisningsbilden) visas under histogrammet.

Obs!

Du kan också använda verktyget Färgprov för att placera upp till nio färgexempel i förhandsvisningsbilden. RGB-värdena visas ovanför förhandsvisningsbilden. Om du vill ta bort ett färgprov Alt-klickar (Windows) eller Alternativ-klickar (Mac OS) du på det. Om du vill ta bort färgexemplen klickar du på Rensa prov.

Visa RGB-värden
I dialogrutan Camera Raw visas RGB-värdena för pixlarna nedanför pekaren.

Förhandsvisa högdager- och skuggurklipp

Urklipp görs när en pixels färgvärden är högre än det högsta värdet eller lägre än det lägsta värdet som kan representeras i bilden. Värden som är för ljusa klipps ut och ersätts med vitt, medan för mörka värden klipps ut och ersätts med svart. Det gör att bilden blir mindre detaljerad.

 • Om du vill visa vilka pixlar som har klippts ut tillsammans med resten av förhandsvisningsbilden, väljer du alternativet Skuggor eller Högdagrar längst upp i histogrammet. Du kan också trycka på U om du vill visa skuggurklipp eller på O om du vill visa högdagerurklipp.
 • Om du bara vill visa de pixlar som har klippts ut trycker du på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) medan du drar skjutreglagen för exponering, återställning eller svart.

Med skjutreglagen för exponering och återställning blir bilden svart och urklippta områden blir vita. För skjutreglaget Svarta blir bilden vit och urklippta områden blir svarta. Färgade områden anger urklipp i en färgkanal (röd, grön, blå) eller två färgkanaler (cyan, magenta, gul).

Obs!

I vissa fall sker urklippen på grund av att den färgmodell som du arbetar med har ett för litet omfång. Om färgerna klipps bort bör du arbeta i en färgmodell med större omfång, till exempel ProPhoto RGB.

Vitbalanskontroller

Om du ska justera vitbalansen, identifierar du vilka objekt i bilden som du vill ska vara neutralt färgade (vita eller grå) och justerar sedan färgerna så att dessa objekt får neutrala färger. Ett vitt eller grått objekt i ett motiv får en färgskiftning utifrån det omgivande ljuset eller den blixt som användes när bilden togs. När du använder verktyget Vitbalans för att specificera ett objekt som du vill ska vara vitt eller grått kan Camera Raw bestämma färgen på det ljus som motivet fotograferades i, och sedan automatiskt justera ljussättningen.

Färgtemperatur (i Kelvin) används som ett mått på motivets belysning. Källor i form av naturligt ljus eller glödlampor avger ljus med en förutsägbar fördelning utifrån sin temperatur.

I digitalkameror hämtas information om vitbalansen vid exponeringen som en metadatapost. Det här värdet läses in i Camera Raw och används som den ursprungliga inställningen när du öppnar filen i dialogrutan Camera Raw. Inställningen ger oftast rätt färgtemperatur, eller åtminstone i det närmaste. Du kan justera vitbalansen om den inte är korrekt.

Obs!

Alla färgskiftningar beror inte på fel vitbalans. Använd DNG Profile Editor om du vill korrigera de färgskiftningar som finns kvar efter att vitbalansen har justerats. Se Justera färgåtergivning för kameran i Camera Raw.

På fliken Grundläggande i dialogrutan Camera Raw finns tre kontroller som du kan använda för att korrigera färgskiftningar i en bild:

Vitbalans

I Camera Raw används inställningen för vitbalans och egenskaperna Temperatur och Färgton ändras på fliken Grundläggande verktyg. Använd dessa kontroller när du vill finjustera färgbalansen.

Som fotograferat

Använder kamerans inställningar för vitbalans, om de är tillgängliga.

Auto

Beräknar vitbalansen utifrån bildens data.

För Camera Raw- och DNG-filerna finns också följande vitbalansinställningar: Dagsljus, Molnigt, Skugga, Tungsten, Lysrör och Blixt.

Obs!

Om Camera Raw inte kan tolka inställningen för vitbalans från kameran, ger Som fotograferat samma resultat som om du väljer Auto.

Temperatur

Anger vitbalansen till en anpassad färgtemperatur. Minska temperaturen om du vill korrigera en bild som tas med en lägre ljustemperatur. Bildfärgerna görs blåare för att kompensera för den lägre (gulaktiga) färgtemperaturen i det omgivande ljuset. Du kan också öka temperaturen för att korrigera en bild som har tagits vid en högre ljustemperatur. Bildens färger blir varmare (gulare) vilket kompenserar för den högre färgtemperaturen (blåaktigheten) i det omgivande ljuset.

Obs!

Omfånget och enheterna för temperatur- och färgtonskontrollerna är olika när du justerar en TIFF- eller JPEG-bild. I Camera Raw-programmet finns till exempel ett justeringsreglage för korrekt ljustemperatur för Raw-filer från 2 000 Kelvin till 50 000 Kelvin. För JPEG- och TIFF-filer försöker Camera Raw beräkna en annan färgtemperatur eller vitbalans. Eftersom originalvärdet användes när filens pixeldata ändrades visas ingen äkta Kelvin-skala i Camera Raw. Då används en beräkningsskala från -100 till 100 i stället för temperaturskalan.

Korrigera vitbalans
Korrigera vitbalans

A. Om du flyttar skjutreglaget Temperatur till höger korrigeras ett foto som tagits med en högre ljusfärgtemperatur B. Om du flyttar skjutreglaget Temperatur till vänster korrigeras ett foto som tagits med en lägre ljusfärgtemperatur C. Foto efter justering av färgtemperatur 

Färgton

Anger vitbalansen som kompenserar för en grön eller magentafärgad ton. Minska Färgton om du vill lägga till grönt i bilden, och öka Färgton om du vill lägga till magenta.

Obs!

Om du vill justera vitbalansen snabbt, markerar du verktyget Vitbalans och klickar sedan på det område i bilden som ska vara neutralt grått eller vitt. Egenskaperna Temperatur och Färgton justeras så att den valda färgen blir helt neutral (om det går). Om du klickar på vita områden, bör du välja ett område med högdagrar som innehåller en stor del vita detaljer i stället för en speglande högdager. Du kan dubbelklicka på verktyget Vitbalans om du vill återställa Vitbalans till Som fotograferat.

Justera ton

Du kan justera bildens färgtonskala med färgtonskontrollerna på fliken Grundläggande verktyg.

När du klickar på Auto längst upp i avsnittet med färgtonskontroller på fliken Grundläggande analyserar Camera Raw bilden och justerar automatisk tonkontrollerna.

Du kan också använda automatiska inställningar för enskilda färgtonskontroller. Håll ned Skift-tangenten och dubbelklicka på skjutreglaget om du automatiskt vill justera en enskild färgtonskontroll, t.ex. Exponering eller Kontrast. Om du vill gå tillbaka till den enskilda färgtonskontrollens ursprungliga värde dubbelklickar du på dess skjutreglage.

När du justerar färgtonen automatiskt ignorerar Camera Raw alla justeringar som tidigare har gjorts på andra flikar (till exempel finjustering av färgtonen på fliken Tonkurvor). Därför använder du först automatisk färgtonsjustering om du över huvud taget ska göra det, för att få en första ungefärlig bästa inställning av bilden. Om du har varit noggrann när du har tagit en bild och avsiktligt har tagit den med olika exponeringar, vill du förmodligen inte förlora det arbetet genom att använda automatisk färgtonsjustering. Å andra sidan kan du alltid försöka med att klicka på Auto och sedan ångra justeringarna om du inte gillar dem.

Vid förhandsvisningar i Adobe Bridge används standardbildinställningarna. Om du vill att standardbildinställningarna ska omfatta automatiska färgtonsjusteringar väljer du Använd automatiska tonjusteringar under Standardbildinställningar i inställningarna för Camera Raw.

Obs!

Om du jämför bilder som baseras på respektive förhandsvisning i Adobe Bridge kan du låta inställningen Använd automatiska tonjusteringar (standardvärdet) vara avmarkerad. I annat fall kommer du att jämföra bilder som redan har justerats.

När du gör justeringarna bör du hålla ett öga på slutpunkterna i histogrammet, eller använda förhandsvisningarna av skugg- och högdagerurklippen.

Obs!

När du flyttar skjutreglagen för tonkontroller ska du hålla ned tangenten Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) om du vill förhandsvisa var högdagrar eller skuggor klipps ut. Flytta skjutreglaget tills urklippen börjar, och dra sedan tillbaka justeringen en aning. (Mer information finns i Förhandsvisa högdager- och skuggurklipp.)

 • Om du vill justera en färgtonskontroll manuellt drar du i skjutreglaget, skriver ett tal i rutan eller markerar värdet i rutan och trycker på upp- eller nedpilen.
 • Dubbelklicka på skjutreglaget om du vill återställa ett värde till standardvärdet.

Obs!

Vilka tonkontroller som visas på panelen Grundläggande beror på om du arbetar i processversion PV2012, PV2010 eller PV2003, vilket anges.

Exponering (alla)

Justerar bildens allmänna intensitet. Justera skjutreglaget tills fotot ser bra ut och bilden har önskad ljusstyrka. Exponeringsvärden ändras stegvis på samma sätt som bländarvärdena (f-stop) på en kamera. En justering med +1,00 är detsamma som att öppna bländaren 1 stop. En justering med –1,00 är detsamma som att minska bländaren med 1 stop.

Kontrast (alla)

Ökar eller minskar bildens kontrast, vilken i huvudsak påverkar mellantoner. När du ökar kontrasten blir de bildområden som är mellanmörka till mörka ännu mörkare, och mellanmörka till ljusa områden blir ljusare. Bildens toner påverkas motsatt när du minskar kontrasten.

Högdagrar (PV2012)

Justerar ljusa bildområden. Dra åt vänster för att göra högdagrar mörkare och återställa detaljer från högdagrar som är ”försvunna”. Dra åt höger för att göra högdagrar ljusare samtidigt som bortfall minimeras.

Skuggor (PV2012)

Justerar mörka bildområden. Dra åt vänster för att göra skuggor mörkare samtidigt som bortfall minimeras. Dra åt höger för att göra skuggor mörkare och återställa skuggdetaljer.

Vita (PV2012)

Justera bortfall av vita punkter. Dra åt vänster för att reducera bortfall i högdagrar. Dra åt höger om du vill öka bortfall i högdagrar. (Att öka bortfall kan vara önskvärt vid speglande högdagrar, t.ex. metallicytor.)

Svarta (PV2012)

Justera bortfall av svarta punkter. Dra åt vänster för att öka bortfallet av svarta punkter (mappar fler skuggor till rent svart). Dra åt höger om du vill minska bortfall i skuggor.

Svarta (PV2010 och PV2003)

Anger vilka bildvärden som ska mappas till svart. Om du för skjutreglaget åt höger ökar de områden som blir svarta. Ibland skapas intryck av ökad bildkontrast. Den största effekten sker i skuggor, medan mellantoner och högdagrar ändras mycket mindre.

Återställning (PV2010 och PV2003)

Försöker att återställa detaljer från högdagrar. Camera Raw kan återskapa vissa detaljer från områden där en eller två färgkanaler har klippts ut och ersatts med vitt.

Fyllnadsljus (PV2010 och PV2003)

Försöker att återställa detaljer från skuggor, utan att svart blir ljusare. Camera Raw kan återskapa vissa detaljer från områden där en eller två färgkanaler har klippts ut och ersatts med svart. Att använda Fyllnadsljus är som att använda skuggdelen av filtret för skugga/högdager i Photoshop eller effekten skugga/högdager i After Effects.

Intensitet (PV2010 och PV2003)

Justerar intensiteten eller mörkheten i bilden på ett liknande sätt som egenskapen Exponering. I stället för att klippa bilden i högdagrar och skuggor, komprimerar Intensitet högdagrar och expanderar skuggorna när du flyttar skjutreglaget åt höger. Det bästa sättet att använda den här kontrollen är ofta att ange den allmänna färgtonsskalan först genom att ange Exponering, Återställning och Svarta, och sedan ange Intensitet. Stora ändringar av Intensitet kan påverka skugg- eller högdagerurklipp, så du kanske vill justera om egenskaperna Exponering, Återställning eller Svarta när du har justerat Intensitet.

Lär dig mer: Se videosjälvstudiekurserna What's New in Camera Raw med Matt Kloskowski och Why You Should Set Photoshop to Open Your JPGs in Adobe Camera RAW med Terry White.

Finjustera tonkurvor

Använd kontrollerna på fliken Tonkurva om du vill finjustera bilderna efter att du har gjort färgtonsjusteringar på fliken Grundläggande verktyg. Tonkurvorna representerar ändringar som har gjorts av färgtonskalan i en bild. Den vågräta axeln representerar de ursprungliga färgtonsvärdena i bilden (indatavärden), med svart till vänster och progressivt ljusare värden åt höger. Den lodräta axeln representerar de ändrade färgtonsvärdena (utdatavärden), med svart längst ned och progressivt ökande vitt högst upp.

Om en punkt i kurvan flyttas uppåt, är utdata en ljusare färgton. Om den flyttas nedåt, är utdata en mörkare ton. En rak, 45-graders linje anger ingen ändring av tonkurvan. De ursprungliga indatavärdena är exakt desamma som utdatavärdena.

Använd tonkurvan på den kapslade fliken Parametrisk om du vill justera värdena i vissa färgtonsintervall i bilden. Vilka områden i kurvan som påverkas av områdesegenskaperna (Högdagrar, Ljus, Mörker eller Skuggor) beror på var du placerar delningskontrollerna längst ned i grafen. De mellersta områdesegenskaperna (Mörker och Ljus) påverkar i huvudsak kurvans mellersta del. Egenskaperna Högdagrar och Skuggor påverkar i huvudsak ändarna av färgskalan.

 1. Du justerar tonkurvor genom att göra något av följande:
  • Dra skjutreglaget för högdagrar, ljus, mörker eller skuggor på den kapslade fliken Parametrisk. Du kan expandera eller komprimera de kurvområden som påverkas av skjutreglaget genom att dra delningskontrollerna utmed grafens vågräta axel.
  • Dra en punkt på kurvan på den kapslade fliken Punkt. När du drar punkten visas färgtonsvärdena för indata och utdata under tonkurvan.
  • Välj ett alternativ från menyn Kurva på den kapslade fliken Punkt. Den inställning som du väljer återspeglas på fliken Punkt, men inte i inställningarna på fliken Parametrisk. Mellankontrast är standardvärde.
  • Välj Riktat justeringsverktyg för parametrisk kurva (RJV-verktyg) i verktygsfältet och dra i bilden. RJV-verktyget för parametrisk kurva justerar kurvregionerna för högdager, ljus, mörker eller skugga baserat på värdena i bilden där du klickar.

  Obs!

  Riktat justeringsverktyg (RJV) påverkar inte punktkurvor.

Kontroller för skärpa, lyster och mättnad

Du kan ändra färgmättnad (intensitet eller renhet) för alla färger genom att justera kontrollerna för klarhet, lyster och mättnad på fliken Grundläggande. (Om du vill justera mättnad för ett visst färgintervall använder du kontrollerna på fliken NML/Gråskala.)

Klarhet

Lägger till ett djup i bilden genom att öka lokal kontrast, med största effekten på mellantonerna. Den här inställningen liknar en oskarp mask med stor radie. När du använder inställningen bör du zooma in till 100 % eller mer. Om du vill maximera effekten ökar du inställningen tills du ser en ljusgård nära kantdetaljerna på bilden och reducerar sedan inställningen något.

Lyster

Justerar mättnaden så att urklippet minimeras då färgen når sin fulla mättnad. Den här inställningen ändrar mättnaden för alla lågt mättade färger med mindre effekt på högre mättade färger. Lyster hindrar också att hudtoner blir övermättade.

Mättnad

Justerar mättnad för alla bildfärger som har ett värde från -100 (svartvitt) till +100 (dubbel mättnad).

Kontroller för NML/Gråskala

Med kontrollerna på fliken NML/Gråskala kan du justera enskilda färgintervall. Om till exempel ett rött objekt är för intensivt och störande, kan du minska värdena för rött på den kapslade filen Mättnad.

Följande kapslade flikar innehåller kontroller för att justera en färgkomponent för ett visst färgintervall:

Nyans

Ändrar färgen. Du kan till exempel ändra en blå himmel (och alla andra blå objekt) från cyan till lila.

Mättnad

Ändrar hur klar och ren färgen är. Du kan till exempel ändra en himmel från grå till mycket mättad blå.

Luminiscens

Ändrar intensiteten i färgintervallet.

Om du väljer Konvertera till gråskala visas bara en kapslad flik:

Gråskaleblandning

Använd kontrollerna på den här fliken om du vill ange hur mycket färgintervallet ska bidra till bildens gråskaleversion.

Justera färg eller ton med hjälp av Riktat justeringsverktyg (RJV)

Med Riktat justeringsverktyg (RJV) kan du göra ton- och färgkorrigeringar genom att dra direkt i ett foto i stället för att använda skjutreglage på bildjusteringsflikarna. Med Riktat justeringsverktyg (RJV) kan du till exempel dra nedåt på en blå himmel för att göra den mindre mättad, eller dra uppåt på en röd jacka för att göra dess nyans intensivare.

 1. Gör färgjusteringar med Riktat justeringsverktyg (RJV) genom att klicka på det i verktygsfältet och välja önskad typ av korrigering: nyans, mättnad, luminiscens eller gråskaleblandning. Dra därefter i bilden.

  Att dra uppåt eller åt höger ökar värden, att dra nedåt eller åt vänster minskar värden. Det kan hända att skjutreglage för fler än en färg påverkas när du drar med Riktat justeringsverktyg (RJV). Med RJV-verktyget gråskaleblandning omvandlas bilden till gråskala.

 2. Gör tonkurvejusteringar med Riktat justeringsverktyg (RJV)  genom att klicka på det i verktygsfältet och välja Parametrisk kurva. Dra därefter i bilden.

  RJV-verktyget för parametrisk kurva justerar kurvregionerna för högdager, ljus, mörker eller skugga baserat på värdena i bilden där du klickar.

  Obs!

  Kortkommandot T växlar det sista RJV-verktyget som du använde.

Tona en gråskalebild

Använd kontrollerna på fliken Delad toning när du vill färga en gråskalebild. Du kan lägga till en färg genom hela färgtonsintervallet, till exempel sepia, eller skapa ett delat färgtonsresultat, där olika färger används på skuggor och högdagrar. Extrema skuggor och högdagrar förblir svarta och vita.

Du kan också specialbehandla en färgbild, till exempel korsbearbeta utseende i den.

 1. Markera en gråskalebild. (Det kan vara en bild som du har konverterat till gråskala genom att välja Konvertera till gråskala på fliken NML/Gråskala.)

 2. Justera egenskaperna för nyans och mättnad på fliken Delad toning för högdager och skugga. Nyans anger färgen för tonen, medan mättnad anger omfattningen i resultatet.
 3. Justera balanskontrollen om du vill balansera effekten av kontrollerna för högdager och skugga. Positiva värden ökar effekten från högdagerkontrollerna, medan negativa värden ökar effekten av skuggkontrollerna.

Redigera HDR-bilder i Camera Raw

I Camera Raw 7.1 eller senare kan du arbeta med 16-, 24- och 32-bitars flyttalsbilder – som även kallas HDR (High Dynamic Range). I Camera Raw kan du öppna HDR-bilder i TIFF- och DNG-format. Kontrollera att bilderna har processversion 2012. (Se Processversioner i Camera Raw.)

Du kan använda kontrollerna på fliken Grundläggande för att redigera HDR-bilder. Exponeringskontrollen på fliken Grundläggande har ett utökat omfång när du arbetar med HDR-bilder (+10 till -10).

När du är klar med redigeringen klickar du på Klar eller Öppna bild om du vill öppna bilden i Photoshop. Bilden öppnar som en 16-bitars eller 8-bitarsbild, beroende på inställningarna för arbetsflödesalternativ.

Öppna en HDR-bild i Camera Raw:

 1. I Bridge väljer du bilden och sedan Arkiv > Öppna i Camera Raw. I mini-Bridge högerklickar du på bilden (Ctlr-klicka på Mac) och väljer Öppna med > Camera Raw.

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1

Create and edit HDR images in Photoshop and Lightroom 4.1
Julieanne Kost visar hur du skapar en 32-bitars fil med flera exponeringar i Photoshop och sedan förfinar bildens färg och ton i Lightroom 4.1.
Julieanne Kost

Mer information om HDR-bilder finns i avsnittet om High Dynamic Range-bilder i Photoshop-hjälpen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy