Verktyget Account Administration

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Kontoadministration.

Med verktyget Account Administration kan en administratör på ert företag skapa och dela ut konton. Du kan skapa och tilldela tre typer av roller till konton, som alla bygger på Adobe ID:n.

Bakgrundsinformation om Adobe ID finns i Använda Adobe ID:n för digital publicering.

En översikt över DPS-publiceringskonton och de viktigaste uppgifterna finns i Starthandboken för Adobe DPS (PDF).

Verktyget Account Administration

A. Delegatkonton som tilldelats programroller B. Delegatkonto utan tilldelade roller (rekommenderas inte) 

Om DPS-konton

När du prenumererar på Digital Publishing Suite ges ett av ditt företags konton administratörsrollen. Detta konto kallas huvudkonto. Huvudkontot visas inte i verktyget Account Administration. Det går inte att ta bort eller redigera huvudkontot. Det går inte att använda huvudkontot som ett programkonto. Använd i stället andra Adobe ID:n för att publicera folios.

När du använder huvudkontot för att logga in på verktyget Account Administration kan du dela ut delegatroller till andra konton. En delegatroll är direkt knuten till huvudkontot. Varje delegatkonto måste ha en egen e-postadress. Du kan tilldela delegatroller baserade på ett befintligt Adobe ID som inte har verifierats än för att fungera med DPS, eller så kan du skapa ett nytt delegat-Adobe ID baserat på ett befintligt e-postkonto. Du kan dock inte skapa ett delegatkonto från ett Adobe ID som redan har verifierats för att fungera med DPS.

När ett Adobe ID (och den tillhörande e-postadressen) väl har använts för ett delegat-konto är det svårt att koppla bort Adobe ID:t från delegatkontot.

Obs!

Var försiktig med att använda enskilda personers e-postadresser till delegatkonton. När du använder ett Adobe ID som delegatkonto kan det Adobe ID:t bara användas för digital publicering på ditt företag. Om detta Adobe ID tas bort kan det inte användas till några DPS-funktioner.

Ett Adobe ID som inte tilldelats något särskilt företagskonto kallas designerkonto. Designerkonton kan skapas på https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Information om hur du ändrar ett e-postkonto som är kopplat till ett Adobe ID finns i Ändra den e-postadress som kopplats till Adobe ID (på engelska).

Typer av delegatroller

Efter att du lagt till ett delegatkonto till ditt företag kan du tilldela kontot upp till tre roller.

Administrator (Administratör)

Huvudkontot tilldelas rollen Administrator (Administratör), men du kan tilldela andra konton den rollen. Om ett konto har tilldelats en administratörsroll kan det använda verktyget Account Administration.

Application (Program)

Med programrollen kan du koppla ett anpassat visningsprogram till publicerade folios. Använd olika Adobe ID för varje anpassat visningsprogram som du skapar. Undvik att använda enskilda personers Adobe ID. Om du till exempel ger ut flera olika matlagningstidningar kan du skapa ett Adobe ID för matlagning med grill (dps.grillcooking@cooktoday.com), ett för kreolsk matlagning (dps.creolecooking@cooktoday.com) och så vidare.

Med programkontot skapar och publicerar du folios och visar analyser. När du anger ditt program-id i DPS App Builder kan du se de folios som publicerats med det kontot i den anpassade visningen.

DPS App Builder

Med ett DPS App Builder-konto kan du logga in på DPS App Builder och skapa anpassade visningsprogram. Du kan använda samma Adobe ID för både programkontot och DPS App Builder-kontot, eller så kan du skapa ett DPS App Builder-konto där du kan skapa appar med ett eller flera programkonton.

Rekommendationer för kontoadministration

För bästa resultat ska du skapa särskilda e-postadresser för delegatkonton med en företagsdomän. Följande konton skulle till exempel kunna användas i ett företag som publicerar matlagningstidningar:

 • Programkonton: dps.grillcooking@cooktoday.com, dps.creolecooking@cooktoday.com och dps.frenchcooking@cooktoday.com

 • DPS App Builder-konto: dps.builder@cooktoday.com

 • Administratörskonto: dps.admin@cooktoday.com

 • Delegatkonto utan roll: dps.janedoe@cooktoday.com

I det här exemplet används ett och samma DPS App Builder-konto för att logga in och publicera visningsapparna för alla tre tidningarna. Ett annat sätt är att tilldela en programroll och en DPS App Builder-roll till samma konto.

I det här exemplet skapades ett särskilt delegatkonto för Jane Doe. Jane använder det kontot för att publicera information som företaget äger. Hon ska bara använda det kontot till att skapa innehåll för just den här utgivaren.

Använd inte admin-verktyget för att skapa eller tilldela Adobe ID:t för enskilda designer, om du inte vill att de kontona ska vara begränsade till att bara kunna använda DPS-verktygen för ditt företag. Enskilda designer kan skapa giltiga Adobe ID:n med DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Delegater påverkas direkt av huvudkontot. Om ett huvudkonto avslutas så avslutas också alla delegatkonton.

Innehåll som hämtas från ett delegatkonto debiteras huvudkontot. Allt innehåll som publiceras av delegaterna debiteras huvudkontot som hämtningar.

Migrera folios från andra Adobe-id:n

Om du skapar folios med ett Adobe ID innan du prenumererar på DPS kan du kanske inte tilldela en programroll till det föregående Adobe ID:t. Du måste tilldela programrollen till ett nytt delegatkonto och skapa nya folios. Du kan lägga till artiklar i nya folios på två olika sätt.

 • Om du har strukturerat dina källfiler för att tillåta import och konfiguration av en sidecar.xml-fil kan du enkelt bygga om din folio. Se Strukturera mappar för att importera artiklar.
 • Använd kommandot Share (Dela) för att dela folion från det gamla Adobe ID:t till det nya Adobe ID:t. Använd sedan kommandot Kopiera i Folio Producer Organizer för att kopiera den delade folion till det nya kontot. Om du delar från en annan dator packar och överför du källfilerna och länkar sedan om artiklarna.

Använda verktyget Account Administration för att tilldela roller

 1. Klicka på Account Administration (Kontoadministration).

  Om alternativet Account Administration (Kontoadministration) är nedtonat har det konto som du använde för att logga in inte administratörsbehörighet. Om du loggar in med ditt primära konto-ID och inte har tillgång till verktyget Account Administration kontaktar du din Adobe-representant eller guldsupporten (telefonnumren till den tekniska supporten visas när du loggar in på DPS Dashboard). När det primära kontot är aktiverat kan den användaren logga in och aktivera fler administratörskonton.

 2. Klicka på Add New Users (Lägg till nya användare) på panelen Account Administration (Kontoadministration).

 3. Gör något av följande i dialogrutan New Users (Nya användare):

  • För ett befintligt Adobe ID som inte har verifierats för att fungera tillsammans med DPS än ska du ange Adobe ID:t för den användare som du vill ändra och klicka på Send (Skicka). Om det har verifierats att ditt Adobe ID fungerar med DPS kan det inte läggas till.

  • Om du vill skapa ett nytt Adobe ID skapar du först ett giltigt e-postkonto, men loggar inte in på någon DPS-tjänst. Klicka på Create A New Adobe ID (Skapa ett nytt Adobe ID), ange informationen och klicka på Create Account (Skapa konto). Ett meddelande skickas till e-postkontot. Klicka på länken i meddelandet för att ange ett lösenord och verifiera kontot.

 4. På panelen Account Administration (Kontoadministration) markerar du användaren och klickar på Configure User (Konfigurera användare).

 5. Under Add Roles (Lägg till roller) anger du rolltypen – Application Accounts (Programkonton), DPS App Builder Accounts (DPS App Builder-konton) eller Account Administrator (Kontoadministratör) – som du vill ge kontot. Klicka på Enable (Aktivera) och fyll i den information som behövs.

  Tilldela ett Adobe ID ett programkonto

Inställningar för Application Accounts (Programkonton)

När du redigerar konfigurationen för ett programkonto kan du ange inställningar som påverkar appbeteende, till exempel delning i sociala nätverk och analys.

Store Settings (Lagringsinställningar)

När du redigerar ett programkonto kan du ange delad hemlig information. Delad hemlig information är obligatoriskt i iOS för visningsappar för prenumeration och för alla Google Play- och Windows Store-visningsappar som innehåller folios för återförsäljning.

Apple kallar denna informationskod för en delad hemlighet medan Google kallar den för en offentlig nyckel och Microsoft kallar den för namn för huvudpaketsidentitet. Information om hur du ställer in en delad hemlighet finns i publiceringsguiden för plattformen.

Använd samma delade hemliga information för alla appar på varje plattform. Undvik att ändra en delad hemlighet.

Obs!

När du har angett delad hemlig information loggar du in på DPS Dashboard med det kontot. När du loggar in på Dashboard autentiseras den delade hemligheten.

Under Store Settings (Lagringsinställningar) kan du även ange program-URL:en för iTunes. Denna URL används i arbetsflödet för sociala medier för att låta delningsmottagarna hämta appen om den inte redan är installerad. Det är viktigt att ange den här URL:en så att delningsmottagare kan trycka på en länk för att hämta eller öppna din app.

Du kan hämta program-URL:en för iTunes, även om Apple ännu inte har godkänt appen. Klicka på appen i iTunes Connect och använd länken View in App Store (Visa i App Store) eller högerklicka på appen och välj Copy Link Address (Kopiera länkadress).

Inställningar för Device Viewer (Enhetsvisningsprogram)

Inställningarna för enhetsvisningsprogram avgör hur appar fungerar i enheter som iPad.

Aktivera First Issue Entitlement (Tillstånd för första utgåva)

Markera det här alternativet för att göra den senaste folion tillgänglig för de användare som laddar ned iPad-appen för första gången. Det här alternativet fungerar bara för appar för återförsäljning med köp i appen. Om det här alternativet markeras blir användaren berättigad till den publicerade folio som har det senaste publiceringsdatumet.

Om en användare tar bort den kostnadsfria folion för återförsäljning kan den hämtas igen vid ett senare tillfälle. Om appen avinstalleras och installeras om igen är användaren endast berättigad att hämta den ursprungliga kostnadsfria folion, inte den senast publicerade folion. Mer information finns i blogginlägget First Folio Free and Digital Blow-ins (på engelska).

Vi rekommenderar att en app som skickas till Apple innehåller minst två folios för återförsäljning så att Apple kan testa köp i appen.

Enable Article Preview (Aktivera förhandsgranskning av artikel)

Välj alternativet Enable Article Preview (Aktivera förhandsgranskning av artikel) så att användarna kan förhandsgranska alla folios för återförsäljning som innehåller artiklar som är markerade som kostnadsfria (använd redigeraren i Folio Producer för att markera folios som kostnadsfria). När användaren trycker på omslagsbilden på en folio för återförsäljning med kostnadsfria artiklar i biblioteket visas knappen Preview (Förhandsvisa) i förhandsgranskningsrutan nedanför knapparna Buy (Köp) och Subscribe (Prenumerera) (om de finns). När användaren trycker på Preview (Förhandsvisa) hämtas alla artiklar som är markerade som kostnadsfria tillsammans med förhandsvisningsbilder av skyddade artiklar. Om användaren startar bläddringsläge eller sveper för att visa skyddade artiklar täcks det mesta av varje skyddad artikel med en betalruta.

För närvarande kan funktionen för förhandsvisning av kostnadsfria artiklar endast användas på iPad, fungerar endast med folios för återförsäljning och saknar stöd för folios som innehåller avsnitt.

När det gäller utgivarens nedladdningsräkning räknas kostnadsfria artiklar av mot din hämtningsmängd baserat på antalet kostnadsfria artiklar som hämtas och det totala antalet artiklar i folion för återförsäljning. Om en folio för återförsäljning innehåller totalt 20 artiklar med 5 kostnadsfria artiklar för förhandsvisning räknas 1 hämtning av när fyra användare har förhandsvisat folion.

Inställningen Paywall Threshold (Tröskel för betalvägg) under Device Viewer (Enhetsvisning) ger kunderna möjlighet att hämta och visa ett angivet antalet artiklar som är markerade som räknade när de förhandsvisar artiklar i en folio för återförsäljning. Använd redigeringsprogrammet i Folio Producer för att ange artiklar som Metered (Räknade). När en användare når den gräns som angetts som tröskel för betalvägg visas en betalvägg om användaren bläddrar till artiklar som är räknade eller skyddade. Det tröskelvärde som du anger för appen används för varje folio. Om du anger tröskeln till 3 kan användare förhandsvisa 3 räknade artiklar i varje folio, och en betalvägg visas när de navigerar till den fjärde räknade artikeln.

Mer detaljerad information finns i DPS Developer Center-artikeln om förhandsvisning av kostnadsfria artiklar.

Inställningar för Content Viewer för webben

Alternativen för Content Viewer för webben påverkar beteendet hos artiklar som visas när användaren visar artiklar med hjälp av Content Viewer för webben (kallas även webbvisningsprogram) på en dator.

Application Name (Programnamn)

Det programnamn du anger visas i namnlisten när en delad artikel visas i en webbläsare.

Obs!

Ange även en URL för iTunes-programmet under Store Settings (Inställningar för butik) så att delningsmottagarna uppmanas att hämta appen om den inte är installerad.

Aktivera Content Viewer för webben

Välj det här alternativet för att låta användarna visa dina artiklar i Content Viewer för webben (kallas även Web Viewer) på en dator. Gör artiklar i återförsäljningsfolios tillgängliga i webbvisningsprogrammet genom att använda redigeringsprogrammet i Folio Producer för att ange artiklar som kostnadsfria eller räknade. Om du aktiverar Web Viewer räknas artikelvisningar med i hämtningsleveransen enligt beskrivningen i Hämtningsmängd via sociala medier.

Alternativet Aktivera Content Viewer for Web måste väljas för att använda funktionen för social delning.

Obs!

Funktionen Enable Content Viewer for Web (Aktivera Content Viewer för webben) är inaktiverad för provmedlemskap.

Hosting URL (Värd-URL)

Ange bara en Hosting URL (Värd-URL) om du vill bädda in det delade webbvisningsprograminnehållet i en iframe på din webbplats. Detaljerad information finns i artikeln om inbäddat webbvisningsprogram.

Redirect URL (Omdirigerings-URL)

Om den delade artikeln inte hittas visas den omdirigerings-URL du anger. Skapa en webbsida med information om din app.

Enable Fulfilment Limit (Aktivera gräns för fullgörande)

Detta alternativ är användbart när du vill ange en gräns för det totala antalet artiklar som kan visas i webbvisningsprogrammet. När denna gräns har nåtts kommer användare som försöker visa en delad artikel i Web Viewer omdirigeras till den URL för Fulfillment Limit Reached du har angett. Skapa en webbsida med information om din app.

Enable Paywall (Aktivera betalvägg)

Du kan konfigurera en betalvägg för folioartiklar för återförsäljning som visas i webbvisningsprogrammet. I Folio Producer Editor kan du markera artiklar som kostnadsfria, räknade eller skyddade. För återförsäljningsfolios kan inte användare visa skyddade artiklar i webbvisningsprogrammet, men de kan visa räknade artiklar tills de når betalväggränsen. När användaren når gränsen för räknade artiklar visas en betalvägg samt ett meddelande och en länk som du anger. Användarna kan visa kostnadsfria artiklar även om de har uppnått tröskelvärdet för betalväggen. Det tröskelvärde som du anger för appen används för varje folio. Om du anger tröskeln till 3 kan användare läsa 3 räknade artiklar i varje folio, och en betalvägg visas när de navigerar till den fjärde räknade artikeln.

Om du inte anger en betalvägg är de artiklar som har markerats som kostnadsfria eller räknade tillgängliga för visning i webbvisningsprogrammet utan att något tröskelvärde för betalvägg används.

Obs!

Om en folio publiceras som kostnadsfri kan användare visa alla artiklar i folion, även om artiklarna har markerats som skyddade eller räknade.

Paywall Button URL (URL för betalväggsknapp)

Ange den URL där användarna kan få information om att hämta och köpa din app. En del utgivare skapar en webbsida med information om appen, andra anger appens URL i iTunes.

Paywall Text (Betalväggstext)

Ange ett kort meddelande som visas på betalväggsidan. Du kan exempelvis ange att det högsta antalet artiklar har visats och att användarna kan klicka på länken om de vill veta mer om appen.

Aktivera säkert innehåll (gäller endast Enterprise)

När du väljer Enable Secure Content (Aktivera säkert innehåll) och publicerar folios för återförsäljning med alternativet Encrypt Folio (Kryptera folio) valt blir innehållet i dessa folios säkert i molnet och på iOS-enheter.

Använd endast det här alternativet om din app innehåller konfidentiell eller känslig information. Delning via sociala medier, Web Viewer och hämtningar i bakgrunden är inte tillgängliga för ett säkert konto. Använd endast det här alternativet för en app med direkttillstånd och folios för återförsäljning som publiceras med hjälp av utgåva v. 30 eller senare.

Mer information finns i Säkert innehåll i DPS-konto.

Ange Analytics-information

När du redigerar programkontot kan du ange information för att skapa ett Omniture Analytics-konto. Användardata samlas automatiskt in för ditt innehåll och är tillgängligt för Professional- och Enterprise-kunder. Konfigureringen av Analytics-integreringen skiljer sig något åt för ägare av Professional-konton och Enterprise-konton.

Professional

Det är valfritt att ange data i Analytics-fältet. Professional-kontoägare som redan är SiteCatalyst-kunder kan få alla analysdata skickade till en specialanpassad rapportserie under sina SiteCatalyst-konton. Om du inte har ett SiteCatalyst-konto anger du inte rapportdata. Analysdata samlas in i ett internt Adobe-konto.

Enterprise

Enterprise-konton ombeds ange namnet på en unik rapportserie och kan om de vill ange ett företagsnamn om de redan har ett SiteCatalyst-konto. Om du har ett SiteCatalyst-konto använder du exakt samma företagsnamn som används för SiteCatalyst så att rapportserien kopplas till rätt företag.

Obs!

När du anger en rapportserie ska du INTE ange något av följande reserverade prefix: adp.ln, adp.da eller adp.sj.

När du skickar SiteCatalyst-informationen kan det ta upp till fem arbetsdagar att ställa in Omniture Analytics för appen. Se Omniture-analyser.

Välja att ta emot hämtningsrapporter

Om du klickar på Account Settings (Kontoinställningar) högst upp i verktyget Account Administration kan du välja att få hämtningsrapporter.

Ange en e-postadress för meddelanden om status för hämtningar.

Mer information finns i Få hämtningsrapporter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?