Skapa artiklar och layouter

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Hantera artiklar.

Du kan skapa artiklar som baseras på InDesign-dokument eller HTML-filer. Det finns två sätt att lägga till artiklar i en folio. Du kan använda knappen Lägg till artikel för att skapa artiklar baserade på öppna InDesign-dokument eller importera artiklar från en mapp.

Skapa en artikel från ett öppet dokument

Artiklar kan innehålla en eller två layouter för stående och liggande orientering på den mobila enheten. Du måste emellertid vara konsekvent med den publicerade folion. Alla artiklar i den publicerade folion måste ha enbart stående, enbart liggande eller dubbel orientering.

Artikelvy

 1. Öppna InDesign-dokumentet som är utformat för digital publicering. Se Designa digitala publikationer.

  Dokumentets dimensioner behöver inte vara samma som foliostorleken i två fall.

  • Proportionerna för folion och dokumentsidans storlek är identiska. Du kan till exempel lägga till 1 024 × 768-dokument i en 2 048 × 1 536-folio eftersom bildförhållandet (4:3) är samma.

  • Dokumentet har utformats för mjuk rullning. Om du skapar ett ensidigt 1 024 × 2 000-dokument bör artikeln som läggs till ha mjuk rullning.

 2. På panelen Folio Builder skapar eller öppnar du folion där artikeln ska visas.

 3. Klicka på Lägg till i artikelvyn på panelen Folio Builder.

 4. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  Artikelnamn

  Ange artikelnamn. Artikelnamnet visas inte i visningsprogrammet. Artikelnamnet används för att skapa länkar mellan artiklar. Använd därför ett namn, som ”City_Guide”, i stället för ett filnamn, som ”city_guide_h.indd”. Ett artikelnamn får innehålla maximalt 60 tecken.

  Artikelformat

  Ange en bildformatsinställning för artikeln. Du kan t.ex. välja PDF för en artikel om du vill tillåta nypning och zoomning. Se Skillnader mellan bildformaten JPG, PNG och PDF (på engelska).

  JPEG-kvalitet

  Om du väljer Auto eller JPG för Bildformat måste du ange JPEG-kvaliteten. Ju högre kvalitet, desto större filstorlek.

  Mjuk rullning

  Ange mjuk rullning för artikeln, inte bara för layouten som du lägger till. Om du lägger till en lodrät layout i en dubbelorienterad folio väljer du alltså Båda riktningar om båda layouter har mjuk rullning. Välj Endast vågrät eller Endast lodrät om det är en artikel med enkel orientering eller om bara en layout har mjuk rullning.

  Obs!

  När du väljer alternativet mjuk rullning kan du definiera alternativa layouter. Om ett dokument med mjuk rullning endast har en layout väljer du det för den aktuella layouten och Inget för den andra layouten som du lägger till senare.

Lägga till en layout för en artikel

Om InDesign-dokumentet innehåller flera layouter kan du definiera både vågräta och lodräta layouter när du skapar artikeln. Du kan också lägga till en andra layout från ett annat dokument. Om artikeln visas i en folio med dubbel orientering måste artikeln ha en andra layout.

 1. Öppna InDesign-dokumentet som är utformat med en annan layoutorientering än den befintliga artikellayouten.

 2. Dubbelklicka på den artikel på panelen Folio Builder där du vill lägga till den andra layouten.

 3. Klicka på Lägg till layout i artikelvyn på panelen Folio Builder. Om dokumentet innehåller flera layouter anger du rätt layout.

Importera InDesign-artiklar

Det finns tre metoder för att importera artiklar:

Enstaka artikel Importera en enstaka artikel som finns i den angivna mappen. Mappen bör innehålla antingen InDesign-filer eller HTML-filer. InDesign-filer ska innehålla suffixet _h eller _v. Till exempel article1_h.indd eller article1_v.indd. Den här metoden stöder inte alternativa InDesign-layouter.

Flera artiklar Importerar en grupp av artiklar som finns i undermappar i den angivna mappen. Den här metoden stöder inte alternativa InDesign-layouter. Information om att strukturera mappar finns i Strukturera mappar för att importera artiklar.

Flera artiklar med sökvägsbaserad sidecar.xml Du kan även importera artiklar som definierats i en valfri sökvägsbaserad sidecar.xml-fil. Det här alternativet är särskilt användbart för InDesign-dokument med alternativa layouter. Mer information. se Importera artiklar med sökvägsbaserade sidecar.xml-filer.

När du importerar artiklar måste proportionerna för artiklarna motsvara folions proportioner om du inte väljer alternativet Mjuk rullning.

 1. Skapa InDesign-källdokument. Beroende på vilken importmetod du använder kan du behöva ordna dina filer på ett speciellt sätt. Se Strukturera mappar för importerade artiklar.

 2. På panelen Folio Builder öppnar du folion där artikeln eller artiklarna ska visas.

 3. Välj Importera artikel på panelmenyn i artikelvyn på panelen Folio Builder.

 4. Gör något av följande:

  • Välj Importera en enskild artikel, klicka på mappikonen Plats och ange en artikelmapp.
  • Välj Importera flera artiklar, klicka på mappikonen Plats och ange en foliomapp som innehåller artikelmappar.
  • Välj Importera med sidecar.xml, klicka på platsmappikonen och specificera en sidecar.xml-fil som innehåller sökvägar till källfilerna.
 5. Om du importerar en enstaka artikel ska du göra följande och sedan klicka på OK.

  • Välj en inställning för mjuk rullning för artikeln. Om du till exempel importerat en artikel för en folio med dubbel orientering, men du endast vill att den liggande layouten ska ha mjuk rullning, väljer du Vågrät orientering.
  • Ange bildformatsinställningar.

Om du använder alternativet Importera enstaka artikel eller Importera flera artiklar kan dina artikelmappar innehålla .png-filer på samma nivå som InDesign- eller HTML-filerna. Dessa .png-bilder används sedan som en innehållsförteckningsikon. Om du importerar flera artiklar där foliomappen innehåller en klassisk sidecar.xml-fil avgör filen ordningen på artiklarna och fyller i artikelegenskaperna. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

Om dina artiklar inte kan importeras korrekt läser du Felsök misslyckade artikeluppladdningar i Folio Builder-panelen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?