Hantera artiklar

Med panelmenyn i Folio Builder kan du uppdatera, kopiera och ändra namn på artiklar.

Panelmenyn i Folio Builder

Ändra artikelegenskaper

Artikelegenskaperna du anger bestämmer hur artikeln visas i visningsprogrammet. Du kan ändra artikelegenskaper med hjälp av alternativet Artikelegenskaper på panelen Folio Builder eller med hjälp av redigeraren i Folio Producer. Du kan också använda sidecar.xml-filen för att använda artikelmetadata i alla artiklar i en folio, antingen när artiklarna importeras eller vid ett senare tillfälle.

Artikelegenskaper

A. Beskrivning B. Dårrad C. Titel D. Byline 

 1. Välj en artikel på panelen Folio Builder.

 2. Välj Artikelegenskaper på panelmenyn i Folio Builder.

 3. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  Titel

  Ange artikeltiteln som den ska visas i visningsprogrammet. Titeln skiljer sig från artikelnamnet som visas på panelen Folio Builder. Artikelnamnet används för att skapa länkar mellan artiklar. Titeln visas i innehållsförteckningen och i navigeringsvyer i folios. En titel får innehålla maximalt 60 tecken.

  Byline

  Ange författarens namn. En byline får innehålla maximalt 40 tecken.

  Dårrad

  Avsnittstiteln för en tidskrift, till exempel ”Recensioner”, ”Reportage” eller ”Ledare”. Dårraden visas i innehållsförteckningen och i navigeringsvyer i folios. En dårrad får innehålla maximalt 35 tecken.

  Beskrivning

  Beskriv artikeln. Beskrivningen visas när folios visas i bläddringsläge. Beskrivningen visas i innehållsförteckningen och i navigeringsvyer i folios. En beskrivning får innehålla maximalt 120 tecken.

  Annons

  Välj det här alternativet om du vill markera artikeln som en annons för analysrapportering.

  Dölj från innehållsförteckning

  Välj det här alternativet om du inte vill att artikeln ska visas när användarna pekar på Innehållsförteckning i visningsprogrammets navigeringsfält.

  Mjuk rullning

  I kolumnen Mjuk rullning anger du om respektive artikel ska rulla löpande eller fästas vid sidan. Mjuk rullning fungerar bara i lodrät orientering för dragning upp och ned. Dokumentet kan inte innehålla flera sidor. Du kan sätta inställningen för mjuk rullning till enbart liggande, enbart stående eller till båda layoutorienteringarna. Se Artiklar med mjuk rullning.

  Endast vågrät dragning

  När du väljer Endast vågrät dragning för en artikel kan användarna bläddra genom artikeln genom att dra åt vänster och höger i stället för upp och ned. Det här alternativet hette tidigare ”Utjämna”. Se Dra artiklar vågrätt.

  Förhandsvisa innehållsförteckning

  När användaren trycker på knappen för innehållsförteckning i visningsprogrammets navigeringsfält, visas en 70 x 70 pixlar stor innehållsförteckningsikon bredvid varje artikel. En standardikon för innehållsförteckning skapas automatiskt från artikelns första sida. Om du vill använda en annan ikon klickar du på mappikonen och väljer en PNG-fil. Använd PNG-filer med storleken 70 × 70 pixlar. Om du vill använda bilder som är större än 70 × 70 lägger du till dem i artikelmapparna och importerar dem.

  Innehållsförteckning i visningsprogram

 4. Du kan använda redigeraren i Folio Producer för att ändra fler artikelegenskaper än de som visas i dialogrutan Artikelegenskaper. Välj Folio Producer på panelmenyn för att öppna Folio Producer Organizer. Markera folion och välj sedan Open (Öppna). Välj sedan artikeln och redigera följande egenskaper. Se Redigeringsprogrammet i Folio Producer.

  Order (Ordning)

  Skriv nummer om du vill ändra ordning på artiklarna.

  Locked (Låst)

  Lås en artikel så att den inte kan uppdateras.

  Download Priority (Hämtningsprioritet)

  När kunderna hämtar det anpassade visningsprogrammet kan de visa filen medan den hämtas. Såvida du inte ändrar hämtningsprioriteten hämtas artiklarna från den första till den sista.

  Tags (Märkord)

  Märkord visas i visningsprogrammets bläddringsläge. Ett märkord får innehålla maximalt 75 tecken.

  Article Access (Åtkomst till artiklar)

  Det här alternativet avgör om en artikel är tillgänglig i Web Viewer när artikeln delas och om Enable Article Preview (Aktivera förhandsvisning av artikel) är aktiverat. Om visningsprogrammet för folios är v26 eller senare och artiklarna i folion uppdateras på panelen Folio Builder kan du välja mellan alternativen kostnadsfri, räknad eller skyddad. Om visningsprogrammet för folios är v25 eller tidigare kan du välja att artikeln ska vara räknad eller skyddad.

  • En artikel som är markerad som skyddad kan inte visas i Web Viewer eller i en folio för återförsäljning där funktionen för förhandsvisning är aktiverad.
  • När en artikel anges som räknad överförs den till en server för visning i Web Viewer. Kunder kan visa räknade artiklar i Web Viewer eller i en folio för återförsäljning där funktionen för förhandsvisning är aktiverad till dess att det tröskelvärde för betalvägg som har angetts av utgivaren uppnås.
  • När en artikel anges som kostnadsfri (gäller endast v26 och senare) blir artikeln tillgänglig för förhandsvisning i Web Viewer och i en folio för återförsäljning där funktionen för förhandsvisning har aktiverats. Kostnadsfria artiklar som visas räknas inte av mot tröskelvärdet för betalväggen.

  Mer information finns i Använda delning via sociala medier och Metoder för att erbjuda kostnadsfritt innehåll.

  Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd)

  Du kan skapa en HTML-artikel som refererar till Reading API. (På panelen Overlays heter det här alternativet ”Tillåt API-åtkomst”.) Det här alternativet är också tillgängligt för Webbinnehållsövertäckningar. Mer information finns i Använda HTML och JavaScript för att utöka DPS.

  Section (Avsnitt)

  Om du delar upp en folio i flera avsnitt, t.ex. Sport, Affärer och Mode, anger du ett avsnittsnamn för varje artikel i folion. Ett avsnitt får innehålla maximalt 60 tecken. Mer information finns i Skapa avsnitt.

Redigera och uppdatera en artikel

När du skapar en artikel eller en artikellayout överförs innehållet i InDesign-dokumentet till arbetsytan på servern. När du redigerar och sparar ett dokument som ingår i en artikel sparas ändringarna bara lokalt tills du uppdaterar artikeln. Du kan välja och uppdatera flera artiklar samtidigt.

 1. Du redigerar ett dokument genom att dubbelklicka på en layout i panelen Folio Builder och sedan göra ändringarna. Du kan öppna dokumentet på valfritt sätt.

  Du behöver inte vara inloggad eller ansluten för att kunna redigera ett artikeldokument.

 2. När du har redigerat och sparat dokumentet loggar du in på panelen Folio Builder och väljer artikeln som innehåller det redigerade dokumentet.

  Om du har redigerat källfilerna för flera artiklar kan du hålla Skift- eller Ctrl-/Kommando-tangenten nedtryckt och välja flera artiklar som ska uppdateras.

 3. Välj Uppdatera på panelmenyn i Folio Builder.

När du uppdaterar en artikel uppdateras bägge layouterna. Om du vill att den uppdaterade artikeln ska vara tillgänglig i en publicerad visningsprogramapp ska du använda Folio Producer Organizer för att uppdatera folion.

Obs!

Kom ihåg att uppdatera artikeln i alla folios om du använder samma källdokument i flera folios.

Kopiera en artikel till en annan folio

När du har skapat en artikel som baseras på ett dokument behöver du inte skapa en till artikel om du vill att den ska visas i en annan folio. I stället kopierar du artikeln från den ena folion till den andra.

 1. På panelen Folio Builder öppnar du folion som innehåller artikeln och markerar den.

 2. Välj Kopiera till på panelmenyn i Folio Builder.

 3. Välj målfolio i dialogrutan Kopiera till och klicka på OK.

Du kan också använda Folio Producer när du vill kopiera artiklar mellan folios. Du kan även kopiera en hel folio genom att använda kommandot Kopiera i Folio Producer Organizer.

Ändra namn på en artikel

När du ändrar namn på en artikel riskerar du att bryta länkarna som har artikeln som mål.

 1. Välj en artikel på panelen Folio Builder.

 2. Välj Ändra namn på panelmenyn i Folio Builder och skriv sedan ett annat namn.

Ta bort en artikel

När du tar bort en artikel tar du bort den från folion och från arbetsytan på servern. InDesign-källdokumentet tas emellertid inte bort.

 1. Välj en artikel på panelen Folio Builder.

 2. Klicka på papperskorgen och sedan på Ta bort.

Ändra ordning på artiklar

Ändra artiklarnas inbördes ordning genom att dra och släppa dem på panelen Folio Builder, eller ändra deras ordning i redigeringsprogrammet i Folio Producer. Se Redigeringsprogrammet i Folio Producer.

Du kan också använda filen sidecar.xml om du vill ändra ordningen på artiklarna och uppdatera metadata. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

Om du flyttar källdokumenten till en artikel till en ny plats eller överför dem till en annan dator kan du koppla källfilerna till artikellayouterna på nytt på panelen Folio Builder.

 1. Återställ de brutna länkarna om du överför filerna till en annan dator. Kontrollera även att alla interaktiva övertäckningar pekar på rätt fil eller mapp.

  Om en övertäckning inte längre pekar på rätt plats visas ett felmeddelande om ”ogiltig resursplats” när du skapar artikeln.

 2. Välj Länka om på panelmenyn på panelen Folio Builder.

 3. Ange sökvägarna och länka om till den ena eller båda layouterna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?