Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Bygga appar för iOS.

Använd DPS App Builder om du vill skapa ett anpassat visningsprogram för iPad eller för både iPad och iPhone. Om du anger giltiga filer och information skapas både en utvecklingsapp och en distributionsapp i DPS App Builder. Utvecklingsappen är till för testning. Om den fungerar korrekt skickar du ZIP-filen för distribution till Apple Store.

Information om certifikat och lösenord som du anger lagras inte på Adobe-servern. Bara programfilerna lagras på Adobe-servern.

DPS App Builder-krav för att skapa iOS-visningsprogramappar

Systemkrav:

 • Mac OS X 10.7 eller senare

 • Internetanslutning

 • DPS App Builder

 • Ett giltigt Adobe ID som har tilldelats DPS App Builder-rollen med hjälp av verktyget Account Administration (Professional eller Enterprise)

Skapa en anpassad visningsprogramapp

 1. Skaffa de filer och den information som behövs. Se Checklistor för anpassade visningsprogramappar.

 2. Hämta och installera DPS App Builder. DPS App Builder installeras när du uppdaterar DPS Desktop Tools.

 3. Starta DPS App Builder och logga in med ett giltigt Adobe ID.

  Det Adobe ID som du loggar in med i DPS App Builder kan vara ett annat än det Adobe ID som du använder för att ange Title ID (Rubrik-id) på panelen App Details (Appinformation).

  Med verktyget Account Administration kan du eller administratören tilldela ett Adobe ID rollen DPS App Builder. Se Verktyget Account Administration.

 4. Klicka på knappen New (Nytt), välj iOS och markera sedan iPad eller iPad och iPhone (du inte kan markera endast iPhone). Klicka på Next (Nästa).

  Klicka på Nytt, välj iOS, klicka på Nästa
 5. Ange filerna och informationen som efterfrågas.

Obs!

(Professional/Enterprise) Om du skapar en app för en enstaka folio kan du välja folion i panelen Folio Builder och välja Create App (Skapa app) från panelmenyn. Kontrollera att kontot som du använder för att skapa folion innehåller båda rollerna Application och DPS App Builder.

Panelen App Details (Appinformation)

På panelen App Details (Appinformation) kan du ange namn och konto-id-information för visningsprogrammen.

Panelen Appinformation

App Name (Appnamn)

Ange ett namn som ska visas under appikonen på iPad. Som allmän regel ska du använda 13 eller färre tecken så att namnet inte kortas av.

Obs!

Du testar ditt appnamn på iPad genom att öppna en webbsida i iPad Safari, välja Lägg till på hemskärmen på Safari-menyn och sedan skriva önskat visningsprogramnamn. Om namnet kortas av ska du använda ett kortare namn.

App Version (Appversion)

Ange det senaste visningsprogrammet.

I DPS App Builder finns en tidigare version för backup. Med v. 28 kanske du vill skapa ett visningsprogram med v. 27 som iOS 5 och iPad 1. Visningsprogrammet version 28 stöder iOS 7-funktioner men inte iOS 5.

App Type (Apptyp)

Ange visningsprogramtyp (se Typer av anpassade visningsprogramappar). Tillgängligheten för vissa alternativ beror på vilken typ av konto du har.

Multi Folio (Multifolio)

En visningsprogramapp för flera folios innehåller ett bibliotek där användarna kan hämta innehåll som lagras på Adobe Distribution Service.

Built-in Single Edition App (Inbyggd Single Edition-app)

En app för en enstaka folio innehåller inbyggt innehåll. När du väljer det här alternativet visas alternativet Exported Folio (Exporterad folio). Ange ZIP-filen som skapades med exportalternativet i organiseraren i Folio Producer. Det här alternativet är inte tillgängligt om du väljer iPhone.

Multi Folio with Entitlement (Multifolio med tillstånd)

(Endast Enterprise) Skapa en visningsprogramapp som använder en anpassad tillståndsserver för att avgöra vilka kunder som kan hämta innehåll. Med det här alternativet använder du din egen prenumerationstjänst. Rådfråga Apple. Appar med enbart tillstånd kan inte aktiveras för Tidningskiosk.

Multi Folio with iTunes Subscription (Multifolio med iTunes-prenumeration)

Skapa en visningsprogramapp som använder Apple App Stores prenumerationsmodell.

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Multifolio med tillstånd och iOS-prenumeration)

(Endast Enterprise) Skapa en visningsprogramapp som använder en anpassad tillståndsserver för att avgöra vilka kunder som kan hämta innehåll. Kunder kan prenumerera genom antingen din prenumerationstjänst eller genom Apple App Store.

Adobe Content Viewer

Skapa en version av Adobe Content Viewer i stället för att hämta den från App Store. Se Skapa en anpassad Adobe Content Viewer för iPad.

Title (Library View) (Rubrik (Biblioteksvy))

Ange den titel som ska visas högst upp i visningsprogrambiblioteket. Det bästa resultatet får du om du använder färre än 35 tecken.

Title ID (Titel-ID)

Välj lämpligt Adobe ID för din app. Ange samma Adobe ID som du använder för att skapa folios för just den här appen. Ditt Title ID (Rubrik-id) för appen behöver inte vara samma som det Adobe ID som används för att logga in på DPS App Builder.

Optional URL Scheme (Valfritt URL-schema)

Ange det anpassade URL-schemat som startar visningsprogramappen i Safari och andra appar. Apple rekommenderar att omvänt domänformat (com.publisher.publication) används för att säkerställa unikhet. För bästa resultat med Twitter-delning bör du använda högst 32 tecken.

Anta t.ex. att du anger ”com.sportpub.kajakpaddling” som URL-schema. Om du bäddar in länken ”com.sportpub.kajakpaddling://” på din webbsida öppnas visningsprogramappen när någon klickar på länken i den mobila webbläsaren. Mer information finns på Apples utvecklarwebbplats.

Exported Folio (Exporterad folio)

Om du väljer Built-in Single Edition App (Inbyggd Single Edition-app) som apptyp ska du ange den ZIP-fil som ska byggas in med visningsprogrammet. Använd alternativet Export (Exportera) i Folio Producer Organizer om du vill skapa en ZIP-fil. Se Exportera folios för visningsprogram för en enstaka folio. (I stället för att använda den exporterade ZIP-filen kan du välja folion i panelen Folio Builder och välja Skapa app.)

Optional Privacy Policy URL (Valfri URL för sekretesspolicy)

Om du anger en URL för sekretesspolicy visas ”Sekretesspolicy” i bibliotekets inställningsmeny. Om användaren trycker på Sekretesspolicy visas webbsidan i en webbläsare i appen.

Optional Welcome Screen (Valfri välkomstskärm)

(Endast Enterprise) Välkomstskärmen är en genomskinlig webbvy som visar det HTML-innehåll du vill. HTML-innehållet visas första gången en kund startar appen efter att ha installerat den eller första gången kunden startar den efter att ha uppdaterat den. Du kan till exempel använda välkomstskärmen för att uppmuntra läsarna att skapa ett konto, godkänna användningsvillkor, utforska ett förhandsvisningsproblem eller introducera appen för dem. Välkomstskärmen har fullständig åtkomst till Library/Store JavaScript API, och du har fullständig kontroll över upplevelsen.

Ange ZIP-filen som innehåller dina HTML-filer. Om din app stöder både iPad och iPhone bör HTML-filerna visa innehåll som fungerar på båda enhetsstorlekarna. Instruktioner och exempel på HTML-filer finns i artikeln om välkomstskärmar i DPS Developer Center.

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ

Enable PDF Zooming (Aktivera PDF-zoomning)

Med det här alternativet tillåter du användare att nypa och zooma på sidor som inte är interaktiva. Se till att du väljer alternativet PDF-bildformat när du skapar folion.

Enable Favorites (Aktivera favoriter)

Markera det här alternativet om du vill att användarna ska kunna lägga till bokmärken för sina favoritartiklar i appen. När alternativet är markerat visas en Favorit-ikon längst upp till höger i visningsprogrammets navigeringsfält. Favoriter är ännu inte tillgängliga i visningsprogrammet för iPhone.

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Aktivera automatisk döljning av foliorullningslister)

Som standard visas ett 6 pixlar brett område längs höger sida av artiklarna i en folio. Om du markerar detta alternativ visas endast rullningslisten när användaren rullar i artikeln.

Always Open Background Downloaded Issue (Öppna alltid utgåvor som hämtas i bakgrunden)

När det här alternativet har valts öppnas varje folio som hämtats i bakgrunden sedan den föregående visningssessionen när appen startas. Om det här alternativet inte väljs öppnas den senast visade folion i sin föregående läsposition. Det här alternativet är särskilt användbart för dagliga tidningar och veckotidskrifter.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Aktivera navigering i aktiva zoner till höger och vänster)

Om du väljer detta alternativ visas aktiva zoner till vänster och till höger om varje artikel (eller varje sida om artikeln endast bläddras vågrätt). Genom att trycka på en aktiv zon kommer användaren till nästa eller föregående artikel. Aktiva zoner är särskilt användbart för helskärmsövertäckningar, till exempel bildspel. Aktiva zoner aktiveras för visningsprogram för både iPad- och iPhone.

Om en knapp visas i det aktiva området utlöses knappen när man trycker på den. För alla andra övertäckningar som visas i den aktiva zonen utlöses den aktiva zonen när man trycker på området.

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Aktivera aktivt fält längst ner för att visa foliovykontroller)

Om du väljer det här alternativet och användaren trycker på den aktiva zonen längst ner eller högst upp på sidan visas navigeringsfälten (kallas även för ”HUD”). Om användaren trycker utanför de aktiva zonerna visas inte navigeringsfälten. Aktiva zoner aktiveras för visningsprogram för både iPad- och iPhone.

Knapparna har företräde framför aktiva zoner i foliovyn, de aktiva zonerna i foliovyn har företräde över de aktiva zonerna till vänster och höger och aktiva zoner i foliovyn har företräde framför alla övertäckningar som inte är knappar.

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Dölj det övre navigeringsfältet i foliovyn)

Om du väljer det här alternativet visas endast det undre navigeringsfältet när användaren trycker på en artikel. Detta ger utgivarna möjlighet att skapa ett anpassat navigeringsfält på alla artikelsidor för att navigera i folion.

Enable Auto Folio Archiving (Aktivera automatisk folioarkivering)

Markera det här alternativet om du vill att folios ska arkiveras automatiskt när kunden har hämtat högsta tillåtna antal folios. Ange om du vill att arkiveringen ska vara aktiverad som standard. Kunderna kan aktivera och inaktivera den automatiska arkiveringen i enhetsinställningarna. Ange även en övre gräns för antal hämtade folios (mellan 6 och 90) för visningsprogramappen. När gränsen nås arkiveras automatiskt folios med den äldsta uppdateringstiden. Kunderna kan inte ändra gränsvärdet. Kunderna kan hämta alla arkiverade folios på nytt.

Enable Caching of Library Information (Aktivera cachelagring av biblioteksinformation)

Välj det här alternativet för att cachelagra folioinformation, till exempel priset för en folio. Om du väljer det här alternativet förbättras prestandan för stora bibliotek eftersom visningsprogrammet inte kontrollerar Apples server varje gång biblioteket läses in. Om du väljer det här alternativet kan folioinformationen bli inaktuell. Om du till exempel ändrar det här alternativet och ändrar priset för folios till försäljning kommer ditt bibliotek att visa felaktig information. Det här alternativet är i dagsläget endast tillgängligt för prenumerationsappar.

Hide Sign In Button in Library (Dölj inloggningsknappen i biblioteket) (gäller endast Enterprise)

Som standard visas inloggningsknappen i det övre vänstra hörnet i biblioteket i prenumerationsappar med anpassade tillstånd. Du kan dölja inloggningsknappen om ditt anpassade bibliotek innehåller en annan metod för inloggning.

Hide Folio Update Prompt (Dölj uppmaning om att uppdatera folio)

Om det här alternativet markeras uppdateras folion när användaren trycker på en omslagsbild i biblioteket, utan att användaren behöver acceptera eller ignorera uppdateringen. Det här alternativet är till exempel användbart i en försäljningsapp där de som ingår i säljteamet behöver ha det senast uppdaterade innehållet.

Med en WiFi-anslutning är det obligatoriskt att uppdatera en folio för att kunna visa den. Med en mobiltelefonanslutning är det valfritt att uppdatera folion. Om det inte finns någon anslutning kan användarna fortsätta att visa den äldre folioversionen. Om folion uppdateras medan en användare tittar på den visas ett uppdateringsmeddelande.

Hide Subscribe Button in Library (Dölj prenumerationsknappen i biblioteket) (gäller endast Enterprise)

Som standard visas prenumerationsknappen i det övre vänstra hörnet i biblioteket i prenumerationsappar. Du kan dölja prenumerationsknappen.

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Hämta automatiskt den senaste berättigade folion vid första starten)

Om det här alternativet är valt, hämtas den senast berättigade folion automatiskt när appen startas. Använd verktyget Account Administration för att göra den senaste folion kostnadsfri för de användare som gör sin första hämtning. Det här alternativet fungerar bara med appar som har återförsäljningsinnehåll.

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download (Öppna automatiskt den senaste berättigade folion efter hämtningen)

Om du markerar alternativet Hämta automatiskt den senaste berättigade folion vid första starten, används detta alternativ för automatisk öppning som standard så att förstagångsläsare kan hämta appen och börja läsa den senaste folion omedelbart. Om du inaktiverar alternativet för automatisk öppning kan användarna se att folion hämtas till biblioteket, men den öppnas inte förrän användarna trycker på omslagsbilden. Detta ger utgivarna möjligheten att visa ett meddelande i banderollen och berätta för förstagångsanvändarna att de får en kostnadsfri folio.

Enable Rate the App Dialog (Aktivera dialogen Betygsätt appen)

Välj det här alternativet för att visa uppmaningen ”Rate the App” (Betygsätt appen) när dina kunder har startat appen ett specifikt antal gånger. Om du till exempel anger värdet för ”Rate the App Dialog Count” (Dialogräkning för Betygsätt appen) till 5, uppmanas användarna att betygsätta appen den femte gången de startar appen. Om de väljer ”Remind me later” (Påminn mig senare) uppmanas de nästa gång de startar appen.

Ange ditt 9-siffriga program-id för din app. För att få detta id ska du logga in på itunesconnect.apple.com, klicka på Manage Your Applications (Hantera dina program) och sedan klicka på din app. Kopiera den 9-siffriga Apple-id-strängen (inte Bundle-id).

Show Analytics Opt-in Dialog (Visa dialogruta för analysalternativ)

Om du väljer det här alternativet kan dina kunder välja bort dataspårning. De kan använda biblioteksinställningarna i visningsappen för att välja till det igen när som helst. Det här alternativet är särskilt användbart i områden där du måste låta användarna välja bort dataspårning.

Om du vill redigera standardtexten som visas väljer du Use Customized Strings (Använd anpassade strängar), och hämtar och redigerar värdena för Analytics Opt-In Dialog Title (Dialogruterubrik för registrering av analysdata) och Analytics Opt-In Dialog Text (Dialogrutetext för registrering av analysdata).

Use Legacy Store APIs (Använd äldre butiks-API:er, endast Enterprise)

Välj det här alternativet om du har en äldre anpassad butikskonfiguration som du vill använda. Om du väljer det här alternativet kan du inte ange ett anpassat bibliotek.

Supported Languages (Språk som stöds)

iTunes visar de språk som finns tillgängliga för visningsprogramappen. Visningsprogrammets gränssnitt är översatt till flera språk, men innehållet i din folio är det antagligen inte. Välj minst ett språk som ditt visningsprogram ska visas på.

Use Customized Strings (Använd anpassade strängar)

Du kan anpassa alla strängar som lagras i visningsprogrammet på alla språk som stöds. Du kan till exempel anpassa knapptext i biblioteket och text i dialogrutor. Se Anpassa gränssnittstext i DPS iOS-appar.

Entitlement Details (Tillståndsinformation) (endast Enterprise)

Tillståndsinformation

Följande alternativ visas om du väljer ett av tillståndsalternativen för Viewer Type (Visningsprogramtyp).

Obs!

Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar en tillståndsserver kontaktar du Adobes representant.

Service URL (Tjänst-URL)

Ange URL-adressen på formen http://[:]/kontextrot/api, till exempel http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Service URL och Service AUTH URL bör matcha integrator-id:t men värdet för integrator-id:t har företräde om värdena är olika. Mer information finns i dokumentationen om API:er för direkttillstånd. Du kan även kontakta din Adobe-representant för att få mer information.

Service Auth URL (URL-adress för autentiseringstjänst)

Ange samma information som för Service URL (Tjänst-URL).

Integrator ID (Integrator-id)

Adobe tillhandahåller ett integrator-id när behörighetskontot allokeras på våra servrar. Du kan använda samma integrator-id för flera appar. API:t innehåller appId och appVersion för varje metod, vilket gör att din implementering kan identifiera vilket program som begär information om tillstånd

Kontakta din Adobe-representant för att få information om integrator-id.

Optional Create Account URL (Valfri URL för skapa konto)

Ange URL-adressen där kunderna kan registrera sig för en prenumeration via utgivaren, inte via Apples prenumerationsprocess. Den här URL:en används när användarna trycker på en knapp för prenumeration som länkar till din tillståndstjänst.

Forgot Password URL (URL för bortglömt lösenord)

Ange URL-adressen där kunderna kan hämta ett bortglömt lösenord.

Optional Existing Subscription URL (Valfri URL för befintlig prenumeration)

Ange URL-adressen där kunderna kan ange en befintlig pappersprenumeration när de registrerar sig för en digital prenumeration. Lämna det här fältet tomt om du vill inaktivera länkknappen för prenumeration på en papperstidning i visningsprogrammet.

Send App ID and Version (Skicka app-id och version)

Med det här alternativet kan du skicka visningsprogramappens ID- och versionssträngar i API-anrop. Vi rekommenderar att du väljer det här alternativet.

Entitlement Banner Enabled (Tillståndsbanderoll har aktiverats)

Välj det här alternativet om du vill visa en prenumerationsbanderoll i fullbredd i visningsbiblioteket i stället för prenumerationsrutan. Om det här alternativet inte har markerats visas endast prenumerationsrutan i biblioteket. Om du använder en banderoll i stället för prenumerationsrutan bör du ta med länkar till prenumerationsalternativ i HTML-innehållet.

Banner Page URL (URL för banderollsida)

Ange URL:en för prenumerationsbanderollen som visas om användaren är ansluten till Internet. Den här fullbreddsbanderollen visas i visningsbibliotekets övre del ovanför prenumerationsrutan och tillgängliga folios. Du kan ange olika URL:er för enheter med SD- och HD-upplösning.

Offline Banner Assets (Resurser för offlinebanderollsida)

Välj den ZIP-fil som innehåller resurserna som ska användas om användaren inte är ansluten till Internet. ZIP-filen ska innehålla en enda HTML-fil, en eller flera bildfiler och valfria CSS-filer. ZIP-filen får inte innehålla undermappar. Allt innehåll måste ligga på samma nivå. Du kan ange olika ZIP-filer för enheter med SD- och HD-upplösning.

Banner Height (Banderollens höjd)

Ange höjden på banderollen som visas i visningsprogrammets bibliotek som en fast storlek eller en procentandel av biblioteksområdet. Du kan ange ett värde mellan 1 och 1 280, men den visade banderollens höjd får inte överstiga 40 % av biblioteksområdet.

Subscription Details (Prenumerationsinformation)

Subscription Details (Prenumerationsinformation)

Följande alternativ visas om du väljer ett av prenumerationsalternativen för Viewer Type (Visningsprogramtyp).

Subscription Tiles (Prenumerationsrutor)

Ange bakgrundsbilder som beskriver Apples prenumerationsalternativ. För liggande prenumerationsrutor som visas när enheten roteras till liggande läge anger du storleken 964 × 184 pixlar för iPad SD och samt 1928 × 368 pixlar för iPad HD. För stående prenumerationsrutor anger du 708 × 250 respektive 1 416 × 500 pixlar för de olika iPad-storlekarna.

Om kunden trycker någonstans i rutan visas iOS-prenumerationsalternativen. Dessa alternativ bestäms av den betalningsinformation för app-prenumerationen som du anger i iTunes Connect.

Obs! Om du aktiverar en tillståndsbanderoll visas den i stället för prenumerationsrutorna, de visas inte tillsammans. På grund av ett fel i DPS App Builder måste du fortfarande ange prenumerationsrutorna, även om de inte används i appen.

Optional Library Subscription Tile URL (Valfri URL för prenumerationsruta för bibliotek)

Ange en URL som visas i ett bläddringsfönster i appen när kunden trycker i prenumerationsrutan. Den här webbsidan kan innehålla ett meddelande som inte behöver gälla prenumerationer.

Optional Remote Custom Dialog URL (Valfri URL för anpassad dialogruta)

Den här URL:en läses in när kunden har slutfört prenumerationsprocessen. Du kan till exempel efterfråga användarinformation eller ge mer information om dina produkter.

Subscription Type (Typ av prenumeration)/Subscription Products (Prenumerationsprodukter)

Markera Paid (Betald) om du har en prenumerationsapp som är avsedd för återförsäljning. För prenumerationsprodukter klickar du på plusikonen och anger minst ett produkt-ID för Apple iTunes Connect och dess varaktighet. De här alternativen visas när kunderna trycker i prenumerationsrutan eller på knappen för prenumeration.

Markera Free (Gratis) om du skapar en Tidningskiosk-app med Apples alternativ för gratis prenumeration. Ange det produkt-id för gratis prenumeration som du angav i iTunes Connect.

Obs!

Delad hemlig information måste anges för prenumerationsappar. Skapa eller visa din delade hemlighet med iTunes Connect. Använd verktyget Account Administration för att ange de delade hemliga tecknen för programmets konto. Logga sedan in i Folio Producer Organizer och utlös den delade hemliga uppdateringen.

Panelen Icons and Splash Screens (Ikoner och välkomstskärmar)

Panelen Icons and Splash Screens (Ikoner och välkomstskärmar)

På den här panelen kan du ange appikoner och välkomstskärmar som ska visas i iTunes och på iPad.

Obs!

I stället för att ange varje ikon separat kan du välja filerna i ett Finder-fönster och dra dem till panelen Ikoner och välkomstskärmar.

App icons (Appikoner)

Ikonerna som du anger används på startsidan på iPad och i App Store när den visas på iPad. Ange ikoner i PNG-format med 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 pixlar eller 1 024 × 1 024 pixlar för iPad SD-enheter. Ange ikoner i PNG-format med 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144 eller 152 × 152 pixlar för iPad HD-enheter. Ange ikoner med storlek 29 × 29, 57 × 57, 58 × 58, 87 × 87, 114 × 114, 120 × 120 eller 180 × 180 för iPhone. Hörnen rundas automatiskt. Skala inte upp mindre objekt. Använd separerade PNG-filer med hög kvalitet, 72 ppi och RGB.

Obs!

Ta alltid med filnamnstillägget PNG i bildernas filnamn.

Splash Screens (Välkomstskärmar)

När visningsprogrammet startar visas en välkomstskärm (kallas även startbild) i ungefär tre sekunder. Ange följande bilder med separerade PNG-filer med hög kvalitet, 72 ppi och RGB för välkomstskärmar. Om du vill minska filstorleken använder du Spara för webben och enheter i Photoshop för att spara 8-bitars PNG-filer.

 • Pixelbilder med storlek 1 024 × 768 och 768 × 1 024 för iPad SD

 • Pixelbilder med storlek 2 048 × 1 536 och 1 536 × 2 048 för iPad HD

 • Pixelbilder med storlek 320 × 480 för iPhone SD

 • Bild med 640 × 960 pixlar för iPhone HD, 640 × 1 136 pixlar för iPhone 5, 750 × 1 334 för iPhone 6 och 1 242 × 2 208 för iPhone 6 Plus.

Det bästa resultatet får du om välkomstskärmen ser annorlunda ut än omslaget. Om omslaget och välkomstskärmen är identiska, kanske användarna tror att appen har låst sig när de startar den. Vissa utgivare lägger till ”Läser in . . .” på sina välkomstsidor.

Enable shine effect on app icon (Belysning på programikon)

Ange om du vill att programikonerna ska ha en belysningseffekt, som ser ut som om ljus faller på ikonens övre del.

Aktivera belysning
Belysning av (vänster) och på (höger)

Optional Fonts ZIP for HTML (Valfri teckensnitts-ZIP för HTML)

Om du använder teckensnitt på text i HTML-stackar eller webbvyövertäckningar kan du ta med dem i FOLIO-filen eller i visningsprogrammet. Om du väljer att ta med dem i visningsprogrammet ska du komprimera teckensnitten i en ZIP-mapp. ZIP-filen får inte innehålla undermappar. Allt innehåll måste ligga på samma nivå.

Newsstand (Tidningskiosk)

Tidningskiosk

Om du aktiverar Tidningskiosk visas din visningsprogramapp i mappen Tidningskiosk på iPad-enheter med iOS5. Om du vill aktivera Tidningskiosk måste du skapa en visningsprogramapp med iTunes-prenumeration (antingen enbart iTunes-prenumeration eller tillstånd med iTunes-prenumeration, men inte enbart tillstånd). Du måste dessutom aktivera push-meddelanden.

Enable Newsstand (Aktivera Tidningskiosk)

Välj det här alternativet om du vill tillåta att visningsprogrammet visas i mappen Tidningskiosk.

Magazine/Newspaper (Tidskrift/tidning)

Ange om du vill att visningsprogramappen ska klassificeras som tidskrift eller tidning i Tidningskiosk.

Binding Edge (Bindningskant)

Välj ett alternativ och bestäm hur Tidningskiosk-ikonen ska se ut när en kund dubbelklickar på knappen Home (Hem) för att visa de aktiva apparna. Om du t.ex. väljer bindning till vänster visas en bindningskant till vänster och siddekorationer till höger.

Newsstand Icon (Tidningskiosk-ikon)

Ange en PNG-ikon som visas i mappen Tidningskiosk. Använd en förenklad PNG-bild på 384 × 512 pixlar med 72 ppi och RGB för iPad SD samt 768 × 1 024 för iPad HD. Den här ikonen används som första omslagsbild i Newsstand. Ikonen ersätts av den stående omslagsbilden på den senast publicerade folion.

På den här panelen kan du anpassa navigeringsverktygsfältet som visas i ditt anpassade visningsprogram längst ned i biblioteket.

Navigation Toolbar (Navigeringsverktygsfältet)

Hide Library Button (Dölj biblioteksknapp)

Om navigeringsverktygsfältet visas ger ett tryck på biblioteksknappen i det nedre navigeringsfältet samma resultat som ett tryck på biblioteksknappen i det övre vänstra navigeringsfältet. Om du vill undvika detta kan du dölja biblioteksknappen, men bara om det nedre navigeringsfältet är aktiverat.

Show Navigation Toolbar (Visa navigeringsverktygsfältet)

Välj det här alternativet om du vill visa navigeringsverktygsfältet längst ned i visningsprogrammet.

Ange om navigeringsverktygsfältet ska visas i alla vyer, inklusive biblioteket och foliovyn, eller om det ska döljas när folios visas.

Om du vill inkludera ett anpassat bibliotek och dölja navigeringsverktygsfältet väljer du Use Custom Library (Använd anpassat bibliotek), anger filen och inställningarna och markerar alternativet för att dölja navigeringsverktygsfältet.

Hide Viewer Icon (Dölj visningsprogramikonen)

Om du väljer Show Navigation Toolbar (Visa navigeringsverktygsfältet) kan du dölja visningsprogramikonen som visas som standard. Om du trycker på visningsprogramikonen visas den folio som visades tidigare.

Hide Buy Buttons (Dölj köpknappar)

Välj det här alternativet om du vill att folios bara ska vara tillgängliga för köp via en prenumeration och inte via enskilda köp, eller om du vill använda en anpassad butik som primärt medel för att sälja innehållet. Om det här alternativet markeras visas endast de folios som användaren har åtkomst till i biblioteket.

Om Dölj- eller Köp-knappar markeras visas ett rutnät av folios i biblioteket i stället för den senaste folion.

Hide Sign In Button (Dölj knappen Logga in)

Om du väljer det här alternativet visas inte knappen Sign In (Logga in) i övre vänstra hörnet på skärmen när användaren trycker på en anpassad ikon.

Hide Free Folios (Dölj gratis folios)

Markera det här alternativet om du vill dölja gratis folios i ditt bibliotek. Det här alternativet är särskilt användbart om du vill använda din anpassade server för att ge kunder tillstånd att ange folios baserat på sin inloggningskontoinformation.

Mer information om begränsningar av folios finns i Använda begränsad distribution med Digital Publishing Suite (på engelska).

Lock App Orientation (Lås appens orientering)

Om du väljer Portrait (Stående) eller Landscape (Liggande) behåller appen den orienteringen på en iPad. Inställningen påverkar alla vyer, även biblioteksvyn och foliovyn, även om folion har dubbel orientering.

Customize and Test the Toolbar and Custom Icons (Anpassa och testa verktygsfältet och anpassade ikoner)

Använd detta avsnitt för att ange anpassade ikoner för navigeringsverktygsfältet till standardbiblioteket eller för att ange ett anpassat HTML-bibliotek.

Use Custom Viewer Library (Använda anpassat visningsbibliotek)

När du klickar på biblioteksikonen på navigeringsverktygsfältet i DPS App Builder visas alternativet Use Custom Viewer Library (Använda anpassat visningsbibliotek). Om du klickar på alternativikonen kan du ange den ZIP-fil som innehåller din HTML-kod. När du anger ett anpassat bibliotek visas en husikon i det övre navigeringsfältet i stället för en biblioteksikon.

Observera att det här alternativet intet visas om Use Legacy Store APIs (Använd äldre butiks-API:er) är markerat på sidan App Details (Appinformation). Mer information om hur du skapar anpassade bibliotek finns i Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise).

Custom Icons (Anpassade ikoner)

Klicka på plustecknet på panelens högra sida om du vill skapa en anpassad knapp (kallas även för anpassad plats) för navigeringsverktygsfältet. Du kan även markera biblioteks- eller visningsprogramikonen för att ersätta standardikonerna för bibliotek och visningsprogram med anpassade ikoner.

Du kan ha upp till åtta navigeringsikoner för iPad (sex anpassade ikoner samt ikoner för biblioteket och visningsprogrammet) och två för iPhone (en anpassad ikon samt en ikon för biblioteket).

Ange PNG-filer på 30 × 30 och 60 × 60 pixlar med en genomskinlig bakgrund. Använd valfri färg för förgrundsbilden. iOS använder en systemfärg (vanligtvis ljusblått) på icke-genomskinliga pixlar och ändrar utseendet på ikonen för att ange om den har valts eller inte.

När användarna trycker på en anpassad ikon visar en webbläsare i appen innehållet i HTML-filen som du tillhandahåller, till exempel en webbplats från en butik, ett nyhetsflöde eller en hjälpsida. Kunderna kan trycka på en stängningsknapp för att komma tillbaka till biblioteksvyn.

Icon Label (Ikonetikett)

Ange texten som visas nedanför ikonen, till exempel ”Butik” eller ”Hjälp”.

Om din app har flera språk i användargränssnittet kan du redigera XML-filen som du hämtar när du väljer alternativet Use Customized Strings (Använd anpassade strängar) i avsnittet App Details (Appinformation). Du kan även använda den här XML-filen för att ändra biblioteks- och visningsprogramsetiketterna. Mer information finns i beskrivningen av Use Customized Strings (Använd anpassade strängar) tidigare i den här artikeln.

Type (Typ)

Välj WebView (Webbvy) om du vill visa innehållet i en HTML-fil. Välj Navigation (Navigering) endast om du publicerar en Woodwing-baserad app i vilken du kan använda återgivningsmetadata för att gå direkt till ett omslag, en innehållsförteckning eller en hjälpartikel. Ange namnet i fältet Intent (Återgivning).

Navto Link Name (Navigera till länknamn)

Med det här alternativet kan du använda formatet goto:// för att skapa artikellänkar som öppnar det HTML-innehåll som är kopplat till den anpassade ikonen. Om ditt länknamn till exempel är ”Butik” kan du öppna webbvyn Butik genom att skapa en knapp med funktionen goto://ApplicationViewState/Store. Se Skapa goto-länkar till anpassade ikoner.

Icon HTML Resources ZIP (ZIP med HTML-resurser för ikoner)

Ange en ZIP-fil som innehåller resurserna som ska användas för webbvyn som visas när användarna trycker på verktygsfältsknappen. ZIP-filen ska innehålla en enda HTML-fil och alla nödvändiga bild- och CSS-filer. ZIP-filen får inte innehålla undermappar. Allt innehåll måste ligga på samma nivå.

Lock orientation (Lås orientering)

Om du vill att webbvyn som visas när användarna trycker på verktygsfältsknappen endast ska visas i en riktning väljer du Horizontal (Vågrät) eller Vertical (Lodrät).

Hide Title Bar (Dölj rubrikfältet)

Välj detta alternativ om du vill dölja det titelfält som visas längst upp i visningsbiblioteket när den anpassade ikonens HTML-innehåll visas.

Show Navigation Controls (Visa navigeringskontroller)

Visa navigeringskontroller som knappen Bakåt och knappen Uppdatera för webbsidan. Dessa alternativ visas i titelfältet ovanför HTML-innehållet.

Auto Launch (Starta automatiskt)

En av de anpassade knapparna kan ställas in på Auto Launch (Starta automatiskt). När Auto Launch (Starta automatiskt) aktiveras visas HTML-sidan automatiskt när visningsbiblioteket öppnas.

Obs!

Klicka på plustecknet till höger om navigeringsverktygsfältet om du vill ta med upp till åtta knappar för iPad-appar. Du kan även ersätta standardknapparna Library (Bibliotek) och Viewer (Visningsprogram). Klicka på knapparna i förhandsvisningsfältet om du vill växla mellan knapparna.

Social Sharing (Delning via sociala medier)

Med inställningarna för delning via sociala medier styr du om kunder kan dela artiklar från din app via Facebook, Twitter, e-post eller kopiera/klistra in. Delning via sociala medier finns för visningsprogram för iPad och iPhone. Denna funktion är dock inte tillgänglig för appar med en enstaka utgåva eller visningsprogram för Android. Läs mer om arbetsflödet för delning via sociala medier i Använda delning via sociala medier.

Social Sharing (Delning via sociala medier)

Enable Sharing (Aktivera delning)

Om du markerar Enable Sharing (Aktivera delning) visas alla giltiga delningsalternativ i kontrollcentret på iOS 7-enheterna. För tillfället kan du inte inaktivera delningsalternativen för iOS 7.

Menyn för delning via sociala medier är inte längre tillgänglig på iOS 6-enheter i appar som byggs efter 11 februari 2014. Detta beror på nya begränsningar för referensen annonsidentifierare i Facebook SDK. Alternativen under iOS 6 Specific Settings (Särskilda inställningar för iOS 6) är inte längre relevanta.

Publication URL (Publikationens URL) (endast version 28)

För v. 28-appar anger du URL:en som innehåller information om din publikation. Länken till publikationens URL visas när kunderna delar en skyddad artikel. För v. 29-appar behöver publikationens URL inte längre anges. När skyddade artiklar delas inkluderas nu artikelns fullständiga URL i länken och ett betalväggsmeddelande visas.

Certificates & Push (Certifikat och Push)

Certificates & Push (Certifikat och Push)

Apple kräver att alla program ska signeras med ett giltigt certifikat och etableras innan de kan köras på iPad. I avsnittet Provisionering anger du mobileprovision-filerna. Du anger certifikaten när du hämtar de genererade visningsprogramapparna.

Information om hur man skapar certifikat och mobileprovision-filer kan du läsa i PDF-filen iPad Publishing Companion Guide, som finns på Dashboard eller på hjälpmenyn i DPS App Builder.

Enterprise Signed Viewer App (Företagsspecifik visningsprogramapp)

Markera endast det här alternativet om du vill använda ett företagsprovisioneringscertifikat för ett visningsprogram som bara ska distribueras internt i din organisation. Ange ett app-id och företagets mobileprovision-fil. Du kan även aktivera push-meddelanden i en Enterprise-signerad app. Mobileprovision-filen måste ha ett Bundle-id utan jokertecken. Se Skapa en Enterprise-signerad visningsprogramapp för iPad.

Developer Mobileprovision

Mobileprovision-filen bestämmer vilka iPads som kan installera och använda din visningsprogramapp. Mobileprovision-filen för utvecklingsappen innehåller en lista över iPad-ID:n som kallas för UDID:n.

Distribution Mobileprovision

Mobileprovision-filen bestämmer vilka iPads som kan installera och använda din visningsprogramapp.

Sideloadable Developer Build (Inläsbart (sideload) utvecklarbygge)

Markera det här alternativet om du vill kunna lägga till FOLIO-filer manuellt i utvecklingsvisningsprogrammet via iTunes. Du kan endast använda FOLIO-filer, inte ZIP-filer som skapats med exportknappen i Folio Producer Organizer.

Enable Push Notifications (Aktivera push-meddelanden)

Välj det här alternativet om du vill aktivera Adobes push-meddelanden. Om du väljer det här alternativet visas en röd knapp på visningsprogramappens ikon som anger antalet tillgängliga folios, eller så aktiveras en push-meddelandeprocess i Tidningskiosk. När Tidningskiosk är aktiverat är alternativet obligatoriskt.

Om du vill konfigurera push-meddelanden använder du Apples utvecklingswebbplats för att konfigurera ditt app-id, skapa nya mobileprovision-filer och skapa push-certifikat för produktion och utveckling. Detaljerad information om hur du skapar push-certifikat finns i PDF-filen iPad Publishing Companion Guide som du kan hämta via hjälpmenyn i DPS App Builder.

Push-certifikat lagras på en server och läggs inte till i appen. Använd push-meddelandeportalen på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) för att ange push-certifikat.

Mer information finns i Push-meddelanden.

Use Adobe Push Server (Använd Adobe push-server)

Om du avmarkerar alternativet Use Adobe Push (Använd Adobe Push) (gäller endast Enterprise) kan du ange en tredjepartsserver för push-meddelanden. Ange den servern i fältet Push URL (URL för push). Ange eventuella ytterligare serverbegäranden som servern kräver i fältet Custom Push Parameters (Anpassa push-parametrar). Grundläggande krav för att du ska kunna ställa in en push-server finns i Push-meddelanden.

Build Details (Bygginformation)

Om du är inloggad med ett Adobe ID aktiverat för Omniture-spårning visas inställningar för spårning av användardata på sidan Build Details (Bygginformation). Dessa data fylls i automatiskt. Om du har ett Enterprise-konto och dessa alternativ inte visas, kontaktar du din Adobe-representant.

När du angett information eller filer för alla obligatoriska fält klickar du på Submit Build (Skicka bygge) och sedan på Finish (Slutför).

Hur lång tid det tar att skapa utvecklings- och distributionsapparna beror på hur upptagen servern är.

Hämta och testa visningsprogramapparna

Certifikat krävs för två olika visningsprogramappar – en utvecklingsapp och en distributionsapp. Utvecklingsappen är till för testning, medan distributionsappen är den som du skickar till Apple när du har testat och godkänt utvecklingsappen.

 1. Välj din visningsprogramapp på sidan Manage (Hantera) där dina anpassade visningsprogrambyggen visas.

 2. Hämta utvecklingsappen genom att klicka på Developer Viewer (Utvecklingsvisningsprogram) (IPA-filen).

 3. Ange ditt Developer P12-certifikat och -lösenord och klicka sedan på Download And Sign (Hämta och signera).

  Developer P12 Certificate (Developer P12-certifikat)

  I P12-filen sparas information om certifikatets privata nyckel. När du skapar P12-certifikat måste du använda Apples utvecklingswebbplats där du skapar och hämtar ett certifikat, och sedan använda verktyget Keychain Access för att exportera den privata nyckeln som certifieras som P12-certifikat.

  Developer P12 Password (Developer P12-lösenord)

  När du skapar ett P12-certifikat ombeds du att skapa ett lösenord. Tomma lösenord fungerar inte. Om du använder ett tomt lösenord måste du skapa P12-certifikatet igen med ett riktigt lösenord.

 4. Lägg till utvecklingsappen (IPA-filen) i ditt iTunes-bibliotek och testa appen enligt anvisningarna i PDF-handboken iPad Publishing Companion Guide.

 5. Om utvecklingsappen fungerar som avsett kan du gå tillbaka till sidan Manage (Hantera)i DPS App Builder och klicka på Distribution Viewer (Distributionsvisningsprogram) (ZIP-filen). Ange distributionscertifikatinformationen och klicka på Download And Sign (Hämta och signera).

Skicka och hantera visningsprogramappen

När du har hämtat och testat det anpassade visningsprogrammet skickar du distributionsvisningsprogrammet (ZIP-filen) till Apple.

Skicka utvecklingsappen

Om din utvecklingsapp fungerar som avsett kan du skicka den i en ZIP-fil till Apple Store. Mer information finns i PDF-handboken iPad Publishing Companion.

Uppdatera en app

Om du behöver skapa olika ikoner eller göra andra ändringar väljer du visningsprogramappen på huvudsidan och klickar på Edit (Redigera). Din information och dina val är intakta. Gör de ändringar som behövs och skicka sedan bygget igen. Appen uppdateras.

Om du vill skicka en ny version av din app till Apple kan du antingen redigera en befintlig app eller skapa en helt ny app. Om du skapar en ny version av din app använder du mobileprovision-filer som är baserade på samma app-id som den tidigare skapade appen. Versionsinformationen uppdateras automatiskt.

Om du vill ändra typen av visningsprogram, till exempel konvertera en app med flera folios till en iTunes-prenumerationsapp med flera folios kan du inte redigera den befintliga appen. Skapa i stället en ny app med hjälp av samma Mobileprovision-filer.

Ta bort ett bygge

Om du inte längre behöver utvecklings- och distributionsapparna väljer du visningsprogramappen på huvudsidan och klickar på Delete (Ta bort). Du kan när som helst skapa ett nytt bygge – använd bara de mobileprovision-filer som är baserade på samma app-id som användes för appen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy