Publicera folios i Distribution Service

När folios och artiklar har skapats överförs de till Folio Producer-servern på acrobat.com men de visas inte i Adobe Distribution Service (kallas ibland för tjänstserver) än. I Distribution Service lagras alla folios som kunderna kan hämta.

Om du vill publicera folios som offentliga eller som avsedda för återförsäljning måste du logga in på DPS Dashboard med ett DPS Professional- eller Enterprise-konto. Vem som helst kan dock publicera folios som privata i syfte att förbättra prestandan för hämtning i Adobe Content Viewer på en enhet.

Se till att du loggar in med rätt konto när du publicerar folios. Om du skapar appen i DPS App Builder finns det ett Adobe ID för varje app med en programroll som kallas ”Titel-id”. De folios som du publicerar som offentliga med hjälp av programkontot finns i appen.

Publicera innehåll i Distribution Service

 1. Klicka på Folio Producer på instrumentpanelen. Välj en folio och klicka på Publish (Publicera) i Folio Producer Organizer.

 2. Ange status för folion.

  Now (Nu) eller Scheduled (Schemalagd)

  Om du väljer Now (Nu) publiceras folion när du klickar på Publish (Publicera). Välj statusen Private (Privat). När folion skickas växlar statusen från privat till offentlig. Du kan schemalägga folios för publicering men inte för uppdatering.

  Om du väljer Scheduled (Schemalagd) publiceras folion vid den tidpunkt du anger (inte tidigare än 30 minuter och inte senare än 7 dagar från den aktuella tidpunkten). Datumet och tidpunkten visas i GMT, så du måste justera efter din tidszon.

  För tillfället publiceras bara den schemalagda folion och inget push-meddelande skickas ut.

  Private (Privat) eller Public (Offentlig)

  När du anger att en folio ska vara offentlig kan kunderna hämta den så snart den blivit tillgänglig i butiken. Ett DPS Professional- eller Enterprise-konto krävs för att publicera en folio som Public (Offentlig). Om en folio är angiven som privat kan kunder inte ladda ned den i en anpassad visningsprogramapp. Den syns bara i Adobe Content Viewer.

  Free (Kostnadsfri) eller Retail (Återförsäljare)

  Om du anger foliostatus till Retail (Återförsäljare) kan kunderna bara hämta den om de betalar för den via processen för köp i appen (In-App Purchases) eller via en prenumeration. För folios avsedda för återförsäljning fastställer du priset för hämtning genom att gå igenom processen för köp i appen (In-App Purchases) på Apples utvecklingswebbplats eller processen för fakturering i appen (In-App Billing) på webbplatsen Google Play för utvecklare.

  En folio som publiceras som avsedd för återförsäljning visas inte i Adobe Content Viewer. Förhandsvisa folios för återförsäljning med den anpassade utvecklingsapp som du skapat.

  Obs!

  Ange inte statusen Free (Kostnadsfri) för folios som ska säljas för att sedan ändra dem till Retail (Återförsäljare). Om du gör det kanske det inte går att se folion i den anpassade visningsappen. Ta tillbaka publiceringen och ompublicera sådana folios som Public (Offentlig) och Retail (Återförsäljare).

 3. Ange produkt-id.

  Bäst resultat får du om du anger produkt-id:t i formatet com.publisher.publication.issue (till exempel com.adobepress.inspire.july2013). Undvik versaler i ditt produkt-id. Versaler fungerar eventuellt inte med appinköp för Amazon.

  För återförsäljarinnehåll ser du till att använda samma produkt-id i dialogrutan Publish Folio (Publicera folio) som du skapar när du konfigurerar köp i appen.

  Obs!

  Använd olika produkt-id för varje separat folio i din app. När du däremot skapar folioåtergivningar bör du använda samma produkt-id för alla återgivningar i uppsättningen.

 4. Klicka på Publish (Publicera).

  Folion publiceras inte om den innehåller artiklar där orienteringar eller proportioner är i konflikt med varandra. Om folion har publicerats byts knappen Publish (Publicera) ut mot knappen Update (Uppdatera), och knappen Delete (Ta bort) blir aktiv.

När du publicerar eller uppdaterar en folio läggs jobbet till i kön och du kan fortsätta använda Folio Producer Organizer och publicera eller uppdatera andra folios. Visa köstatus genom att välja View (Visa) > Publish Requests (Publiceringsförfrågningar). Försök igen om ett jobb misslyckas. Du kan behöva Unpublish (Avpublicera) och välja Publish (Publicera) igen. Se DPS-statussidan för information om serveravbrott som kan påverka publiceringen.

Oskyddade artiklar överförs till en webbserver för datorvisning.

Om push-meddelanden är aktiverade för ditt anpassade visningsprogram kan du klicka på knappen Notify (Meddela) och utlösa ett push-meddelande. Se Push-meddelanden.

Uppdatera publicerade folios

När du har publicerat en folio ska du klicka på knappen Update (Uppdatera) i Folio Producer Organizer för att uppdatera den publicerade folion. När Adobe Content Viewer identifierar att en hämtad folio har uppdaterats, uppmanas användarna att hämta den uppdaterade folion. Se till att publikationsnamn, folionummer, produkt-id och storlek inte ändras. Om du vill ändra dessa ska du inte uppdatera folion utan avpublicera och publicera den på nytt.

 1. Gör ändringarna som behövs i folion och artiklarna.

  Om du redigerar källdokumenten för en artikel ska du använda kommandot Update (Uppdatera) på panelen Folio Builder.

 2. Navigera till Folio Producer Organizer.

 3. Se till att inställningarna för publikationsnamn och folionummer är identiska med dem för den befintliga folion.

  Om någon av inställningarna skiljer sig behandlas den nya folion som en separat utgåva.

 4. Markera folion och välj Update (Uppdatera).

 5. Ange statusinställningar och produkt-id.

  Ändra inte produkt-id. Om du måste använda ett annat produkt-id kan du avpublicera folion med alternativet Unpublish (Avpublicera) och sedan publicera den igen.

  Om folion är en försäljningsversion måste ditt produkt-id överensstämma med det produkt-id som anges under processen för köp i appen för iPad-appar eller motsvarande process för Android-appar. Om du anger ett annat produkt-id kan folion inte visas i din anpassade visningsprogramapp.

  Om du markerar alternativet Update Content (Uppdatera innehåll) uppdateras innehållet i folion och dess metadata. Om du avmarkerar alternativet ändras bara statusen när du klickar på Update (Uppdatera). Låt alternativet Update Content (Uppdatera innehåll) förbli valt för att ge bästa möjliga resultat.

Ta bort folios från servern

Det finns både ett avpubliceringskommando och ett raderingskommando i Folio Producer Organizer.

 • Med kommandot Unpublish (Avpublicera) tar du bort den publicerade folion från Distribution Service. Om du har en visningsprogramapp för flera folios i butiken är den borttagna folion nu inte längre tillgänglig för nedladdning.

 • Med kommandot Delete (Ta bort) tas folion och dess innehåll bort. En raderad folio visas inte längre i Folio Producer Organizer eller panelen Folio Builder.

En borttagen eller raderad folio raderas inte från en enhet som den laddats ned till. Om du klickar på knappen Archive (Arkiv) tas den raderade folion bort från visningsprogrammets bibliotek.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto