14 augusti 2012. Välkommen till Adobe® Flash Player® 11.3 och AIR® 3.3. Den här versionen innehåller viktiga korrigeringar relaterade till allmän stabilitet, ljud, video och iOS-programutveckling.

Aktuella körningsmiljöversioner

 • Flash Player Desktop 11.3.300.271

Nya funktioner 

 Ej tillämpligt

Säkerhetsförbättringar

Den här versionen innehåller säkerhetsförbättringar som anges i säkerhetsbulletin APSB12-18

Åtgärdade fel 

Ej tillämpligt

Kända fel 

 • Problem med förvrängt ljud när Flash-innehåll direktuppspelas (3212648)

Om du skriver för Flash Player 11.3

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 16 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=16. Anvisningar hittar du nedan.
Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.3.
 • Ladda ned Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Öppna Flash Builder och skapa ett nytt ActionScript-projekt: Arkiv -> Nytt -> ActionScript-projekt.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Gå till alternativet 'Configure Flex SDK's' längst upp till höger och ange att projektet ska använda Flex build 21328. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 16 som mål.
 • Lägg till följande i Additional compiler arguments: -swf-version=16. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 16 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 11.3 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3.3

Uppdatering av AIR 3.3-namnutrymmet
Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.3-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.3. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.3 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.3-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 3.3-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.3">

Riktlinjer för användning av funktioner

Tangentbordsinmatning i helskärmsläge
För att aktivera helskärmsläge med tangenter måste en ny parameter/taggparameter, allowFullScreenInteractive, läggas till i den överordnade HTML-filen. Parametern är som standard false, dvs. helskärmsläge med tangenter tillåts ej. När du vill tillåta helskärmsläge med tangenter ska du ställa in allowFullScreenInteractive på true och tagga på följande sätt:

<object classid=”"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0"
 width="600" height="400" id="fullScreen" align="middle">

  <param name=”allowFullScreenInteractive” value=”true” />
  <param name=”movie” value=”fullScreenInteractive.swf” />

  <embed src=”fullScreen.swf” allowFullScreen=”true” width=”600” height=”400” name=”fullScreen” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://get.adobe.com/flashplayer/” />

</object>

Den här funktionen kan inaktiveras i mms.cfg genom att ställa in FullScreenInteractiveDisable = 1 på följande sätt:

FullScreenInteractiveDisable=1 

Relaterad ActionScript API:

flash.display.Stage.getAllowsFullScreenInteractive();
flash.display.StageDisplayState
flash.events.FullScreenEvent

Texturströmning

Texturströmning är en ny funktion för Stage3D som gör det möjligt att läsa in grövre texturer med lägre kvalitet först och sedan förbättra dem i takt med att mer data blir tillgängliga.

function createCubeTexture( size:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0):CubeTexture
function createTexture( width:int, height:int, format:String, optimizeForRenderToTexture:Boolean, streamingLevels:int=0 ):Texture;

Fler valfria parametrar, streamingLevels, har lagts till i funktionerna createTexture och createCubeTexture. Om parametern inte är 0 kommer strömning att vara aktiverat för texturen. Det maximala värdet är log2(max(width, height)) för 2D-texturer och log2(size) för kubmappade texturer. Texturen skapas inte med ett högre värde och ett ActionScript-undantag aktiveras. Texturer som möjliggör strömning kan inte användas för rendering till textur och flaggan optimizeForRenderToTexture ignoreras.

Texturer med strömning aktiverat kan öka minnesanvändningen upp till 50 % och kan även försämra överföringshastigheten. När en textur har lästs in helt går det inte att strömma till den igen med nytt innehåll. Om en textur har strömning aktiverat anses den som färdig och redo för rendering när alla mip-nivåer ovanför och streamingLevels-värdet har överförts. Texturöverföringen förblir oförändrad.

Exempel:

[Embed( source = "MipLevel9.jpg" )]
var MipLevel9:Class;
var context3D:Context3D;
var texture:Texture;

stage.stage3Ds[0].addEventListener(Event.CONTEXT3D_CREATE, createdHandler);
stage.stage3Ds[0].requestContext3D(Context3DRenderMode.AUTO);

function createdHandler(e:Event) {
      context3D = stage.stage3Ds[0].context3D;
      //set streaming levels to 9, a 1x1 mip level for a complete texture size of 512 (Mip level 0 =512, Mip level 9 = 1)
      texture = context3D.createTexture(512,512,Context3DTextureFormat.BGRA,false, 9);
      var mip9:Bitmap = new MipLevel9();
      texture.uploadFromBitmapData(mip9.bitmapData,9);
}


BitmapData.drawWithQuality
Tidigare behövde scenkvaliteten ändras för att ändra kvaliteten på BitmapData.draw. BitmapData. drawWithQuality är ett tillägg till BitmapData.draw som lägger till en valfri parameter som anger kvaliteten för vektorrendering.

function drawWithQuality(source: IBitmapDrawable, matrix:Matrix=null, colorTransform: ColorTransform =null, blendMode:String=null, clipRect:Rectangle=null, smoothing:Boolean=false, quality:String=null): void

Följande kvalitetsvärden stöds:

 • StageQuality.LOW
 • StageQuality.MEDIUM
 • StageQuality.BEST
 • StageQuality.HIGH_8X8_LINEAR
 • StageQuality.HIGH_16X16
 • StageQuality.HIGH_16X16_LINEAR

BitmapData.encode


BitmapData.encode möjliggör inbyggd komprimering av ett BitmapData-objekt till PNG, JPEG och JPEG XR. Det gör att utvecklare kan uppnå inbyggda hastigheter för bildkomprimering i körtid vilket är mycket värdefullt på mobila enheter.

function encode(rect:Rectangle,EncoderOptions :Object, byteArray: ByteArray = null): ByteArray;
Följande EncoderOptions-objekt stöds:

// compress bitmap data as a JPEG file
var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(640,480,false,0x00FF00);
var byteArray:ByteArray = new ByteArray();
bitmapData.encode(new Rectangle(0,0,640,480), new JPEGCompressOptions(), byteArray);
// Display the bitmap we just encoded
var loader:Loader = new Loader();
loader.loadBytes(byteArray);
addChild(loader); 

HW-felsträng i Context3D.driverinfo

Den här funktionen ger information i Context3D.driverInfo när maskinvaruacceleration inte kan användas för Stage3D-innehåll. Context3D.driverInfo innehåller en av följande strängar som anger varför Stage3D förlitar sig på programvaran.

 • Software Hw_disabled=userDisabled

Kryssrutan för maskinvaruacceleration i inställningsgränssnittet är inaktiverad och Stage3D återges med hjälp av programvaran.

 • Software Hw_disabled=oldDriver

HW-grafikdrivrutinen är svartlistad på grund av kända fel och Stage3D återges med programvaran. Det åtgärdas genom att drivrutinen uppdateras.

 • Software Hw_disabled=unavailable

Det går inte att använda maskinvaruåtergivning på grund av drivrutinens funktioner, drivrutinen är svartlistad i allmänhet eller ett fel inträffade vid initiering av HW-grafik och Stage3D återges med hjälp av programvaran.

 • Software Hw_disabled=explicit

Innehållet begär uttryckligen programvaruåtergivning via requestContext3D och Stage3D återges med hjälp av programvaran


Förbättrade proportioner

I AIR 3.3 har problemet med att de angivna proportionerna ignoreras i körtidsmiljön åtgärdats. Scenens orientering begränsas till två riktningar med enhetsrotation om aspectRatio är inställt och autoOrients är true (beroende på värdet för proportionerna, bör det finnas stöd för antingen liggande-vänster och liggande-höger eller stående och stående-upp och ned).

En ny StageAspectRatio-konstant som heter ANY har lagts till. StageAspectRatio.ANY kan användas för automatisk scenorientering i alla enhetsorienteringar när autoOrients är inställt på true. Det är standardbeteendet när taggen aspectRatio inte ingår i programbeskrivningen.

USB-felsökning för AIR iOS
Först paketeras programmet med en extra -listen-switch som ser till att programmet lyssnar efter en fdb-anslutning vid start.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen (portnummer är valfritt) -provisioning-profile xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

Som standard avlyssnar programmet port 7936. Du kan ange vilken port som helst.

adt -package -target (ipa-debug-interpreter | ipa-debug) -listen 16000 xyz.mobileprovision -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass pass123 OutputFile.ipa InputFile-app.xml InputFile.swf

2) När programmet paketerats som ipa ska du installera och starta det på enheten.

3) Kör idb-binärfilen som finns på SDK_LOCATION/lib/aot/idb med -devices som parameter. Det returnerar en lista över enheter som är anslutna till datorn tillsammans med deras DEVICE_HANDLES.

idb -devices

4) Nu måste en port på datorn vidarebefordras till porten på enheten som lyssnar efter en anslutning.

idb -forward LOCAL_PORT REMOTE_PORT DEVICE_HANDLE

Denna LOCAL_PORT refererar till porten på datorn. Det kan vara vilket portnummer som helst, men det bör vara högre än 8000.

REMORT_PORT är portnumret som du angav i paketeringskommandot. Om du inte angav ett portnummer under paketeringen lyssnar appen som standard på port 7936.

DEVICE_HANDLE för enheten är det värde som hämtades i steg 3.

5) Starta sedan fdb med följande kommando.

fdb -p LOCAL_PORT

6) Det startar fdb-felsökaren. Skriv r på kommandoraden när du vill starta felsökningen.

PS: idb har en annan parameter som kallas stopforward som kan användas för att stoppa portvidarebefordran. Detta fungerar dock bara tills dess att fdb-sessionen upprättas.

idb -stopforward LOCAL_PORT

För tillfället stöds inte den här funktionen i Flash Builder.

Förbättrat bakgrundsbeteende för AIR iOS
Bakgrundsstödet liknar nu det i ursprungliga iOS-program mer. I tillägg till grundläggande stöd för multikörning och bakgrundsljud som redan aktiverats i AIR för iOS, kan program nu ha stöd för platsuppdateringar och nätverk i bakgrunden, samt meddelas när en bakgrundsapp håller på att pausas av operativsystemet.
För detta har några nya taggar och en händelse lagts till. Ange följande i taggen iPhone i AIR-programbeskrivningen när du vill använda platsuppdateringar i bakgrunden:

<iPhone>
<InfoAdditions>
<![CDATA[
<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
<string>location</string>
</array>
]]>
</InfoAdditions>
</iPhone> 

Om ditt program anger den här taggen och det placeras i bakgrunden, kommer spelaren att fortsätta att köras på 4 fps. Alla skärmuppdateringar (återgivningsanrop, OpenGL-anrop) kommer dock att inaktiveras.
Nyckeln UIBackgroundModes har stöd för både location och audio samtidigt om programmet måste generera ljud och spåra plats samtidigt (t.ex. i en navigeringsapp).
iOS tillhandahåller en mekanism för att köra korta bakgrundsuppgifter. iOS garanterar inte att åtgärden kommer att utföras, bara att den fortsätter att arbeta lite längre. Det finns en tidsgräns för hur länge sådana bakgrundsuppgifter kan hålla appen igång.(ungefär 10 minuter)

Om programskaparen ställer in egenskapen executeInBackground på TRUE eller FALSE kommer värdet att väljas och programmet beter sig därefter. När programmet placeras i bakgrunden, aktiveras händelsen Deactivate oavsett om programmet har pausats eller ej. För att ge programmet specifik information kommer paushändelsen att skickas till programmet när det är på väg att pausas så att det kan bete sig på rätt sätt.
I iOS kommer spelaren att strypas (till 4 fps) för att spara på batterierna när programmet körs i bakgrunden.

Simulatorstöd
Simulatorn i iOS är x86 och därför har två nya mål lagts till i ADT. Observera att paketering för simulatorn bara stöds i tolkläge.

Målen är:

1.) ipa-test-interpreter-simulator
2.) ipa-debug-interpreter-simulator

När du vill testa programmet i simulatorn behöver du inte skaffa ett utvecklarcertifikat från Apple (som är tidskrävande) eller skapa etableringsprofiler innan du börjar utveckla ett AIR-program. (Ett p12-certifikat, som användaren kan skapa själv, bör vara tillräckligt)

Kör följande kommandon när du vill paketera programmet för simulatorn.

Mål för tolk

adt -package -target ipa-test-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

Felsökningsmål

adt -package -target ipa-debug-interpreter-simulator -storetype pkcs12 -keystore Certificates.p12 -storepass password Sample_ipa_name sample_ipa-app.xml sample_ipa.swf

* Installera appen i simulatorn *

adt -installApp -platform ios -platformsdk (sökväg till sdk, t.ex. /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -package Sample_ipa_name.ipa

* Starta appen i simulatorn *

adt -launchApp -platform ios -platformsdk (sökväg till sdk. t.ex. /Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator5.0.sdk) -device ios-simulator -appid

Sample_ipa_name

För att testa ett originaltillägg i simulatorn har stöd för ett nytt plattformsnamn (iPhone-x86) lagts till i extension.xml.
Observera att alla kommandon för att paketera originaltillägg är desamma, men library.a-filen som krävs från Xcode bör endast kompileras för simulatorn

exempel på extension.xml

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/3.1">
<id>com.cnative.extensions</id>
<versionNumber>1</versionNumber>
<platforms>
<platform name="iPhone-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>library.a</nativeLibrary>
<initializer>TestNativeExtensionsInitializer </initializer>
<finalizer>TestNativeExtensionsFinalizer </finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Systemkrav

Aktuella systemkrav för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/systemreqs/

Aktuella systemkrav för AIR finns på http://www.adobe.com/se/products/air/systemreqs/

Systemkrav för Flash Access (klient och server) finns på http://www.adobe.com/se/products/flashaccess/systemreqs/

Följande lägsta systemkrav gäller för Flash Player 11.3:

 

Windows®

Macintosh  

Processor

2,33 GHz eller snabbare x86-kompatibel processor eller Intel® Atom™ 1,6 GHz eller snabbare processor för enheter av Netbook-typ

Intel® Core™ Duo 1,83 GHz-processor eller snabbare

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP (32 bitar), Windows Server® 2003 (32 bitar), Windows Server 2008 (32 bitar), Windows Vista® (32 bitar), Windows 7 (32 och 64 bitar)

Mac OS® X 10.6 och Mac OS X 10.7

Webbläsare

Internet Explorer 7.0 och senare, Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome, Safari 5.0 och senare, Opera 11

Safari 5.0 och senare, Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome, Opera 11

Minne

128 MB RAM (1 GB RAM rekommenderas för enheter av Netbook-typ), 128 MB grafikminne

256 MB RAM, 128 MB grafikminne

Följande lägsta systemkrav gäller för AIR 3.3:

 

Windows®

Macintosh  

AndroidTM

iOS

Processor/maskinvara

2,33 GHz eller snabbare x86-kompatibel processor eller Intel Atom™ 1,6 GHz eller snabbare processor för enheter av Netbook-typ

Intel® Core™ Duo 1,83 GHz-processor eller snabbare

ARMv7-processor med Vector FPU, minst 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- & AAC-maskinvaruavkodare

iPod Touch (3:e generationen) 32 GB- och 64 GB-modeller, iPod Touch 3GS, iPhone 4, iPhone 4, iPad, iPad 2

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (inklusive 64-bitarsversioner) med Service Pack 2 eller Windows 7

Mac OS® X 10.6 och 10.7

AndroidTM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 och 4.0

iOS 4.2 och senare

RAM

512 MB RAM (1 GB rekommenderas)

512 MB RAM (1 GB rekommenderas)

256 MB RAM-minne 

 -

Rapportera problem

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Inkludera informationen som beskrivs i Anvisningar för att rapportera videouppspelningsproblem. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

 

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum

Körtidsversioner

Nya funktioner 

Säkerhetsförbättringar

Åtgärdade fel 

21 juni 2012
Flash Player 11.3.300.262 endast Windows-plugin
Ej tillämpligt Ej tillämpligt Krascher inträffar när Flash-innehåll visas i Firefox i Windows (3211153)

8 juni 2012

Flash Player Desktop 11.3.300.257
AIR Desktop 3.3.0.3650
AIR Android 3.3.0.3650
AIR SDK 3.3.0.3650

Dator:
Tangentbordsinmatning i helskärmsläge för Flash Player
Stöd för ljudströmning med låg latens via NetStream
Ljudstöd för låg latens för ljud-API
Skyddat läge för Firefox (endast Windows®)
Texturströmning
Bakgrundsuppdaterare för Mac
Framelabel-händelser
Bitmapdata.drawwithQuality
BitmapData.encode
ReleaseOutside-händelse
Iakttagelser för körtidsklasser
Förbättrat stöd för Apple MacOS App Store

AIR Mobile:
Stöd för SDK för iOS-plattform i Windows®
Pennstöd för AndroidTM 4.0-enheter
USB-felsökning för AIR iOS
Förbättrat bakgrundsbeteende för AIR iOS
Simulatorstöd i iOS
Förbättrade proportioner

APSB-14

[Stage 3D för dator] Starling-innehåll återges på fel plats (3153467)
iOS-återgivning fryser i vissa program när GPU-återgivningsläge används (3124838)
Kvalitetsinställningar för kantutjämning respekteras inte i rendermode=gpu(3124862)
[Stage3D] På en Mac med Intel HD 3000 ställs saxrektangel inte in på rätt sätt (2959500)
När Mouselock används i Chrome-webbläsaren i Windows 7, returneras absoluta värden för x/y-rörelser i stället för relativa värden (3152175)
Problem med ljudlatens när flera instanser av Flash är öppna i en webbläsare (3084306)
Problem med grön skärm vid videouppspelning (3050372)