11 juni 2013. Välkommen till Flash Player 11.7 och AIR 3.7. Det här är en schemalagd uppdatering. Den här versionen innehåller felkorrigeringar och säkerhetsförbättringar

Åtgärdade fel 

 • Kameran fungerar inte för stageVideo (iOS) (3558247)
 • Alternativ saknas för att inaktivera maskinvaruacceleration (3560209)
 • Alternativ saknas för återgång till WAV-ljud (3553459)

Nya funktioner 

Det finns inga nya funktioner i den här versionen. 
 
Följande funktioner är tillgängliga i Flash Player-versionen från 9 april 2013
Nya funktioner :
 • Sandlådeförbättringar
 • Förhindra molnsäkerhetskopiering av delade objekt (iOS)
 • Använda CPU-renderingsläge på vissa enheter (iOS)
 • Extern lagring av sekundära SWF-filer (iOS)
 • GameInput API (Android)
 
En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här
 

Släppta versioner

Produkt Släppt version
 Flash Player Desktop (Mac)  11.7.700.225
 Flash Player Desktop (Win)  11.7.700.224
 AIR Desktop (Mac)  3.7.0.2100
 AIR Desktop (Win)  3.7.0.2090
 AIR Mobile  3.7.0.2090
 AIR SDK & kompilator (Mac)  3.7.0.2100
 AIR SDK & kompilator (Win)  3.7.0.2090

Kända fel

 • Vissa nyare AMD-grafikprocessorer uppvisar renderingsproblem under vissa omständigheter (3431502)
 • Webbkameran slutar fungera i samband med Microsoft Kinect (3482709)
 • I AIR för iOS går det inte att paketera lokaliserade SWF-namn (3518195)
 • I AIR för iOS kan texten trunkeras om fokus flyttas till ett Spark-textområde (3514889)
 • Den långa programbeskrivningen i AIR-installationsdialogrutan göra att knapparna inte visas (3515305)
 • Viss fördröjning i FLVPlayback-video som loopas (3515066)
 • Stora bitmappar som skalas ned renderas inte korrekt när de publiceras (3520589)
 • På AIR utlöser anpassade snabbmenyer extra händelser (3493614)
 • I webbläsaren Chrome går det inte att byta mikrofoner under körning (3493587)
 • Om Flash-innehåll skrollas utanför bild i Internet Explorer kan det bli störningar av ljudet (3520586)
 • AAC-ljud störs om en mikrofon med AEC-stöd ansluts (3523551)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
 APSB13-16  Flash Player Desktop Windows® och Mac
 APSB13-16  Flash Player AndroidTM

Nya funktioner: Riktlinjer för användning

Förhindra molnsäkerhetskopiering av delade objekt (iOS)

I dagsläget finns det inget sätt för en utvecklare av AIR-program för iOS att förhindra att lokala delade objektdata säkerhetskopieras till Apple iCloud. I och med AIR 3.7 finns det en ny statisk egenskap ”preventBackup” för ActionScript-klassen SharedObject. Egenskapen gör att utvecklare kan lösa det här problemet. Egenskapen kan bara användas med namnrymder 3.7 eller senare (swf-version => 20). Om den här egenskapen ges värdet ”true” säkerhetskopieras inga delade objekt. Egenskapens standardvärde är ”false”, och egenskapen fungerar endast på enheter med iOS 5.1 eller senare.

var mySO:SharedObject;
mySO = SharedObject.getLocal("test");
mySO.data.userName = "developer";
mySO.data.itemNumbers = new Array(1,2,3);
SharedObject.preventBackup = true;
mySO.flush();


Använda CPU-renderingsläge för vissa enheter, och GPU-processorn på andra (iOS)

Taggen <forceCPURenderModeForDevices> har lagts till för iOS-enheter som kan tvinga fram CPU-renderingsläge för vissa iOS-enheter och renderMode = ”gpu” för alla andra enheter. Funktionen kan användas om renderingsläget ”gpu” gör att minnet tar slut på vissa enklare modeller (som iPad1 och iPod4).
Om vi anger <renderMode> GPU </renderMode> och <forceCPURenderModeForDevices> iPhone1 iPad1 </forceCPURenderModeForDevices> använder alla iOS-enheter som inte är iPad1 eller iPhone1 renderingsläget ”gpu”. 
Tänk på att den här taggen för tillfället bara gäller iOS. Taggen måste läggas till i det plattformsspecifika avsnittet under taggen iPhone.

<iPhone>
  <InfoAdditions>
   <![CDATA[
     <key>UIDeviceFamily</key>
     <array>
      <string>1</string>
      <string>2</string>
     </array>
     <key>UIStatusBarStyle</key>
     <string>UIStatusBarStyleBlackOpaque</string>
     <key>UIRequiresPersistentWiFi</key>
     <string>YES</string>
   ]]>
  </InfoAdditions>
  <forceCPURenderModeForDevices> iPhone3,1 iPad </forceCPURenderModeForDevices>
</iPhone>


Taggen <forceCPURenderModeForDevices> har lagts till under taggen iPhone, och använder en lista av modellnamn, avgränsade med mellanslag. Vissa av de giltiga modellnamnen visas i följande lista.

"iPod4,1"  // iPod Touch Fourth Generation
"iPod5,1"  // iPod Touch Fifth Generation
"iPhone2,1" // iPhone 3GS
"iPhone3,1" // iPhone 4
"iPhone3,2" // iPhone 4 CDMA
"iPhone4,1" // iPhone 4S
"iPhone5,1" // iPhone 5
"iPad1,1"  // iPad
"iPad2,1"  // iPad 2
"iPad2,2"  // iPad 2 (GSM)
"iPad2,3"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad2,4"  // iPad 3 (CDMAS)
"iPad2,5"  // iPad Mini Wifi
"iPad3,1"  // iPad 3 (WIFI)
"iPad3,2"  // iPad 3 (CDMA)
"iPad3,3"  // iPad 3 GSM
"iPad3,4"  // iPad 4 (Wifi)


Extern lagring av sekundära SWF-filer (iOS)

Utvecklare kan nu lagra sina sekundära SWF-filer på en extern server och läsa in dem när de behövs enligt programmets interna logik. Sekundära SWF-filer som har ABC-kod i AOT-läge, som tidigare bara fungerade för lokalt paketerade SWF-filer, fungerar nu även för inläsning av SWF-filer externt.
Utvecklaren måste ändra URL:en för Loader-objektets URLRequest till adressen till den externt lagrade rensade SWF-filen. Ett exempel på en URL som kan användas i denna begäran är

private var externalSwfUrl:String= "http://www.xyz.com/ExternalSwf.swf";
private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(externalSwfUrl);

Om funktionen ska användas måste utvecklare ange en textfil som innehåller detaljer om de SWF-filer som ska rensas och lagras externt. Utvecklaren måste i den här textfilen ange sökvägarna till de SWF-filer (avgränsade med nyradstecken) som ska lagras externt. Formatet när SWF-filerna anges i textfilen är som följer:

assets/Level1.swf
assets/Level2.swf
assets/Level3/asset/Level3.swf

Textfilen måste finnas med i taggen <externalSwfs> under taggen <iPhone> i programbeskrivningen enligt följande:

<iPhone>
    .
    .
    <externalSwfs>assets/SampleSWFInfoFile.txt</externalSwfs>
    .
    .
</iPhone>

Under ADT-paketeringen måste utvecklaren ange textfilen precis som vilken annan resurs som helst tillsammans med de SWF-filer som anges i textfilen. Ett exempel på ett ADT-kommando som kan användas i denna begäran är:

adt -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <Provisioning Profile> -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <Password> ResultantIPA.ipa SampleMainSwf-app.xml SampleMainSwf.swf assets/SampleSWFInfoFile.txt assets/Level1.swf assets/Level2.swf assets/Level3/asset/Level3.swf

Vid IPA-paketeringen extraherar ADT ActionScript-koden från alla underordnade SWF-filer som anges i textfilen. Dessa läggs till i den slutgiltiga körbara filen och de rensade SWF-filerna flyttas till mappen ”externalStrippedSwfs” som ligger i den aktuella arbetskatalogen. Katalogstrukturen i mappen ”externalStrippedSwfs” är samma struktur som anges i textfilen. De genererade rensade SWF-filerna kan lagras externt på en webbserver.
Ett fungerande exempel på ActionScript-kod som läser in en sekundär SWF-fil som genererats med ovanstående arbetsflöde från en extern server är följande:

package
{
  import flash.display.Loader;
  import flash.display.Sprite;
  import flash.events.Event;
  import flash.events.IOErrorEvent;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.system.ApplicationDomain;
  import flash.system.LoaderContext;
 
  public class SampleMainSwf extends Sprite
  {
    private var externalLoader:Loader;
    private var url:String= "http://www.xyz.com/Level1.swf";
    private var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(url);
    private var ldrContext:LoaderContext;
 
    public function SampleMainSwf()
    {
      externalLoader = new Loader();
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      externalLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      ldrContext=new LoaderContext(false,ApplicationDomain.currentDomain,null);
 
      try
      {
        externalLoader.load(urlRequest, ldrContext);
      }
      catch(e:Error)
      {
        trace("Error ID : "+e.errorID+"\nError Message : "+e.message);
      }
    }
 
    private function completeHandler(e:Event):void
    {
      addChild(externalLoader);
    }
 
    private function errorHandler(e:IOErrorEvent):void
    {
      trace("In IO ErrorEvent Handler");
    }
 
  }
}

Anmärkning:
1. De nuvarande versionerna av Flash Builder 4.7/Flash Professional CS6 har inte stöd för den här funktionen. Om rensade SWF-filer ska kunna genereras för extern lagring, måste ADT-paketeringen ske från kommandoraden.
2. Inläsningen av Flex sekundära SWF-filer gör att programmet kraschar.

GameInput API (Android)

GameInput API är ett gränssnitt som gör att program kan kommunicera med inmatningsenheter för spel (joysticks, styrplattor, spelkontroller osv). Det finns många olika inmatningsenheter som har olika funktionalitet och olika kontroller. Detta API stöds endast på Android-enheter med version 4.1 eller senare av operativsystemet. Detta API är implementerat på ett sätt som gör att det kan fungera med olika (och även okända) typer av inmatningsenheter.
Funktionen kan endast användas med namnutrymmet 3.7 eller större och kräver att SWF-versionen är minst 20.

private var gameInput:GameInput;
  public function TestGameInput()
  {
    trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
    trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);
 
    gameInput = newGameInput();
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
    gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);
 
    function inputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
    }
 
    function inputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
    {
      trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
      getDeviceInformation(e.device);
    }
 
    function getDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
    {
      trace("device.enabled - "+ device.enabled);
      trace("device.id - "+ device.id);
      trace("device.name - "+ device.name);
      trace("device.numControls - "+ device.numControls);
      trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);
 
      for(var i:Number=0; i < device.numControls; i++)
      {
        var control:GameInputControl = device.getControlAt(i);
        getControlInformation(control);
        control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
      }
    }
 
    function changeEvent(e:Event):void
    {
      var control:GameInputControl = e.target as GameInputControl;
      getControlInformation(control);
    }
 
    function getControlInformation(control:GameInputControl):void
    {
      trace("control.device - "+ control.device);
      trace("control.value - "+ control.value);
      trace("control.minValue - "+ control.minValue);
      trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
      trace("control.id - "+ control.id);
 
    }
  }

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 11.7

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 20 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=20. Anvisningar hittar du nedan. Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.7.
 • Ladda ned Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installera versionen i din utvecklingsmiljö
 • Öppna Flash Builder och skapa ett nytt ActionScript-projekt: Arkiv -> Nytt -> ActionScript-projekt.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Gå till alternativet 'Configure Flex SDK's' längst upp till höger och ange att projektet ska använda Flex build 21328. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 20 som mål.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScript Compiler i listan till vänster.
 • Lägg till följande i Additional compiler arguments: -swf-version=20. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 20 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen av Flash Player 11.7 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3.7 Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.7

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.7-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.7. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.7 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.7-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 3.7-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.7">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner


 Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
21 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK & Compiler: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 april 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player för Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK & Compiler: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 mars 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 augusti 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.265
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19