12 augusti 2014

I dagens planerade version har Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar.

8 juli 2014

I dagens planerade version har Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga fel- och säkerhetskorrigeringar.

Observera att AIR-körtidsmiljön för datorer inte uppdaterats i den här versionen.

Baserat på information från användarna har vi även lättat på begränsningarna i navigateToURL. Mer information finns i foruminlägget och den officiella felrapporten.

10 juni 2014

Välkommen till versionsinformation för Flash Player 14 och AIR 14. I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med nya och förbättrade funktioner, viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Du hittar detaljerad information i de olika avsnitten nedan.

 

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://bugbase.adobe.com
Flash Player Forums - http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums - http://forums.adobe.com/community/air

Åtgärdade fel 

12 augusti 2014

Fel i AIR

 • [iOS8] Det visas ett meddelande så snart ett AIR-program startas. (3771162)
 • Åtgärda automatiskt gemensamma JAR-bibliotek och delade resurser för flera ANE-filer som står i konflikt. ADT utlöser en varning vid Lös automatiskt. (3780590)

Fel i Flash Player

 • Fel innehåll i djupbufferten på vissa grafikprocessorer med Windows XP (3778417)
 • StageVideo med kamera fungerar inte korrekt, ingen video visas. (3781244)

 

8 juli 2014

Fel i AIR

 • Android – När Android-appar paketeras ställs den minsta stackstorleken för dx.jar-åtgärden nu in som standard på 1024 om inte annat anges av programutvecklaren. (3771166)
 • Android – Ett problem har åtgärdats där StageText.restrict-reglerna felaktigt tillämpades när StageText definierades programmatiskt om taggen fullscreen ställdes in på true i app.xml (3770746)
 • Android – OpenSSL har uppdaterats från version 1.0.1g till 1.0.1h (3771656)
 • Android – R$Styleable.class försvinner från det slutliga AIR-programmets APK trots att det ingår i ANE. (3776148) Obs! För att åtgärda felet måste JAVA_HOME ställas in i maskinens sökväg innan en APK paketeras.
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Fel i Flash Player

 • navigateToURL och sendToURL – CORS enkla rubriker tillåts nu (3768250)
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

 

10 juni 2014

Fel i AIR

 • [iOS] Åtgärdar ett problem som introducerades i AIR 4.0.0.1390 där DatagramSocket inte tog emot paket (3747382)
 • [iOS] Värden anges nu korrekt när Vector3D.Y_AXIS tilldelas till ett Vector3D-objekt med -useLegacyAOT=no[Android] Dialogrutan för att bläddra efter filer, som anropas av FileReference.browse(), visas korrekt på Nexus 7 och Xoom 4.1.2 (3721032)
 • [Android] Android <packagedResources> ignoreras för alla utom ett tillägg när flera tillägg används (3761458)
 • [x86] [Android] Användare avslutas utan att avslutningsfunktionen anropas (3755006)
 • [Android] Extra tecken läggs felaktigt till när restrict-egenskapen för en StageText-instans anges och när du lägger till eller tar bort text. (3749699)
 • [iOS] Värden anges nu korrekt när Vector3D.Y_AXIS tilldelas till ett Vector3D-objekt med useLegacyAOT=no (3744595)
 • [iOS] ANE innehåller inte bibliotek via platform.xml och returnerar fel vid paketering av IPA-filen (3743946)
 • [iOS] DatagramSocket tar inte emot paket på iOS (3742982)
 • [iOS] Det går inte att felsöka/starta iOS-simulatorn för iPad från Flash Builder. Obs! Du måste ange en miljövariabel med kommandot: launchctl setenv AIR_IOS_SIMULATOR_DEVICE "iPad Retina" Starta sedan om processen och kör programmet på önskad simulatorenhet. Som standard startas iPhone. (3728052)
 • [iOS] Det går inte att felsöka AIR-program i iOS-simulatorn från Flash Builder när Xcode äldre än version 5.x är installerat (3727760)
 • [iOS7] StageText-API:t fontWeight/fontPosture fungerar inte (3724627)
 • [Android] Starling returnerar ett fel om buffertgenerering. Internt fel vid createVertexBuffer (3756123)
 • [Win] Ctrl+A, Ctrl+C och Ctrl+V fungerar nu korrekt i StageText-fält (3708480)
 • [Android] OpenSSL har uppdaterats från version 1.0.1e till 1.0.1g. (3748519)
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Fel i Flash Player

 • PPAPI-felsökningsförhandsvisning – Flera stabilitetskorrigeringar (3720385, 3720431, 3720925)
 • TextField.getFontList() och Font.enumerateFonts() returnerar nu 0 i läget för privat surfning (3720929)
 • Font.enumerateFonts returnerar nu en lista som sorteras i bokstavsordning (3720932)
 • Åtgärdar ett problem som introducerades i Flash Player 11.10 och AIR SDK > 13, där anslutna spelkontroller inte identifierades vid start (3752605)
 • Maskinvaruavkodning stöds nu för Intel Baytrail-maskinvara (3752291)
 • [Chrome] Åtgärdar ett problem som orsakade att vissa återgivningstexturer inte kunde visas med Chrome och D3DX11 (3743626)
 • [Chrome] Angry Birds på Facebook fungerar nu som väntat (3761933)
 • [Chrome] Flash Player läser inte in en SWF-fil om Content-Type-Options: nosniff har angetts och Content-Type-rubriken inte matchar (3712045, Chromium 172918)
 • [HTTP-direktuppspelning] Värdet på AudioTrack.isDefault returneras nu korrekt (3761057)
 • [HTTP-direktuppspelning] Värdet på AudioTrack.name returneras nu korrekt efter AUDIO_UPDATE-händelser (3767714)
 • [Mac] Korrigerar ett minnesläckage som uppstod under video- och Stage3D-uppspelning (3738368)
 • [Win] Åtgärdar ett videouppspelningsproblem som introducerades i 11.9.900.166, som medförde att ett litet antal H.264-strömmar inte spelades upp (3735300)
 • [Win] IME – Korrigerar ett fel där ord duplicerades på sista raden i förslagsfönstret i IME-program från andra tillverkare (3721064)
 • [Win8.1 ARM] Farmville2 – Högsta tillåtna antal Stage3D-instanser på Win8.x ARM-enheter har ökats från en till fyra (3732718, MSFT 607382)
 • [Win8.1 x64] Skärmläsaren i Windows identifierar nu Flash Player-objekt som bäddats in på webbsidor (3618169, MSFT 458063)
 • [Win8.1] Minskar energiförbrukningen vid videouppspelning i stående orientering (3699152)
 • [Win8.1] Förbättrar prestanda för bit blit för video på DirectX 11-system i stående läge (3748772)
 • [Win8.1] Video från inbyggda kameror roterar nu som väntat när enheten ändras från liggande till stående orientering (3722322, MSFT 611601)
 • [Win8.1] Sprite.graphics.beginFill(Number) anger nu angiven färg korrekt efter uppdatering av sidan (3729475, MSFT 508518)
 • [Win8.1] HTTP-direktuppspelning – Åtgärdar ett problem där krypterad videouppspelning kraschade ibland (3710245)[Win8.x] Tabbtangenten fungerar nu som väntat i helskärmsläge (3719314)
 • [Win8.x] Åtgärdar ett stabilitetsproblem för fristående program som använder Flash Player i en inbäddad Internet Explorer-instans (3763486)
 • [Win8.x] Fristående Player – Att avsluta helskärmsläge fungerar nu som väntat (3730508)
 • [Win8.x] Flash Player återställs kontrollerat från en grafikdrivrutinsåterställning (3752447, MSFT 346563)
 • [Win8.x] Åtgärdar ett stabilitetsproblem med HTTP-direktuppspelning (3758254)
 • [Win][Nätverk] Angett standardtidsgräns för nätverksbegäran till 5 sekunder. Lagt till ny konfigurationsegenskap, "NetworkRequestTimeout", som kan anges i konfigurationsfiler.
 • Flera säkerhets- och stabilitetskorrigeringar

Nya funktioner 

 • Anisotrop filtrering

Det här nya textursamplingsfiltret kan förbättra bildkvaliteten för texturer på ytor som betraktas från sidan (sned vinkel). Det finns två sätt att aktivera funktionen:

I AGAL anger du ett av värdena – "”anisotropic2x”, ”anisotropic4x”, ”anisotropic8x” eller ”anisotropic16x” – till filteralternativet i samplingsinstruktionerna.

Anropa Context3D::setSamplerStateAt med den tredje parametern ”filter” som ett av de värden som definieras i Context3DTextureFilter – ”ANISOTROPIC2X”, ”ANISOTROPIC4X”, ”ANISOTROPIC8X” eller ”ANISOTROPIC16X

 • Ny Stage3D-standardprofil

Utvecklare kan nu begära den här profilen när de skapar Context3D. Det finns tre nya funktioner i den här profilen:

Flera återgivningsmål gör det möjligt att rita geometri till flera utdatafiler (upp till 4) under en och samma ritåtgärd

Flyttalstexturer gör det möjligt att skapa Texture, RectangleTexture och CubeTexture med RGBA16F-mappen.

AGAL v2 innehåller dessa förbättringar:

Ökad registerstorlek

Instruktioner för partiella derivator

Fragmentdjupsutdata

Villkorligt framåthopp
 

 • Stöd för Intel x86 Android

Som vi har skrivit på vår Flash Runtime-blogg lägger vi till stöd för Intel x86 Android i AIR. Ett ADT-kommandoradsalternativ (-arch) har lagts till för att medge paketering av program med Android x86-stöd. Observera att både delad och låst paketering nu tillåts för x86-arkitekturer. Exempel på APK-paketeringskommando för x86-enheter:

adt -package -target ( apk | apk-captive-runtime ) -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

adt -package -target apk-debug -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

Observera att -arch är valfritt. Om inget annat anges antas armv7.

Paketera för x86-arkitektur i Flash Builder:

Öppna felsöknings-/körningskonfigurationerna för projektet i Flash Builder och klicka på knappen ”Customize launch”. Lägg till den nya parametern ”-arch” med värdet ”x86” och placera den före ”-storetype”. Klicka på OK för att använda ändringarna.

Alla andra funktioner fungerar felfritt och stöds fullt ut utom RTMPE och DRM. Originaltillägg som skrivits för x86-plattformar kan också paketeras och användas av ett program för x86-enheter. För att stödja detta finns nu den nya ANE-plattformen ”Android-x86”. I följande exempel visas användningen:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/14.0>
<id>com.adobe.sample.ane</id>
<versionNumber>1.0</versionNumber>
<platforms>
<platform name="Android-ARM">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
<platform name="Android-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Nytt paketeringskommando för ANE:

adt -package -target ane Sample.ane extension.xml -swc Sample.swc -platform Android-ARM -C Android-ARM/ . -platform Android-x86 -C Android-x86/ .

 • Förbättrad paketeringsmotor – iOS
Baserat på de synpunkter vi fått från utvecklare har vi gjort en mängd förbättringar och korrigeringar i den nya paketeringsmotorn för iOS. Vi ser gärna att utvecklare rapporterar problem till http://bugbase.adobe.com, så att vi kan fortsätta att förbättra paketeringen i framtida versioner.
 
Du kan aktivera den här funktionen genom att använda "-useLegacyAOT no" i ADT-kommandot, före signeringsalternativen. Från och med nu är den här funktionen inte tillgänglig i Flash Pro, men den kan fortfarande användas med Flash Builder om du lägger till parametern -useLegacyAOT under alternativet för att anpassa start.

Här är ett exempel på ett ADT-kommando för att kompilera ett program med ”-useLegacyAOT no”:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf
 
Mer information finns på Snabbare kompilering med AIR for iOS

 

 • AIR Gamepad

Med funktionen AIR Gamepad kan programutvecklare skapa en andra skärm på Android-mobilenheter för Flash-baserade webbläsarspel. Tack vare API:t för AIR Gamepad kan Flash-baserade webbläsarprogram ansluta till en parad Android-enhet som kör AIR-miljön, och på så sätt kan Android-enheter användas som spelkontroller eller gränssnitt på en andra skärm.

Nyckelfunktionalitet i den här funktionen:

eventsTouch-händelser för gester

Accelerometer-händelser

Vibration

Anpassa AIR Gamepad med egna skal

Du kan läsa mer om API:er för AIR Gamepad i dokumentationen här.

Du kan testa Wand.swc genom att hämta den här.

Liveexempel på AIR Gamepad kan testas med följande länkar:

ModelViewer

HungryHero

Du hittar mer information på Android-enheter med AIR som spelenhet

 
En fullständig lista över funktioner i Flash Player och AIR, samt funktioner som introducerats i föregående versioner, finns här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer (ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player Windows för Firefox och kompatibla webbläsare (NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player Mac för Safari och kompatibla webbläsare (NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player Linux för Firefox och kompatibla webbläsare (NPAPI) 11.2.202.400
Flash Player Extended Support Release 13 (NPAPI & ActiveX) 13.0.0.241
Flash Player Windows 8.x för Internet Explorer (ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player för Chrome (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Desktop (Win) 14.0.0.178
AIR Desktop (Mac) 14.0.0.178
AIR Android 14.0.0.179
AIR SDK & kompilator (Win) 14.0.0.178
AIR SDK & kompilator (Mac) 14.0.0.178
AIR SDK (Win) 14.0.0.178
AIR SDK (Mac) 14.0.0.178

Kända fel

Ej tillämpligt

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB14-18 Adobe Flash Player och Adobe AIR

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 14

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF version 25 som mål genom att skicka "-swf-version=25" som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 14.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du skulle behöva återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 14 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 14 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties (Egenskaper) för projektet (högerklicka och välj ”Properties”). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till "-swf-version=25" i fältet 'Additional compiler arguments'.
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 25 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 14 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 14 Uppdatera till namnutrymmet AIR 14

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 14-namnutrymmet för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 14. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 14 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 14-namnutrymmet, även om det inte finns något behov av de nya 14-funktionerna än. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/14.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instruktioner för hur du rapporterar problem med videouppspelning. Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får.

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR®, och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 mars 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac och Win)11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & kompilator (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Win & Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR-miljö och SDK (alla plattformar): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augusti 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Win & Mac) -
24 juli 2013 AIR-miljö & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR-miljö & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player för datorer (Win, Mac): 11.8.800.94
Flash Player för Win 8: 11.8.800.94
Flash Player för Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 juni 2013

Flash Player för datorer (Mac): 117.700.225
Flash Player for Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile:3.7.0.2090
AIR SDK & kompilator (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & kompilator (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 maj 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK & Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player för Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK & Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 mars 2013 Flash Player för datorer (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player för datorer (Windows): 11.6.602.168
Flash Player for Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK & Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy