Versionsinformation för Flash Player 25 och AIR 25

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 25.

9 maj 2017

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

20 april 2017

I den version som släpps idag har vi uppdaterat Flash Player macOS NPAPI med en korrigering som förbättrar arbetsflödet för användare när program som Adobe Connect startas.

 

11 april 2017

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

14 mars 2017

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://tracker.adobe.com/
Flash Player Forums – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR Forums – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Adobe Access stöds i Android på två sätt: med HLS-strömmar som en del av Adobe Primetime TVSDK och utan HLS-stöd som en del av Adobe AIR för Android. Från och med version 21 kommer Adobe AIR att fasa ut stödet för Adobe Access. De som vill använda Adobe Access i Android ska kontakta en Adobe-kontorepresentant och fråga efter en Adobe Primetime-licens eftersom stödet för Access kommer att tas bort helt i en framtida version av Adobe AIR och Primetime TVSDK blir då det enda sättet att använda Adobe Access i Android.

Åtgärdade fel 

9 maj 2017

Flash Player

 • Videoljudet för den föregående bilden spelas upp, trots att nästa bild har lästs in (FLASH -4187660)

 

20 april 2017

Flash Player

 • [macOS] Korrigerat en irrelevant dialogruta som ibland visades när ett program startades via ProductManager.

 

11 april 2017

Flash Player 

 • [Windows] Flash-spelaren svarar inte efter att du har anslutit till en socket. (FP-4198296)

 

14 mars 2017

Flash Player 

 • Om du trycker på mellanslagstangenten i textfältet beter sig programmet onormalt. (FP-4198253)
 • Flash Player 24.0.0.221 avslutas oväntat (FP-4198250)
 • Klickningar på Wacom-plattor fungerar inte i den senaste Chrome-versionen 55 (FLASH-4187112)
 • Frysning har observerats för mikrofoner i Windows 10/FireFox (FP-4061929)
 • [Windows 10] Filmen laddas om eller startas om när användaren trycker på mellanslagstangenten. (FP-4198252)
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

 

AIR

 • [Android] Tilldelningar som utförts av asynkron texturöverföring frigörs inte efter flera asynkrona överföringar (AIR-4198245)
 • [Android] Programmets bildrutefrekvens är mycket låg i PowerVR GPU när renderMode används som GPU (AIR-4174521).
 • Det går inte att installera programmet i iOS-simulatorn (AIR-4198023)
 • TEXTURE_READY-händelser skickas mycket snabbt när RectangleTexture överförs upprepade gånger (AIR-4198247)
 • [iOS] Starling-program som använder starling.image.mask avslutas oväntat på enklare enheter (4187140)
 • [MAC] Adobe AIR_64 Helper och ExtendedAppEntryTemplate64 skapar problem vid kodsignering i låsta MAC-program. (AIR-4189809)
 • Starling visar inget innehåll på integrerade GPU:er med Intel HD Graphics med AIR 24 (AIR-4198176, AIR-4198227)
 • flash.ui.GameInput utlöser DEVICE_ADDED-/DEVICE_REMOVED-händelser i en oändlig slinga (AIR-4198163)

 

Nya funktioner 

iOS SDK-uppgradering 

AIR-miljön byggs nu med iOS 10 SDK, vilket ger AIR-utvecklare möjlighet att använda ANE-filer som skapats med iOS 10-programmeringsgränssnitt utan att använda –platformSDK-växeln vid ADT-paketering.

Möjlighet att gå tillbaka till äldre video-pipeline för Android

I AIR 22 var förändringarna av Androids video-pipeline avsevärda. Du hittar mer information i versionsinformationen för den versionen. Om ditt program har problem på grund av de här ändringarna kan du från och med AIR 25 gå tillbaka till den äldre video-pipelinen med hjälp av en ny tagg med namnet <disableMediaCodec> i programbeskrivningen för att aktivera/inaktivera MediaCodec för Android. Om du anger den här flaggan som true inaktiveras MediaCodec och videon avkodas med OpenMax AL precis som i AIR 21. Standardvärdet för den här taggen är false.

Exempelkod:
Här är ett exempel på ett kodfragment för att inaktivera MediaCodec.

<android>
      <manifestAdditions><![CDATA[
      …
      …
      ]]></manifestAdditions>
      <disableMediaCodec>true</disableMediaCodec>
</android>

AS3-programmeringsgränssnitt får kompileringsinformation för iOS

Från och med AIR 25 (med swf-version 36 och senare) har vi introducerat ett nytt programmeringsgränssnitt för ActionScript-utvecklare för att avgöra om program körs med den kompilerade miljön eller en interpreterande miljö. Det nya programmeringsgränssnittet ”isCompiledAOT” har lagts till i klassen NativeApplication.

Det här programmeringsgränssnittet returnerar true om programmet byggts med ett av följande AOT-mål:

 • ipa-app-store
 • ipa-test
 • ipa-debug
 • ipa-ad-hoc

Programmeringsgränssnittet returnerar false för alla andra iOS-mål och andra AIR-plattformar som AIR Android och AIR Desktop.

Stöd för lokal lagring i StageWebView för Android 

Från och med AIR 25 (med swf version 36 och senare) finns nu lokal lagring i StageWebView för Android. Webbplatser som kräver lokal DOM-lagring fungerar som väntat med StageWebView. 

Exempelkod:

Nedanstående HTML-sida laddas till exempel korrekt i StageWebView med AIR 25. 

<html>
  <script>
    function enableStore(){
      localStorage.setItem("set", "Storage enabled");
      document.getElementById("abc").innerHTML = localStorage.getItem("set");
    }
  </script>
  <body>
    <h1 id="abc"> Storage disabled </h1>
    <script> enableStore() </script>
  </body>
</html>
 
Result: "Storage enabled"

Stöd för nya språk i AIR Mobile 

Från och med AIR 25 finns stöd för följande språk: 

 • danska (da)
 • norska (nb)
 • hebreiska (iw)

Obs! Om du vill använda dessa språk måste värdet Namespace i programbeskrivningen vara 25.0 eller mer.

Exempelkod:

<supportedLanguages>da en nb</supportedLanguages>
<name>
<text xml:lang="da">NameInDanish</text>
</name>

MultiDex-stöd för Android

Från och med AIR 25 stöds MultiDex för Android. Tack vare MultiDex kan utvecklare paketera program som överskrider dex-referensgränsen på 64K. Oftast nås dex-referensgränsen på 64K när ANE-filer innehåller många metoder.

Mer information om Android MultiDex finns här: https://developer.android.com/studio/build/multidex.html.

Obs! Om du använder ANE-filer som innehåller pre-dex-bibliotek genereras ett paketeringsfel när du försöker paketera dem.

Förskjutningsstöd för drawToBitmapData()

Från och med AIR 25 gäller att om aktuella buffertdata för den bakre återgivningsbufferten hämtas via drawToBitmapData() stöds förskjutningar för att hämta en målrektangel från bufferten i stället för att hela bufferten hämtas. 

Funktionen stöds på Windows, Mac, iOS och Android. 

Bakgrund:
drawToBitmapdata(BitmapData) används för att rita den aktuella återgivningsbufferten till en målbitmapp. Tidigare kopierades hela buffertinnehållet till bitmappindata.

Förskjutningsimplementering:
Från och med AIR 25 kopierar programmeringsgränssnittet drawToBitmapData( destination:BitmapData, srcRect:Rectangle = null, destPoint:Point = null) ett visst målområde från bufferten till bitmappen.

Programmeringsgränssnittet accepterar följande indata:

 • Målbitmapp (Bitmap): Den bitmapp till vilken återgivna buffertdata kopieras
 • Källrektangel (srcRect): Den rektangel som definierats i den bakre återgivningsbufferten, från vilken data kopieras
 • Målpunkt (destPoint): Den punkt på bitmappen dit data kopieras 

Nedan visas hur det fungerar: 

Förskjutningsinstruktioner

Några viktiga punkter:

 • Om källrektangeln sträcker sig utanför den aktuella återgivningsbufferten klipps den del av rektangeln som ligger utanför bufferten av, ungefär som med målområdet för Stage3D i exemplet ovan.
 • Om målområdet som markerats i steget ovan sträcker sig utanför bitmappens mått klipps den del som ligger utanför bitmappen av.
 • Det faktiska målområdet är slutliga bitmappdata enligt vald rektangelstorlek, bitmappsstorlek och förskjutning.
 • Om förskjutningarna (målförskjutning, källrektangelförskjutning) ligger utanför måtten eller är negativa genereras fel 3802 om att förskjutningen är utanför scenens koordinatgräns.
 • Om värdena för källrektangeln och målförskjutningen anges som null använder programmeringsgränssnittet den äldre implementeringen där hela bufferten kopieras till bitmappen.

Instansritning i AIR Desktop

Funktionen för instansritning i AIR Mobile är nu tillgänglig i AIR Desktop. Funktionen hjälper utvecklare att använda en modell av ett grafikobjekt och återge den flera gånger i en enda bildruta. Det reducerar antalet ritanrop och gör därmed återgivningen och prestandan högre.

Precis som i AIR Mobile kan utvecklare använda API:erna createVertexBufferForIntance() och drawTriangleInstanced() när funktionen ska användas i AIR Desktop.

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Använd VertexBuffer3D-objektet för att överföra en uppsättning instansdata till återgivningssammanhanget. Vertex-bufferten innehåller de data som behövs för att återge varje instans i scengeometrin. Vertex-buffertar med instansdata tillhandahåller attribut som är gemensamma för alla vertex i en instans och fungerar som indata till vertex-skuggningsprogrammet.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

AGAL version 3 med registret ”iid” kan hämtas från:

https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Antaganden och beroenden

 1. Den här funktionen stöds bara på enheter med stöd för utökad standardprofil.
 2. Den här funktionen finns bara för AIR Mobile och AIR Desktop.

Separata HTTP- och HTTPS-behörigheter för kamera och mikrofon

I Flash Player 24 fick användarna detaljerad kontroll över hur behörigheter för kamera- och mikrofondata beviljas. De här inställningarna visas i den globala inställningshanteraren och den plattformsspecifika kontrollpanelen för Mac och Windows. Med den senaste uppdateringen kan användarna även anpassa inställningarna från den plattformsspecifika kontrollpanelen för både HTTP och HTTPS på Linux.

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 25.0.0.171
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 25.0.0.171
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 25.0.0.171
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 25.0.0.171
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 25.0.0.171
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 25.0.0.171
Flash Player Mac för Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player Windows för Google Chrome  25.0.0.171
Flash Player ChromeOS 25.0.0.171
Flash Player Linux för Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 25.0.0.171
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 25.0.0.171
AIR Desktop Win Runtime 25.0.0.134
AIR Desktop Mac Runtime 25.0.0.134
AIR Android Runtime 25.0.0.134
AIR SDK & Compiler Windows 25.0.0.134
AIR SDK & Compiler Mac 25.0.0.134
AIR SDK Windows 25.0.0.134
AIR SDK Mac 25.0.0.134

Kända fel

AIR
 • [iOS] Programmet kraschar när Feather textInput används
 • [iOS] Ordlista innehåller värden med typen Vector.<Function> resulterar i dolda strängtilldelningar (AIR-4115729)
 • [iOS] Kompileringen misslyckades vid körning: compile-abc - Klassen (...) hittades inte. (AIR-4198225)
 • [Android] Startikoner paketeras på felaktiga resursplatser (AIR-4198222)
 • [iOS] Gränssnitten fungerar inte när de delas mellan SWF-filer (AIR-4194914)
 • [iOS] Krascher inträffar när funktionsargument öppnas (AIR-4117964)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB17-15 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 25

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 36 som mål genom att skicka ”-swf-version=36” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal .swc för Flash Player 25
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintlig AIR SDK om du behöver återställa den senare och ersätt sedan den paketerade AIR SDK med AIR 25 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 25 SDK på följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=36” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 36 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 25 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 25 Uppdatera till namnutrymmet AIR 25

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till namnutrymme 25 för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 25. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 25 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 25-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 25-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/25.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy