Versionsinformation för Flash Player 26 och AIR 26

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 26.

 

8 augusti 2017

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

11 juli 2017

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

16 juni 2017

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player för att korrigera ett fel som påverkade en del Flash-innehåll. Om du har problem med klickningar med musknappen eller dra och släpp-åtgärder bör du uppdatera till dagens version.

 

13 juni 2017

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forum – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forum – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Från och med AIR 26 har paketering av delade körningsmiljöprogram inaktiverats för Android. Ändringen gör att publicerade program alltid har en låst kopia av körningsmiljön i installationspaketet, oavsett vilket mål utvecklaren har valt (det vill säga apk eller apk-captive-runtime). Ändringen innebär att vi kan fokusera vår testning och teknik på låsta installationer, som är det vanligaste alternativet för Android.
 
Adobe Access stöds i Android på två sätt: med HLS-strömmar som en del av Adobe Primetime TVSDK och utan HLS-stöd som en del av Adobe AIR för Android. Från och med version 21 kommer Adobe AIR att fasa ut stödet för Adobe Access. De som vill använda Adobe Access i Android ska kontakta en Adobe-kontorepresentant och fråga efter en Adobe Primetime-licens eftersom stödet för Access kommer att tas bort helt i en framtida version av Adobe AIR och Primetime TVSDK blir då det enda sättet att använda Adobe Access i Android.

Åtgärdade fel 

8 augusti 2017

Flash Player

 • Bildvektorresurser återges inte korrekt.(FP-4198401).
 • 2.5D-rotation fungerar inte som väntat i Windows och Mac Chrome (FP-4198483)

 

11 juli 2017

Flash Player

 • FileReference-storlek ochcreationDategenererar ett IO-fel (FP-4198482)

AIR

 • Dra och släpp fungerar inte som väntat med AIR 26-miljön (AIR-4198378, AIR-4198374, AIR-4198376, AIR-4198375)
 • Kopiorav elementen skapas i den inledande listan när de dras och släpps i den nya listan.( AIR-4198373)
 • NativeDragEvent.NATIVE_DRAG_COMPLETE utlöses inte med AIR 26 (AIR-4198381)

 

16 juni 2017

Flash Player

 • Det går inte att klicka på knappar i en del AS2-innehåll (FP-4198473)

 

13 juni 2017

Flash Player

 • Metoden removeMovieClip() fungerar inte som väntat (FP-4198425, FP-4198400)
 • http://catalog.kaientai.cc visningsprogrammet avslutas oväntat. (FP-4198403)
 • Videon avslutas oväntat när du spelar upp från http://tw.youvivid.com/preview_showcase.asp (FP-4198402)
 • Flash Player avslutas oväntat vid interaktion med webbplatsflikar (FP-4198407)
 • [Win 10] Fel KeyboardEvent CharCode genereras när Skift (eller Caps Lock) trycks ned (FP-4198430)
 • FileReference-storlek ochcreationDategenererar ett IO-fel (FP-4198443)
 • [Win10] [Edge] Mushändelser fördröjs när helskärmsläge är inställt på interaktivt läge och 'mouse lock' är true. ( FP-4198071, FP-4173060)

 

AIR

 • [iOS] Metoden drawViewPortToBitmapData i StageWebView returnerar tomma bitmappsdata
 • [iOS] AudioPlaybackMode.VOICE och SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = true fungerar inte med Bluetooth-headset (AIR-4196360)
 • [Android] StageText utlöser inte ENTER-händelse (AIR-4198260)
 • [iOS] Det går inte att starta iPad Pro i iOS-simulator från ADT (AIR-4198314)
 • [Android] Startikoner paketeras på felaktiga resursplatser (AIR-4198222)
 • [iOS] Starling-maskering fungerar inte i iOS när kantutjämning är aktiverat (AIR-4198229)
 • [iOS] ErrorEvent.ERROR utlöses inte (AIR-4198355)
 • [iOS] StageText: När scenegenskapen ställs in efter att selectRange() anropats kommer StageText felaktigt i fokus (AIR-4198296)
 • ”Det gick inte att skapa tidsstämpeln: Anslutningsfel” visas när AIR-program paketeras (AIR-4195221, AIR-4198332, AIR-4172255)

Nya funktioner 

Övergång till WKWebView för StageWebView på iOS

För StageWebView på iOS använder vi från och med AIR 26 WKWebView (i stället för UIWebView) bakom scenen, som använder WebKit-motorn för återgivning av WebViews. Mer information om WKWebView finns på https://developer.apple.com/reference/webkit/wkwebview. Den här ändringen påverkar inte ActionScript-utvecklare direkt. På grund av några kända WebKit-fel kanske vissa arbetsflöden påverkas i befintliga iOS-appar. Rapportera eventuella problem på forumen för Adobe AIR så att vi kan undersöka saken.


Med den här ändringen kan utvecklare felsöka StageWebView-innehåll i iOS. Så här aktiverar du webbinspektören i iOS:


1. Öppna inställningsappen.
2. Tryck på Safari.
3. Rulla ned och välj Avancerat.

Safari-inställningar i iOS

4. Aktivera webbinspektören.

gen_adv_switch_2x

5. Anslut enheten till en stationär dator med en USB-kabel när webbinspektören har aktiverats. Namnet på din enhet visas på utvecklingsmenyn i Safari.

iPhone_for_development_2x

Utvecklare kan också använda iOS-simulatorn för att dra nytta av webbinspektörens felsökningsfunktioner. Använd samma instruktioner när du vill aktivera webbinspektören i iOS via iOS-simulatorns inställningsapp.

Stöd för D2D-vektorutskrift

Den här funktionen återinför vektorutskrift i Microsoft Edge i Windows 10 och integrerade IE i Windows 8 i läget "Out of Process". Den här funktionen kommer att förbättra utskriftshastigheten och dessutom minska indatastorleken. Från början användes en blandad utskriftsmetod (GDI-vektor + D2D-bitmapp) i ActiveX Windows 8.1 och senare. Nu körs vektorutskrifter via D2D-API:er i Windows 8.1 och Windows 10. Inga förändringar för ActionScript-API:er.

DeviceRotation-händelsehanterare för AIR Mobile

När en enhet roteras ändras orienteringen för planet som definierar skärmändringar på enheten. Ändringen kan återges med en rotationsvektor som representeras av data för rullning, lutning och girning eller kvaterniondata. DeviceRotation-händelsehanteraren används för att hämta sådana data. Ett scenario där dessa data kan vara användbara är vid uppdatering av visningsrutan för sfärisk video när enheten roteras.

Den här händelsehanteraren introducerades i AIR 26, där vi har lagt till en ny DeviceRotation-klass som skickar DeviceRotationEvent baserat på aktiviteter som identifieras av enhetens rörelsesensorer som accelerometern och gyroskopet.

DeviceRotation-objekt

Användaren kan skapa ett objekt i DeviceRotation-klassen och komma åt dess egenskaper eller registrera händelser för objektet. Till exempel:

var deviceRotation:DeviceRotation = new DeviceRotation();

DeviceRotation.isSupported returnerar true om följande villkor är uppfyllda:

 • Enheten har accelerometer- och gyroskopsensorer.
 • Android-enheter med version 4.3 (JELLY_BEAN_MR2) och senare.
 • iOS-enheter med version 4.0 och senare.

DeviceRotationEvent.UPDATE är den händelse som är kopplad till ett DeviceRotation-objekt. Händelsen används i följande scenarier:

 • När en ny avlyssnarfunktion kopplas via addEventListener.
 • När värdet för DeviceRotation-vektorn ändras, skickas den här händelsen vid intervall som bestäms av enheten.
 • Händelsen skickas om spelaren eventuellt har missat en förändring i DeviceRotation (till exempel om spelaren aktiverats från strömsparläge).

DeviceRotationEvent-objekt

När en uppdateringshändelse utlöses på DeviceRotation-objektet fångas den upp som ett DeviceRotationEvent-objekt. Till exempel:

private function updateHandler(event : DeviceRotationEvent ) : void { }

Egenskaper för DeviceRotationEvent visas som:

 • Tidsstämpel – längd i millisekunder från programmets starttid.
 • Rullning längs Y-axeln – enheten är Number och värdet är en vinkel i grader.
 • Lutning längs X-axeln – enheten är Number och värdet är en vinkel i grader.
 • Girning längs Z-axeln – enheten är Number och värdet är en vinkel i grader.
 • Kvaternion – en array som representerar kvaternionvärden i formatet [w, x, y, z].

Utökad profil

Med AIR 26 introducerar vi en ny utökad stage3D-profil för AIR Mobile.
Den blir en ny konstant i Context3DProfile-klassen. När den utökade profilen är tillgänglig betyder det även att AGAL4 är tillgängligt. Samma profilnamn kan användas i metoderna requestContext3D och requestContext3DMatchingProfiles i Stage3D.

AGAL 4 introducerar den nya opkoden ”tld” och ett nytt vertexsamplingsregister, ”vs”, för att hämta texturer i en vertexskuggning. 'tld' liknar opkoden 'tex' som används i fragmentskuggningen. Men till skillnad från opkoden 'tex' kräver 'tld' ett detaljnivåvärde (LOD) som parameter, eftersom grafikprocessorn inte har stöd för automatisk beräkning av LOD i vertexskuggningen.

Den senaste versionen av AGAL finns på https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils

Hämtning av vertextexturer

Med den nya Stage3D-profilen ENHANCED kan vertextexturer nu hämtas med AIR Mobile. Texturdata är tillgängliga i vertexskuggningar via AGAL4 och den utökade profilen.

AGAL 4 introducerar den nya opkoden ”tld” och ett nytt vertexsamplingsregister, ”vs”, för att hämta texturer i vertexskuggningen. 'tld' liknar opkoden 'tex' som används i fragmentskuggningen. Men till skillnad från opkoden 'tex' kräver 'tld' ett detaljnivåvärde (LOD) som parameter, eftersom grafikprocessorn inte har stöd för automatisk beräkning av LOD i vertexskuggningen.

tld-syntax:

tld dst, src, sampler

	
dst: ett målregister för samplingens texturpixel

src: ett register som innehåller texturkoordinaten där pixeln samplas och en LOD-indikering som index för den mipmap som ska användas.

XY-komponenterna i src-registret: en texturkoordinat där en texturpixel samplas. Z-komponenten används för att ange sidan på den kubmappade texturen om vertextexturen är kubmappad.

W-komponenten i src-registret: ett index för den mipmap som ska användas med ett värdeintervall från 0 till n-1, där n är det totala antalet mipmappar. Indexvärdet noll anger en mipmap med den högsta upplösningen. Bråkdelen av src.w anger hur mycket av en vald mipmap som interpoleras med nästa lägre upplösningsnivå av mipmappen baserat på mipmappfiltret (mipnearest eller miplinear ) som används i skuggningen eller ställs in via API:t setSamplerStateAt(). Mipnearest använder närmast angränsande mipmap, medan miplinear använder linjärt filtrerad mipmappning.

vertexsampling 'vs'

tld vt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

Ovanstående exempelkod hämtar texturpixlar från den textur som är kopplad till vertexsamplingen 0 (vs0) till ett tillfälligt vertexregister 0 (vt0) med en texturkoordinat som finns i ett vertexattributregister 0 (va0) och ett samplingsläge (< 2d, linear, miplinear >) som tillhandahålls i vertexskuggningen. LOD-värdet anges i va0.w i exemplet.

Det totala antalet tillgängliga vertex-samplingar är 4. Summan av vertex- och fragment-samplingar begränsas till 16.

Observera att opkoden tld inte kan användas i fragmentsamplingen.

För att lägga till en textur i en vertexsampling i vertexskuggningen bör utvecklare använda det befintliga ActionScript-API:t SetTextureAt().

SetTextureAT(0, texture);

I ovanstående exempelkod binds 'texture' till vertexsamplingen 0 (vs0). Tänk på att det här anropet ställer in 'texture' på fragment-samplingen i samma index, vilket är fragment-samplingen (fs0),om fs0 är tillgängligt i fragmentskuggningen.

Ett samplingsläge för vertexsamplingen i vertexskuggningskoden kan åsidosättas med det befintliga ActionScript-API:t SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Precis som API:t SetTextureAt ställer anropet ovan in läget för fragment-samplingen i samma index, vilket är fragment-samplingen 0 (fs0), om fs0 används i fragmentskuggningen.

Observera att anisotrop filtrering inte är tillgängligt för textursampling i vertexskuggningar.

Funktionen för hämtning av vertextexturer är användbar för ett antal effekter, som mappning av förskjutningar, vattensimulering, mappning av explosioner med flera.

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 26.0.0.151
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 26.0.0.151
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 26.0.0.151
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 26.0.0.151
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 26.0.0.151
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 26.0.0.151
Flash Player Mac för Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player Windows för Google Chrome  26.0.0.151
Flash Player ChromeOS 26.0.0.151
Flash Player Linux för Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 26.0.0.151
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 26.0.0.151
AIR Desktop Win Runtime 26.0.0.127
AIR Desktop Mac Runtime 26.0.0.127
AIR SDK & Compiler Windows 26.0.0.118
AIR SDK & Compiler Mac 26.0.0.118
AIR SDK Windows 26.0.0.118
AIR SDK Mac 26.0.0.118

Kända fel

AIR
 • Inget

 

Flash Player

 • Inget

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB17-23 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 26

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 37 som mål genom att skicka ”-swf-version=37” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 26.
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 26 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 26 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=37” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 37 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 26 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 26 Uppdatera till namnutrymmet AIR 26

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 26-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 26. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 26 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 26-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 26-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/26.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
8 augusti 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB21-17
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK och Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy