Versionsinformation för Flash Player 27 och AIR 27

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 27.

 

14 november 2017

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

25 oktober 2017

I den version som släpps idag har vi uppdaterat Flash Player med en viktig funktionskorrigering för Flex-innehåll, och berörda användare bör uppdatera.
 

16 oktober 2017

I dagens version har vi uppdaterat Flash Player med en viktig säkerhetskorrigering och vi rekommenderar alla användare att uppdatera till den senaste versionen.

 

10 oktober 2017

I dagens planerade version har vi uppdaterat Flash Player och Windows AIR SDK med viktiga felkorrigeringar.

 

12 september 2017

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Adobes feldatabas – https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forum – http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forum – http://forums.adobe.com/community/air

Nyheter

Flash Player-uppdatering för Microsoft Edge och Internet Explorer 11
Den här månadsuppdateringen av Flash Player åtgärdar funktionsfel. Flash Player för Microsoft Edge och Internet Explorer för Windows 8.1 och Windows 10 kommer inte att uppdateras tisdagen den 10 oktober. Den uppdateringen släpps i stället av Microsoft senare den här månaden.
 
Transportsäkerhet för appar
Från och med MacOS 10.11 introducerar Apple App Transport Security (ATS) som innebär att appar endast kan använda säkra nätverksanslutningar med HTTPS. Eftersom det här är en stor förändring, tillhandahåller Apple en åsidosättning via NSAllowsArbitraryLoads som tillåter osäkra anslutningar.
 
Med AIR SDK 27 kommer alla AIR-program för MacOS automatiskt att ha nyckeluppsättningen NSAllowsArbitraryLoads inställd på true i filen info.plist. Detta är en tillfällig lösning. Apple kan avslå din app under granskningen eller inaktivera användningen av NSAllowsArbitraryLoads i framtida OS-uppdateringar. Vi rekommenderar att du använder säkra nätverksanslutningar över HTTPS i dina appar.
 
Android AIR delad körtidsmiljö
Från och med AIR 26 har paketering av delade körningsmiljöprogram inaktiverats för Android. Ändringen gör att publicerade program alltid har en låst kopia av körningsmiljön i installationspaketet, oavsett vilket mål utvecklaren har valt (det vill säga apk eller apk-captive-runtime). Ändringen innebär att vi kan fokusera vår testning och teknik på låsta installationer, som är det vanligaste alternativet för Android.

Åtgärdade fel 

14 november 2017

Flash Player

 • LoadMovie på andra lager än lager 0 ger upphov till åtkomstfel i C# WinForms (FP-4198533).
 • Flash Player avslutades ibland oväntat innan innehållet lästs in.

 

25 oktober 2017

Flash Player

 • Flash Player kraschar efter inloggning på webbklienten VMWare Vsphere (FP-4198653)

 

10 oktober 2017

Flash Player

 • Det går inte att välja ljudenhet när det finns flera enheter med samma namn (FP-4198585)
 • Innehåll fryser när du växlar mellan flikar i Firefox (FP-4198571, FP-4198555)
 • Video slutar att återges efter det att webbläsarfönstret i Firefox har minimerats/återställts.

AIR

 • [IOS] Listan över iOS-enheter visas inte när iTunes uppdaterats till 12.7.0.166 i Windows (AIR-4198467)
 • [iOS] Installationsfel: Internt API-fel uppstår vid installation av ipa på iOS11-enheter med Flash Builder, Animate CC och kommandoraden i Windows.

 

12 september 2017

Flash Player

 • Programmet beter sig när onormalt när mellanslagstangenten trycks ned i textfältet. (FP-4198253)
 • [Win10] Snabbmenyn visas med förskjutning när Flash Players helskärm för film visas i Chrome (FP-4198406)

AIR

 • Program blinkar när de växlar till helskärmsläge i Windows 8 och senare. (AIR 4198437, AIR-4198443)
 • AIR-program hoppar runt när du försöker flytta dem. (AIR-4198340) ”Felnr 3672: Det gick inte att skapa bufferten” visas när kantutjämning använder återgivning till texturer i Starling-projekt (AIR-4198370)
 • [iOS] Positionen för inmatning i textfält avviker i hög grad (AIR-4198324)
 • [Android] Felkorrigeringar som rör SecureSocket på Android för TLS-protokoll.
 • [Android] Flaggan no-version-vectors har lagts till i aapt-verktyget 
 • [tvOS] ADT-fel 303: Ikonen banner320x180.png saknas i paketet (AIR-4198396)
 • [iOS] Ljudet försvinner efter uppspelning av en inbäddad Youtube-video (AIR-4198383)
 • [iOS] Avbrott, som inkommande samtal, avbryter ljudet (AIR 4198386)
 • [AndroidTV] Tv-banderoll är nu obligatorisk/krävs för alla Android-tv-appar.
 • [iOS] ADT för att signera dynamiska ramverk korrekt inkluderas paketerat med iOS-app (AIR-4198407)
 • [iOS] ADT för att signera dynamiska ramverk korrekt (AIR-4198408)
 • Videotexturer fortsätter att ansluta till kameran även efter att de tagits bort. (AIR-4198123)

Nya funktioner 

Stöd för ActionScript-API:t för AudioDeviceManager

Från och med Flash Player 27 kan utvecklarna nu välja ljudutgång i ActionScript genom att använda det nya ActionScript-API:t AudioDeviceManager. Det är synkroniserat med Flash Players inställningar för ljudutgång. Det här API:t har en begränsning av åtgärder som anropas av användaren (UIA) med hänsyn till användarnas integritet. API:t kan endast anropas via en åtgärd som anropas av användaren. Om det inte anropas via en användaråtgärd genereras körningsfelet IllegalOperationError med felkoden 2176 i Flash Player.

Använd klassen AudioDeviceManager för att lista ljudutgångsenheter som är kopplade till ett system med egenskapen deviceNames(). Detta returnerar en array med de anslutna enheterna. Index för den valda enheten från denna array kan sedan hämtas med egenskapen selectedDeviceIndex(). En ny händelse som introducerades med denna API, med namnet AudioOutputChangeEvent.AUDIO_OUTPUT_CHANGE, skickas till ActionScript-avlyssnare när ljudutgången ändras. Den skickas när användaren väljer en annan ljudenhet i Flash Player-inställningarna (ljudutgång) eller innehållsinställning (AudioDeviceManager.selectedDeviceIndex) eller när du lägger till/tar bort enheten från systemet. ActionScript-klienten kan kontrollera hur ändringen av ljudutgången aktiveras via klassen AudioOutputChangeEvent.reason.

De två orsakskoderna är AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION och AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE.

Här följer det allmänna arbetsflödet för API:t:

 1. Innehållet utgör en kontroll, till exempel en knapp, som anger att användaren ska klicka för att välja en ljudenhet.
 2. När användaren väljer kontrollen visas ett separat gränssnitt för att hantera klickhändelsen. Det använder det nya AudioDeviceManager-API:t för att räkna upp namn på ljudutgångsenheter och för gränssnittskonfigurationen.
 3. När användaren väljer en enhet använder innehållet det nya AudioDeviceManager-API:t för att ange den nya enheten för hantering av användarens val.

Exempelkod: 

Komma åt namn på ljudenheter som är tillgängliga för systemet

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var status_ta:mx.controls.TextArea;

status_ta.html = false;
status_ta.setStyle("fontSize", 9);

var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];

status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+newline+newline;
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+newline+newline;

for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) 
{
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+newline;
}

Välja en ljudutgångsenhet

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;

Övervaka ändring av ljudutgång

function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
 if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
 [do something]
 } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
 [do something]
 }
}

Den ljudenhet som väljs av Flash via AudioDeviceManager-API är bara giltig i den aktuella webbläsarsessionen. När webbläsaren stängs kommer valet att tas bort. Ljudenheter som användaren väljer lagras inte i Flash. Det är utvecklarens ansvar att spara och återställa ljudinställningarna om det passar arbetsflödet. Om en användare ansluter en annan standardenhet, t.ex. ett USB-headset, kommer ljudet för Flash-innehåll automatiskt att ändras till den enheten.

Kända fel:

 1. I Linux går det inte att spela upp ljud med en Flash-ljudspelare och en annan ljudspelare på samma enhet samtidigt. Om ljudet ändras till en enhet som spelar upp annat innehåll än Flash-innehåll kommer Flash-ljudet att stoppas.
 2. Flash Player hanterar inte växling mellan enheter med samma namn.

Asynkron texturöverföring för AIR Desktop

Fram till AIR 26 var texturöverföring synkron för AIR Desktop. Det innebar att utvecklare måste vänta tills den nya texturen hade överförts.

Med AIR 27 kan du överföra texturer asynkront medan den aktuella texturen återges. Det ger bättre prestanda i användargränssnittet i AIR-program samt en smidigare användarupplevelse.

När en asynkron texturöverföring är klar genereras en TEXTURE_READY-händelse. Asynkron överföring av texturdata för alla texturformat utförs med två nya API:er:

 1. uploadFromBitmapDataAsync( source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync( data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0 )

Den här funktionen har bara stöd för texturerna Normal och Rectangular på miplevel 0.

Aktivera DirectX 11 för AIR Windows

AIR 26 och tidigare använde DirectX 9 för maskinvaruaccelererad återgivning i Windows. Från och med AIR 27.0 används DirectX 11 för maskinvaruaccelererad återgivning i AIR för Windows 8.0 och senare.

I Windows 7 och tidigare versioner används DirectX 9 för maskinvaruaccelererat innehåll även i fortsättningen.

AIR-programmet läser in respektive DirectX 11-DLL, till exempel d3d11.dll, för att återge maskinvaruaccelererat innehåll. Om maskinvaruacceleration är inaktiverat eller om maskinvaran inte är tillgänglig återgår återgivningen till programvaruläget. Om den specifika DLL-filen för DirectX 11 saknas på datorn återgår återgivningen också till programvaruläget.

Den här funktionen stöds i SWF-version 38 och senare.

macOS AIRSDK-uppgradering

Från och med AIR 27 är AIR Runtime byggd med Mac 10.12 SDK. ATS (App Transport Security) som introducerades av Apple tillåter inte osäkra anslutningar mellan program och webbtjänster. När anslutningar till osäkra webbplatser görs via Loader avbryts URLLoader på grund av den här ändringen och fungerar inte korrekt.

Stöd för nya språk i AIR Mobile 

Med början från AIR 27 har vi lagt till stöd för följande språk:

Finska (fi), grekiska (el), indonesiska (in), malaysiska (ms), thailändska (th) och vietnamesiska (vi)

Obs! Om du vill använda dessa språk måste Namespace-värdet i programbeskrivningen vara 27.0 eller högre.

Exempelkod

<supportedLanguages>fi el in ms th vi</supportedLanguages>
<name>
  <text xml:lang="fi">NameInFinnish</text>
</name>

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 27.0.0.187
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 27.0.0.187
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 27.0.0.187
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 27.0.0.187
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 27.0.0.187
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 27.0.0.187
Flash Player Mac för Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player Windows för Google Chrome  27.0.0.187
Flash Player ChromeOS 27.0.0.187
Flash Player Linux för Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 27.0.0.187
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 27.0.0.187
AIR Desktop Win Runtime 27.0.0.124
AIR Desktop Mac Runtime 27.0.0.128
AIR SDK & Compiler Windows 27.0.0.132
AIR SDK & Compiler Mac 27.0.0.128
AIR SDK Windows 27.0.0.132
AIR SDK Mac 27.0.0.128

Kända fel 

Flash Player 
 • EVENT.ACTIVATE utlöses inte i Chrome när en flik dras in och ut ur Chrome-fönstret (FP-4198532)
 • Flash Player-inställningspanelen slutar att svara när maskinvaruacceleration inaktiveras i Firefox

 

AIR

 • [Android] ”Felnr 3672: Det gick inte att skapa bufferten” visas när drawToBitmapData (Context3D) används tillsammans med VideoTexture (AIR-4198290)
 • [Android] Inga data från android.intent.action.SEND (AIR-4197491)
 • [tvOS] Installation av program misslyckas på tvOS-simulator
 • Artefakter syns när en underordnad sprite finns i närheten av skärmens undre del (AIR-4198445)
 • Tekniska fel med bitmappar när pixlar ritas (AIR-4198453)
 • [iOS] AIR-programrotation fungerar inte på iOS Beta 3 när -platformSDK används (AIR-4198406)
 • [iOS] Appen kraschar när den startats i simulatorn för iOS 11
 • [iOS] Appar installeras inte på iOS 11-enheter i Mac 10.13. Koppla från enheten och koppla in den igen och upprepa sedan installationen om det inträffar

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB17-33 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 27

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 38 som mål genom att skicka ”-swf-version=38” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn. Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal .swc för Flash Player 27
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 27 SDK. Det gör du genom att packa upp AIR 27 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties').  
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=38” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 38 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 27 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 27 Uppdatera till namnutrymmet AIR 27

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till namnutrymme27 för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 27. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 27 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 27-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 27-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/27.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här.

Läs om de senaste systemkraven för AIR här.

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player 27.0.0.130 (Win, Mac, Linux)
AIR SDK och Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK och Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augusti 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK och Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy