Versionsinformation för Flash Player 29 och AIR 29

Välkommen till versionsinformationen för Flash Player och AIR 29!

 

8 maj 2018

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

13 april 2018

I dagens version har vi uppdaterat AIR SDK för att lösa ett problem som påverkade appar som skickades in till iOS App Store. Utvecklare som vill publicera sina appar hos Apple bör använda detta uppdaterade SDK.

 

10 april 2018

I dagens planerade version har Flash Player uppdaterats med viktiga felkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar.

 

13 mars 2018

I dagens planerade version har både Flash Player och AIR uppdaterats med viktiga felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.


Så här uppdaterar du Flash Player

Nuvarande Flash Player-kunder som har anmält sig till uppdateringsfunktionen ”Tillåt att Adobe installerar uppdateringar (rekommenderas)” uppdateras automatiskt till den senaste versionen av Flash Player under det kommande dygnet.

Användare som har valt ”Meddela mig om att installera uppdateringar” får ett meddelande om uppdateringen inom 7 dagar från lanseringsdatumet. Observera att Windows-användare måste starta om datorn eller logga ut och in igen för att aktivera uppdateringsmeddelandet.

Du kan alltid hämta och installera den senaste version av Flash Player genom att gå till https://get.adobe.com/se/flashplayer

Kunder som använder Google Chrome, Windows 8.x/10 Internet Explorer eller Microsoft Edge kommer att få uppdateringar via Googles och Microsofts uppdateringsfunktioner.


Kontakta oss

Vi hoppas att du kommer att gilla den här versionen. Om du råkar ut för några problem vill vi gärna att du rapporterar dessa i vår offentliga feldatabas. Besök våra användarforum om du vill ha hjälp med att installera eller använda produkten.

Feldatabasen för Adobe - https://tracker.adobe.com/
Användarforum för Flash Player - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
Användarforum för AIR - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Nyheter

Tillgång till Android AIR-körtidsmiljön på Play Store
Adobe kommer att avpublicera den delade AIR-körtidsmiljön på Google Play Store för alla enheter som kör Android 4.0 och tidigare den 13 mars 2018.   AIR-program som behöver den delade körtidsmiljön kommer inte att kunna ladda ned nödvändiga filer från Play Store för dessa äldre system.   Vi rekommenderar att utvecklare konverterar och publicerar sina appar med den låsta körtidsmiljön före 13 mars.
 
Transportsäkerhet för appar
Från och med MacOS 10.11 introducerar Apple transportsäkerhet för appar (ATS) som innebär att appar endast kan använda säkra nätverksanslutningar med HTTPS. Eftersom det här är en stor förändring, tillhandahåller Apple en åsidosättning via NSAllowsArbitraryLoads som tillåter osäkra anslutningar.
 
Med AIR SDK 27 kommer alla AIR-program för MacOS automatiskt att ha nyckeln NSAllowsArbitraryLoads inställd på true i filinformationen.plist fil. Detta är en tillfällig lösning. Apple kan avslå din app under granskningen eller inaktivera användningen av NSAllowsArbitraryLoads i framtida OS-uppdateringar. Vi rekommenderar att du använder säkra nätverksanslutningar över HTTPS i dina appar.
 
Android AIR delad körtidsmiljö
Från och med AIR 26 har paketering av delade körningsmiljöprogram inaktiverats för Android. Ändringen gör att publicerade program alltid har en låst kopia av körningsmiljön i installationspaketet, oavsett vilket mål utvecklaren har valt (det vill säga apk eller apk-captive-runtime). Ändringen innebär att vi kan fokusera vår testning och teknik på låsta installationer, som är det vanligaste alternativet för Android.

Åtgärdade fel 

8 maj 2018

Flash Player

 • "Movie Not Loaded" visas för övertoningar i statiska SWF-filer i Flash Player (FP-4198806)

 

13 april 2018

AIR

 • [iOS] Korrigerat ett problem med att skicka in appar till Apple App Store på grund av icke-offentlig API-användning

 

10 april 2018

Flash Player

 • [Mac] RTMPS Error NetConnection.Connect.CertificatePrincipalMismatch (FP-4198784)
 • [Edge] Knappen Stäng på FP-inställningspanelen slutar att svara vid zooming.
 • Flera säkerhets- och funktionskorrigeringar

 

13 mars 2018

Flash Player

 • Flash Player-inställningspanelen slutar att svara när maskinvaruacceleration inaktiveras i Firefox.
 • Flash Player avslutas oväntat när "by.blooddy.crypto.Base64"-klassen försöker avkoda BASE64.(FP-4198772)
 • Flash Player Protected Mode + Async-ritning på Firefox gör att typsnittets färg inverteras
 • SecureSocket och RTMPS med OpenSSLskickar inte"server_name" för SNI-rubriker.
 • Flash Player ansluter inte via SecureSocket till en server som enbart kör TLS1.2.

AIR

 • AIR-appar avslutas oväntat när en bytematris är kopplad till domainMemory (AIR-4198585)
 • Flash Builder avslutas oväntat i High Sierra när du väljer "Export release build" på projektmenyn (uppdaterad BLOG)
 • clipboard.dataForFormat returnerar null för anpassade data i Urklipp(AIR-4198553).
 • Trådramsfunktionen fungerar inte med Directx11 (AIR-4198597)
 • Skärmen blir halvsvart när iOS går in i vänteläge och användaren återupptar användning i IOS 10+ (AIR-4198539)
 • Bluetooth Headset fungerar inte med mikrofon microphone.getEnhancedMicrophone() i iOS (AIR-4198549)
 • [Android]Ofullständiga texturer återges vid hämtning av stora texturer.(AIR-4198475)
 • Oväntadmarginal högst upp i StageWebView i iOS 11 (AIR-4198537)
 • InvokeEvent.arguments är tom i Android (AIR-4198552)
 • Försening i utskick av TOUCH-händelser på enhetsgränser i iOS 11 (AIR-4198551)
 • StageWebView läses inte in och lokalt HTML-innehåll visas inte (AIR-4198420)
 • Statusfältetvisasnär appenär i helskärmsläge och programvarutangentbordet visas på Samsung-enheter (4189175)
 • Ljud slutar spelas upp vid avbrott när SoundMixer.audioPlaybackMode = AudioPlaybackMode.VOICE och SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = false (4189377)
 • NetworkInfo.isSupported returnerar TRUE på Android även när behörigheter saknas i programdeskriptorn (AIR-4198485)
 • Förskjutningsfel vid statusskifte vid StageText-fokus när statusfältet döljs på Samsung S8 (AIR-4198421)
 • [iOS] Fel iOS StageWebView viewPort (y-axelväxling) (AIR-4198583)

Nya funktioner 

Nya SoftKeyboard-typer för Android och iOS

Med början i AIR 29 gör TextField och StageText det möjligt för utvecklare att konfigurera två typer av skärmtangentbord.

 • DECIMAL
 • TELEFON

Använd swf-version 40 eller senare och namespace 29.0 eller senare om du vill ha åtkomst till dessa nya tangentbord.

var tfKeyBoard:TextField=new TextField();
keyBoard.softKeyboard=SoftKeyboardType.DECIMAL; //Setting SoftKeyboard type as DECIMAL
 
OR
 
var stKeyBoard:StageText = new StageText();
stKeyBoard.softKeyboardType=SoftKeyboardType.PHONE; //Setting SoftKeyboard type as PHONE

Geoplatsbehörigheter i iOS

Med början i AIR 29 har utvecklare som begär geoplatsbehörigheter i iOS i sina program ett alternativ att begära WHEN_IN_USE- eller ALWAYS-behörighet genom den nya egenskapen locationAlwaysUsePermission.

Standardvärdet för den här egenskapen är false.

Exempelanvändning:

private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE permission
 
OR
 
private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.locationAlwaysUsePermission=true; //applicable for iOS11
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE and ALWAYS permission

Varning:

1. Om du i iOS 11 och senare begär WHEN_IN_USE-behörighet, så kan du begära ALWAYS-behörighet senare. Operativsystemet tillåter bara att du gör detta en gång, och alla efterföljande anrop av requestPermission() ignoreras av operativsystemet.

2. I iOS 10 tillåter operativsystemet bara att du begär behörighet en gång. Den begärda behörigheten WHEN_IN_USE/ALWAYS är beroende av den cocoa-nyckel som lagts till i programdeskriptorn. Egenskapen locationAlwaysUsePermission gäller därför inte för iOS 10 eller äldre.

3. Utvecklare måste lägga till cocoa-nycklar i sina programdeskriptorer i förhållande till den behörighetsnivå som krävs av deras program. Mer information finns i https://developer.apple.com/documentation/corelocation/choosing_the_authorization_level_for_location_services/requesting_always_authorization

 

Media AutoPlay för Android och iOS

I och med AIR 29 har vi gjort några ändringar i funktionen Media AutoPlay för iOS och Android som introducerades i AIR 21.

Ett nytt argument har nu lagts till i StageWebView-konstruktorn mediaPlaybackRequiresUserAction med standardvärdet true. Om du ger argumentet värdet false säkerställer du automatisk uppspelning av media i StageWebView.

public function StageWebView(useNative:Boolean = false, mediaPlaybackRequiresUserAction:Boolean = true)

Att konfigurera egenskapen mediaPlaybackRequiresUserAction i iOS efter det att du har skapat StageWebView är en no-op, och som utvecklare kan du bara konfigurera automatisk uppspelning av media via StageWebView-konstruktorn.

När det gäller Android kan utvecklare konfigurera automatisk uppspelning av media antingen genom att använda egenskapen mediaPlaybackRequiresUserAction eller med hjälp av konstruktorargumentet.

Uppgradering av Android SDK

I AIR 29 har Android SDK uppgraderats i AIR-körmiljön. Här är en lista över versionsnummer för verktygen som uppgraderats i AIR 29. Verktygen som används för att skapa körmiljön har ändrats avsevärt. Gör inlägg på Användarforum för AIR om du observerar problem med prestanda eller funktionalitet.

Android-version 8.1
SDK-plattform 27
SDK-verktyg 26.1.1
Android Build-verktyg 27.0.3
Plattformsverktyg 27.0.1
Android supportdatabas 47.0.0
Android Google-databas 58
LLDB 3.0
Android-emulator 27.0.5
Gradle-pluginversion för Android 3.0.1
Multidex jar 1.0.2

Kombinerad AIR SDK för Windows 32-bitars och 64-bitars

Från AIR 29 och framåt är nu en kombinerad AIR SDK som paketerar 32-bitars och 64-bitars låsta AIR-program tillgänglig för Windows.

Bestämma arkitekturen för AIR-program

Processen att paketera 32-bitars och 64-bitars med den kombinerade AIR SDK:n skiljer sig åt mellan Adobe Flash Builder och Adobe Animate/adt 

 • Paketera med Adobe Animate ochadt :

Med Adobe Animate ochadt den här processen genomförs genom att en extra <architecture>-tagg läggs till i programmets XML. Värdet för den här taggen kan vara antingen "32" för att paketera 32-bitars låsta AIR-program eller "64" för att paketera 64-bitars låsta AIR-program.

Du måste lägga till taggen <architecture> under <application>-taggen.

Här finns en exempelapp-xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
  <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">
    <id>Sample</id>
    <filename>Sample</filename>
    <architecture>64</architecture>
    <name>Sample</name>
    <versionNumber>0.0.0</versionNumber>
    <initialWindow>
      <content>Sample.swf</content>
      <autoOrients>false</autoOrients>
      <fullScreen>false</fullScreen>
      <visible>true</visible>
    </initialWindow>
  </application>
 • Paketera med Adobe Flash Builder:

Med Adobe Flash Builder kan du genomföra den här processen genom att lägga till Windows-miljövariabeln AIR_WIN_ARCH innan du startar Adobe Flash Builder. Värdet för den här variabeln kan vara 32 eller 64 för att paketera 32-bitars låsta AIR-program respektive 64-bitars låsta AIR-program. Om du konfigurerar taggen <architecture> har detta ingen effekt om programmet paketeras med Adobe Flash Builder. Det är helt beroende av miljövariabelns värde.

Paketeringen av delade och interna AIR-program påverkas inte av någon av de ovan nämnda metoderna. De kommer att fortsätta stödjas som 32-bitars program i Windows. Inte heller paketeringen av AIR-program på Mac påverkas.

Utökad profil i AIR Desktop

Den utökade profilen är tillgänglig i AIR för Windows 8.1+ och Mac OS 10.9+ från och med AIR 29. Den här profilen har gjorts tillgänglig mobilt från och med AIR 26. Den kan användas i båda metoderna requestContext3D och requestContext3DMatchingProfiles. AGAL4 kan användas med den utökade profilen.

AGAL4 introducerar en ny opkod, "tld", och ett nytt vertexsamplingsregister, "vs", för att hämta texturer i en vertexskuggning. ‘tld' ett detaljnivåvärde (LOD) som parameter, eftersom grafikprocessorn inte har stöd för automatisk beräkning av LOD i vertexskuggningen.

Den senaste versionen av AGALMiniAssembler är tillgänglig här: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/pull/14/commits/a20d4773459b01e86acceac45240a2b4e88f67e3

Funktionen för hämtning av vertextexturer i AIR Desktop

I och med introduktionen av den nya Stage3D-profilen, t.ex. ‘ENHANCED’ på skrivbordet, är nu funktionen för hämtning av vertextexturer också tillgänglig i AIR Desktop. Funktionen för hämtning av vertextexturer har gjorts tillgänglig mobilt från och med AIR 26. Dem kommer att vara tillgänglig i Desktop AIR 29 (SWF-version 40) och framåt. Den här funktionen stöds i Windows 8.1+ och Mac OS 10.9+. Funktionen är beroende av tillgängligheten av den utökade profilen, och därför stöds den inte i Windows 7.

Texturdata är tillgängliga i vertexskuggningar via AGAL4 och den utökade profilen.

AGAL 4 introducerar den nya opkoden, "tld", och ett nytt vertexsamplingsregister, "vs", för att hämta texturer i vertexskuggningen. ‘tld' liknar 'tex'-opkoden som används i fragmentskuggningen. Men till skillnad från opkoden 'tex' kräver 'tld' ett detaljnivåvärde (LOD) som parameter, eftersom grafikprocessorn inte har stöd för automatisk beräkning av LOD i vertexskuggningen. 

tld användning:

tld dst, src, sampling

dst: ett målregister för samplingens texturpixel

src: ett register som innehåller texturkoordinaten där pixeln samplas och en LOD-indikering som index för den mipmap som ska användas.

XY-komponenterna i src-registret: en texturkoordinat där en texturpixel samplas. Z-komponenten används för att ange sidan på den kubmappade texturen om vertextexturen är kubmappad.

W-komponenten i src-registret: ett index för den mipmap som ska användas med ett värdeintervall från 0 till n-1, där n är det totala antalet mipmappar. Indexvärdet noll anger en mipmap med den högsta upplösningen. Bråkdelen av src.w anger hur mycket av en vald mipmap som interpoleras med nästa lägre upplösningsnivå av mipmappen baserat på mipmappfiltret (mipnearest eller miplinear) som används i skuggningen eller ställs in via API:t setSamplerStateAt(). Mipnearest använder närmast angränsande mipmap, medan miplinear använder linjärt filtrerad mipmappning.

vertexsampling ‘vs'

tld vt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

Ovanstående exempelkod hämtar texturpixlar från den textur som är kopplad till vertexsamplingen 0 (vs0) till ett tillfälligt vertexregister 0 (vt0) med en texturkoordinat som finns i ett vertexattributregister 0 (va0) och ett samplingsläge (< 2d, linear, miplinear >) som tillhandahålls i vertexskuggningen. LOD-värdet anges i va0.w i exemplet.

Det totala antalet tillgängliga vertex- samplingar är 4. Summan av vertex- och fragmentsamplingar är begränsad till 16.

Observera att opkoden tld inte kan användas i fragmentsamplingen.

Om du vill lägga till en textur i en vertexsampling i vertexskuggningen måste du använda det befintliga ActionScript-API:t SetTextureAt().

SetTextureAT(0, texture);

I ovanstående exempelkod binds 'texture' till vertexsamplingen 0 (vs0). Tänk på att det här anropet ställer in 'texture' på fragment- samplingen i samma index, vilket är fragmentsamplingen 0 (fs0) om det finns åtkomst till fs0 i fragmentskuggningen.

Ett samplingsläge för vertexsamplingen i vertexskuggningskoden kan åsidosättas med det befintliga ActionScript-API:t SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Liksom fallet är med SetTextureAt API så anger anropet ovan även tillståndet för fragmentsamplingen i samma index, vilket är fragmentsamplingen 0 (fs0), om fs0 används i fragmentskuggningen.

Observera att anisotrop filtrering inte är tillgängligt för textursampling i vertexskuggningar.

Funktionen för hämtning av vertextexturer är användbar för ett antal effekter, som mappning av förskjutningar, vattensimulering, mappning av explosioner med flera.

Användning av HIDPI-skalning till icke-klientområden

Stöd för HiDPI-skärmar på Windows introducerades i AIR-version 23. Funktionen tillåter att AIR-innehåll återges med högre kvalitet på HiDPI-skärmar.

Funktionen ”Användning av HIDPI-skalning till icke-klientområden'” är ett tillägg till det tidigare stödet för HiDPI-skalning, där skalning av icke-klientområden i samband med den dynamiska förändringen i DPI-värdet skulle stödjas i AIR Windows. Den här funktionen skulle omfatta skalning av dialogrutor, webbläsare och UI-komponenter för icke-klientområden, som t.ex. namnlister, inbyggda menyer och Windows-ikoner.

Funktionen kommer att vara tillgänglig i AIR 29 och framåt och i Windows 10 (Redstone 1), version 1607 och framåt.

AIR Desktop – möjlighet att inaktivera/aktiverato vsync snabbt och enkelt

Fram till AIR 28 synkroniserades rambuffertens återgivningsintervall i AIR Runtime med skärmenhetens uppdateringsintervall.

Vi har tillhandahållit en förbättring i AIR 29, som innebär att användaren har en extra möjlighet att synkronisera eller asynkronisera skärmens uppdateringsintervall. Synkroniseringsfunktionen kan växlas med hjälp av en egenskap som har lagts till i mellanlagringsvariabeln "vsyncEnabled".

Variabeln "vsyncEnabled" är tillgänglig för växling mellan true och false, om och bara om händelsen "VsyncStateChangeAvailabilityEvent" returnerar true.

På Windows 7-datorer aktiveras DisplayContext-objektet Event.CONTEXT3D_CREATE igen varje gång som vsyncEnabled-värdet är true och flimmer kan observeras.Det här fenomenet förekommer inte i Windows 8 eller senare eller på Mac-datorer.

AIR Desktop-Increase GPU-minnesgränser

Fram till AIR 28 var det maximala GPU-minne som tillhandahölls för hämtning av texturerna Normal och Rectangular 512 MB. I och med AIR 29 beta har vi utökat GPU-minnesgränsen till 2048 MB. Dessa nya gränser kommer att vara tillgängliga med Stage3D-profilerna "Standard_Extended" och "Enhanced". För övriga profiler är GPU-gränsen 512 MB.

Den är funktionen finns enbart för AIR 64-bitars och kommer att vara tillgänglig för texturerna Normal och Rectangular. För Cube-texturen är minnesgränsen densamma som förut, dvs 256 MB.

AIR Desktop-Increase i Texture Limit (enbart beta)

Fram till AIR 28 är den maximala texturstorlek som stöds av AIR 4096 x 4096. I AIR 29 (SWF-version 40) har vi ökat texturgränsen till 8192 x 8192 bildpunkter. En ny skrivskyddad egenskap, Context3D::supports8kTexture, har introducerats, vilken returnerar true endast om 8 K-texturen stöds av maskinvaran.

Den här funktionen stöder enbart återgivningen av texturerna Normal och Rectangular. Texturer som Cube, Video, Compressed och Compressed_Alpha stöds inte. Funktionen är tillgänglig i AIR 64 för Mac, Windows 8.1 och däröver.

Eftersom 8 K-texturer är ganska tunga så rekommenderar vi att du hämtar texturerna asynkront.

Obs!

En fullständig lista med funktioner i Flash Player och AIR, inklusive funktioner i tidigare versioner, finns i dokumentet här

Släppta versioner

Produkt Släppt version
Flash Player Windows för Internet Explorer – ActiveX 29.0.0.171
Flash Player Windows för Firefox – NPAPI 29.0.0.171
Flash Player Windows för Chromium – PPAPI 29.0.0.171
Flash Player Mac för Safari och Firefox – NPAPI 29.0.0.171
Flash Player Mac för Chromium – PPAPI 29.0.0.171
Flash Player Win 8 och 10 för Internet Explorer och Edge 29.0.0.171
Flash Player Mac för Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player Windows för Google Chrome  29.0.0.171
Flash Player ChromeOS 29.0.0.171
Flash Player Linux för Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player Linux för Chromium – PPAPI 29.0.0.171
Flash Player Linux för Firefox – NPAPI 29.0.0.171
AIR Desktop Win Runtime 29.0.0.112
AIR Desktop Mac Runtime 29.0.0.112
AIR SDK & Compiler Windows 29.0.0.122
AIR SDK & Compiler Mac 29.0.0.122
AIR SDK Windows 29.0.0.122
AIR SDK Mac 29.0.0.122

Kända fel

AIR
 • [AIR Win 64] Scout rapporterar 64-bitars AIR-körtidsmiljöer som x86 (AIR-4198615)
 • [AIR] Trace-satser skrivs inte ut ikonsolennär dekörsviaadl(AIR-4198624)
 • Lagring ochadhocIPA kan inte installeras på testenheten (AIR-4198628)

Säkerhetsförbättringar

Säkerhetsrapport Gäller dessa produkter
APSB18-16 Adobe Flash Player

Riktlinjer för redigering

Om du skriver för Flash Player 29

Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF-version 40 som mål genom att skicka "-swf -version=40” som ett extra kompilatorargument till ASC 2.0-kompilatorn.  Anvisningar hittar du nedan.

 • Hämta nya playerglobal.swc för Flash Player 29
 • Hämta och installera Flash Builder 4.7 från Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Säkerhetskopiera befintligt AIR SDK om du behöver återställa det senare och ersätt sedan det paketerade AIR SDK med AIR 29 SDK.  Detta gör du genom att packa upp AIR 29 SDK till följande plats:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • I Flash Builder skapar du ett nytt projekt: File (Arkiv) -> New (Nytt) -> Project (Projekt).
 • Öppna panelen Properties för projektet (högerklicka och välj 'Properties'). 
 • Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till ”-swf-version=40” i fältet ”Additional compiler arguments” (Ytterligare kompilatorargument).
  • Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 40 som mål.  Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 29 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 29 Uppdatera till namnutrymmet AIR 29

Du måste uppdatera programdeskriptorfilen till namnutrymme29 för att kunna komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 29. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 29 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 29-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 29-funktionerna. Om du vill uppdatera namnutrymmet ska du ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">

Rapportera ett fel

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe® Flash Player® och AIR® och för att du tar dig tid att skicka dina kommentarer till oss!

Systemkrav

Läs om de senaste systemkraven för Flash Player här

Läs om de senaste systemkraven för AIR här

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum Körningsmiljöversioner Säkerhetsförbättringar
8 maj 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 april 2018 AIR SDK 29.0.0.122  
10 april 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 mars 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.113
AIR Runtime 29.0.0.112
AIR SDK 29.0.0.112
APSB18-05
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player 27.0.0.130 (Win, Mac, Linux)
AIR SDK och Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK och Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augusti 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK och Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 maj 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 mars 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK och Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK och Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK and Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK and Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maj 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK and Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR SDK and Runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 mars 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK and Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK och Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK och Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK och Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK och Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win och Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK och Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augusti 2015 Flash Player (Win och Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK och Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK och Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK och miljö (Win) 18.0.0.144
AIR SDK och miljö (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maj 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK och Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK och Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 mars 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK och Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX) 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augusti 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maj 2014 Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14