Aktuella körtidsversioner
Nya funktioner
Säkerhetsförbättringar
Åtgärdade problem
Kända problem
Om du skriver för Flash Player 11.2
Om du skriver för 3.2
Systemkrav
Rapportera problem
Historik över körtidsversioner

4 maj 2012. Välkommen till Adobe® Flash® Player 11.2 och Adobe® AIR® 3.2! Den här versionen omfattar korrigeringar relaterade till stabilitet och prestanda

Aktuella körningsmiljöversioner

 • Flash Player Desktop:11.2.202.235
 • Flash Player Android 4.0: 11.1.115.8
 • Flash Player Android 2.x,3.x: 11.1.111.9

 

Nya funktioner 

 • Stage3D för Adobe AIR (Mobile)


Aktiverar fullständig GPU-acceleration för iOS och Android med samma Stage3D API:er som du använder i dag på datorn. Mer information om den här funktionen finns på Adobe Gaming-webbplatsen: http://gaming.adobe.com/getstarted/


 • Tyst automatisk uppdatering i Windows


I Flash Player 11.2 lanseras tysta, automatiska uppdateringar i Windows. Detta ger en bättre upplevelse när användare uppdaterar till den senaste Flash Player-versionen.

Säkerhetsförbättringar

Adobe Flash Player Desktop 11.2.202.235, Flash Player Android 4.0: 11.1.115.9 och Flash Player Android 2.x,3.x: 11.1.111.8 inkluderar säkerhetskorrigeringar som beskrivs i säkerhetsbulletin APSB12-09

Åtgärdade fel 

Ej tillämpligt

Kända fel

Flash Player Desktop

 • Windows: Långa animeringspauser när en mus eller ett tangentbord används med Steam Overlay (3089755)
 • Mac OS: Musmarkören ändras inte till en hand när den förs över TLF-länkar (3060839)
 • Mac OS: Adobe AIR kraschar med senare Apple-datorer som kör 10.7.2 (läs provisorisk lösning här)
 • MouseLock och FullscreenSourceRect uppdaterar inte skärmen i helskärmsläge (3006724)

Flash Player Android


 • Sökning när videon pausas uppdaterar inte bildrutan på Android 4.0-enheter (2995454)
 • StageVideo med On2 och Sorenson fungerar inte på Android 4.0-enheter (3053819)
 • När ett context3D-objekt har kastats och ett nytt begärts, eller när programmet återställs från bakgrunden, återges det nya context3D-objektet som svart under ett fåtal bildrutor (3019048)

Om du skriver för Flash Player 11.2


Om du vill använda den nya versionen av Flash Player måste du ange SWF version 15 som mål genom att skicka ett extra kompilatorargument till Flex-kompilatorn: -swf-version=15. Anvisningar hittar du nedan.

Om du använder Adobe Flex SDK:

 • Hämta den nya playerglobal.swc-filen för Flash Player 11.2.
 • Ladda ned Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) från Flex 4.5 SDK-tabellen.
 • Installera versionen i din utvecklingsmiljö
 • Öppna Flash Builder och skapa ett nytt ActionScript-projekt: Arkiv -> Nytt -> ActionScript-projekt.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Gå till alternativet 'Configure Flex SDK's' längst upp till höger och ange att projektet ska använda Flex build 21328. Klicka på OK.
 • Konfigurera projektet med SWF version 15 som mål.
 • Öppna egenskapspanelen för projektet (högerklicka och välj Egenskaper). Välj ActionScriptCompiler i listan till vänster.
 • Lägg till följande i Additional compiler arguments: -swf-version=15. Detta garanterar att SWF-utdata har SWF version 15 som mål. Om du kompilerar på kommandoraden, och inte i Flash Builder, måste du lägga till samma kompilatorargument.
 • Kontrollera att du har installerat den nya versionen Flash Player 11.2 i webbläsaren.

Om du skriver för AIR 3.2

Uppdatera till namnutrymmet AIR 3.2.

Du måste uppdatera programbeskrivningsfilen till 3.2-namnutrymmet för att komma åt de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.2. Om ditt program inte behöver de nya programmeringsgränssnitten och beteendena i AIR 3.2 behöver du inte uppdatera namnutrymmet. Alla användare bör ändå börja använda AIR 3.2-namnutrymmet, även om det ännu inte finns något behov av de nya 3.2-funktionerna. Du uppdaterar namnutrymmet genom att ändra attributet xmlns i programbeskrivningen till

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.2">

Stage3D-mobilriktlinjer

Stage3D-mobilspecifika riktlinjer för redigering

 • Se till att direct anges i programbeskrivningen.
 • Kontrollera att namnutrymmet är inställt på 3.2 i programbeskrivningen.
 • SWF-versionen måste ställas in på SWF version 15. Du kan använda http://kb2.adobe.com/se/cps/908/cpsid_90810.html som referens när du ställer in Flash Professional CS 5.5 med rätt swf-version
 • Lägg till -swf-version=15 i kompileringsinställningen i projektet med Flash Builder.
 • För Android-program ska du kontrollera att den inte är inställd i programbeskrivningsfilen om du inte tänker använda kameran.
  Det kan du göra genom att kommentera raden i android-manifestavsnittet i programbeskrivningen eller ta bort raden.
<android>
  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest>
        <!-- remove this permission or comment it out. <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> -->
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>
</android>

När android.permission.CAMERA begärs måste program sammanställa skärmarna med en potentiell kamerabild för varje bildruta, även om en kamera inte används. Det påverkar prestandan avsevärt.

En ny programbeskrivningstagg har lagts till, standardvärdet är false. Om innehållet använder en djup- eller stencilbuffert, måste du inkludera det här elementet med värdet true i din applicationDescriptor.xml-fil för att innehållet ska återges på rätt sätt. Om du skapar 3D-innehåll är det mycket troligt att du måste ange det här elementet. Om depthAndStencil inte ställs in på true i programbeskrivningsfilen, kommer ett fel att inträffa om du försöker konfigurera sekundärbufferten med djup och stencil. Om du inte aktiverar djup- och stencilbuffertar kan prestanda ökas på Imagination Tech GPU-baserade enheter (inklusive alla iOS-enheter). 2D-innehåll bör inte ha den här flaggan i programbeskrivningen om inte stencil- eller djupbuffertar måste användas. Observera att för att se felet som uppstår vid en felmatchning av programbeskrivningsflaggan och det som innehållet försöker använda i context3D.configureBackBuffer(), måste utvecklaren ställa in Context3D.enableErrorChecking på true.

Exempel på programbeskrivning: innehåll som använder djup- eller stencilbuffert

<initialWindow>
     ... other settings ...
    <depthAndStencil>true</depthAndStencil>
  </initialWindow>

 

 

 • Program måste kunna hantera enhetsförlust. Enhetsförlust inträffar när den underliggande GPU-återgivningskontexten inte är tillgänglig för programmet. Det enklaste sättet att utlösa en enhetsförlust är att trycka på ctrl+alt+delete på en Windows-dator eller rotera en Android-enhet medan du kör ett AIR-program vars programbeskrivningsfil innehåller <autoOrients>true</autoOrients>. En enhetsförlust kan uppstå när du navigerar bort från ett program och sedan återgår till det. För teständamål kan du också uttryckligen anropa context3D.dispose() för att utlösa en enhetsförlust. I alla dessa fall måste den underliggande GPU-kontexten återskapas och alla befintliga GPU-resurser blir ogiltiga. Event.CONTEXT3D_CREATE aktiveras när en enhetsförlust inträffar. Programmet ska hantera händelsen genom att överföra texturer igen och återskapa hörnpunkts- och indexbuffertar. Det gör att programmet kan återuppta återgivning med texturer och hörnpunkts- och indexbuffertobjekt som är giltiga för den nya GPU-kontexten.
 •  Fragmentskuggningar använder nu matematik med mediump-precision. Detta är en förändring från tidigare versioner där highp-precision användes. Hörnpunktsskuggningar använder fortfarande highp-precision. Den lägre precisionen innebär att fragmentskuggningar som hanterar värden utanför mediump-intervallet eventuellt kan flöda över de tillgängliga bitarna i registren. Registerspill leder till återgivningsfel. Beroende på krets kan du få högre dataprecision än mediump, men du kan inte räkna med det. Redigerare måste se till att data som hanteras av fragmentskuggningar inte överskrider mediump-dataintervallet för att undvika fel. Var särskilt försiktig när du beräknar texturkoordinater i fragmentskuggningen.
  • Highp har stöd för flyttalsvärden inom intervallet --2^62 till 2^62 och heltalsvärden inom intervallet --2^16 till 2^16
  • Mediump har stöd för flyttalsvärden inom intervallet --2^14 till 2^14 och heltalsvärden inom intervallet --2^10 till 2^10
 • Överlägg av det vanliga sceninnehållet ovanpå Stage3D har optimerats genom att all återgivning kombineras i ett enda svep. Scenplanet uppdateras nu synkront med Stage3D-planet. Synkrona uppdateringar innebär att om du använder vanliga DisplayObjects som överlägg ovanpå Stage3D-innehåll kommer varken scenen eller Stage3D-innehållet att uppdateras på skärmen förrän du anropar Context3D.present(). Observera att när Context3D finns så utförs inte vanlig scenbaserad animering alls (ingen textinmatning på enhet, inga tidslinjeanimeringar osv.) förrän du anropar Context3D.present(), tar bort Context3D eller ställer in egenskapen stage3D.visible på false. Om ett actionscript-fel utlöses, måste du fånga upp det och utföra en av dessa åtgärder, annars stoppas alla skärmuppdateringar och innehållet fryser.

 

Mobilprestandariktlinjer för Stage3D

 

Allmänt

 • ImaginationTech-kretsar använder ett långsamt överföringsläge när en bitmapp laddas upp till en GPU-textur när bitmappens mått inte är en potens av 2 eller inte är delbara med 8. Bitmappens mått ska tas med i beräkningen när du skapar texturer.
 • Många alfablandningar körs långsamt på vissa GPU:er. Använd alfablandningar sparsamt
 • En stor bitmapp som används som bakgrundsbild kan köras betydligt långsammare än flera mindre bitmappar som staplas i bakgrunden.
 • Undvik ofta förekommande uppdateringar av skärmlistan (2D) baserat på statistiken för prestandan. Uppdatering av 2D-innehåll med Stage3D-innehåll på höga bildrutefrekvenser påverkar prestandan. Frekvensen för 2D-uppdateringar bör vara minst 100 gånger lägre än bildrutefrekvensen för Stage3D-innehåll. Du kan också överväga att skjuta upp 2D-uppdateringarna tills slutet av testet eller minska frekvensen för statusuppdateringar av prestandan.
 • Inaktivera automatisk scenorientering genom att inkludera <autoOrients>false</autoOrients> i programbeskrivningen om det inte krävs för ditt program. Den automatiska scenorienteringen orsakar enhetsförlust och det kan leda till en viss paus och skärmflimmer när Android-enheter roteras. Överväg i stället att hantera enhetsorienteringen i programlogiken.
 • När du mäter prestanda bör du paketera en swf-fil i versionsläge till apk- eller ipa-filer. En swf-fil i felsökningsläge kan leda till högre belastning som påverkar prestandan.
 • Se även till att Context3D.enableErrorChecking är inställt på false när du mäter prestanda. Aktivering av felkontroll kan påverka prestandan negativt.

Android

 • På Tegra2-baserade enheter (t.ex. Galaxy Tab 10.1 och Xoom) förbättras prestandan avsevärt om colorDepth ställs in på 16bit i programmet. Se http://help.adobe.com/se_SV/air/build/WSfffb011ac560372f-5d0f4f25128cc9cd0cb 7ffc.html#WS54ddc2cc39d08a621542610c132b1bbd829-8000 för mer information om hur du ställer in colorDepth i programmet.

iOS

 • Kontrollera att programmet har kompilerats som -ipa-appstore eller exporterats till lanseringsversionen så att ipa-filen optimeras när du mäter prestanda i iOS.

ActionScript

 • Undvik att använda for in- och for each-loopar för arrayupprepning. Använd for loop med index i arrayen.
 • Åtkomst till vektorobjekt som kräver beräkning av index när arrayen refereras kan påverka prestandan i iOS. Undvik det om möjligt. För till exempel vec1[3 + 4] kan du använda vec1[7].
 • Minimera antalet objekt som tilldelas. Försök att återanvända objekt så mycket som möjligt. Mer information. Kontrollera avsnittet om objektpooling (http://help.adobe.com/se_SV/as3/mobile/WS948100b6829bd5a6-19cd3c2412513c24bce-8000.html) i dokumentet om att optimera prestanda för Adobe Flash-plattformen

Systemkrav

Aktuella systemkrav för Flash Player finns på http://www.adobe.com/se/products/flashplayer/systemreqs/

Aktuella systemkrav för AIR finns på http://www.adobe.com/se/products/air/systemreqs/

Systemkrav för Flash Access (klient och server) finns på http://www.adobe.com/se/products/flashaccess/systemreqs/

Följande lägsta systemkrav gäller för Flash Player 11.2:

Obs!

Från och med Flash Player 11.2 stöds inte bakåtportering till Flash Player 10.3 för Internet Explorer 6.

 

Windows

Macintosh  

Linux

Android 

Processor

x86-kompatibel processor på 2,33 GHz eller snabbare eller Intel® Atom™-processor på 1,6 GHz eller snabbare för enheter av Netbook-typ

Intel® Core™ Duo-processor på 1,83 GHz eller snabbare

x86-kompatibel processor på 2,33 GHz eller snabbare eller Intel Atom™-processor på 1,6 GHz eller snabbare för enheter av Netbook-typ

ARMv7-processor med Vector FPU, minst 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- & AAC-maskinvaruavkodare

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP (32 bitar), Windows Server® 2003 (32 bitar), Windows Server 2008 (32 bitar), Windows Vista® (32 bitar), Windows 7 (32 och 64 bitar)

Mac OS® X 10.6 och Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 eller senare (32 och 64 bitar), openSUSE® 11.3 eller senare (32 och 64 bitar), Ubuntu 10.04 eller senare (32 och 64 bitar)

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 och 4.0

Webbläsare

Internet Explorer 7.0 och senare, Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome, Safari 5.0 och senare, Opera 11

Safari 5.0 och senare, Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 och senare, Google Chrome

Android-webbläsare

Minne

128 MB RAM (1 GB RAM rekommenderas för enheter av Netbook-typ), 128 MB grafikminne

256 MB RAM, 128 MB grafikminne

512 MB RAM, 128 MB grafikminne

256 MB RAM-minne 

Följande lägsta systemkrav gäller för AIR 3.2:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Processor/maskinvara

x86-kompatibel processor på 2,33 GHz eller snabbare eller Intel Atom™-processor på 1,6 GHz eller snabbare för enheter av Netbook-typ

Intel® Core™ Duo-processor på 1,83 GHz eller snabbare

ARMv7-processor med Vector FPU, minst 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264- & AAC-maskinvaruavkodare

iPod Touch (3:e generationen) 32 GB- och 64 GB-modeller, iPod Touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Operativsystem 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (inklusive 64-bitarsversioner) med Service Pack 2 eller Windows 7

Mac OS® X 10.6 och 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 och 3.2

iOS 4.2 och senare

RAM

512 MB RAM (1 GB rekommenderas).

512 MB RAM (1 GB rekommenderas).

256 MB RAM-minne 

 -

Rapportera problem

Har du hittat ett fel? Skicka gärna felet till feldatabasen för Flash Player och Adobe AIR.

Flash Player och AIR kan utnyttja datorns grafikmaskinvara för att avkoda och spela upp H.264-video. Det kan finnas videoproblem som bara går att återskapa med just din grafikmaskinvara och grafikdrivrutin. Om du rapporterar ett problem som rör video är det viktigt att du anger vilken grafikmaskinvara och grafikdrivrutin du använder, samt operativsystem och webbläsare (om det rör Flash Player), så att vi kan försöka återskapa felet och undersöka det närmare. Se till att du tar med den här informationen på det sätt som beskrivs i Instructions for Reporting Video Playback Issues (Instruktioner för hur du rapporterar videouppspelningsproblem). Obs! Det är inte säkert att vi kan svara på alla förfrågningar och rapporter på grund av den stora mängd e-post vi får. 

Tack för att du använder Adobe Flash Player och AIR samt att du tar dig tid att skicka feedback till oss!

Historik för körningsmiljöversioner

Releasedatum

Körningsversioner

Nya funktioner

Säkerhet

Åtgärdade fel

13 april 2012 Flash Player 11.2.202.233 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Utskrift till lokal skrivare genererar ovanligt stora utskriftsjobb (3158836)
28 mars 2012 Flash Player Desktop 11.2.202.228
AIR Desktop 3.2.0.2070
AIR Mobile 3.2.0.2080
AIR SDK 3.2.0.2070
Flertrådad videoavkodning
Bakgrundsuppdaterare (Windows)
Låsning av relativ offsetposition + för mus
Ny strypningshändelse
Drivrutins-gating av maskinvaruacceleration sänks till 2008
Stage3D för AIR Mobile
Paketoptimering i iOS
Språk som stöds i programbeskrivningen
APSB12-07 Mac OS: Dragåtgärder fungerar inte efter det att en dragåtgärd avbrutits (3009054)
Mac OS: Överlappande grafikfilter återges ibland felaktigt (3010554)
Netstream-API:n returnerar kortvarigt fel värde när videobufferten töms (2737056)
Mobilt: AS3-formvisningsobjekt återges annorlunda i GPU-återgivningsläget (3060034)

5 mars 2012

Flash Player Desktop 11.1.102.63
Flash Player Android (4.0): 11.1.115.7
Flash Player Android(2.x,3.x): 11.1.111.7

 Ej tillämpligt

APSB12-05:

Ej tillämpligt

15 februari 2012

Flash Player Desktop: 11.1.102.62
Flash Player Android 4.0: 11.1.115.6
Flash Player Android (2.x, 3.x): 11.1.111.6

Ej tillämpligt

APSB12-03:

Ej tillämpligt

16 januari 2012

Flash Player Android 4.0: 11.1.112.61
AIR Android: 3.1.0.557
AIR SDK (Android): 3.1.0.488

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 Video visas som "grön skärm" på vissa Android 4.0-enheter

19 december 2011

AIR Android: 3.1.0.556
AIR SDK(Android): 3.1.0.488

Android 4.0-stöd för AIR

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

15 december 2011

Flash Player Android: 11.1.112.60

Android 4.0-stöd för Flash Player

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

12 december 2011

Flash Player Android: 11.1.111.5

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Korrigering av flera videouppspelningsfel för videoavkodning

7 november 2011

Flash Player Desktop: 11.1.102.55
Flash Player Android: 11.1.102.59
AIR Desktop och Android: 3.1.0.488
AIR SDK (inklusive AIR för iOS): 3.1.0.488

iOS-stöd för AIR

APSB11-28

AIR för iOS
Det går inte att ansluta med Wi-Fi 

Proxy RTMPT och RTMPS

Flash Player for Desktop
Videouppspelning döljs under webbläsaren när du växlar mellan flikarna i helskärmsläge via kortkommandon CTRL+TAB i IE9 (2965715)

 Flash Player for Android
Problem med strömning av video på Samsung

Galaxy S2. Ljudet spelas upp, men ingen video.
   

Aktivera 1080p-video för enheter med NVidia Tegra 3-krets.