Skapa punktlistor eller numrerade listor

I punktlistor börjar varje stycke med en punkt. I numrerade listor börjar alla stycken med ett uttryck som innehåller ett nummer eller en bokstav och en avgränsare, till exempel en punkt eller parentes. Numren i numrerade listor uppdateras automatiskt när du lägger till eller tar bort stycken i listan. Du kan ändra punkt- eller nummerformat, avgränsare, teckensnittsattribut och teckenformat och ange avstånd för indrag.

Du kan inte markera punkterna eller numren i en lista med hjälp av textverktyget. Om du vill redigera formatering eller indrag använder du dialogrutan Punkter och nummer eller Punkter och nummer i dialogrutan Styckeformat (om punkterna eller numren är en del av ett stycke).

op_42
Bulleted list and numbered list

Ett snabbt sätt att skapa en punktlista eller numrerad lista är att skriva listan, markera den och sedan klicka på Punktlista eller Numrerad lista på kontrollpanelen. Med hjälp av de här knapparna kan du aktivera och avaktivera listor eller växla mellan punkter och nummer. Du kan också lägga till punkt- och nummerformat som en del av ett styckeformat och skapa listor genom att tillämpa format på stycken.

Obs!

De punkter och nummer som genereras infogas inte i texten. Det innebär att det inte går att söka i dem, eller markera de med hjälp av textverktyget, såvida du inte konverterar de till text. Dessutom visas inte punkter och nummer i textbehandlaren (förutom i styckeformatskolumnen).

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du skapar punktlistor och numrerade listor kan du gå till www.adobe.com/go/vid0077.

InDesign Docs innehåller ett antal artiklar om hur du använder punkter och numrering för att skapa konturer, flernivålistor, bildtexter och numrerade steg.

 1. Markera de stycken du vill ta med i listan eller klicka där du vill börja listan.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Punktlista  eller Numrerad lista  på kontrollpanelen (i styckeläget). Visa dialogrutan Punkter och numrering genom att hålla ned Alt samtidigt som du klickar på en knapp.

  • Välj Punkter och numrering på styckepanelen eller i kommandopanelen. I Listformat väljer du antingen Punkter eller Nummer. Ange de inställningar du vill använda och klicka sedan på OK.

  • Tillämpa ett styckeformat som innehåller punkter eller nummer.

 3. Om du vill fortsätta med listan i nästa stycke flyttar du insättningspunkten till slutet av listan och trycker på Enter.
 4. Om du vill avsluta en lista (eller ett listsegment om listan ska fortsätta längre fram i artikeln) klickar du på knappen Punktlista eller Numrerad lista på kontrollpanelen igen eller väljer Punkter och numrering på styckepanelens meny.

Formatera en punktlista eller numrerad lista

 1. Markera de stycken med punkter eller nummer som du vill formatera om med hjälp av textverktyget .
 2. Öppna dialogrutan Punkter och numrering genom att göra något av följande:
  • Välj Punkter och numrering på kontrollpanelens meny (i styckeläge) eller på styckepanelens meny.

  • Alt-klicka (Windows) eller Option-klicka (Mac OS) på knappen Punktlista  eller Numrerad lista .

 3. I dialogrutan Punkter och numrering gör du något av följande:
  • Ändra punkttecken.

  • Ändra alternativ för en numrerad lista.

  • Välj ett format för numren eller punkterna i teckenformatlistan.

 4. Om du vill ändra placeringen av punkten eller numren väljer du något av följande:

  Justering

  Punkterna eller numren inom det vågräta utrymmet för nummer vänsterjusteras, centreras eller högerjusteras. (Om utrymmet är trångt är skillnaden mellan de tre alternativen försumbart.)

  Vänster indrag

  Anger hur långt raderna efter den första raden dras in.

  indrag för första raden

  Anger var punkten eller numret placeras.

  Höj indragsvärdet för första raden om du vill justera interpunktionen i långa listor. Om du vill att t.ex. ”9.” och ”10.” ska justeras enligt punkten, ändrar du Justering till Höger och ökar första radens indrag gradvis, tills siffrorna är justerade (se till att Förhandsgranska är aktiverat).

  Om du vill skapa ett hängande indrag anger du ett positivt värde (till exempel 2p0) i rutan Vänster indrag och ett negativt värde (till exempel ‑2p0) i Indrag för första raden.

  op_44
  Position settings

  Obs!

  Inställningarna Vänster indrag, Indrag för första raden och Tabbplacering i dialogrutan Punkter och numrering är styckeattribut. Om du ändrar de här inställningarna på styckepanelen ändras även formatet för punktlistor och numrerade listor

  Tabbplacering

  Tabbplaceringen aktiveras och utrymmet mellan punkten eller numret och början på det första objektet skapas.

Som standard ärver punkter och nummer vissa textformat från det första tecknet i det stycke som de är kopplade till. Om det första tecknet i ett stycke skiljer sig från de första tecknen i andra stycken kan punkterna eller numren vara inkonsekventa med de övriga styckena i listan. Om du inte vill använda detta format skapar du ett teckenformat för nummer eller punkter och använder det på listan med hjälp av dialogrutan Punkter och numrering.

op_43
Italicized first word of step 3 causes numbering to be italicized as well, unless you create character style for numbers and apply it to list.

Ändra punkttecken

Om du inte vill använda någon av de befintliga punkterna kan du lägga till punkter till Punkttecken. Punkter som är tillgängliga i ett visst teckensnitt är inte tillgängliga i alla teckensnitt. Du kan välja om du vill att information om teckensnittet ska sparas för de punkter du lägger till.

Om du vill lägga till en punkt som finns i ett visst teckensnitt (till exempel en pekande hand från Dingbats) måste du ange att information om teckensnittet ska sparas. Om du använder en allmän punkt är det troligtvis bäst att inte spara information om teckensnittet, eftersom det finns en version av de allmänna punkterna i de flesta teckensnitt. Beroende på om du väljer alternativet Kom ihåg teckensnitt med punkt kan det finnas referenser till ett Unicode-värde, en viss teckensnittsfamilj och en viss stil eller bara ett Unicode-värde för de punkter du lägger till.

Obs!

Punkter som endast refererar till unicode-värdet (utan sparad teckensnittsinformation) visas med ett rött "u".

op_45
Bullets And Numbering dialog box

A. Bullet without remembered font B. Bullet with remembered font 

Ändra punkter

 1. Välj Punkter och numrering på kontrollpanelens eller styckepanelens meny.
 2. Öppna dialogrutan Punkter och numrering och välj Punkter under Listtyp.
 3. Välj en annan punkt och klicka sedan på OK.

Lägga till en punkt

 1. Öppna dialogrutan Punkter och numrering och välj Punkter på menyn Listtyp och klicka sedan på Lägg till.
 2. Markera det tecken du vill använda som punkt. (Olika teckensnittsfamiljer och teckensnittsstilar innehåller olika tecken.)
 3. Om du vill att den nya punkten ska komma ihåg det aktuella teckensnittet och den aktuella stilen väljer du Kom ihåg punktteckensnitt.
 4. Klicka på Lägg till.

Obs!

Listan med punkter lagras i dokumentet på samma sätt som stycke- och teckenformat. Om du klistrar eller läser in styckeformat från ett annat dokument kommer eventuella punkter som används i de formaten att visas i dialogrutan Punkter och numrering, tillsammans med eventuella andra punkter som du har definierat för det aktuella dokumentet.

Ta bort en punkt

 1. Öppna dialogrutan Punkter och numrering och välj Punkter under Listtyp.
 2. Markera det punkttecken du vill ta bort och klicka på Ta bort. (Det går inte att ta bort den första förinställda punkten.)

Ändra alternativ för en numrerad lista

I numrerade listor uppdateras numren automatiskt när du lägger till eller tar bort stycken till/från listan. Stycken i samma lista numreras sekventiellt. Styckena behöver inte ligga efter varandra så länge du definierar en lista för styckena.

Du kan också skapa en lista med flera nivåer där styckena i listan numreras i dispositionsform och dras in i olika nivåer.

 1. Öppna dialogrutan Punkter och nummer.
 2. Välj den typ av numrering du vill använda på menyn Format under Nummerformat.
 3. Använd antingen standarden med en punkt (.) och en tabb (^t) i rutan Nummer eller skapa ett eget nummeruttryck. Om du vill skapa ett nummeruttryck tar du bort punkten efter nummermetatecknet (^#) och gör något av följande:
  • Skriv ett tecken (till exempel en avslutande parentes) eller fler än ett tecken i stället för punkten.

  Obs!

  Du kan även mata in en separator med full bredd i stället för en punktseparator med halv bredd. Det är särskilt användbart för lodrät text.

  • Välj ett objekt (till exempel ett långt tankstreck eller tre punkter) på menyn Infoga specialtecken.

  • Skriv ett ord eller ett tecken före nummermetatecknet. Om du till exempel vill numrera frågor i en lista kan du skriva ordet Fråga.

 4. Välj ett teckenformat för uttrycket. (Det format du väljer tillämpas på hela nummeruttrycket och inte bara på numret.)
 5. Välj något av följande alternativ under Läge:

  Fortsätt från föregående numrering

  Numren visas i sekventiell ordning.

  Börja vid

  Numreringen börjar på ett visst nummer eller ett annat värde som du anger i textrutan. Ange ett nummer, inte en bokstav, även om listan numreras med bokstäver eller latinska siffror.

 6. Ange eventuella andra alternativ och klicka sedan på OK.

Definiera listor

En definierad lista kan avbrytas av andra stycken och listor och kan sträcka sig över olika artiklar och olika dokument i en bok. Du kan till exempel använda definierade listor för att skapa en disposition i flera nivåer eller en löpande lista med numrerade tabellnamn i hela dokument. Du kan också definiera listor för numrerade och punktade objekt som blandats. I en lista med till exempel frågor och svar kan du definiera en lista som numrerar frågorna och en annan som numrerar svaren.

Du använder definierade listor för att spåra stycken i numreringssyfte. När du skapar ett styckeformat för numrering kan du använda formatet på en definierad lista och styckena numreras med det formatet efter var de visas i den definierade listan. Det första stycket som visas får till exempel nummer 1 (”Tabell 1”) och det andra stycket får nummer 2 (”Tabell 2”), även om stycket visas flera sidor senare. Eftersom båda styckena tillhör samma definierade lista kan de numreras i följd, oavsett hur långt emellan de befinner sig i dokumentet eller boken.

Definiera en lista för varje objekttyp som du vill numrera. Stegvisa instruktioner, tabeller och bilder är några exempel. När du definierar flera listor kan du avbryta en lista med en annan och fortfarande upprätthålla nummersekvensen i varje lista.

Obs!

Om listobjekt visas i okopplade ramar på samma sida, numreras objekten i den ordning som textramarna läggs till på sidan. Om du vill ändra objektens ordning klipper du ut och klistrar in en textram i taget, i den ordning som de ska visas.

op_define_list
Defined lists let you interrupt one list with another.

Om du vill se en självstudiekurs (video) om hur du skapar punktlistor och numrerade listor kan du gå till www.adobe.com/go/vid0077.

Definiera en lista

 1. Välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Definiera listor.
 2. Klicka på Ny i dialogrutan Definiera listor.
 3. Ange ett namn på listan och välj om du vill att numreringen ska fortsätta över flera artiklar. Fortsätt sedan numreringen från tidigare dokument i boken.
 4. Klicka på OK två gånger.

När du har definierat en lista kan du använda den med ett styckeformat, till exempel ett format för tabeller, bilder eller ordnade listor, eller tillämpa formatet med hjälp av kontrollpanelen och styckepanelen.

Obs!

Vissa listor definieras automatiskt. När du till exempel importerar en numrerad lista från ett Microsoft Word-dokument definieras en lista automatiskt för dokumentet i InDesign.

Redigera en definierad lista

 1. Välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Definiera listor.
 2. Välj en lista och klicka på Redigera.
 3. Ange ett namn på listan eller ändra dina alternativ för Fortsätt numrering.

Styckeformat som används på en lista tilldelas listan på nytt under dess nya namn.

Ta bort en definierad lista

 1. Välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Definiera listor.
 2. Markera en lista.
 3. Klicka på Ta bort och välj en annan lista eller listan [Standard] som ska ersätta listan.

Skapa ett styckeformat för löpande listor

Om du vill skapa en löpande lista, en lista som avbryts av andra stycken eller som sträcker sig över flera artiklar eller dokument, skapar du ett styckeformat och tillämpar formatet på de stycken som ska ingå i listan. Om du till exempel vill skapa en löpande lista över tabellerna i dokumentet, skapar du ett styckeformat med namnet Tabeller, gör en definierad lista som en del av formatet och tillämpar sedan formatet Tabeller på alla stycken som ska ingå i tabellistan.

InDesign Docs innehåller ett antal artiklar om hur du använder punkter och numrering för att skapa bildtexter och numrerade steg.

 1. Välj Nytt styckeformat på styckeformatpanelens meny.
 2. Ange ett formatnamn.
 3. Klicka på Punkter och numrering till vänster i dialogrutan Nytt styckeformat.
 4. I Listformat väljer du Punkter eller nummer.
 5. Om du skapar ett format för numrerade listor väljer du en definierad lista på menyn Lista eller väljer Ny lista och definierar listan.
 6. Ange punkt- eller nummerattribut.
 7. Ändra indraget med hjälp av alternativen under Punkt- eller nummerplacering i dialogrutan Nytt styckeformat. Om du till exempel vill skapa ett hängande indrag anger du 2p i Vänster indrag och ‑2p i Indrag första raden.
 8. Ange eventuella övriga styckeformatattribut för formatet och klicka sedan på OK.

Skapa listor i flera nivåer

En lista med flera nivåer är en lista som beskriver hierarkiska relationer mellan styckena i listan. Sådana listor kallas även för dispositionslistor eftersom de liknar dispositioner. Listans nummerschema (men även indrag) visar ordningen samt hur objekten underordnas varandra. Du kan se var varje stycke passar in i listan med avseende på stycket före och efter. Du kan ha upp till nio nivåer i en flernivålista.

op_multileve_list
Multi-level list with numbers and letters marking hierarchy levels

Om du vill skapa en flernivålista börjar du med att definiera listan och skapar sedan ett styckeformat för varje nivå som du vill använda. En lista med till exempel fyra nivåer kräver fyra styckeformat (var och en tilldelad samma definierade lista). När du skapar en lista definierar du dess nummer- och styckeformat.

Bob Bringhurst erbjuder ett antal artiklar om hur du använder punkter och numrering för att skapa konturer, flernivålistor, bildtexter och numrerade steg.

 1. Välj Nytt styckeformat på styckeformatpanelens meny.
 2. Ange ett formatnamn.
 3. Om du redan har skapat ett format för listan i flera nivåer väljer du formatet som du vill använda på nivån över den aktuella nivån på menyn Baserat på. I annat fall väljer du Inget styckeformat eller Allmänt stycke.
 4. Klicka på Punkter och numrering till vänster i dialogrutan Nytt styckeformat.
 5. Välj Nummer på menyn Listtyp.
 6. Välj en lista som du har definierat på menyn Lista. Om du inte har definierat listan än kan du välja Ny lista på menyn och definiera den nu.
 7. I rutan Nivå anger du ett nummer som beskriver vilken nivå i listan med flera nivåer som du vill skapa ett format för.
 8. Välj vilken typ av numrering du vill använda på menyn Format.
 9. Ange metatecken i rutan Nummer eller beskriv nummerformatet som du vill använda på listobjekt på den här nivån genom att välja metatecken på menyerna.
  • Om du vill ta med nummerprefix från högre nivåer anger du texten eller klickar i början av rutan Nummer. Välj sedan Infoga numreringsplatshållare och ett nivåalternativ (till exempel Nivå 1) eller ange ^ och sedan listnivån (till exempel anger du ^1). I listor med den första nivån numrerad 1, 2, 3 och så vidare och den andra nivån numrerad a, b, c och så vidare, kommer andranivånumren att återges som 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c, om du tar med förstanivåprefixet i den andra nivån.

  • Om du vill skapa ett nummeruttryck anger du interpunktion, metatecken eller väljer alternativ i listan Infoga specialtecken.

 10. Välj Starta om numrering vid den här nivån efter om du vill numrera om med start på 1 när ett stycke på den här nivån visas efter ett stycke på en högre nivå. Avmarkera alternativet om du vill numrera stycken på den här nivån i följd i hela listan, oavsett var i listhierarkin styckena befinner sig.

  Om du vill starta om nummer efter en viss nivå eller nivåintervall skriver du nivånumret eller nivåintervallet (till exempel 2-4) i fältet Starta om numrering vid den här nivån efter.

 11. Om du vill dra in listobjekt på den här nivån längre än listobjekt på högre nivåer använder du indrags- och tabbplaceringsalternativen under Punkt- eller nummerplacering. Med indrag syns underordnade objekt bättre.
 12. Klicka på OK.

Ibland, till exempel för numrerade steg, kanske du vill att numreringen ska börja om inom samma text. Du slipper starta om den numrerade listan manuellt om du skapar ett format som är identiskt med formatet för nivå 1, med ett undantag. Välj Börja vid för Läge och ange sedan 1. Tilldela formatet namnet ”Nivå 1 omstart” eller liknande.

Skapa löpande bildtexter för bilder och tabeller

Löpande bildtexter numrerar bilder, tabeller och andra objekt i följd i ett dokument. Exempel: Den första bildtexten börjar med orden "Bild 1", den andra med "Bild 2" och så vidare. För att bilder, tabeller och liknande objekt numreras i följd, definierar du en lista för objektet och skapar sedan ett styckeformat där listdefinitionen ingår. Du kan också lägga till beskrivande ord som "Bild" eller "Tabell" i numreringsschemat i styckeformatet.

Information om att skapa bildtexter finns i artikeln Numbered Lists Part III - Figure Captions av Bob Bringhurst.

Obs!

Listobjekt numreras i den ordning som objekten läggs till på sidan. Om du vill ändra objektens ordning klipper du ut och klistrar in ett objekt i taget, i den ordning som ska användas.

 1. Skapa ett nytt styckeformat. Under Punkter och numrering i dialogrutan Alternativ för styckeformat väljer du Nummer på menyn Listtyp.
 2. Välj en definierad lista på menyn Lista (eller välj Ny lista och definiera en lista).
 3. Välj den typ av numrering du vill använda på menyn Format under Nummerformat.

  Välj till exempel alternativet A, B, C, D... om du vill skapa en lista med "Bild A", "Bild B" och så vidare.

 4. Ange ett beskrivande ord och eventuellt mellanrum eller interpunktion i rutan Nummer (om det behövs) tillsammans med nummermetatecknet.

  Om du till exempel vill skapa effekten "Bild A", skriver du ordet "Bild" och ett blanksteg före nummermetatecknet (till exempel Bild ^#.^t). Då läggs ordet "Bild" till följt av ett sekventiellt nummer (^#), en punkt och en tabb (^t).

  Obs!

  Om du vill ta med kapitelnummer i löpande bildtexter väljer du Infoga platshållare > Kapitelnummer i listan Nummer eller anger ^H där du vill att kapitelnumret ska visas i numreringsschemat.

 5. Slutför formateringen och klicka på OK.

När du har skapat ett format använder du det på bildtexttexter eller tabellrubriker.

Obs!

Om du vill generera en lista med tabeller eller bilder kan du använda funktionen Innehållsförteckning.

Starta om eller fortsätta numreringen av en lista

I InDesign finns kommandon som du kan använda för att starta om en lista eller fortsätta med en lista:

Starta om numreringen av en lista

Placera insättningspunkten i stycket och välj Starta om numrering på snabbmenyn eller välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Starta om numrering. I vanliga listor tilldelar det här kommandot nummer 1 (eller bokstaven A) till ett stycke och gör det till det första stycket i en lista. I listor med flera nivåer tilldelar kommandot det första numret på en lägre nivå till ett kapslat stycke.

Fortsätta numreringen av en lista

Välj Fortsätt numrering på snabbmenyn eller välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Fortsätt numrering. Med det här kommandot fortsätts numreringen av en lista som avbröts av en kommentar, bild eller kapslade listobjekt. I InDesign finns även kommandon som du kan använda för att numrera listor som börjar i en artikel eller bok och sträcker sig in i nästa artikel eller bok.

Numrera en lista från föregående eller aktuell artikel

Om en lista fortsätter med numreringen från den tidigare artikeln eller startar numreringen på nytt i den aktuella artikeln beror på hur listan har definierats.

 1. Välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Definiera listor.
 2. Välj en lista och klicka på Redigera.

  Välj inte standardlistan eftersom den inte löper över artiklar.

 3. Markera Fortsätt numrering över flera artiklar om du vill fortsätta numreringen av listan från den föregående artikeln. Avmarkera alternativet om du vill starta listan i den aktuella artikeln på 1 (eller A).
 4. Klicka på OK två gånger.

Numrera en lista från det föregående eller aktuella dokumentet i en bok

Om en lista fortsätter med numreringen från det föregående dokumentet i en bok eller börjar numreringen på nytt i det aktuella dokumentet beror på hur listan har definierats.

 1. Välj Text > Punktlistor och numrerade listor > Definiera listor.
 2. Välj en lista och klicka på Redigera.
 3. Välj Fortsätt numrering från föregående dokument i boken om du vill fortsätta numreringen av listan från det föregående dokumentet (du måste välja Fortsätt numrering över flera artiklar om du vill aktivera det här alternativet). Avmarkera alternativet om du vill starta listan i det aktuella dokumentet på 1 (eller A).
 4. Klicka på OK två gånger.

Obs!

Om du vill säkerställa att numreringen uppdateras som den ska synkroniserar du bokens dokument och väljer Uppdatera numrering > Uppdatera alla nummer på bokpanelens meny.

Konvertera punkter eller nummer i en lista till text

 1. Markera de stycken som innehåll punktlistan eller den numrerade listan.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Konvertera nummer till text respektive Konvertera punkter till text på styckepanelens meny.

  • Högerklicka (Windows) respektive Kommando-klicka (Mac OS) på markeringen och välj Konvertera nummer till text respektive Konvertera punkter till text.

  Obs!

  Om du vill ta bort nummer eller punkter i en lista klickar du på knappen Numrerad lista eller Punktlista. Då tas listformatet bort från den markerade texten.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy