Slutkommentarer

Skapa slutkommentarer

En slutkommentar består av två sammanlänkade delar: slutkommentarsreferensnumret som visas i texten och slutkommentarstexten som visas i slutet av artikeln eller dokumentet. Du kan skapa slutkommentarer eller importera dem från Word- eller RTF-dokument. Slutkommentarer numreras automatiskt när du lägger till dem till dokument. Numreringen startas om för varje ny artikel. Du kan ange inställningar för nummerformat, utseende och layout för slutkommentarer. Dessutom justeras numreringen automatiskt baserat på hur slutkommentarerna har ordnats om i texten.

Så här skapar du slutkommentarer:

 1. Placera markören där du vill lägga till slutkommentarsreferensnumret.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka och välj Infoga slutkommentar.
  • Välj Text > Infoga slutkommentar.
 3. Skriv slutkommentarstexten.

Importera slutkommentarer från Word-dokument

Du kan importera slutkommentarer från ett Word-dokument och använda slutkommentarer med Alternativ för Microsoft Word-import. Alternativet att importera slutkommentarer är aktiverat som standard.

Importera slutkommentarer från Word-dokument

 1. Välj Arkiv > Montera.

 2. Välj det Word-dokument som du vill importera.

 3. Klicka på Öppna.

Alla slutkommentarer importeras och läggs till i en ny textram.

Obs!

Du kan importera flera Word-dokument samtidigt. Slutkommentarer för alla dokument importeras i en enskild textram.

Ändra slutkommentarsnumrering och -layout

För att göra ändringar i slutkommentarsnumrering och -layout väljer du Text > Alternativ för slutkommentar i dokument. Ändringarna du gör påverkar befintliga slutkommentarer och alla nya slutkommentarer.

Följande alternativ visas i dialogrutan Alternativ för slutkommentarer:

Alternativ för slutkommentarer

Titel på slutkommentar

Slutkommentarstitel:

Ange slutkommentarsartikelns titel.

Styckeformat:

Välj ett styckeformat för formatering av slutkommentarstitel. De styckeformat som är tillgängliga på styckeformatpanelen visas på menyn. Som standard används formatet [Allmänt stycke]. Formatet [Allmänt stycke] har kanske inte samma utseende som standardteckensnittsinställningarna för dokumentet.

Numrering

Format:

Ange nummerformat för slutkommentarsreferensnummer.

Börja vid:

Ange det nummer som du vill använda för den första slutkommentaren i artikeln. Alternativet Börja vid är särskilt användbart för dokument i en bok. Slutkommentarsnumreringen fortsätter inte för alla dokument i boken.

Läge:

Om du har flera dokument i en bok med löpande sidnumrering väljer du Kontinuerligt för att fortsätta slutkommentarsnumreringen i varje kapitel där det tidigare kapitlet slutade. Välj Starta om varje artikel om du vill starta varje artikel i ett dokument med samma nummer.  

Slutkommentarsreferensnummer i text

Placera:

Med hjälp av det här alternativet anger du utseendet på slutkommentarsreferensnumret. Som standard är det upphöjt. Om du vill använda ett teckenformat (t.ex. ett teckenformat med OpenType-inställningar för upphöjd text) väljer du Använd normal och anger sedan teckenformatet.

Teckenformat:

Välj ett teckenformat om du vill formatera slutkommentarens referensnummer. I stället för att använda upphöjd text kan du till exempel välja ett teckenformat med upphöjd baslinje. De teckenformat som är tillgängliga på teckenformatpanelen visas på menyn.

Slutkommentarsformatering

Styckeformat:

Välj ett styckeformat för slutkommentarstext för alla slutkommentarer i ett dokument. De styckeformat som är tillgängliga på styckeformatpanelen visas på menyn. Som standard används formatet [Allmänt stycke]. Formatet [Allmänt stycke] har kanske inte samma utseende som standardteckensnittsinställningarna för dokumentet.

Avgränsare:

Med hjälp av de här alternativen anger du vilken avgränsare som ska visas mellan slutkommentarsnumret och början av slutkommentarstexten. Om du vill ändra avgränsare markerar eller tar du bort den befintliga avgränsaren och väljer sedan en ny. Du kan använda flera tecken. Om du vill använda tecken för tomt utrymme anger du motsvarande metatecken: ^m motsvarar t.ex. ett fyrkantsblanksteg.

Placeringsalternativ:

Omfång:

Välj det här alternativet om du vill bestämma hur slutkommentarer bevaras för ett visst dokument. Välj Artikel om du vill skapa en ny slutkommentarsram för varje artikel. Välj Dokument om du vill ha en slutkommentarsram för hela dokumentet. Du kan också använda det här alternativet om du vill ändra omfånget.

Slutkommentarsram:

Standardalternativet är På en ny sida som skapar en ny sida för det definierade omfånget. Du kan inte ändra det här alternativet i InCopy.

Prefix/suffix

Visa i:

Ange om du vill att prefix eller suffix ska visas i slutkommentarsreferensen, slutkommentarstexten eller båda. Det här alternativet är användbart om du vill placera slutkommentarer inom vissa tecken, till exempel [1].  

Prefix:

Prefix visas före numret, till exempel [1. Ange ett eller flera tecken eller välj ett alternativ för Prefix. En meny öppnas när du klickar på ikonen bredvid prefix-kontrollen för att markera specialtecken.

Suffix:

Suffix visas efter numret, till exempel 1]. Ange ett eller flera tecken eller välj ett alternativ för Suffix. En meny öppnas när du klickar på ikonen bredvid suffix-kontrollen för att markera specialtecken
.

Arbeta med slutkommentarstext

Observera följande när du redigerar slutkommentarstext:

 • Du kan använda tecken- och styckeformatering på slutkommentarstext. Du kan använda det för att ändra utseendet på slutkommentarsreferensnummer, men du bör använda dialogrutan Alternativ för slutkommentar i dokument i stället.
 • Om du klipper ut eller kopierar text som innehåller ett slutkommentarsreferensnummer läggs även slutkommentarstexten till i Urklipp. Om du kopierar texten till ett annat dokument kommer samma numrerings- och layoututseende som används i det nya dokumentet att användas för slutkommentarerna i den text du kopierade.
 • Om du rensar de åsidosättningar och teckenformat som du har använt på ett stycke med ett slutkommentarsreferensmärke, försvinner de attribut som du har angett för slutkommentarsreferensnumret i dialogrutan Alternativ för slutkommentar i dokument.

Ta bort slutkommentarer

Om du vill ta bort en slutkommentar markerar du slutkommentarsreferensnumret i texten och trycker sedan på Backsteg eller Delete. Om du endast tar bort slutkommentarstexten kommer inte slutkommentarsreferensnumret eller -strukturen att tas bort.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?