Arbeta med format

Duplicera format och formatgrupper

 1. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på ett format eller en formatgrupp på formatpanelen och välj Duplicera format.

  Ett nytt format eller en ny formatgrupp visas på formatpanelen med samma namn, följt av ordet "kopia". Om du duplicerade en grupp format förblir formatnamnen i den nya gruppen desamma.

  Du kan även duplicera format genom att kopiera dem till en annan grupp.

Gruppera format

Du kan ordna format genom att gruppera dem i olika mappar på teckenformatpanelen, styckeformatpanelen, objektformatpanelen, tabellformatpanelen och cellformatpanelen. Du kan till och med kapsla in grupper i andra grupper. Format måste inte vara i en grupp. Du kan lägga till dem i en grupp eller på panelens rotnivå.

Skapa en formatgrupp

 1. Gör följande på formatpanelen:
  • Om du vill skapa gruppen på rotnivån avmarkerar du alla format.

  • Om du vill skapa en grupp inuti en annan grupp markerar du och öppnar en grupp.

  • Om du vill ta med befintliga format i gruppen markerar du formaten.

 2. Välj Ny formatgrupp på formatpanelens meny. Du kan också välja Ny grupp från format, om du vill flytta de markerade formaten till en annan grupp.
 3. Ange namnet på gruppen och klicka på OK.
 4. Om du vill flytta formatet till gruppen drar du formatet över formatgruppen. När formatgruppen är markerad släpper du upp musknappen.

Kopiera format till en grupp

När du kopierar ett format till en annan grupp länkas inte formaten. Även om formaten har samma namn, medför inte redigering av ett format att attributen för det andra formatet ändras.

 1. Markera formatet eller gruppen du vill kopiera.
 2. Välj Kopiera till grupp på formatpanelens meny.
 3. Markera gruppen (eller rotnivån) som du vill kopiera formaten eller gruppen till, och klicka på OK.

  Om gruppen redan innehåller formatnamn som är identiska med de som kopieras, får de kopierade formaten nya namn.

Expandera och komprimera formatgrupper

 • Du expanderar eller komprimerar en enskild grupp genom att klicka på triangeln bredvid den.
 • Om du vill expandera eller komprimera gruppen och dess undergrupper Ctrl-klickar (Windows) respektive Kommando-klickar (Mac OS) du på triangeln.

Ta bort formatgrupper

Om du tar bort en formatgrupp tas gruppen och allt som den innehåller bort, även format och andra grupper.

 1. Markera gruppen som du vill ta bort.
 2. Välj Ta bort formatgrupp på formatpanelens meny och klicka på Ja.
 3. För varje format i gruppen anger du ett ersättningsformat eller väljer [Inget] och klickar på OK.
  Obs!

  Om du vill använda samma ersättningsformat för alla format markerar du Använd för alla.

Om du avbryter ersättningen av ett format tas inte gruppen bort. Du kan återställa borttagna format genom att välja Redigera > Ångra Ta bort format.

Flytta och ändra ordning på format

Som standard visas de format du skapar längst ned i formatgruppen eller formatpanelen.

 • Om du vill sortera alla grupper och format i grupper alfabetiskt, väljer du Sortera efter namn på formatpanelens meny.
 • Om du vill flytta ett enskilt format drar du det till en ny plats. En svart linje visar vart formatet flyttas. En markerad gruppmapp visar att formatet läggs till i den gruppen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?