Omforma bilder

Översikt av placeringsverktyget

Klicka på placeringsverktyget  i verktygslådan när du vill ändra markerade bilder, antingen direkt, i samband med ett omformningskommando (Objekt > Omforma), med hjälp av ett kommando på en snabbmeny eller genom att knuffa bilden inuti ramen med hjälp av ett kortkommando.

Placeringsverktyget är dynamiskt och ändras automatiskt för olika lägen:

 • När det placeras direkt över en tom bildram eller en ram med ej tilldelat innehåll efter användning av kommandot Arkiv > Montera, ändras det till ikonen för inläst bild , vilket visar att du kan importera bilden till ramen.

 • Om du placerar det direkt över en bild ändras det till ett handverktyg vilket anger att du kan markera bilden och ändra den inuti ramen.

 • När du placerar det över handtaget på en begränsningsruta för en textbunden bild, ändras det till en pil för skalförändring, vilket anger att du kan ändra bildens storlek genom att dra.

 • När du placerar det över en bildram eller behållare på den översta nivån för kapslade ramar, ändras det till en objektmarkeringsikon , vilket visar att du kan markera bilden eller den kapslade ramen under pekaren. Du kan inte markera själva ramen.

 • Om du placerar det över en textram ändras det till en textpekare , vilket visar att du kan placera en textinsättningspunkt.

Ange alternativ för placeringsverktyget

När du använder placeringsverktyget för att flytta en bild kan du hålla ned musknappen i några sekunder för att visa en dynamisk bildförhandsvisning av den del av bilden som är utanför ramen. Du kan justera visningen och fördröjningen av förhandsvisningen.

 1. Dubbelklicka på placeringsverktyget  i verktygslådan.
 2. På menyn Visa maskerad del av bilden väljer du med vilken hastighet som hela bilden ska visas när du drar den, eller så väljer du att avaktivera den.

Omforma bilder

Du kan flytta, skalförändra, rotera och skeva bilder med hjälp av kommandon.

Flytta en bild

 1. Kontrollera att ramen med det önskade objektet är utcheckad till dig och markera sedan objektet med placeringsverktyget  .
 2. Välj Objekt > Omforma > Flytta.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Flytta:
  • Ange det vågräta och lodräta avstånd som bilden ska flyttas. Positiva värden flyttar objektet nedåt och till höger längs x-axeln och negativa värden flyttar objektet uppåt och åt vänster.

  • Om du vill flytta ett objekt ett visst avstånd och i en viss vinkel, anger du avstånd och vinkel för flyttningen. Vinkeln beräknas i grader från x-axeln. Positiva vinklar anger en flytt motsols och negativa medsols. Du kan också ange värden mellan 180° och 360°. De värdena konverteras sedan till motsvarande negativa värden (t.ex. konverteras värdet 270° till -90°).

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Klicka på OK om du vill flytta objektet.

Skalförändra en bild

 1. Kontrollera att ramen med det önskade objektet är utcheckad till dig och markera sedan objektet med placeringsverktyget  .
 2. Välj Objekt > Omforma > Skalförändra.
 3. Om du vill bevara proportionerna mellan objektets höjd och bredd kontrollerar du att ikonen Bevara proportioner är markerad i dialogrutan Skalförändra. Avmarkera ikonen om du vill skalförändra X- och Y-värdena separat. Det kan resultera i att bilden blir skev.
 4. Ange de vågräta och lodräta skalvärdena i procent (till exempel 90 %) eller avståndsvärden (till exempel 6p).

  Skalvärdena kan vara negativa tal.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Om du vill skalförändra objektet klickar du på OK.

Obs!

Om du vill skalförändra bilden i en viss riktning använder du placeringsverktyget för att dra i handtaget på en markerad bild. Håll ned Skift om du vill tvinga fram en proportionell skalförändring.

Rotera en bild

 1. Kontrollera att ramen med det önskade objektet är utcheckad till dig och markera sedan objektet med placeringsverktyget  .
 2. Välj Objekt > Omforma > Rotera.
 3. Ange rotationsvinkeln i grader i textrutan Vinkel. Om du anger en negativ vinkel roterar objektet medsols och anger du ett positivt värde roterar det motsols.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Rotera objektet genom att klicka på OK.

Skeva en bild

 1. Kontrollera att ramen med det önskade objektet är utcheckad till dig och markera sedan objektet med placeringsverktyget  .
 2. Välj Objekt > Omforma > Skeva.
 3. Ange den nya skevningsvinkeln i dialogrutan Skeva.

  Skevningsvinkeln anger hur mycket objektet lutar i förhållande till en linje som är vinkelrät mot skevningsaxeln. (Skevningsvinkeln beräknas medsols från den aktuella axeln.)

 4. Ange den axel som objektet ska skevas längs med. Du kan skeva ett objekt längs en vågrät, lodrät eller vinklad axel.

  Om du väljer en vinklad axel anger du vinkeln i grader i förhållande till den vinkelräta axeln.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Skeva objektet genom att klicka på OK.

Rensa omformningar till en bild

 1. Kontrollera att ramen med det önskade objektet är utcheckad till dig och markera sedan objektet med placeringsverktyget  .
 2. Välj Objekt > Omforma > Flytta > Rensa omformningar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?