Adobe Experience Manager som molntjänst | Produktbeskrivning

Gäller från och med 30 juli 2020

Vad är Adobe Experience Managers Sites (”AEM Sites”)?

AEM Sites är en innehålls- och upplevelsehanteringsplattform för leverans av digitala kundupplevelser via flera kanaler. AEM Sites ger organisationer möjlighet att skapa och hantera digitala upplevelser i stor skala via alla kanaler.

Produkter och tjänster

Licensiering

AEM Sites: molntjänst

Sidvisningar per månad

AEM Sites: produktbegränsningar

 • Sidvisningar. Kunden får använda upp till det antal Sidvisningar som har godkänts i Försäljningsordern. Sidvisningar inkluderar en kombination av Sidvisningar och API-samtal där fem API-anrop räknas som en Sidvisning. 
 • Samtidiga användare. Kunden får använda
  • upp till tjugo samtidiga användare med AEM Sites licensierade för upp till fem miljoner Sidvisningar eller
  • upp till fyrtio samtidiga användare med AEM Sites licensierade för fem miljoner eller fler Sidvisningar. 
 • Miljöer. Kunden får driftsätta en Produktionsmiljö, en Testmiljö och en Utvecklingsmiljö som alla delar på samma koddatabas.
 • Lagring. Kunden får använda upp till 1 TB lagring i Produktionsmiljön, 1 TB i Testmiljön och 200 GB i Utvecklingsmiljön.
 • Nätverks-I/O. Kunden får använda
  • upp till 25 TB Nätverks-I/O per år med AEM Sites licensierade för upp till fem miljoner sidvisningar eller
  • upp till 50 TB Nätverks-I/O per år med AEM Sites licensierade för fem miljoner eller fler sidvisningar.
 • Ytterligare kapacitet. Kunden får använda Mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets och Experience Fragments för bruk med AEM Sites.

Vad är Adobe Experience Manager Assets (”AEM Assets”)?

AEM Assets är ett digitalt system för tillgångshantering som gör det möjligt för Kunden att dela och distribuera digitala resurser. Användare kan hantera, lagra och komma åt bilder, videoklipp, dokument, ljudklipp och mediefiler av hög kvalitet som kan användas på webben, i tryck och för digital distribution.

Produkter och tjänster

Licensiering

AEM Assets: molntjänst

Per Standardanvändare och år

AEM Assets: produktbegränsningar

 • Standardanvändare. Kunden får använda upp till det antal Standardanvändare som har godkänts i Försäljningsordern.
 • Miljöer. Kunden får driftsätta en Produktionsmiljö, en Testmiljö och en Utvecklingsmiljö som alla delar på samma koddatabas.
 • Lagring. Kunden får använda 
  • upp till 1 TB i Produktionsmiljön, 1 TB i Testmiljön och 200 GB i Utvecklingsmiljön när AEM Assets har licensierats för 10 till 24 Standardanvändare och
  • upp till 5 TB i Produktionsmiljön, 5 TB i Testmiljön och 200 GB i Utvecklingsmiljön när AEM Assets har licensierats för minst 25 Standardanvändare.
 • Nätverks-I/O. Kunden får använda
  • upp till 25 TB Nätverks-I/O per år när AEM Assets har licensierats för 10 till 24 Standardanvändare eller
  • upp till 50 TB Nätverks-I/O per år när AEM Assets har licensierats för minst 25 Standardanvändare.
 • Brand Portal. Kunden får ansluta till och använda Brand Portal för distribution av resurser. Brand Portal inkluderar 500 Light-användare och upp till 10 TB lagring på Brand Portal.
 • Smart Content Services. Kunden får komma åt och använda Smart Content Services.
 • Ytterligare begränsningar. Kunden har inte licens för att använda Experience Fragments eller Content Services.

Tillägg

Produkter och tjänster

Licensiering

Tillämpbarhet av produkter och tjänster i form av tillägg

Isolerad miljö

Per styck

AEM Sites eller AEM Assets

Utvecklingsmiljö

Per styck

AEM Sites eller AEM Assets

Lagring

Per terabyte och år

AEM Sites eller AEM Assets

Samtidig användare

Per paket med 20 samtidiga användare

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Sidvisningar per månad

AEM Sites

Resursdelning

Per styck

AEM Assets

Light-användare

Per Light-användare och år

AEM Assets

Dynamic Media

Sidvisningar per månad

AEM Sites eller AEM Assets

Dynamic Media-lagring i Cloud Service

Per terabyte och år

Dynamic Media

Tillägg: produktbegränsningar

Isolerad miljö. Isolerade miljöer får licensieras oberoende endast för användningsfall som faller utanför ramen för produktionen och inte för att utföra några funktioner som hör till AEM Sites eller AEM Assets. Varje miljö som ingår i en Isolerad miljö är begränsad till 200 GB Lagring.

Utvecklingsmiljö. Ytterligare utvecklingsmiljöer får bara läggas till i miljön som inte är produktionsrelaterad i AEM Sites eller AEM Assets och får inte användas oberoende för att utföra några funktioner som ingår i AEM Sites eller AEM Assets. Utvecklingsmiljöer måste licensieras separat för användning med en utsedd Produktionsmiljö som har samma kodbas och får inte delas av flera driftsättningar av AEM Sites eller AEM Assets. I varje ytterligare Utvecklingsmiljö ingår upp till 200 GB lagring.

Lagring. Lagring kan läggas till Produktionsmiljön, Testmiljön eller Utvecklingsmiljön som hör till AEM Site eller AEM Assets.

Samtidig användare. Paket med Samtidiga användare får bara läggas till i AEM Sites. Paket med Samtidiga användare måste licensieras separat för varje driftsättning av AEM Sites och får inte delas av flera driftsättningar av AEM Sites. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework får bara läggas till i AEM Sites. Kunden får använda upp till det antal Sidvisningar som har godkänts i Försäljningsordern. När du integrerar med en extern e-handelsplattform ingår bruk av I/O Runtime On-demand Services i Commerce Integration Framework.

Resursdelning. Resursdelning får bara läggas till i AEM Assets. AEM Assets måste licensieras separat för varje driftsättning av AEM Assets och får inte delas av flera driftsättningar av AEM Assets. Resursdelning omfattar användning av AEM Sites-funktionalitet endast för konstruktion av en anpassad medieportal för att underlätta driftsättningen av Kundens digitala resurser som lagras i AEM Assets till interna och externa grupper.

Light-användare. Light-användare får endast läggas till AEM Assets för att komma åt Asset Share och Brand Portal.

Dynamic Media. Dynamic Media får läggas till i AEM Sites eller AEM Assets. Dynamic Media tillhandahålls med 1 terabyte sammanlagt lagringsutrymme på begäran. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Dynamic Media kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt. När Dynamic Media licensieras som ett tillägg till AEM Sites kan Kunden komma åt och använda AEM Assets inom AEM Sites-miljön endast för Kundinnehåll som ska levereras av Dynamic Media.

Dynamic Media-lagring i Cloud Service. Dynamic Media-lagring i Cloud Service får endast läggas till i Dynamic Media. 

Definitioner

Tillägg avser ytterligare Produkter och Tjänster som Kunden får licensiera och identifieras i Försäljningsordern.

API-anrop avser en begäran till HTTP-programmeringsgränssnittet (API) om att hämta eller ändra data från ett program som använder en HTTP-klient för att göra begäran. 

Brand Portal avser on demand-tjänsten Brand Portal. Brand Portal finns i en miljö för flera klientorganisationer utanför AEM Assets-miljön. Därför tillhandahålls Brand Portal inte med AEM Assets lägsta drifttid i procent. 

Samtidiga användare avser antalet Användare som är inloggade och aktiva (dvs. utför minst en operation) i Produktionsmiljön på AEM Sites inom samma halvtimmesperiod. Den färdiga, icke anpassade AEM Sites som driftsätts som en Molntjänst stöder ett specificerat antal Samtidiga användare (detaljerad information finns i beskrivningen av AEM Sites) baserat på den genomsnittliga Användardrivna lasten som läggs på Produktionsmiljön. Om antalet Samtidiga användare vid något tillfälle överstiger antalet Samtidiga användare som anges i beskrivningen av AEM Sites, eller om Kundens genomsnittliga Användardrivna last som läggs på Produktionsmiljön överskrider Adobes på förhand uträknade genomsnitt, kan Kunden uppleva prestationsbegränsningar under skapande. Om kundens genomsnittliga Användardrivna last som läggs på Produktionsmiljön är lägre än Adobes på förhand uträknade genomsnitt kan kundens driftsättning av AEM SItes stödja fler än det angivna antalet Samtidiga användare (detaljerad information finns i beskrivningen av AEM Sites).

Innehållstjänster avser en uppsättning funktioner för att exponera användardefinierat innehåll via API:er i JSON-format.

Utvecklingsmiljö avser den icke produktionsrelaterade miljön för att utföra utvecklingsfunktioner som design, kodning, testning och kvalitetssäkring. 

Light-användare avser en person som kan använda eller komma åt Asset Share och Brand Portal. Light-användarlicenser får inte användas samtidigt (dvs. samma inloggnings-ID får inte användas av fler än en Användare eller Dator vid samma tidpunkt) av flera Användare.

Mediebibliotek avser följande funktioner som är tillgängliga i AEM Assets för användning på individuell digital resursnivå: lagring av användningsklara digitala resurser till stöd för Kundens hanteringssystem för webbinnehåll, hantering av metadataegenskaper på fliken Grundläggande egenskaper, åtkomst till Tidslinjefunktionerna (bland annat visning av Kommentarer, hantering av resursversioner, start av Arbetsflöden och visning av Aktiviteter), tillägg av kommentarer via kommentarikonen, hantering av statiska Återgivningar och för webbanvändning och digitalt bruk. Användning av andra funktioner i AEM Assets kräver en fullständig AEM Assets-licens.

Sidvisning avser en enstaka visning av ett e-postmeddelande eller en webbsida på en webbplats, inklusive skärmvyer i programvaror, programskärmens tillstånd, mobilwebbsidor och sidor i sociala nätverk. Sidvisningar räknas när en webbsida läses in eller uppdateras, ett program läses in, eller när innehåll återges eller visas via ett öppnat eller visat e-postmeddelande, och det utlöser aktivitet i ursprungstjänsten. 

Produktionsmiljö avser den miljö som gör innehåll tillgängligt för Kundens tänkta målgrupp. 

Isolerad miljö avser ett program för att driftsätta engångsinstanser av en Utvecklingsmiljö, en Testmiljö och en Produktionsmiljö för användningsfall utanför produktionen (t.ex. koncepttest, demonstrationer och utbildning). Isolerade miljöer och de medföljande miljöerna tillhandahålls inte under den Lägsta drifttiden i procent för AEM Sites eller AEM Assets.

Smart Content Services avser on demand-tjänsten Smart Content Services. Kunden kan välja att skicka sina taggade bilder till Smart Content Services för bearbetning. Kunden förstår och godkänner att en sådan bearbetning leder till att Smart Content Services lär sig och i förlängningen replikerar Kundens taggningsmetod bättre vid framtida bearbetning av bilder. Smart Content Services finns i en miljö för flera klientorganisationer utanför AEM Assets-miljön. Därför tillhandahålls Smart Content Services inte med AEM Assets lägsta drifttid i procent.

Testmiljö avser miljön som används för att validera programändringar innan de skickas till Produktionsmiljön via en driftsättningskanal. 

Standardanvändare avser en person (antingen en anställd eller korttidsanställd hos Kunden) som får använda eller få tillgång till Produkter och Tjänster. Detta inkluderar personer som får komma åt Produkter och Tjänster programmatiskt (t.ex. genom användning av ett API) för alla ändamål. Standardanvändarlicenser får inte användas samtidigt (dvs. samma inloggnings-id får inte användas av mer än en Standardanvändare eller Dator vid samma tidpunkt) och får inte användas av flera Standardanvändare.

Lagring avser det totala sammanlagda lagringsutrymmet som vid en given tidpunkt är tillgängligt för alla aktiva data i Produktionsmiljön, Testmiljön och Utvecklingsmiljön. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?