Adobe Experience Manager On-premise Software | Produktbeskrivning

Gäller från och med 30 juli 2020

Vad är Adobe Experience Manager Sites 6.5 (”AEM Sites”)?

AEM Sites är en innehålls- och upplevelsehanteringsplattform för leverans av digitala kundupplevelser via flera kanaler. AEM Sites ger organisationer möjlighet att skapa och hantera digitala upplevelser i stor skala via alla kanaler.

Produkter och tjänster Licensiering Distribution
AEM Sites Per AEM Sites Base Package On-premise Software
Tillägg:
Ytterligare instanser Per instans On-premise Software
Användare Per användare On-premise Software
Commerce Integration Framework Per distribution Lokal programvara och on demand-tjänster
AEM Assets Per instans On-premise Software
Dynamic Media  Sidvisningar per månad On-demand-tjänster
Personalized Media Antal sidvisningar per år On-demand-tjänster
Brand Portal Per Brand Portal-användare On-demand-tjänster
Smart Content Services Per Smart Content Services Base Package On-demand-tjänster
AEM Screens Standard Per visningsenhet On-premise Software
AEM Screens Premium Per visningsenhet On-premise Software

AEM Sites: produktbegränsningar

1.  AEM Sites

Licensiering.  Ett separat AEM Sites Base Package måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Sites. AEM Sites Basic omfattar användningen av mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets. AEM Sites innehåller inga användarlicenser, utan dessa måste licensieras separat.

2.  Tillägg för AEM Sites

Ytterligare instanser. Ytterligare instanser får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package har licensierats och får inte användas fristående för att utföra några funktioner för AEM Sites.

Användare. Användarlicenser får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package har licensierats.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package har licensierats. När du integrerar med en extern e-handelsplattform ingår bruk av I/O Runtime On-demand Services i Commerce Integration Framework. Kunden har rätt att använda Commerce-funktionen som levereras med Adobe Experience Managers lokala programvara.

AEM Assets. AEM Assets-instanser får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package har licensierats. Användningen av AEM Assets är begränsad till att stödja ett hanteringssystem för webbinnehåll.

  • För AEM Sites:
    • när resursdelningsfunktionen används måste AEM Asset-instansen licensieras i kvantiteter som motsvarar det totala antalet författar- och Publish-instanser i AEM-distributionen där AEM Asset-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt), eller 
    • när resursdelningsfunktionen inte används måste AEM Asset-instanserna licensieras i kvantiteter som motsvarar det totala antalet Author-instanser i AEM-distributionen där AEM Asset-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). 

Dynamic Media. Dynamic Media får bara läggas till i en AEM-driftsättning där ett AEM Sites Base Package har licensierats. Dynamic Media tillhandahålls med 1 terabyte sammanlagt lagringsutrymme på begäran. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Dynamic Media kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt. När Dynamic Media licensieras som ett tillägg till AEM Sites kan Kunden komma åt och använda AEM Assets inom AEM Sites-miljön endast för Kundinnehåll som ska levereras av Dynamic Media.

Personalized Media. Personalized Media får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package och tillägget för AEM Assets har licensierats. Personalized Media tillhandahålls med 60 gigabyte sammanlagt on demand-lagringsutrymme. Funktionen Dynamic Media som ingår i Personalized Media (vid licensiering fristående från Dynamic Media) kan endast användas för att möjliggöra Kundens bruk av Visual Configurator och 1:1-mallkomponenter för Personalized Media. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Personalized Media kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt.

Brand Portal. Brand Portal får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package och tillägget för AEM Assets har licensierats. Brand Portal tillhandahålls med 10 terabyte sammanlagt tjänstbaserat On-demand Services-lagringsutrymme per kund, oberoende av antalet licensierade Brand Portal-användare. Varje Brand Portal-användare som loggar in i Brand Portal-användargränssnittet under en tolvmånadersperiod av Licensperioden räknas som en Brand Portal-användare.

Smart Content Services. Smart Content Services Base Package får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package och tillägget för AEM Assets har licensierats. Användningen av Smart Content Services är begränsad till högst 2 miljoner taggade bilder per år. Varje dubblettbild som bearbetas och taggas räknas som en separat taggad bild.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package har licensierats. AEM Screens Standard får endast användas för att hantera video- och bildinnehåll som skickas från AEM Screens till visningsenheten på schemalagda tider och datum. AEM Screens Standard omfattar inte rättigheter att hantera intelligent, interaktivt, personligt anpassat eller dynamiskt innehåll. AEM Screens Standard licensieras per visningsenhet och antalet licenser måste motsvara det totala antal visningsenheter på vilka AEM Screens Standard-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). AEM Screens Standard omfattar inga Spelare eller Spelarnas integration, underhåll och drift.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Sites Base Package har licensierats. AEM Screens Premium innehåller alla funktionerna i AEM Screens Standard och kan även användas för att hantera intelligent, interaktivt, personligt anpassat eller dynamiskt innehåll som kan kräva en automatisk bestämning av om dynamiskt innehåll ska visas. AEM Screens Premium licensieras per visningsenhet och antalet licenser måste motsvara det totala antal visningsenheter på vilka AEM Screens Premium-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). AEM Screens Premium omfattar inga Spelare eller Spelarnas integration, underhåll och drift. AEM Screens Premium innehåller funktioner som gör det möjligt att aktivera visningsenheter för interaktiva eller tryckkänsliga program.
 

AEM Sites: definitioner

AEM-distribution omfattar en oberoende Author-instans eller ett länkat kluster av Author-instanser och ett godtyckligt antal anslutna Publish-instanser.

AEM Sites Base Package omfattar en Author-instans, en Publish-instans och ett obegränsat antal Dispatcher-instanser.

Antal sidvisningar per år avser det totala antalet Sidvisningar under en tolvmånadersperiod.

Resursdelningsfunktionen utgörs av de delar av AEM Assets-funktionerna som underlättar distributionen av kundens digitala resurser som finns lagrade i AEM Assets till interna och externa grupper via en resursdelningssida (dvs. en sida som används för att söka efter resurser baserat på associerade metadata).  Åtkomsten till resursdelningssidan är inte begränsad till användare.

Author-instans är den miljö där användarna kan lägga till och hantera innehåll på kundens webbplats.

Brand Portal-användare är en person som kan använda eller har åtkomst till Brand Portal-användargränssnittet. Brand Portal-användarlicenser får endast användas unikt (dvs. samma inloggnings-ID får inte användas av mer än en användare eller dator vid en och samma tidpunkt) och får inte användas samtidigt av flera användare.

Dispatcher-instans är miljön för cachnings- eller lastbalanseringsverktyget för en dynamisk miljö för att skapa webbsidor. När det gäller cachelagning fungerar Dispatcher-instansen som en del av en HTTP-server som cachar så mycket av det statiska webbplatsinnehållet som möjligt och öppnar webbplatsens layoutmotor så sällan som möjligt. Om Dispatcher-instansen har en lastbalanserade roll fördelar den belastningen över olika klustrade instanser.

Instans innebär att en kopia av On-premise Software instantieras och körs i en Java Virtual Machine-process på en fysisk dator eller i en virtuell miljö. Varje instans kan konfigureras som antingen en Author-instans eller en Publish-instans, men varje instans räknas som en separat instans.

Mediebibliotek utgörs av följande funktioner som finns tillgängliga i AEM Assets för användning på individuell digital resursnivå: lagring av digitala resurser till stöd för kundens hanteringssystem för webbinnehåll, hantering av metadataegenskaper på fliken Grundläggande egenskaper, åtkomst till tidslinjefunktionerna (bland annat visning av kommentarer, hantering av resursversioner, start av arbetsflöden och visning av aktiviteter), tillägg av kommentarer via kommentarikonen, hantering av statiska återgivningar och fildelning i Creative Cloud via Share Link. Användning av andra funktioner i AEM Assets kräver en fullständig AEM Assets-licens.

Sidvisning avser en enstaka visning av ett e-postmeddelande eller en webbsida på en webbplats, inklusive skärmvyer i programvaror, programskärmens tillstånd, mobilwebbsidor och sidor i sociala nätverk.  Sidvisningar räknas när en webbsida läses in eller uppdateras, ett program läses in, eller när innehåll återges eller visas via ett öppnat eller visat e-postmeddelande, och det utlöser aktivitet i ursprungstjänsten.

Visningsenhet är en digital mediedator där AEM Screens-programvaran är installerad för att hantera innehåll och upplevelser på en ansluten bildskärm. En visningsenhet får ha högst 25 anslutna bildskärmar och får inte användas för att vidaresända innehåll till fler bildskärmar.

Primärt serveranrop innebär varje sidvisning, extern länk, nedladdning, kundlänk eller annan händelse på kundwebbsidorna i den utsträckning att kunden taggar, tillåter att tagga eller orsakar att sidvisningar, externa länkar, nedladdningar, anpassade länkar och andra händelser för att komma åt och använda Adobe Analytics Essentials for Sites taggas. Varje taggad sidvisning, extern länk, begäran om kampanjbehållare, nedladdning, anpassad länk eller annan händelse räknas som ett primärt serveranrop.

Publish-instans är den miljö som gör innehåll tillgängligt för kundens tänkta publik.

Smart Content Services Base Package innebär tillgång till Smart Content Services.

Användare har den innebörd som definieras i de allmänna villkoren, men omfattar även enskilda personer som får tillgång till produkterna och tjänsterna programmatiskt (t.ex. genom användningen av ett API) för något ändamål.

Visual Configurator är teknik för bildåtergivning i realtid och ramverk för att möjliggöra kundlösningar för visuell konfiguration för personlig anpassning och anpassningseffekter online, till exempel realtidsåtergivning av färger, texturer, ytor, mönster, monogram eller gravyrer i produktbilder eller scener. Kundens licens för Visual Configurator innehåller 10 instanser av Scene7-bildredigering.

1:1-mallar avser dynamiskt sammansatta och levererat 1:1-anpassat rich media-innehåll (t.ex. banners och e-post) för webbplatsbesökare i den tänkta målgruppen. 

Vad är Adobe Experience Manager Assets 6.5 (”AEM Assets”)?

AEM Assets är ett digitalt hanteringsverktyg som är integrerat i Adobe Experience Manager-plattformen och möjliggör för kunden att dela och distribuera digitala resurser. Användare kan hantera, lagra och komma åt bilder, videoklipp, dokument, ljudklipp och mediefiler av hög kvalitet som kan användas på webben, i tryck och för digital distribution.

Produkter och tjänster Licensiering Distribution
AEM Assets Per AEM Assets Base Package On-premise Software
Tillägg:
Ytterligare instanser Per instans On-premise Software
Användare Per användare On-premise Software
Dynamic Media Sidvisningar per månad On-demand-tjänster
Personalized Media Antal sidvisningar per år On-demand-tjänster
Arbetsstation för bildredigering Per instans On-premise Software
Brand Portal Per Brand Portal-användare On-demand-tjänster
Smart Content Services Per Smart Content Services Base Package On-demand-tjänster
AEM Screens Standard Per visningsenhet On-premise Software
AEM Screens Premium Per visningsenhet On-premise Software

AEM Assets: produktbegränsningar

1.  AEM Assets

Licensiering. Ett AEM Assets Base Package måste licensieras för varje AEM-distribution av AEM Assets.  AEM Assets innehåller inga användarlicenser, utan dessa måste licensieras separat. AEM Assets inkluderar inte användning av innehållsfragment, upplevelsefragment och innehållstjänster.

Resursdelningsfunktionen. Användning av resursdelningsfunktionen kräver en Publish-instans.  AEM Sites-funktionerna som inkluderats för att användas med Asset Share får bara användas för att konstruera en anpassad medieportal för att underlätta Kundens användning av Asset Share.

2.  Tillägg till AEM Assets

Ytterligare instanser. Ytterligare instanser får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats och får inte användas fristående för att utföra några funktioner för AEM Assets.

Användare. Ytterligare användarlicenser får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats. 

Dynamic Media. Dynamic Media får bara läggas till i en AEM-driftsättning där ett AEM Assets Base Package har licensierats. Dynamic Media tillhandahålls med 1 terabyte sammanlagt lagringsutrymme på begäran. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Dynamic Media kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt.

Personalized Media. Personalized Media får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats. Personalized Media tillhandahålls med 60 gigabyte sammanlagt on demand-lagringsutrymme. Funktionen Dynamic Media som ingår i Personalized Media (vid licensiering fristående från Dynamic Media) kan endast användas för att möjliggöra Kundens bruk av Visual Configurator och 1:1-mallkomponenter för Personalized Media. Åtkomsten till några av funktionerna som ingår i Personalized Media kan tillhandahållas via alternativa gränssnitt, vilka kan vara profilerade som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, efter eget gottfinnande, uppdatera profileringen av de alternativa gränssnitten och konsolidera sådana funktioner i ett enda åtkomstgränssnitt.

Arbetsstation för bildredigering. Instanser för arbetsstationer för bildredigering får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats. Kunden får inte installera en arbetsstation för bildredigering på något serversystem, delat system eller värddatorsystem som möjliggör användning av eller åtkomst till arbetsstationen för bildredigering från flera datorer eller användning av flera användare.

Brand Portal. Brand Portal får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats. Brand Portal tillhandahålls med 10 terabyte sammanlagt tjänstbaserat On-demand Services-lagringsutrymme per kund, oberoende av antalet licensierade Brand Portal-användare. Varje Brand Portal-användare som loggar in i Brand Portal-användargränssnittet under en tolvmånadersperiod av Licensperioden räknas som en Brand Portal-användare.

Smart Content Services. Smart Content Services Base Package får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats. Användningen av Smart Content Services är begränsad till högst 2 miljoner taggade bilder per år. Varje dubblettbild som bearbetas och taggas räknas som en separat taggad bild. Kunden kan välja att skicka sina taggade bilder till Smart Content Services för bearbetning. Kunden förstår och godkänner att en sådan bearbetning leder till att Smart Content Services lär sig och i förlängningen replikerar Kundens taggningsmetod bättre vid framtida bearbetning av bilder.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets-paket har licensierats. AEM Screens Standard får endast användas för att hantera video- och bildinnehåll som skickas från AEM Screens till visningsenheten på schemalagda tider och datum. AEM Screens Standard omfattar inte rättigheter att hantera intelligent, interaktivt, personligt anpassat eller dynamiskt innehåll. AEM Screens Standard licensieras per visningsenhet och antalet licenser måste motsvara det totala antal visningsenheter på vilka AEM Screens Standard-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). AEM Screens Standard omfattar inga Spelare eller Spelarnas integration, underhåll och drift. AEM Screens Standard innehåller AEM Sites-funktioner som endast kan användas för att underlätta kundens användning av AEM Screens Standard. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium får bara läggas till i en AEM-distribution där ett AEM Assets Base Package har licensierats. AEM Screens Premium innehåller alla funktionerna i AEM Screens Standard och kan även användas för att hantera intelligent, interaktivt, personligt anpassat eller dynamiskt innehåll som kan kräva en automatisk bestämning av om dynamiskt innehåll ska visas. AEM Screens Premium licensieras per visningsenhet och antalet licenser måste motsvara det totala antal visningsenheter på vilka AEM Screens Premium-funktionerna, eller någon del därav, används eller tidigare var aktiverade (även om de inte används kontinuerligt). AEM Screens Premium omfattar inga Spelare eller Spelarnas integration, underhåll och drift. AEM Screens Premium innehåller AEM Sites-funktioner som endast kan användas för att underlätta kundens användning av AEM Screens Premium. AEM Screens Premium innehåller funktioner som gör det möjligt att aktivera visningsenheter för interaktiva eller tryckkänsliga program.

AEM Assets: definitioner

AEM Assets Base Package avser en Author-instans.

AEM-distribution omfattar en oberoende Author-instans eller ett länkat kluster av Author-instanser och ett godtyckligt antal anslutna Publish-instanser.

Antal sidvisningar per år avser det totala antalet Sidvisningar under en tolvmånadersperiod.

Resursdelningsfunktionen utgörs av de delar av AEM Assets-funktionerna som underlättar distributionen av kundens digitala resurser som finns lagrade i AEM Assets till interna och externa grupper via en resursdelningssida (dvs. en sida som används för att söka efter resurser baserat på associerade metadata).  Åtkomsten till resursdelningssidan är inte begränsad till användare.

Author-instans är den miljö där användarna kan lägga till och hantera innehåll på kundens webbplats.

Brand Portal avser on demand-tjänsten Brand Portal. Lagringsutrymmet för On-demand Services för Brand Portal räknas som en del av kundens totala lagringsutrymme.

Brand Portal-användare är en person som kan använda eller har åtkomst till Brand Portal-användargränssnittet. Brand Portal-användarlicenser får endast användas unikt (dvs. samma inloggnings-ID får inte användas av mer än en användare eller dator vid en och samma tidpunkt) och får inte användas samtidigt av flera användare.

Dispatcher-instans är miljön för cachnings- eller lastbalanseringsverktyget för en dynamisk miljö för att skapa webbsidor. När det gäller cachelagning fungerar Dispatcher-instansen som en del av en HTTP-server som cachar så mycket av det statiska webbplatsinnehållet som möjligt och öppnar webbplatsens layoutmotor så sällan som möjligt. Om Dispatcher-instansen har en lastbalanserade roll fördelar den belastningen över olika klustrade instanser.

Instans innebär att en kopia av On-premise Software instantieras och körs i en Java Virtual Machine-process på en fysisk dator eller i en virtuell miljö. Varje instans kan konfigureras som antingen en Author-instans eller en Publish-instans, men varje instans räknas som en separat instans.

Sidvisning avser en enstaka visning av ett e-postmeddelande eller en webbsida på en webbplats, inklusive skärmvyer i programvaror, programskärmens tillstånd, mobilwebbsidor och sidor i sociala nätverk.  Sidvisningar räknas när en webbsida läses in eller uppdateras, ett program läses in, eller när innehåll återges eller visas via ett öppnat eller visat e-postmeddelande, och det utlöser aktivitet i ursprungstjänsten.

Visningsenhet är en digital mediedator där AEM Screens-programvaran är installerad för att hantera innehåll och upplevelser på en ansluten bildskärm. En visningsenhet får ha högst 25 anslutna bildskärmar och får inte användas för att vidaresända innehåll till fler bildskärmar.

Primärt serveranrop innebär varje sidvisning, extern länk, nedladdning, kundlänk eller annan händelse på kundwebbsidorna i den utsträckning att kunden taggar, tillåter att tagga eller orsakar att sidvisningar, externa länkar, nedladdningar, anpassade länkar och andra händelser för att komma åt och använda Adobe Analytics Essentials for Assets taggas. Varje taggad sidvisning, extern länk, begäran om kampanjbehållare, nedladdning, anpassad länk eller annan händelse räknas som ett primärt serveranrop.

Publish-instans är den miljö som gör innehåll tillgängligt för kundens tänkta publik.

Smart Content Services avser on demand-tjänsten Smart Content Services.

Smart Content Services Base Package avser tillgång till Smart Content Services.

Användare har den innebörd som definieras i de allmänna villkoren, men omfattar även enskilda personer som får tillgång till produkterna och tjänsterna programmatiskt (t.ex. genom användningen av ett API) för något ändamål.

Visual Configurator är teknik för bildåtergivning i realtid och ramverk för att möjliggöra kundlösningar för visuell konfiguration för personlig anpassning och anpassningseffekter online, till exempel realtidsåtergivning av färger, texturer, ytor, mönster, monogram eller gravyrer i produktbilder eller scener. Kundens licens för Visual Configurator innehåller 10 instanser av Scene7-bildredigering.

1:1-mallar avser dynamiskt sammansatta och levererat 1:1-anpassat rich media-innehåll (t.ex. banners och e-post) för webbplatsbesökare i den tänkta målgruppen. 

Vad är Adobe Experience Manager Forms 6.5 (”AEM Forms”)?

AEM Forms är en dokument- och formulärplattform för företag. Den ger kunden möjlighet att samla in och bearbeta information, leverera personligt anpassad kommunikation och skydda och spåra information. AEM Forms ger även mobila medarbetare och kunder möjlighet att använda sig av affärsprocesserna genom att tillgången till tjänsten utökas för användning på stationära datorer, bärbara datorer, smartphones eller surfplattor.

Produkter och tjänster Licensiering Distribution
AEM Forms
Per formulärinsändning och dokumentåtergivning On-premise Software
Tillägg:
Dokumentskydd för AEM Forms Per mottagare On-premise Software

AEM Forms: produktbegränsningar

1.  AEM Forms

Licensiering. AEM Forms är begränsat till antalet formulärinsändningar och dokumentåtergivningar som identifierats i försäljningsordern. AEM Forms omfattar användningen av mediebiblioteksfunktioner i AEM Assets.

AEM Forms-portalen.

  • AEM Sites-funktionerna som ingår i AEM Forms-portalen (upp till två instanser för AEM Sites) kan endast användas för att skapa, hantera, administrera och leverera formulär och dokument på en webbplats, t.ex. för att skapa och anpassa en webbsida för sökningar efter, visning, hämtning och bearbetning av formulär och dokument. De kan även användas för redigering av e-postmeddelanden som länkar tillbaka till dokument som levereras på en webbplats.  Kunden får inte använda de AEM Sites-funktioner som ingår i AEM Forms-portalen för att publicera webbinnehåll eller hantera webbplatser som inte är kopplade till formulärbearbetning eller dokumentvisning.
  • De AEM Assets-funktioner som ingår i AEM Forms-portalen kan användas för att sammanställa formulär, dokument och korrespondens samt tillhörande webbsidor på AEM Forms-portalen. Det får inte användas för allmän lagring och hantering av resurser.
  • Om kunden kombinerar en AEM Sites-instans och andra AEM Forms-funktioner på samma dator kommer den här kombinationen att räknas som användning av en AEM Sites-instans utöver användningen av AEM Forms.

Reader-tillägg. För varje AEM Forms Base Package som licensierats av kunden:

  • Kunden kan använda Reader-tillägg på upp till 100 unika dokument och distribuera dessa dokument till ett obegränsat antal mottagare.
  • Kunden kan använda Reader-tillägg på ett obegränsat antal dokument när dokumentet har återgetts av återgivningsmotorn för PDF-formulär omedelbart innan det distribueras till en mottagare. I det här obegränsade användningsscenariot kan det utökade Reader-dokumentet inte läggas ut på en webbplats eller på annat sätt distribueras till mer än en mottagare utan att dokumentet återges på nytt med återgivningsmotorn för PDF-formulär.

Teckensnitt.  För teckensnitt som identifieras som ”licensierade för inbäddning för utskrift och förhandsvisning” enligt http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html får kunden bädda in kopior av teckensnittsprogramvaran som distribueras till kunden för att användas med AEM Forms i kundens dokument, men endast i syfte att skriva ut och visa dokument.

AEM Forms Designer/Workbench. Exemplar av AEM Forms Designer och Adobe Forms Workbench får endast användas av kunden på stationära eller bärbara datorer för användning tillsammans med AEM Forms.  

Digitala certifikat. Alla köp, all användning av eller förlitan på digitala certifikat från utfärdare av tredjepartscertifikat i samband med kundens användning av AEM Forms görs efter kundens eget gottfinnande och på egen risk och ansvar.

Adobe Acrobat Professional. Eventuella exemplar av Adobe Acrobat Professional som kunden får tillgång till i kombination med AEM Forms får endast installeras på datorer där AEM Forms har installerats och får endast användas indirekt i den utsträckning PDF-generatorn i AEM Forms är utformad för programmässig åtkomst till Adobe Acrobat Professional enligt beskrivningen i dokumentationen.

2.  AEM Forms: tillägg

Dokumentskydd för AEM Forms. Varje mottagare är licensierad för en enstaka AEM-distribution. Kunden får inte inaktivera eller störa elektroniska meddelanden eller dialogrutor om sekretess eller spårning som visas i den programvara som används för att visa elektroniska filer som har bearbetats med dokumentskydd för AEM Forms.

AEM Forms: definitioner

AEM-distribution omfattar en oberoende Author-instans eller ett länkat kluster av Author-instanser och ett godtyckligt antal anslutna Publish-instanser.

AEM Forms-portal avser en AEM Forms-modul som tillåter begränsad tillgång till AEM Sites- och AEM Assets-funktioner för användning tillsammans med AEM Forms.  Ett rimligt antal användarlicenser ingår i AEM Forms-portalen, men användarna har endast behörighet att använda AEM Sites och AEM Assets enligt de begränsningar som gäller för AEM Forms-portalen och har inte behörighet att få åtkomst till alla funktioner i AEM Sites och AEM Assets.

Author-instans är den miljö där användarna kan lägga till och hantera innehåll på kundens webbplats.

Distribuera innebär att leverera eller på annat sätt, direkt eller indirekt, i någon form, tillhandahålla ett dokument till en eller flera personer eller entiteter, inklusive mottagare. Ett dokument som har distribuerats kommer att anses vara fortsatt distribuerat till dess att det inte längre är tillgängligt för distribution.

Dispatcher-instans är miljön för cachnings- eller lastbalanseringsverktyget för en dynamisk miljö för att skapa webbsidor. När det gäller cachelagning fungerar Dispatcher-instansen som en del av en HTTP-server som cachar så mycket av det statiska webbplatsinnehållet som möjligt och öppnar webbplatsens layoutmotor så sällan som möjligt. Om Dispatcher-instansen har en lastbalanserade roll fördelar den belastningen över olika klustrade instanser.

Dokument är en elektronisk eller utskriven fil som bearbetas eller genereras av AEM Forms, inklusive dokument som innehåller datafält där data kan matas in och sparas.  Ett dokument betraktas som ”unikt” såvida det inte är en identisk kopia av ett distribuerat dokument, en direkt språköversättning av ett distribuerat dokument, endast skiljer sig från andra distribuerade dokument med avseende på korrigering av typografiska fel eller innehåller anpassningar av information om mottagare inför distributionen (t.ex. namn, adress och kontonummer) och liknande skillnader som inte ändrar dokumentets grundläggande affärsändamål.

Dokumentåtergivning avser återgivningen av ett dokument genom att kombinera en mall och data, digitalt signera eller certifiera ett dokument eller konverteringen av ett dokument från ett format till ett annat oberoende av dokumentets längd eller slutliga format.

Formulärsändning avser sändandet av data från något formulär av något slag som accepteras i AEM Forms och som leder till att data skickas till en databas eller något annat datalagringsutrymme, oavsett plats. Om ett formulär består av flera sidor eller paneler räknas en sändning av formuläret vara en enskild formulärsändning. Delvis färdiga formulär räknas inte som formulärinsändningar: endast den slutliga formulärinsändningen anses vara en formulärinsändning. Varje formulär i en formuläruppsättning räknas som en enskild formulärinsändning.

Instans innebär att en kopia av AEM Forms On-premise Software instantieras och körs i en Java Virtual Machine-process på en fysisk dator eller i en virtuell miljö. Varje instans kan konfigureras som antingen en Author-instans eller en Publish-instans, men varje instans räknas som en separat instans.

Mediebibliotek utgörs av följande funktioner som finns tillgängliga i AEM Assets för användning på individuell digital resursnivå: lagring av digitala resurser till stöd för kundens hanteringssystem för webbinnehåll, hantering av metadataegenskaper på fliken Grundläggande egenskaper, åtkomst till tidslinjefunktionerna (bland annat visning av kommentarer, hantering av resursversioner, start av arbetsflöden och visning av aktiviteter), tillägg av kommentarer via kommentarikonen, hantering av statiska återgivningar och fildelning i Creative Cloud via Share Link. Användning av andra funktioner i AEM Assets kräver en fullständig AEM Assets-licens.

Återgivningsmotorn för PDF-formulär är den serverbaserade komponent i AEM Forms som dynamiskt återger och distribuerar ett PDF-formulär för ifyllning, sparande och sändning.

Bearbetningsinstans är den miljö där åtgärder för körtidsprocesser, som inte förekommer i Publish-instansen, utförs.

Reader-tillägg avser en AEM Forms-modul som, när den används på dokument, gör det möjligt för kunden att aktivera ytterligare läsarfunktioner i Adobe Acrobat Reader.

Reader-funktioner betyder:

(a)    viss teknik som bäddas in i PDF-filer av Adobe Forms och ger tillgång till funktioner i Adobe Acrobat Reader-programvaran som annars inte skulle vara tillgänglig (t.ex. möjligheten att spara dokument lokalt eller lägga till kommentarer), och

(b)    metadata (lagras på en dator och/eller inbäddad i en elektronisk fil med ett filformat som stöds) som innehåller eller hänvisar till åtkomst- och användningsrättigheter som utformats för att verkställas av Adobe Forms Rights Management direkt eller via stödda programvaror.

Publish-instans är den miljö som gör innehåll tillgängligt för kundens tänkta publik.

Mottagare är en person till vilken kunden direkt eller indirekt distribuerar dokument. Mottagarlicenser får inte delas eller användas av mer än en enskild mottagare, men kan omtilldelas:

(a)    när nya mottagare ersätter tidigare mottagare som har avslutat sitt engagemang i kunden, eller

(b)    efter att skriftligt tillstånd inhämtats från Adobe.

Användare har den innebörd som definieras i de allmänna villkoren, men omfattar även enskilda personer som får tillgång till produkterna och tjänsterna programmatiskt (t.ex. genom användningen av ett API) för något ändamål.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?