Obs!

Med formverktygen kan du enkelt skapa knappar, navigeringsrader och andra objekt som brukar användas på webbsidor. Rita innehåller en översikt över ritningsfunktionerna i Photoshop.

Se även:

Länk till illustrator/using

Länk till creative cloud/kb/heading

Länk till mobile apps/how-to

Rita former i Photoshop

Rita former i Photoshop
Julieanne Kost

Skapa en form på ett formlager

 1. Markera ett formverktyg eller ett ritstift. Kontrollera att Form har valts på menyn i alternativfältet.

 2. Välj färg på formen genom att klicka på färgrutan i alternativfältet och välja färg i färgväljaren.
 3. (Valfritt) Ange alternativen i alternativfältet. Klicka på den inverterade pilen bredvid formknapparna om du vill se fler alternativ för varje verktyg. (Se Alternativ för formverktyg.)

 4. (Valfritt) Använd en stil på formen genom att välja en fördefinierad stil på snabbmenyn Stil i alternativfältet. (Se Använda förinställda stilar.)

 5. Rita en form genom att dra i bilden:
  • Om du vill begränsa en rektangel eller en rundad rektangel till en fyrkant, en ellips till en cirkel eller en linjevinkel till en multipel av 45° håller du ned Skift.
  • Om du vill rita inifrån och ut placerar du pekaren där du vill att formens mitt ska hamna, håller du ned Alt och drar sedan diagonalt till ett hörn eller en kant tills formen har fått önskad storlek.
  Ritning som utgår från ett hörn (vänster) och från mitten (höger)
  Ritning som utgår från ett hörn (vänster) och från mitten (höger)

  Obs!

  Att rita inifrån och ut är standardfunktionen för stjärnverktyget i Illustrator och för polygonverktyget i Illustrator och Photoshop.

Videofilmer | Skapa, redigera och arbeta

Jeanne Rubbo från Photoshop-teamet visar hur du skapar, redigerar och arbetar med formlager i en serie informativa videofilmer. Så här gör du:

Se Galleri för rit- och textverktyg för mer information.

Rita flera former i ett lager

Du kan rita separata former i ett lager eller använda alternativen Lägg till, Subtrahera, Överlappa eller Uteslut för att ändra en befintlig form i ett lager.

 1. Välj det lager som du vill lägga till former i.
 2. Välj ett ritverktyg och ange alternativ för verktyget (se Alternativ för formverktyg).

 3. Välj något av följande i alternativfältet:

  Lägg till i formområde 

  Lägger till det nya området i befintliga former eller befintlig bana.

  Ta bort från formområde 

  Tar bort det överlappande området från befintliga former eller befintlig bana.

  Överlappa formområden 

  Begränsar området till överlappningen mellan det nya området och befintliga former eller befintlig bana.

  Uteslut överlappande formområden 

  Utesluter det överlappande området i de sammanslagna nya och befintliga områdena.

 4. Rita i bilden. Du kan lätt växla mellan olika ritverktyg genom att klicka på en verktygsknapp i alternativfältet.

Rita en hjulform

Klipp ut en form inom en befintlig form så att de underliggande lagren syns igenom. Den här beskrivningen visar hur du skapar en ringform, men du kan naturligtvis använda den här tekniken tillsammans med valfria former, inklusive dina egna.

 1. Markera Ellips  i verktygslådan. Den kan vara dold av andra formverktyg eller linjeverktyget .

 2. Kontrollera att Form har valts på menyn i alternativfältet.

 3. Rita formen genom att dra i dokumentytan. Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill begränsa ellipsen till en cirkel.
 4. Markera knappen Ta bort från formområde  i alternativfältet.

 5. Dra inuti den nya formen för att skapa urklippet. När du släpper musknappen visas den underliggande bilden genom den nya formen.
 6. Om du vill flytta på någon av formerna klickar du på banmarkeringsverktyget  i verktygslådan (det kan vara dolt av verktyget Direktmarkering ) och markerar banan. Dra formen till dess nya plats eller använd piltangenterna för att förskjuta den en bildpunkt i taget.

  Obs!

  Skift-klicka om du vill markera flera banor samtidigt.

Rita en egen form

Du kan rita egna former genom att använda former från popup-panelen Egen form eller spara en form eller bana som sedan kan användas som en egen form.

 1. Välj verktyget Egen form . (Om verktyget inte syns håller du ned rektangelverktyget långt ned i verktygslådan.)

 2. Välj en form på popup-panelen Egen form i alternativfältet.

  Om du inte hittar någon form som du vill använda klickar du på pilen längst upp till höger i panelen och väljer en annan formkategori. När du får frågan om du vill ersätta de aktuella formerna, väljer du antingen att ersätta, om du bara vill se de nya formerna, eller att lägga till, om du vill utöka de redan visade formerna med den nya kategorin.

 3. Rita formen genom att dra i bilden.

Spara en form eller bana som en egen form

 1. Markera en bana på panelen Banor - antingen en vektormask för ett formlager, en arbetsbana eller en sparad bana.
 2. Välj Redigera > Definiera egen form och skriv namnet på den nya egna formen i dialogrutan Formnamn. Den nya formen visas i popup-panelen Form.
 3. Om du vill spara den nya egna formen som en del av ett nytt bibliotek väljer du Spara former på popup-panelens meny.

Mer information finns i avsnittet Arbeta med Förinställningshanteraren.

Skapa en rastrerad form

En rastrerad form skapas genom att du ritar och rastrerar en form och sedan fyller den med förgrundsfärgen. Det går inte att ändra en rastrerad form på samma sätt som ett vektorobjekt. Rasterformer skapas med den aktuella förgrundsfärgen.

 1. Välj ett lager. Det går inte att skapa en rastrerad form i ett vektorbaserat lager (t.ex. ett textlager).
 2. Markera ett formverktyg och klicka på knappen Fyll pixlar  i alternativfältet.
 3. Ange följande alternativ i alternativfältet:

  Läge

  Styr hur formen påverkar de befintliga pixlarna i bilden. (Se Blandningslägen.)

  Opacitet

  Avgör hur mycket formen gömmer eller visar av de underliggande pixlarna. En form med 1 % opacitet är nästan genomskinlig, medan en med 100 % opacitet nästan är helt kompakt.

  Kantutjämning

  Jämnar till och blandar ut kantpixlarna med de omgivande pixlarna.

 4. Ange ytterligare, verktygsspecifika alternativ. Se Alternativ för formverktyg.

 5. Rita formen.

Alternativ för formverktyg

Varje formverktyg har en unik underuppsättning av alternativen nedan. Klicka på pilen till höger om raden av formknappar i alternativfältet för att komma till dessa alternativ.

Åtkomst till alternativ för formverktyg i alternativfältet (linjealternativ visas)
Åtkomst till alternativ för formverktyg i alternativfältet (linjealternativ visas)

Pilspetsars början och slut

Lägger till pilspetsar på en linje. Välj linjeverktyget och sedan Början om du vill lägga till en pilspets i början av linjen, eller Slut om du vill lägga till en pilspets i slutet av linjen. Markera båda alternativen om du vill lägga till pilspetsar i båda ändarna. Formalternativen visas i popup-dialogrutan. Ange värden för Bredd och Längd för att ange pilspetsarnas proportioner i procent i förhållande till linjebredden (10 % till 1000 % för Bredd och 10 % till 5000 % för Längd). Ange ett värde för pilspetsens inbuktning (från –50 % till +50 %). Värdet för inbuktningen anger krökningen vid den bredaste delen av pilspetsen, där den möter linjen.

Obs!

Du kan också ändra pilspetsen direkt med hjälp av vektormarkeringsverktyget och ritverktygen.

Cirkel

Ändrar en ellips till en cirkel.

Definierade proportioner

Visar en egen form utifrån de proportioner som användes när formen skapades.

Definierad storlek

Ritar upp en egen form utifrån den storlek som användes när formen skapades.

Fastställd storlek

Ritar upp en rektangel, en rundad rektangel, en ellips eller en egen form som fastställda former utifrån de värden som angetts i rutorna Bredd och Höjd.

Från mitten

Ritar upp en rektangel, en rundad rektangel, en ellips eller en egen form med utgångspunkt från dess mitt.

Indrag sidor

Ritar upp en polygon som en stjärna. Ange en procentsats i textrutan för att styra vilken del av stjärnans radie som bestäms av punkterna. Med inställningen 50 % får du spetsar med stjärnans halva radie, ett högre värde ger smalare spetsar och ett lägre värde ger trubbigare spetsar.

Proportionell

Ritar upp en rektangel, en rundad rektangel eller en ellips som en proportionell form utifrån de värden som angetts i textrutorna för Bredd och Höjd.

Radie

För rundade rektanglar anger detta värde hörnradien. För polygoner anger det avståndet från polygonens mitt till de yttre spetsarna.

Sidor

Anger antalet sidor i en polygon.

Rundade hörn eller utjämnade indrag

Ritar upp en polygon med rundade hörn eller utjämnade indrag.

Fäst mot pixlar

Fäster en rektangels eller en rundad rektangels kanter mot pixelgränserna.

Fyrkant

Begränsar en rektangel eller en rundad rektangel till en kvadrat.

Obegränsad

Du kan ange bredd och höjd för en rektangel, en rundad rektangel, en ellips eller en egen form genom att dra.

Bredd

Avgör bredden på verktyget Linje (i pixlar).

Obs!

Du kan ändra ramlinjens bredd för andra formverktyg genom att välja Lager > Lagerstil > Ramlinje. (Se Använda eller redigera en lagerstil.)

Redigera former

En form är ett fyllningslager som är länkat till en vektormask. Du kan enkelt ändra fyllningen till en annan färg, en övertoning eller ett mönster genom att redigera formens fyllningslager. Du kan även redigera formens vektormask för att ändra formens kontur och använda en stil i lagret.

 • Du kan ändra färg på en form genom att dubbelklicka på formlagrets miniatyr på panelen Lager och välja en annan färg med färgväljaren.
 • Du kan fylla i en form med ett mönster eller en övertoning genom att välja formlagret på panelen Lager och välja Lager > Lagerstil > Övertoningsövertäckning.
 • Du kan ändra ramlinjens bredd genom att välja formlagret i panelen Lager och sedan välja Lager > Lagerstil > Ramlinje.
 • Om du vill ändra formens kontur klickar du på miniatyren för formlagrets vektormask på panelen Lager eller panelen Banor. Ändra därefter formen med hjälp av Direktmarkering och ritstiftsverktygen.
 • Du kan använda flyttningsverktyget för att flytta en form utan att ändra storleken eller proportionerna på den.

Mer information finns i Justera bankomponenter och Omforma fritt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy