Skalförändra lager proportionerligt

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (version 20.0)

För att omforma de flesta lagerformer som pixellager, textlager, bitmappar och monterade smarta objekt drar du enkelt i ett hörnhandtag för att skalförändra lagren proportionerligt. Om du håller ned Skift när du drar i ett hörnhandtag under omformning skalförändras lagerformerna oproportionerligt.

Former och banor (som är vektorer) omformas dock oproportionerligt om du drar i ett hörnhandtag under omformning.

Mer information finns i Skala, rotera, skeva, förvränga, använda perspektiv eller tänja.

Hur avaktiverar jag det nya beteendet med proportionerlig skalförändring vid omformning av lager?

Om du vill återställa till det äldre omformningsbeteendet följer du instruktionerna nedan för den Photoshop-version du har.

Instruktioner för Photoshop-version 20.0.5 (juni-versionen 2019)

Gör så här:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänna (MacOS).
 2. Välj Använd äldre omforma fritt
 3. Starta om Photoshop.

Instruktioner för Photoshop-versionerna 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 och 20.0.4

Gör så här:

 1. Använd Notepad (Windows) eller en textredigerare (macOS) till att skapa en textfil (.txt).
 2. Skriv texten nedan i textfilen:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Spara filen som "PSUserConfig.txt" i din Photoshop-inställningsmapp. [installationsenhet]:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Gör så här:
  1. Spara filen som "PSUserConfig.txt" på datorn.
  2. Ctrl-klicka på PSUserConfig.txt som finns sparad på datorn och välj Kopiera på snabbmenyn.
  3. I Finder väljer du Gå > Gå till mapp. I dialogrutan Gå till mapp skriver du ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Klistra in den kopierade filen på den här sökvägen.
 4. Starta om Photoshop.

Använda omformningar

Om du omformar kan du skala, rotera, skeva, töja eller tänja en bild. Du kan använda omformningar på en markering, ett helt lager, flera lager eller en lagermask. Du kan även använda omformningar på en bana, vektorform, vektormask, markeringsgräns eller alfakanal. Omformning påverkar bildkvaliteten när du ändrar på pixlarna. Använd smarta objekt om du vill göra icke-förstörande omformationer på rasterbilder. (Se Arbeta med smarta objekt.) Omformningen av en vektorform eller bana är alltid en icke-förstörande åtgärd eftersom du bara ändrar de matematiska beräkningarna som skapar objektet.

Om du vill göra en omformning väljer du först ett objekt att omforma och sedan ett omformningskommando. Om det behövs justerar du referenspunkten innan du ändrar i omformningen. Du kan göra flera ändringar i rad innan du använder den sammanlagda omformningen. Du kan t.ex. välja Skapa och skaländra genom att dra i ett handtag och sedan välja Förvräng och förvränga genom att dra i ett handtag. Tryck sedan på Enter för att använda båda omformningarna.

Interpolationsmetoden som är vald i området Allmänt i dialogrutan Inställningar används för att beräkna färgvärdet på pixlar som läggs till eller tas bort under omformningar. Den här interpolationsinställningen påverkar direkt hastigheten och kvaliteten på omformningen. Bikubisk interpolation (standard) är långsammast men ger bäst resultat.

Obs!

Du kan även tänja och förvränga rasterbilder med hjälp av filtret Gör flytande.

Photoshop: Omforma en bild
Omforma en bild

A. Originalbild B. Vänt lager C. Roterad markeringsram D. Ändrad storlek på en del av objektet 

Omformningskommandon på undermenyn

Skala

Förstorar eller förminskar ett objekt relativt till objektets referenspunkt, den fasta punkten som omformningen sker runt. Du kan skala vågrätt, lodrätt eller bådadera.

Rotera

Vrider ett objekt runt en referenspunkt. Den här punkten finns som standard i mitten på ett objekt, men du kan flytta den till en annan plats.

Skeva

Lutar ett objekt lodrätt eller vågrätt.

Förvränga

Sträcker ett objekt i alla riktningar.

Perspektiv

Ger ett objekt ett enpunktsperspektiv.

Tänj

Ändrar objektets form.

Rotera 180, Rotera 90 medsols, Rotera 90 motsols

Roterar objektet det angivna antalet grader, antingen med- eller motsols.

Vänd

Vänder objektet lodrätt eller vågrätt.

Videosjälvstudiekurs: Tips för att arbeta med vektorer i Photoshop

Videosjälvstudiekurs: Tips för att arbeta med vektorer i Photoshop
I det här avsnittet av The Complete Picture visar Julieanne funktioner för att arbeta med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Markera ett objekt som ska omformas

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill omforma ett helt lager aktiverar du lagret och ser till att inget är markerat.

  Obs!

  Det går inte att omforma bakgrundslagret. Innan du kan omforma bakgrundslagret måste du konvertera det till ett vanligt lager.

  • Om du vill omforma delar av ett lager väljer du lagret i panelen Lager och markerar sedan delar av bilden på lagret.
  • Om du vill omforma flera lager gör du något av följande i panelen Lager: länka samman lagren, eller markera flera lager genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (OS X) på mer än ett lager. I panelen Lager kan du också Skift-klicka för att markera lager som ligger i följd. (Se Markera, grupper och länka lager.)
  • Om du vill omforma en lagermask eller en vektormask bryter du länken och markerar maskens miniatyrbild i panelen Lager.
  • Om du vill omforma en bana eller vektorform, använder du banmarkeringsverktyget för att markera hela banan eller direktmarkeringsverktyget för att markera en del av banan. Om du markerar en eller flera punkter på en bana så omformas endast de bansegment som är kopplade till punkterna. (Se Markera en bana.)
  • Om du vill omforma en markeringsgräns skapar eller läser du in en markering. Välj sedan Markera > Omforma markering.
  • Om du vill omforma en alfakanal, markerar du kanalen i panelen Kanaler.

Ange eller flytta referenspunkten för en omformning

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (20.0)

Alla omformningar utförs runt en fast punkt som kallas referenspunkt. Den här punkten sitter som standard i mitten på det objekt som du omformar. Du kan dock ändra referenspunkten eller flytta mittpunkten till en annan plats med hjälp av referenspunktsplaceraren i alternativfältet.

 1. Välj ett omformningskommando. En markeringsram visas i bilden.
 2. Referenspunkten är dold som standard. Om du vill visa referenspunkten () markerar du kryssrutan bredvid referenspunktsplaceraren () i alternativfältet.

  Visa referenspunkten vid omformning av objekt.
  Visa kryssrutan för referenspunkter i alternativfältet.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på en fyrkant på referenspunktsplaceraren i alternativfältet. Varje fyrkant motsvarar en punkt på markeringsramen. Om du t.ex. vill flytta referenspunkten till det övre vänstra hörnet i markeringsramen klickar du på den övre vänstra fyrkanten på referenspunktsplaceraren.
  • Dra referenspunkten  i markeringsrutan för omformningen som visas i bilden. Referenspunkten kan vara placerad utanför det objekt som du vill omforma.

Skala, rotera, skeva, förvränga, använda perspektiv eller tänja

Du kan använda olika omformningar som skala, rotera, skeva, förvränga, perspektivomforma eller tänja på den valda bilden. 

 1. Markera det som du vill omforma.
 2. Välj Redigera > Omforma > Skala, Rotera, Skeva, Förvrängning, Perspektiv eller Tänj.

  Obs!

  Om du omformar en form eller en hel bana blir menyn Omforma i stället menyn Omforma bana. Om du omformar flera bansegment (men inte en hel bana) blir menyn Omforma i stället menyn Omformningspunkter.

 3. (Valfritt) Klicka på en fyrkant på referenspunktsplaceraren i alternativfältet.
 4. Gör något eller några av följande:
  • Om du väljer Skala drar du ett handtag på markeringsramen. Pekaren ändras till en dubbelpil () när den placeras över ett handtag. 
   • Om du omformar lagerformer som pixellager, textlager, bitmappar och monterade smarta objekt ska du dra i ett hörnhandtag för att skala proportionerligt. Om du vill skalförändra oproportionerligt håller du ned Skift när du drar i ett hörnhandtag.
   • Om du skalförändrar former och banor (som är vektorer) ska du dra i ett hörnhandtag för att skala oproportionerligt. Tryck på Skift när du drar ett hörnhandtag om du vill skalförändra proportionerligt.
  • Om du väljer Rotera flyttar du pekaren utanför markeringsramen (den ändras till en böjd dubbelpil) och drar. Tryck på Skift för att begränsa rotationen till steg om 15°.
  • Om du väljer Skeva drar du ett sidohandtag för att luta markeringsramen.
  • Om du väljer Förvrängning drar du ett hörnhandtag för att sträcka ut markeringsramen.
  • Om du väljer Perspektiv drar du ett hörnhandtag för att använda ett perspektiv på markeringsramen.
  • Om du väljer Tänj väljer du ett värde på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet. Gör en egen tänjning genom att dra kontrollpunkterna, en linje eller ett område i nätet och ändra formen på markeringsramen och nätet.
  • För alla typer av omformningar anger du ett värde i alternativfältet. Om du t.ex. vill rotera ett objekt anger du ett gradantal i textrutan för rotation .
 5. (Valfritt) Om du vill kan du byta till en annan typ av omformning genom att välja ett kommando på menyn Redigera > Omforma.

  Obs!

  När du omformar en bitmappsbild (till skillnad från en form eller bana), blir bilden något mindre skarp varje gång du gör en omformning. Det är därför bättre att utföra flera kommandon innan du använder den sammanlagda omformningen i stället för att använda varje omformning för sig.

 6. (Valfritt) Om du vill tänja bilden klickar du på knappen Växla mellan fri omformning och tänjning  i alternativfältet.
 7. När du är klar bekräftar du omformningen genom att göra något av följande:

  • Välj ett nytt verktyg.
  • Klicka på ett lager i panelen Lager. (När du väljer den här åtgärden bekräftas ändringarna automatiskt och lagret markeras.)
  • Klicka utanför arbetsytan i dokumentfönstret.
  • Klicka utanför begränsningsramen på arbetsytan.
  • Tryck på Enter, klicka på Genomför () i alternativfältet eller dubbelklicka inuti omformningsramen.

  Om du vill avbryta omformningen trycker du på Esc eller klickar på Avbryt () i alternativfältet.

Vända eller rotera exakt

 1. Markera det som du vill omforma.

 2. Välj Redigera > Omforma och välj sedan något av följande kommandon på undermenyn:

  • Rotera om du vill ange antalet grader i alternativfältet

  • Rotera 180° om du vill rotera ett halvt varv

  • Rotera 90° medsols om du vill rotera med ett kvarts varv medsols

  • Rotera 90° motsols om du vill rotera objektet ett kvarts varv motsols

  • Vänd vågrätt om du vill vända objektet vågrätt längs den lodräta axeln

  • Vänd lodrätt för att vända lodrätt längs den vågräta axeln

  Obs!

  Om du omformar en form eller en hel bana blir kommandot Omforma till kommandot Omforma bana. Om du omformar flera bansegment (men inte en hel bana) kallas kommandot Omforma för kommandot Omforma punkter.

Upprepa en omformning

 1. Välj Redigera > Omforma > Igen, Redigera> Omforma bana > Igen eller Redigera> Omforma punkter > Igen.

Duplicera ett objekt när du omformar det

 1. Håll ned Alt och välj kommandot Omforma.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy