Adobe-säkerhetsbulletin
Säkerhetsuppdateringar som är tillgängliga för ColdFusion | APSB18-33
Bulletin-ID Publiceringsdatum Prioritet
APSB18-33 11 september 2018 2

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för ColdFusion-versionerna 11, 2016 och 2018. Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska säkerhetsluckor som kan leda till kodexekvering.  

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
ColdFusion (version 2018) Version: 12 juli (2018.0.0.310739) Alla
ColdFusion (version 2016) Uppdatering 6 och tidigare versioner Alla
ColdFusion 11 Uppdatering 14 och tidigare versioner Alla

Lösning

Adobe ger dessa uppdateringar följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Uppdaterad version Plattform Prioritet Tillgänglighet
ColdFusion 2018 Uppdatering 1 Alla 2 Teknisk kommentar
ColdFusion 2016  Uppdatering 7 Alla 2 Teknisk kommentar
ColdFusion 11 Uppdatering 15 Alla
2 Teknisk kommentar

Obs!

Säkerhetsuppdateringarna som nämns i ovanstående tekniska kommentarer kräver JDK 8u121 eller senare (för ColdFusion 2016) och JDK 7u131 eller JDK 8u121 (för ColdFusion 11). Adobe rekommenderar att du uppdaterar ColdFusion JDK/JRE till den senaste versionen. Servern skyddas INTE om du gör ColdFusion-uppdateringen utan motsvarande JDK-uppdatering. Mer information finns i tillämplig teknisk kommentar.

Adobe rekommenderar även att kunderna använder de säkerhetskonfigurationsinställningar som anges på ColdFusions säkerhetssida samt att de läser igenom respektive Lockdown Guide.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori Sårbarhetens inverkan Allvarlighet CVE-nummer
Deserialisering av ej tillförlitliga data Exekvering av godtycklig kod Kritisk

CVE-2018-15965 

CVE-2018-15957 

CVE-2018-15958

CVE-2018-15959

Användning av en komponent med en känd säkerhetslucka Informationsexponering Måttlig CVE-2018-15964
Kringgående av säkerhet Skapande av godtycklig mapp Viktigt CVE-2018-15963
Kataloglistning Informationsexponering Viktig CVE-2018-15962
Obegränsad filöverföring  Exekvering av godtycklig kod Kritisk CVE-2018-15961
Användning av en komponent med en känd säkerhetslucka Överskrivning av godtycklig fil Kritisk CVE-2018-15960

Tack

Adobe tackar följande för att de rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • Matthias Kaiser vid Code White GmbH (CVE-2018-15957, )
  • Gsrc från Venustech-Adlab (CVE-2018-15958, CVE-2018-15959)
  • Pete Freitag på Foundeo (CVE-2018-15960, CVE-2018-15961, CVE-2018-15962, CVE-2018-15963, CVE-2018-15964)
  • Nick Bloor på Cognitous Ltd (CVE-2018-15965)

JDK-krav för ColdFusion

COLDFUSION 2018 HF1

För programservrar

Ange följande JVM-flagga på JEE-installationer: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", i respektive startfil beroende på vilken typ av programserver som används.

Till exempel:

Apache Tomcat Application Server: Redigera JAVA_OPTS i filen Catalina.bat/sh

WebLogic Application Server: Redigera JAVA_OPTIONS i filen startWeblogic.cmd

WildFly/EAP Application Server: Redigera JAVA_OPTS i filen standalone.conf

Ställ in JVM-flaggorna på en JEE-installation av ColdFusion, inte på en fristående installation.

COLDFUSION 2016 HF7

Den här säkerhetsuppdateringen kräver att ColdFusion har JDK 8u121 eller senare.   Adobe rekommenderar att du uppdaterar ColdFusion JDK/JRE manuellt till den senaste versionen. Om du inte uppdaterar JDK/JRE skyddas servern INTE om du bara tillämpar uppdateringen. 

För programservrar

Ange också följande JVM-flagga på JEE-installationer: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", i respektive startfil beroende på vilken typ av programserver som används.  

Till exempel:          

Redigera JAVA_OPTS i filen Catalina.bat/sh på Apache Tomcat Application Server          

Redigera JAVA_OPTIONS i filen startWeblogic.cmd på WebLogic Application Server          

WildFly/EAP Application Server: Redigera JAVA_OPTS i filen standalone.conf

Ställ in JVM-flaggorna på en JEE-installation av ColdFusion, inte på en fristående installation

COLDFUSION 11 HF15

Den här säkerhetsuppdateringen kräver att ColdFusion har JDK 7u131 eller JDK 8u121 eller senare.   Adobe rekommenderar att du uppdaterar ColdFusion JDK/JRE manuellt till den senaste versionen. Om du inte uppdaterar JDK/JRE skyddas servern INTE om du bara tillämpar uppdateringen.

För Application Servrar

Ange också följande JVM-flagga på J2EE-installationer: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", i respektive startfil beroende på vilken typ av programserver som används.  

Till exempel:  

Redigera JAVA_OPTS i filen Catalina.bat/sh på Apache Tomcat Application Server          

Redigera JAVA_OPTIONS i filen startWeblogic.cmd på WebLogic Application Server          

WildFly/EAP Application Server: Redigera JAVA_OPTS i filen standalone.conf

Ställ in JVM-flaggorna på en JEE-installation av ColdFusion, inte på en fristående installation

Friskrivningsklausul för Adobe

Licensavtal

I och med att du använder programvara från Adobe Systems Incorporated eller dess dotterföretag (”Adobe”) godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda programvaran. Villkoren i det användarlicensavtal som medföljer vid installationen eller nedladdningen av en viss programvarufil äger företräde före villkoren nedan.

Export och återexport av Adobes programvaror regleras av United States Export Administration Regulations, och sådan programvara får inte exporteras eller återexporteras till Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som USA riktat embargo mot. Dessutom får inte program från Adobe distribueras till personer som återfinns på listorna Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Genom att ladda ned eller använda Adobes programvaror försäkrar du att du inte är medborgare i Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som USA riktat embargo mot, och att du inte återfinns på någon av listorna Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Om programvaran är avsedd att användas tillsammans med ett program (”värdprogram”) från Adobe ger Adobe endast en icke-exklusiv licens för användning av programvaran tillsammans med värdprogrammet förutsatt att du har en giltig licens från Adobe för värdprogrammet. Förutom enligt vad som anges nedan licensieras sådana programvaror i enlighet med villkoren i det användarlicensavtal från Adobe som styr användningen av värdprogrammet.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER: DU MEDGER ATT ADOBE INTE HAR LÄMNAT NÅGRA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE PROGRAMMET OCH ATT DET TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. ADOBE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR RÖRANDE PROGRAMVARAN, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNING, UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET, GÄNGSE KVALITET ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Lagstiftningen i vissa länder och jurisdiktioner medger inte undantag för underförstådda garantier, vilket innebär att ovan nämnda begränsning inte gäller i dessa länder.

BEGRÄNSAT ANSVAR: I INTET FALL ANSVARAR ADOBE FÖR NEDSATT ANVÄNDBARHET, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVNA INTÄKTER) OAVSETT ÅTGÄRDSFORM, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM ADOBE HAR MEDDELATS ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. Lagstiftningen i vissa länder och jurisdiktioner medger inte undantag från garantier, vilket innebär att ovan nämnda begränsning inte gäller i dessa länder.