Adobe Sign har SAML-autentisering för kunder som vill ha ett samordnat inloggningssystem.

Introduktion

Med Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 möjliggörs säkerhetsutbyte för användares autentiseringsdata mellan webbapplikationer och identifieringsleverantörer.

När du använder SAML 2.0-protokollet för aktivera enkel inloggning (SSO), skickar en säkerhetstoken information som innehåller bekräftelser om slutanvändaren (huvudanvändare) mellan en SAML-autentisering och en identitets
leverantör (IdP)
, och en SAML-kund och en tjänsteleverantör (SP)

Adobe Sign fungerar som tjänsteleverantör (SP), och stöder enkel inloggning via SAML med andra identitetsleverantörer (IdPs), som till exempel Okta, OneLogin, Oracle Federated Identity (OIF) och Microsoft Active Directory Federation Service. Adobe Sign är kompatibel med alla externa IdPs som stöder SAML 2.0.

Mer information om integrationen mellan dessa leverantörer (IdPs) finns i följande guider:

Du kan också konfigurera Adobe Sign för enkel inloggning (SSO) med andra system som redan används i organisationen, till exempel Salesforce.com eller andra leverantörer som stöder SAML 2.0.

Adobe Sign använder samordnad autentisering i motsats till delegerad autentisering. Samordnad autentisering validerar inte användarens aktuella lösenord i Adobe Sign. Istället får Adobe Sign en SAML-bekräftelse i en HTTP POST-begäran. Adobe Sign har även stöd för krypterade försäkringar.

SAML-försäkran har en begränsad giltighet, innehåller en unik identifierare och signeras digitalt. Om försäkran fortfarande är giltig, har en identifierare som inte har använts tidigare och har en giltig underskrift från en betrodd identitet, ges användaren åtkomst till Adobe Sign.

En sammanfattning av specifikationen för Adobe Sign finns i tabellen nedan: 

Specifikation (standardnamn) Värde
Federationsprotokoll SAML 2.0
Federationsprofil Post
Unik federationsidentifierare E-postadress
Relätillstånd Behövs ej.  Adobe Sign har en logik som vet var den ska peka användaren efter att de har autentiserats.  
4-1(a1)

Förutsättningar

Om du vill aktivera SSO måste ditt företagsnätverk också stödja SAML 2.0-protokollet. Om ditt företagsnätverk inte stödjer SAML kontaktar du Adobe Sign Support för att diskutera andra alternativ som gör det möjligt att använda enkel inloggning på ditt konto.

Innan du börjar konfigurera SAML SSO måste du göra följande:

 • Gör anspråk på och etablera ditt domännamn. (I den här guiden kommer exempeldomännamnet att vara rrassoc.com.)
 • Aktivera SAML för din domän genom att använda en leverantör som Microsoft Active Directory Federation, Okta, OneLogin, Oracle Identity Federation eller liknande. Du kan behöva öppna ett supportärende i Adobe Sign för att få din domän aktiverad.
 • Skapa och verifiera att du har ett administratörskonto med din IdP genom att använda en e-postadress (som exempel i den här guiden kommer e-postadressen att vara susan@rrassoc.com.)
  • Om du inte har ett Okta-konto kan du skapa ett kostnadsfritt Okta Developer Edition-konto via den här länken: https://www.okta.com/developer/signup/
  • Om du inte har ett OneLogin-konto kan du skapa kostnadsfria testkonton via den länken:https://www.onelogin.com/ och klicka på knappen KOSTNADSFRITT TESTKONTO i det övre högra hörnet.
 • (Alternativt) Lägg till ytterligare ett e-post-ID för användarprovisionering i både IdP och SP. På så sätt kan du lägga till fler användare som kan logga in i Adobe Sign med sina SSO-inloggningsuppgifter.
 • (Obligatoriskt) Kontrollera att du har en administratör för Adobe Sign och en administratör för IdP.
  (Valfritt) Skapa eller bekräfta att du har ett konto för Adobe Sign som använder samma e-postadress som kontot för din IdP (i den här guidens exempel är e-postadressen susan@rrassoc.com.) Detta gör det enklare att administrera konton.
 • I Adobe Sign anger du ditt SAML-läge till ”SAML tillåtet”. (Mer information finns i Arbeta med SAML-inställningar.)

Obs!

När du konfigurerar SAML SSO, rekommenderar vi att du ställer in SAML-läget till SAML tillåtet tills hela konfigurationen är klar och du har verifierat att den fungerar korrekt. När det fungerar som det ska kan du ändra SAML-läget till SAML obligatoriskt.

Aktivera enkel inloggning med SAML

Aktivering av SAML SSO mellan Adobe Sign (SP) och din IdP på en hög nivå innebär följande steg:

1. Ange din IdP, om det krävs, med hjälp av Adobe Sign Service Provider-information (SP).

2. Konfigurera Adobe Sign-användarinformationen från din IdP.

3. Kontrollera att SAML SSO är korrekt inställda. 

Arbeta med SAML-inställningar

Om du vill lokalisera dina Adobe Sign SAML-inställningar loggar du in som administratör eller gruppadministratör och klickar på Konto. Under kontoinställningar klickar du på SAML-inställningar

2. SAML UI - Unbranded

Alternativen för skapa användare, anpassning av inloggningssida, konfiguration av IdP och Adobe Sign Service Provider-information (SP) finns längst ned på SAML-inställningssidan. 

SAML-inställningar

I Adobe Sign finns det tre SAML-lägen och ytterligare ett alternativ som fungerar med SAML obligatoriskt.

7-1(a3)
 • SAML inaktiverat – Aktivera alternativet att inte använda SAML för ditt konto. När det här alternativet är aktivt är endast en SAML-inställning tillgänglig.
 • SAML tillåtet – Aktivera det här alternativet om du vill tillåta att alla användare, inklusive kontoadministratörer, använder SAML SSO. Användare kan också fortsätta använda sina Adobe Sign logga.
 • SAML obligatoriskt – Aktivera alternativet för att tillämpa inloggning SAML SSO för alla användare. 

Som beskrivs ovan under Förutsättningar rekommenderar vi att du ställer in SAML-läget till SAML tillåtet tills du har bekräftat att din SAML SSO är konfigurerad.

Värdnamn

Värdnamnet är ditt domännamn. (Se Förutsättningar ovan.) När det anges blir ditt värdnamn
en del av URL:en för bekräftelsekonsumenten, SLO och enkel inloggning. 

7-2(a4)

Inställningar för att skapa användare

Endast den första av de två inställningarna är direkt kopplad till SAML-konfigurationen. Den andra inställning rör alla väntande användare, oavsett om det har lagts till som ett resultat av autentisering via SAML.

8-1(a5)
 • Lägg automatiskt till användare autentiserade via SAML – Det är alternativet innebär att användare som har autentiserats via din IdP automatiskt läggs till som väntande användare i Adobe Sign.
 • Gör automatiskt väntande användare i mitt konto aktiva – Det här alternativet innebär att om signerare i mitt konto måste logga in på Adobe Sign innan inställningarna för signerare under säkerhetsinställningar är aktiverat, ska den här inställningen också aktiveras. När en signatur hämtas från en ny användare, skapas den här användaren som en väntande användare i ditt konto. Om det här alternativet inte är aktiverat förhindras dessa användare från att signera avtal som skickats till dem för signatur. 

Inställningar för anpassning av inloggningssida

Du kan anpassa meddelandet som användarna ser på Adobe Sign-inloggningssidan när SAML enkel inloggning är aktiverat. 

8-2(a6)
 • Enkel inloggning – meddelande – Valfritt, ange ett meddelande som visas ovanför SSO-inloggningsknappen på Adobe Sign-inloggningssida. Nedan visas exempel på ett anpassat SSO-inloggningsmeddelande och SSO-standardinloggningsmeddelandet, i det här fallet för Okta och standardmeddelandet.
7-1 Authentication - Rebranded
7-2 Authentication - Rebranded

Konfiguration av leverantör i Adobe Sign

Om du vill ange de flesta IdPs, förutom det som anges för Okta måste du ange information från din IdP i IdP-konfigurationfälten i Adobe Sign.

10-1(a9)
 • Enhet-ID/Utfärdar-URL – Det här värdet anges av IdP:en som unikt identifierar din domän.
 • Utloggnings-URL/SLO-slutpunkt – När användaren loggar ut från Adobe Sign loggar den här URL:en även ut dem från IdP:en.
 • Inloggning-URL/SSO-slutpunkt – Den URL som Adobe Sign begär från en användarinloggning från IdP:en.  IdP:en ansvarar för att verifiera och logga in användaren.
 • IdP-certifikat – Autentiseringscertifikatet som utfärdas av din IdP.

Tjänsteleverantörsinformation för Adobe Sign SAML

Informationsavsnittet om SP visar standardinformationen för Adobe Sign. När du har angett och har sparat din information om värdnamnet och konfigurationsinformation om IdP uppdateras informationen i informationsavsnittet om SP så att det innehåller din värdnamn.

(I vårt exempel kommer https://secure.echosign.com/public/samlConsume
bli https://globalcorp.na1.echosign.com/public/samlConsume.)

11-1(a10)

Den angivna informationen om SP är följande:

 • Entitet-ID/SAML-målgrupp – En URL som beskriver den entitet som förväntas ta emot SAML-meddelandet. I det här fallet är det en URL för Adobe Sign.
 • SP-certifikat – Vissa leverantörer kräver ett certifikat som ska användas till att identifiera tjänsteleverantören. Länken i den här vyn pekar mot Adobe Sign tjänsteleverantörscertifikatet.
 • URL för bekräftelsekonsument – Detta är callbacken som IdP:en skickar och informerar Adobe Sign att logga in en användare.
 • URL för enkel utloggning (SLO) – URL:en som användarna skickas till när de loggar ut.
 • URL för enkel inloggning – Det här är den URL som IdP:en skickar en begäran till.

Hämta

Microsoft Active Directory Federation Services Configuration

Guide for Configuring Microsoft Active Directory Federation Services

Overview

This document describes the process for setting up Single Sign On for Adobe Sign using Microsoft Active Directory Federation Service. Before proceeding, please review the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

 • The process of setting up SAML SSO includes the following:
 • Installing the Active Directory Domain Service
 • Installing the Active Directory Federation Service
 • Creating a Test User 
 • Adding Adobe Sign as a relying party

Installing the Active Directory Domain Service

Before configuring SAML for MSAD, you must install the Active Directory Domain Service if it is not already installed. You must have system administrator privileges in Windows Server to install Active Directory Domain Services. 

Installing the Active Directory Federation Service

1. If required, launch the Server Manager, then click Dashboard.

3-1(a11)

2. In the Dashboard, click Add roles and features. The Add Roles and Features Wizard displays.

3. In the Select installation type dialog, select Rule-based or Feature-based Installation then click
Next.

4-1 (a12)

4. In the Select destination server dialog of the wizard, leave the Select a server from the server pool option enabled, select a Server Pool, then click Next.

4-2(a13)

5. In the Select server roles dialog, select Active Directory Federation Services, then click Next.

5-1(a14)

6. In the Confirm installation selections dialog of the wizard, accept all the defaults by clicking Install.

7. On the post install options, select Create the first federation server in a federation server farm.

8. On the Welcome page, leave the options as is and click Next.

6-1 (a15)

9. In the Connect to Active Directory Domain Services dialog of the wizard, select the Administrator account if not by default, then click Next.

7-1 (a16)

10. In the Specify Service Properties dialog, import the pfx file that you created using the steps defined in the Certificate Creation section, enter a Federation Service Display Name, then click Next.

8-1 (a17)

11. In the Specify Service Account dialog, select Use an existing domain user account or group Managed Service Account. Use Administrator as the service account and provide your administrator password, then click Next.

9-1 (a18)

12. In the Specify Configuration Database dialog, select Create a database on this server using Windows Internal Database, then click Next.

10-1 (a19)

13. In the Review Options dialog, click Next.

10-2(a20)

14. In the Prerequisite Checks dialog, once the prerequisite check is done, click Configure.

11-1 (a21)

15. In the Results dialog, ignore the warning and click Close.

11-2(a22)

Adding Adobe Sign as a relying party

1. From the Apps menu, launch AD Federation Service Management.

12-1(a23)

2. In the AD FS console, select Authentication Policies then Edit.

12-2(a24)

3. In the Edit Global Authentication Policy dialog, under both Extranet and Intranet, enable Forms Authentication

13-1(a25)

4. In the AD FS console, under Trust Relationships, select Relying Party Trusts and click Add Relying Party Trust. The Add Relying Party Trust wizard displays.

5. In the Select Data Source dialog of the wizard, enable the Enter Data about the relying party manually option, then click Next.

14-1(a26)

6. In the Specify Display Name dialog, enter a Display Name, then click Next.

14-2(a27)

7. In the Choose Profile dialog, enable the AD FS profile option, then click Next.

15-1(a28)

8. In the Configure Certification dialog there is no certificate to configure, so click Next.

15-2(a29)

9. In the Configure URL dialog, select Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol and enter the Assertion Consumer URL from Adobe Sign, then click Next.

(See the Hostname section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the Assertion Consume URL.)

16-1(a30)

10. In the Configure Identifiers dialog, enter http://echosign.com for Relying party trust Identifier and click Add, then click Next.

17-1(a31)

11. In the next screen, leave the defaults as-is, and click Next.

17-2(a32)

12. In the Choose Issuance Authorization Rules dialog, confirm that the Permit all users to access the relying party option is enabled.

18-1(a33)

13. In the Ready to Add Trust dialog, click Next.

18-2(a34)

14. In the Finish dialog, click Close.

19-1(a35)

15. In the Edit Claim Rules dialog, click Add Rule.

19-2(a36)

The Add Transform Claim Rule Wizard displays.

 

16.  In the Select Rule Template dialog of the wizard, select Send LDAP Attributes as Claims from the Claim rule template drop-down.

20-1(a37)

17. In the Configure Rule dialog, select the options shown in the dialog and click Finish. Adobe Sign only supports the email address as the unique identifier. You need to select E-Mail Addresses as the LDAP Attribute and E-Mail Address as the Outgoing Claim.

21-1(a38)

18. When the Select Rule Template dialog of the wizard redisplays, select Send Claims Using a Custom Rule from the Claim rule template drop-down, then click Next.

21-2(a39)

19. In the Configure Rule dialog, enter the following:

 • Name of rule—Enter EmailToNameId
 • Custom rule description—enter the following:

c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]

=> issue(Type =
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value,
ValueType = c.ValueType, Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "");

22-1(a40)

20. Click Finish. The Add Transform Claim Rule Wizard closes.

21. Back in the Edit Claim Rules for Adobe Sign dialog, click the Issuance Authorization Rules tab and Delegation Authorization rules tab and ensure that the Permit Access to All Users is enabled for both as shown below.

If not, add a rule, so that Permit Access To All Users is enabled.

23-1(a41)
24-1(a42)

22. Click OK to accept all changes can close the Edit Claims Rules for Adobe Sign dialog.

Adding the Certificate from Adobe Sign

1. In the AD FS console, under Trust Relationships, select the Adobe Sign Relying Party click Properties.

2. Once launched, select Authentication Policies and then Edit.

25-1(a43)

3. Select the Signature tab.

4. Click Add and add the SP certificate file you downloaded from Adobe Sign.
(See the Adobe Sign SAML Service Provider (SP) Information section of the SingleSign Onwith SAML Guide for more information about the SP certificate.)

5. Select the Advanced tab and change the Secure Hash Algorithm to SHA-2.

6. Select the Endpoints tab and add the Single Logout (SLO) URL from Adobe Sign.
(See the Hostname section of the SingleSign Onwith SAML Guide for more information about the Single Logout (SLO) URL).

7.  Disable Claims Encryption – Open power shell on the ADFS server and type

8. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName "Adobe Sign" -EncryptClaims $false 

 

Adobe Sign specific settings

 • The account should have SAML_AVAILABLE=true
 • Host Name
 • SAML Mode
 • ACCOUNT_USER_ADD_EMAIL_DOMAINS setting to be for example dev.com
 • Select the token signing certificate in ADFS and export it as a cer file ( do not export private key) and add it to the account admins SAML Settings page in Adobe Sign.
26-1(a44)
26-2(a45)

Open this certificate file in notepad, and Adobe Sign Admin copy its contents into the IdP Certificate field in SAML Settings.

Now you should be able to test. 

Certificate Creation

1. On Windows, install openssl. On Mac , openssl is present.

2. Launch a command prompt and type:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout .pem -out .pem -days <#ofdays>

Enter the following:

 • Country code- US
 • State - Californiacity – San Jose
 • Enter some Organization and Organization unit
 • Common Name- This is the fully qualified name that is the same as your host system name example sjtest.es.com

3. Now create the pkcs12 key
pkcs12 -export -in <yourkeynameCer>.pem -inkey <yourkeyName>.pem -out my_pkcs12.pfx

4. Enter password when prompted

5. Click Import and select the my_pkcs12.pfx selected above and enter password that you provided at pkcs12 export time when prompted

Hämta

Okta Configuration

Guide for Configuring Okta Single Sign-On

Overview

Adobe Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Okta. This document describes the steps for configuring Adobe Sign for SAML SSO with Okta. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

Configuring SAML SSO with Okta

You must be an administrator for both your Adobe Sign and Okta accounts to enable SAML SSO. The username for both accounts must be the same. The passwords can be different.

When enabling SAML SSO with Okta, information only needs to be entered in Adobe Sign. Okta has developed a custom Adobe Adobe Sign Provisioning app that makes it unnecessary to transfer the SP Information from Adobe Sign to Okta. 

Obs!

Note: For the most up-to-date instructions for Okta, see http://developer.okta.com/docs/guides/setting_up_a_saml_application_in_okta.html

1. Log in to Okta and Adobe Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In Okta, log in to your account with the same administrator account you use for your Adobe Sign Admin Account.
3-1 (a46)
 • In Adobe Sign, log in to your account using the same admin account credentials that you use for Okta. 
4-1 (a47)

2. Click the blue Admin button.

4-2 (a48)

3. Click the Add Applications shortcut.

4-3(a49)

The Add Application page displays.

5-1 (a50)

4. In Search, type Adobe Sign.

 • Click the Add button to add the Adobe Sign Provisioning application.
5-2(a51)

The Add Adobe Sign Provisioning wizard launches displaying the General Setting tab.

6-1 - Rebranded

5. Log in to Adobe Sign to obtain your Hostname and Adobe Sign server environment:

 • Log in an an Adobe Sign Account Admin
 • Navigate to: Account > Account Settings > SAML Settings
  • Scroll to the bottom of the page and find the Assertion Consumer URL
  • Copy the string between https://  and  .echosign.com/
   • The first value is your Hostname
   • After the Hostname is the Adobe Sign environment your account resides on (na1, na2, eu1, jp1, etc.)
   • In the below example you would copy rrassoc.na1 (include the dot between values)
okta_-_hostname_andinstance

6. In Okta under General Settings, enter the Hostname.Instance for your Adobe Sign account in the Your Adobe Sign Sub domain field.

 

Click Next to continue. 

Obs!

Note: If you don’t want users to automatically log in to Adobe Sign when they log in to Okta, disable the Automatically log in when user lands on the login page option. 

okta_8-1_-_rebranded

7. On the Sign-On Options tab, enable SAML 2.0.

9-1 - Rebranded

The SAML 2.0 section displays.

 

8. Under SAML 2.0, click View Setup Instructions.

10-1 - Rebranded

The Okta How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign page displays in a new browser window. This page includes instructions and the IdP information that you must enter in the Adobe Sign SAML Settings page.

11-1 (a57)

9. Copy the Entity ID/Issuer URL from the Okta page, and enter it into the Entity ID/Issuer URL field in Adobe Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

Obs!

Note: The "Entity ID/Issuer URL" does not need to be a well formatted URL. It can be an any unique value.

12-1 (a58)

10. Copy the Login URL/SSO Endpoint from the Okta page, and enter it into the Login URL/SSO Endpoint field in Adobe Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

Obs!

Note that in Adobe Sign, the Logout URL/SLO Endpoint is before the Login URL/SSO Endpoint.

12-2 (a59)

11. Copy the Logout URL/SLO Endpoint from the Okta page and enter it into the Logout URL/SLO Endpoint field in Adobe Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

13-1 (a60)

Obs!

Note: The Logout URL/SLO Endpoint shown above is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

12. Copy the IdP Certificate from the Okta page to the IdP Certificate field in Adobe Sign.

 • Make sure there are no spaces or returns after “-----END CERTIFICATE-----“.

(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign)

13-2(a61)

You can close the browser window that displays the Okta How to Configure SAML 2.0 for Adobe Sign page after you copy the IdP Certificate.

 

13. In Adobe Sign, click Save.

14-1 (a62)

14. Click the browser window that displays the Okta Sign-On Options if needed.

15. In the Credential Details section of Sign-On Options (see step 8 above), select Email from the Application username format drop-down, then click Next to continue.

14-2 (a63)

16. Under Provisioning, you have the option to select the Enable provisioning features option. (See Setting up Auto-Provisioning for more information.) Click Next to continue without setting up Auto-provisioning. 

14-3 - Rebranded

Obs!

Note: If you enable the Enable provisioning features option, you must enable the Automatically add users authenticated through SAML in SAML settings in Adobe Sign.

17. Under the Assign to People tab, in the People section check the box next to your name to assign at least one active user (yourself), then click Next.

15-1 - Rebranded

18. Click Done.

15-2 - Rebranded

You can now log out of Okta and proceed with testing your SAML setup. (See Testing Your Okta SAML SSO Configuration for more information.)

 

Setting Up Auto-provisioning in Okta

If this option is enabled, and the “Automatically add users authenticated through SAML” option in Adobe Sign is also enabled, you can automatically provision users in Adobe Sign.

16-1 - Rebranded

Setting up Auto-launch for Adobe Sign

You can automatically launch Adobe Sign when you log in to Okta. If this feature is enabled, Adobe Sign will open in a separate window when you log in to Okta. You must have pop-ups enabled in your browser for this feature to work.       

Obs!

Note If you also enabled the “Automatically log in when user lands on login page” option, when you launch Okta two Adobe Sign windows will open. 

1. Log in to Okta. Your Home page will display.

2. On the Adobe Sign Provisioning app, cursor over the gear icon, then click to activate it.

Okta 17-2 - Rebranded

3. When the Adobe Sign Provisioning Settings popup displays, click the General tab.

Okta18-1 - Rebranded

4. Enable the Launch this app when I sign into Okta option.

Okta18-2 - Rebranded

5. Click Save.

 

Testing Your Okta SAML SSO Configuration

There are two ways to test your Okta SAML setup. 

Log in to Adobe Sign through Okta

1. If logged in, log out of Okta.

2. Log in to Okta. Your Okta Home page displays.

3. On the Home page, click the Adobe Sign Provisioning app.

Okta 19-1 - Rebranded

You are automatically logged into Adobe Sign.

Okta19-2 - Rebranded

Log in to Adobe Sign using your URL

1.  Enter your company login URL in your browser. The Adobe Sign Sign In page displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

Okta 20-1-3 - Rebranded

You are logged into Adobe Sign.

Okta 20-2 - Rebranded

Hämta

OneLogin Configuration

Guide for Configuring OneLogin Single Sign-On

Overview

Adobe Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as OneLogin. This document describes the steps for configuring Adobe Sign for SAML SSO with OneLogin. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

 

Configuring SAML SSO with OneLogin

1. Log in to OneLogin and Adobe Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In OneLogin, log in to your account with the same administrator credentials you use for your Adobe Sign Admin Account. 
3-1 (a76)
 • In Adobe Sign, log in to your account using the same admin account credentials you use for OneLogin. The passwords for these two logins do not have to be the same, but you must log in as the administrator for each account.
3-2(a77)

2. In OneLogin, click Add Apps.

4-1 (a78)

3. Search for Adobe Sign.

OneLogin 4-2 - Rebranded

4. Click the row for Adobe Sign.

OneLogin 4-3 - Rebranded

5. In the Add page, under Connectors select SAML 2.0 – user provisioning, then click Save at the top.

OneLogin 5-1- Rebranded

6. Navigate to the SAML Settings page. Note the Hostname for Adobe Sign.

OneLogin 6-1 - unbranded

7. In OneLogin, click the Configuration tab. In the Subdomain field, enter your Hostname from Adobe Sign, then click Save.

6-2(a83)

8. Click the SSO tab.

7-1 (a84)

9. In the SSO tab, click View Details to display the Standard Strength Certificate (2048-bit) page.

7-2 (a85)

10. In the Standard Strength Certificate page that displays, click the Copy to Clipboard button for the X.509 Certificate field to copy the certificate to the clipboard.

8-1 (a86)

If the certificate successfully copies, the rollover text says “Copy to Clipboard” text updates to “Copied”.

 

11. In Adobe Sign, paste the copied certificate into the IdP Certificate field. Be sure to remove any returns that may have been copied. The cursor should be at the end of the last line as shown below. 

8-2 (a87)

12.  In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the Issuer URL.

9-1 (a88)

13. In Adobe Sign, paste the Issuer URL into the Entity ID/Issuer URL field.

9-2 (a89)

14. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL.

10-1 (a90)

15. In Adobe Sign, right click to paste the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL in the IdP Login URL field. 

10-2 (a91)

16. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button next to SLO Endpoint (HTTP).

11-1 (a92)

Obs!

Note: The OneLogin SAML 2.0 Endpoint URL is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

17. In Adobe Sign, copy the SLO Endpoint value into the Logout URL/SLO Endpoint field.

11-2 (a93)

18. In Adobe Sign, click Save.

11-3(a94)

19. In OneLogin, click the back arrow to return to the SSO page.

12-1 (a95)

20. Click the Users tab to add users.

12-2 (a96)

21. Click the row to add the user. The Save button is not activated until you click at least one user.

12-3(a97)

22. When done, click Save

 

Testing Your OneLogin SAML SSO Configuration

There are two ways to test your OneLogin SAML Setup. 

Log in to Adobe Sign through OneLogin

1. If logged in, log out of Adobe Sign.

2. Log in to OneLogin.

13-1 (a98)

3. On the App Home page, click the Adobe Sign app.

OneLogin 13-2 - Rebranded

You are automatically logged into Adobe Sign.

OneLogin 13-3 - rebranded

Log in to Adobe Sign using your URL

1. Enter your company login URL for Adobe Sign in the address line of your browser (such as myCompany.adobesign.com). The Adobe Sign Sign In page
displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

OneLogin 14-1 - Rebranded

3. You are logged into Adobe Sign.

OneLogin 14-3 - rebranded

Hämta

Oracle Identity Federation Configuration

Guide for Configuring Oracle Identity Federation

Overview

Adobe Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Oracle Identity Federation (11g). This document describes the steps for configuring Adobe Sign, acting as the SAML consumer or service provider (SP), to use OIF. This document also provides suggested steps for configuring OIF, however, please contact your OIF system administrator before making any configuration changes to your OIF Server. Before proceeding, please see the Adobe Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Adobe Sign.

Configuring OIF as an IdP in Adobe Sign

Your organization’s instance of OIF needs to be configured within Adobe Sign as the external SAML Identity Provider (IdP). As an administrator for your Adobe Sign Account, navigate to SAML Setting in Adobe Sign as an (Account | Account Settings | SAML Settings).

You will need metadata information from your OIF IdP
configuration. Typically, the metadata for the OIF is available as an XML
content at: http://:/fed/idp/metadata.
Please contact your OIF administrator to gather the relevant. You will need the
following configuration information.

 • Entity ID/Issuer URL—The entityID attribute on EntityDescriptor element
 • Logout URL/SLO Endpoint—When someone logs out of Adobe Sign, this URL is called to log them out of the IdP as well.
 • Login URL/SSO Endpoint—The Location attribute on SingleSignOnService element
 • IdP Certificate—Certificate information under the element EntityDescriptor -> IDPSSODescriptor -> KeyDescriptor use="signing"

 

This information should be configured in the appropriate fields in the Adobe Sign SAML configuration. See image below:

OIF 4-1 - Unbranded

Configuring Adobe Sign as a SP in OIF

Once the OIF SAML configuration is complete within the Adobe Sign UI, the next step is to configure Adobe Sign as a Service Provider within OIF. The information required for configuring Adobe Sign within OIF is available on the Adobe Sign SAML Service Provider (SP) information section under Account | Account Settings | SAML Settings

OIF 5-1 - unbranded

The metadata description for Adobe Sign is shown below:

code(a105)

Hämta

You must customize this metadata description and change the highlighted section in the XML to match the URL for your account. The Assertion Consumer URL for your specific account is shown in SAML Settings.

 

The steps for completing the configuration in OIF are as follows:

1. Go to the Federations configuration screen on the OIF Administration panel

7-1 (a106)

2. Create a new federation profile

7-2 (a107)

3. Create a new Service Provider (SP) listing for Adobe Sign

 

Import the Adobe Sign SP configuration XML or manually create the SP listing using the provider information from the Adobe Sign SAML settings.

8-1 (a108)

4. Complete the configuration. Adobe Sign will appear as a new Service Provider listing in the OIF list of SPs. 

8-2 (a109)

Verifying Email Address as NameID Format

Adobe Sign uses email address as the unique user identifier. Before testing the single sign-on one last step is the ensure that the email address field is mapped to the appropriate user attribute within OIF and that email address is enabled as a valid NameID format.

9-1 (a110)
9-2 (a111)

Hämta

©2016 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

Products mentioned in this document, such as the services of identity providers Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, and Oracle Identity Federation, and Salesforce software retain all of the copyrights and trademark rights of their specific corporations.

 

Senast uppdaterad 23 juni 2016

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy