Texttaggar används när du skapar dokument. När dokument med taggar överförs, genererar taggarna fält.

Fältegenskaper som roller, validering och beräkningar ställs in i taggen.

Regler

Det är nödvändigt att följa vissa regler när du använder texttaggar. Så länge du följer reglerna bör taggarna generera alla fält som du förväntar dig.

Teckensnitt

Du kan bara använda vissa teckensnitt när du skapar taggar. I Adobe Sign-systemet går det endast att identifiera teckensnitten Arial, Helvetica och Times New Roman konsekvent (de tre första teckensnitten som listas nedan). Inga fält genereras om Adobe Sign inte kan identifiera anpassade teckensnitt.

Arial är vanligtvis det bästa alternativet att använda.

Avstånd

Det finns två regler för mellanrum när du använder texttaggar.

För det första kan en texttagg inte innehålla blanksteg, såvida det inte är före taggen och efter de inledande klamrarna eller efter taggen och före de avslutande klamrarna.

För det andra kan texttaggar inte innehålla radbrytningar. Om taggen fortsätter från en rad till nästa, går det inte identifiera att taggen och generera fältet i Adobe Sign.

Om taggen som du skapar är för lång för att passa på en rad ska du använda funktionen för förkortning av texttaggar.

Skapa taggar

Metoden nedan beskriver processen att skapa en tagg från början till slut. Allt eftersom egenskaper och argument läggs till, visas en definition och en förklaring.

Klamrar

Alla texttaggar omges av två inledande och två avslutande klamrar så som visas nedan. Tänk på dem som behållaren för själva taggen. Genom att använda en inledande och en avslutande uppsättning klamrar kan ett grundläggande fält utan egenskaper skapas.

När du placerar blanksteg mellan klamrarna ökar bredden på fältet så att signeraren får mer plats.

Teckensnittsstorleken för klamrarna anger höjden på fältet. Det skalar också teckensnittsstorleken för data som anges så att de passar. Av de två fälten nedan är det första mindre på grund av teckenstorleken. Det andra fältet är större och längre och data som anges visas med ett större teckensnitt.

Fältnamn

Det är viktigt att namnge fälten som du skapar. Genom att namnge varje fält kan du antingen dra nytta av eller undvika fältpollinering. Den här funktionen gör att information kan kopieras från ett fält till nästa. Fältpollinering fungerar i dokument och över flera dokument.

Obs!

Korspollinering av dokument kan inaktiveras genom att du kontaktar support@echosign.com

Data som matats in i ett fält överförs automatiskt till alla andra fält med exakt samma namn. Båda fälten nedan kommer att innehålla samma information om informationen anges i ett av dem.

Obs!

När du använder fältpollinering kan du förenkla signeringsprocessen för mottagarna. Undertecknaren behöver till exempel bara ange sin adress en gång och den fylls sedan in i andra fält i dokumentet.

När du ger fält unika namn kan informationen inte kopieras från ett fält till ett annat.

Adobe Sign-identifierare

Adobe Sign-identifieraren instruerar vårt system att söka efter fältets namn och egenskaper. Utan detta kan Adobe Sign-systemet inte läsa och tolka de olika delarna i taggen.

Roller

Roller är den viktigaste delen i en texttagg. Roller definierar vilken signerare som tilldelats fälten. När du skapar ett dokument med texttaggar, anger du inte exakt vem som interagerar med dokumentet, utan snarare vilken signerare som gör det. 

Signerare

Signerare definieras i den ordning e-postadresserna anges i fältet Till: på sändningssidan. Dessa olika numeriska signerarroller måste användas för alla signerare, inklusive dig själv som avsändare (beroende på när du signerar, först eller sist).

Det innebär att rollerna kan anges när dokumentet skapas om du vet hur du kommer att skicka ut dokumentet, dvs. till vilka personer och i vilken ordning.

Förifyllnad

Rollen Förifyllnad används för fält som du måste fylla i innan du skickar dokumentet. Här har du möjlighet att ange signerarspecifik information innan dokumentet skickas till mottagarna.

Obs!

Alternativet Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält måste vara markerat när du vill använda förifyllnad.

Valideringar

Valideringar används för att skapa Adobe Sign-specifika fält eller om data som matas in måste ha ett visst format. De används för att se till att du får den avsedda informationen från signerarna. De används också för att skapa Adobe Sign-fälten som används i dra och släpp-miljön.

I exempeltaggen gör valideringen :phone att signeraren måste ange sitt telefonnummer i formatet (XXX) XXX-XXXX eller som en sträng av tio siffror.

Det finns många olika valideringar som kan användas med texttaggar. Mer information om validering.

Villkor

Inställningsvillkoren för ett fält gör att du kan ändra dess synlighet baserat på tillståndet i ett annat fält. Det kan skapa dokument som ändras dynamiskt beroende på informationen som signeraren anger.

I exemplet nedan visas telefonnummerfältet för signeraren om denne markerar rutan ovanför det. I det här fallet är det som att fråga efter ett alternativt telefonnummer.

När kryssrutan inte är markerad, finns det inga fält som signeraren kan arbeta med. När signeraren markerar rutan visas telefonfältet och signeraren kan ange sitt alternativa telefonnummer.

Mer information om villkor.

Standardvärde

Ett standardvärde för ett textfält kan anges via taggen. Detta är den text som visas i fältet innan signeraren samverkar med det. Standardtext kan användas för att vägleda signeraren genom att tala om vilken information som behövs i förväg.

När signeraren får åtkomst till dokumentet kan han eller hon se texten i fältet och skriva över den med sina egna uppgifter.

Obs!

Om signeraren inte ersätter informationen i fältet, kan dokumentet avslutas med den oförändrade standardtexten. Det här uppfyller också en obligatoriskt fältflagga som gör att signeraren kan lämna standardtexten.

Verktygstips

Verktygstips liknar standardtexter eftersom de kan hjälpa signeraren genom att tala om vilken information som efterfrågas, om det inte framgår av själva formuläret.

Skillnaden är att verktygstips öppnas när signeraren hovrar med muspekaren över fältet.

När signeraren håller muspekaren över fältet kommer han eller hon att se verktygstipset som du har angett i taggen.

Maskera fält

För fält som samlar in känslig information som kreditkort- eller kontonummer rekommenderar vi att du använder maskegenskapen.

Den ersätter alla data som anges i fältet med asterisker.

När signeraren fyller i informationen är uppgifterna fortfarande synliga för att minska risken för fel.

När signeraren klickar utanför fältet ersätts informationen. Asteriskerna visas även på det slutliga dokumentet.

Obs!

Om du vill hämta maskerade data måste dokumentets avsändare exportera formulärdata från hanteringssidan eller genom att köra en rapport.

Andra objekt

Förutom textfält kan du skapa andra objekt med texttaggar. Alla fält som är tillgängliga via dra och släpp-miljön kan skapas med texttaggar.

Kryssruta

Kryssrutor används i situationer där användare ska markera allt som är tillämpligt. Du kan skapa vanliga kryssrutor, obligatoriska kryssrutor och kryssrutor som är markerade som standard.

Obs!

Kryssrutor kan använda fältpollinering, därför bör du komma ihåg att ge varje kryssruta ett unikt namn.

Alternativknappar

Alternativknappar ska användas i situationer där bara ett alternativ kan väljas. Alternativknappar måste innehålla minst två alternativ och de grupperas genom att de har samma namn. Det verkliga alternativet anges i parentesen efter ":radio".

Nedrullningsbara menyer

Nedrullningsbara menyer innehåller en lista med alternativ som signeraren kan välja mellan. Bara ett alternativ kan väljas på en nedrullningsbar meny.

Fält för bifogade filer

Obs!

Bilagefält kan användas i tjänsten på företagsnivå och global nivå.

I bilagefält kan signeraren bifoga en fil i transaktionen. Filen läggs till i slutet av det färdiga dokumentet. Med egenskapen ":label" i taggen kan du ange informativ text i fältet, ungefär som standardtext.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy