Ravnanje s pisavo v programu Acrobat Distiller pri ustvarjanju datotek PDF

Pomemben opomnik:

Družba Adobe bo januarja 2023 onemogočila podporo za ustvarjanje s pisavami Type 1. Za več podrobnosti si oglejte članek pomoči pisave PostScript Type 1.

Kaj je obravnavano

Uporabljene pisave določajo rezultat pri pretvorbi dokumentov v obliko PDF v programu Adobe Acrobat Distiller. (Acrobat Distiller je tako funkcija v programu Adobe Acrobat kot samostojni program.) Vrsta pisave (kot sta TrueType in PostScript) vpliva na splošen videz besedila v datoteki PDF in možnost iskanja po besedilu, urejanje ali tiskanje besedila.

Uporabite ta dokument, da spoznate, kako Acrobat Distiller ravna s pisavami in izboljša rezultat dokumentov PDF.

O pisavi za sistema Windows in Mac OS

Acrobat Distiller prepozna vse pisave sistemov Windows in Mac OS; vendar vrsta uporabljene pisave (na primer, TrueType) določa, kako Acrobat Distiller ravna z informacijami za to pisavo.

Vrste pisav za sistem Windows so: pisave Type 1 (ali pisave PostScript), pisave Type 3, bitne slike Windows in vektorske pisave, pisave TrueType in pisave Open Type podjetja Adobe (Windows 2000 in XP). Vrste pisav za sistem Mac OS so: pisave Type 1, pisave Apple TrueType dFonts, pisave TrueType in pisave OpenType podjetja Adobe.

Poleg vrste pisave, Acrobat Distiller uporablja nabor znakov pisave, da določi katere informacije o pisavi vključi v ustvarjene datoteke PDF. Nabori znakov za pisavo Type 1, na primer, lahko vključujejo enega ali več naborov znakov kot so ISO Latin 1, Expert, Small Capitals in Old Style Figures (SC in OSF), Symbolic, Cyrillic, in Kanji.

-- Nabor znakov ISO Latin 1 (ali standardni nabor znakov Type 1) vsebuje standardne znake angleške, francoske, italijanske in nemške abecede, kot tudi ločila in številke.

-- Nabor znakov Expert vsebuje znake za ulomke in ligaturo angleške abecede.

-- Nabor znakov SC in OSF vsebuje posebej zasnovane znake in številke, ki omogočajo prilagoditev videza dokumenta.

-- Nabor znakov Symbol vsebuje nebesedilne znake namesto črk abecede.

-- Nabor znakov Cyrillic vsebuje črke abecede za jezike kot sta ruščina in ukrajinščina.

-- Nabor znakov Kanji (Japonska) vsebuje dvobajtne japonske znake. Glejte odsek za pisavo Kanji, v tem dokumentu, za informacije o uporabi in prikazu pisav Kanji v datotekah PDF.

Kako Acrobat Distiller uporablja pisave

Da Acrobat Distiller uspešno pretvori dokument v dokument PDF, se mora sklicevati na posamezno pisavo v izvirnem dokumentu z uporabo naslednjih procesov med pretvarjanjem dokumenta, najprej v PostScript in nato v PDF.

Preverjanje imena PostScript

Acrobat Distiller poišče ime pisave PostScript in jo doda v dokument PDF. Imena pisav PostScript so običajno navedena v tabeli imen za pisavo. (Tabela imen vsebuje informacije o pisavi, kot so ime, slog in avtorske pravice.) Če ime PostScript ni na voljo, Acrobat Distiller uporabi ime sistema za pisavo. Na primer, izvirni dokument vsebuje pisavo TrueType, ki je nameščena v sistemu, Acrobat Distiller nato izpelje atributa BaseFont in FontName iz tabele imen za pisavo.

Če je pisava enaka Type 42, Acrobat Distiller ustvari tabelo imen za pisavo, ki je najbližja sistemski pisavi; pisave Type 42 običajno ne vsebujejo tabel imen. Za več informacij o pisavah Type 42 glejte »Pisava TrueType« v odseku »Kako vrste pisave vplivajo na besedilo v datotekah PDF« tega dokumenta.

Dodajanje opisa pisav

Vsaki ustvarjeni datoteki PDF program Acrobat Distiller doda opis pisav Type 1, ki uporabljajo nabor znakov ISO Latin 1. Če odprete datoteko PDF v računalniku, ki ima nameščene te pisave, Acrobat uporabi nameščene pisave za prikaz in tiskanje datoteke PDF. Če pisava ni nameščena, Acrobat uporabi opise pisav za ustvarjanje nadomestnih pisav, ki so podobne izvirnim pisavam.

Vdelava pisave

Če je vdelava pisave omogočena, Acrobat Distiller vdela pisave TrueType in Type 3, hkrati pa tudi pisave Type 1, ki ne uporabljajo znakov ISO Latin 1 (kot so simboli ali strokovni znaki). Acrobat Distiller 7.0 lahko vdela pisavo OpenType; vendar program s katerim je ustvarjen izvirni dokument določa, kateri znaki pisave OpenType so lahko vdelani. Če vdelate pisavo OpenType, ki je osnovana na pisavi Type 1, jo Acrobat Distiller vdela kot pisavo CFF/Type 2. Acrobat Distiller vdela pisave Open Type, ki so zasnovane na pisavah TrueType, kot pisave TrueType.

Pisava, ki je vdelana v datoteko PDF, je vedno na voljo za ogled in tiskanje, tudi če ni nameščena v sistem. Vendar, če pisava ni nameščena, besedila v datoteki PDF ne morete urejati. Če poskušate urejati besedilo, ki uporablja vdelano pisavo in ta pisava ni nameščena, Acrobat vrne opozorilo in uporabi nadomestno pisavo.

Dovoljenja za pisavo

Acrobat Distiller potrjuje in ohrani dovoljenja izvorne pisave, tudi če datoteko PDF ponovno destilirate. Pisave, ki imajo omejena dovoljenja, ne morete vdelati in bodo povzročile, da Acrobat Distiller vrne napako med procesom pretvorbe. Podobno, pisave, ki ne uporabljajo oblike za šifriranje znakov, kot sta WinAnsi ali MacRoman, lahko povzročijo, da Acrobat Distiller vrne napako, če jih poskušate vdelati.

Pretvarjanje pisave

Če Acrobat Distiller ne more interpretirati ali najti informacij o pisavi, ki jih potrebuje od pisave, zamenja to pisavo. V redkih primerih program Acrobat Distiller pretvori takšno pisavo v bitne slike, kar prepreči iskanje, spreminjanje velikosti ali urejanje pisave. Acrobat Distiller tipično pretvori pisavo PCL in vektorsko (oris) pisavo Windows v bitne slike. Glejte odsek »Kako gonilniki za tiskalnik PostScript ravnajo s pisavami TrueType v sistemu Windows« v tem dokumentu.

Deskriptorji pisav

Acrobat Distiller vdela deskriptor pisave (tj. informacije o pisavi) za vsako pisavo, ki jo vdela. Deskriptor lahko vsebuje naslednje informacije:

Deskriptor Kaj pomeni deskriptor?
Ascent Maksimalna višina nad osnovno črto, ki jo dosežejo znaki v ospredju, brez poudarkov.
CapHeight Y-koordinata na vrhu ravne velike začetnice (na primer »E«), merjeno od osnovne črte.
Descent Maksimalna globina pod osnovno črto, ki jo dosežejo znaki v ospredju.
Flags Atributi pisave, vključno s fiksno širino, serif, simbolnim atributom, skriptnim atributom, ležečim atributom, majhnimi črkami, samimi velikimi črkami ali drugimi atributi.
FontBBox Mejni okvir, ki je najmanjši okvir z možnostjo vsebovanja katerega koli znaka v naboru znakov, če bi jih izrisali drugega nad drugim.
ItalicAngle Kot v stopinjah za dominantne navpične poteze; običajno negativen.
StemV Širina navpičnih prečk v znakih.
AvgWidth (opcijsko) Povprečna širina znakov v ospredju.
FontFile (opcijsko) Celovit oris tipografije. Prisoten samo, ko je pisava ali podnabor pisave vdelan.
Leading (opcijsko) Želen razmik vrstic med vrsticami besedila.
MaxWidth (opcijsko) Maksimalna širina znakov v ospredju.
MissingWidth (opcijsko) Širina, ki se uporablja za nešifrirane znake (to so tisti, ki niso vključeni v nabor znakov).
StemH (opcijsko) Širina vodoravnih prečk v znakih.
XHeight (opcijsko) Y-koordinata na vrhu ravne majhne črke, ki ne narašča (na primer »z«), merjeno od osnovne črte.
FontFamily (opcijsko) Družina, kateri pripada pisava (na primer tipografija »Times Bold Italic« pripada družini pisav »Times«).
FontStretch (opcijsko) Različica pisave, ki vpliva na vodoravno dimenzijo (na primer zelo stisnjeno, delno stisnjeno, navadno, razširjeno).
FontWeight (opcijsko) Teža debeline pisave.

Kako vrste pisave vplivajo na besedilo v datotekah PDF

Vrsta pisave, ki jo uporabljate, lahko vpliva na videz in tiskanje besedila v datotekah PDF in na možnost iskanja in urejanja besedila.

Pisava kot bitna slika

Če datoteka PDF vsebuje pisavo, ki je bila pretvorjena v bitne slike, pregledovalniki ne bodo obdelali slike kot pisavo, ampak jih bodo namesto tega prikazali kot vsako drugo bitno sliko. Besedila, pretvorjenega v bitne slike, ni možno iskati ali urejati.

dFonts (samo Mac OSX)

Te pisave so izvorne za sistem Mac OS X in so identične standardnim paketnim datotekam s pisavami, s to razliko, da so viri pisav shranjeni v podatkovnem razcepu datoteke. Acrobat Distiller ravna s pisavo dFonts na enak način kot bi s katero koli pisavo TrueType v sistemu Mac OS.

Pisave Kanji

Datoteke PDF, ki vsebujejo pisave Kanji, lahko ustvarite tako v različici Kanji kot v angleških različicah programa Acrobat Distiller. (Za angleške različice programa Acrobat Distiller morate namestiti ustrezen podporni paket s pisavo.) Acrobat samodejno prikaže azijske pisave, ki so vdelane v datoteko PDF. Če azijske pisave niso vdelane, jih Acrobat prikaže po namestitvi ustreznega podpornega paketa za pisavo. Za informacije o namestitvi podpornih paketov za pisavo, glejte dokument »Ogled in tiskanje azijskih pisav v datotekah PDF z uporabo romanskih pregledovalnikov Acrobat«.

Pisave Multiple Master (MM)

Ker več glavnih pisav (kot je Minion MM) ustvarja določene primerke pisave, ki je osnovana na lastnostih dokumenta in mestu uporabe pisave, jih program Acrobat Distiller ne more vdelati. Namesto tega, Acrobat Distiller doda podnabor pisave, ki ima enoličen ID za pisavo. Ker pisave MM generirajo te primerke dinamično, pisave ne morete vdelati ali urejati s programom Acrobat. Tehnična podpora Adobe priporoča, da ne uporabljate pisav MM, če želite urejati ali vdelati pisavo s programom Acrobat. Za več informacij o pisavah MM glejte dokument 328600, »Splošne informacije o več glavnih pisavah«.

Pisave OpenType podjetja Adobe

Oblika OpenType je zasnovana na Type1 in združuje orise, metriko in podatke o bitni sliki v eni datoteki za pisavo. Oblika OpenType ne vsebuje naprednih tipografskih značilnosti, ki jih večina programov še ni prevzela; zaradi tega ti programi prepoznajo in ravnajo z obliko OpenType kot bi s pisavami TrueType. To ravnanje vpliva na način, kako so pisave OpenType podjetja Adobe vdelane v datoteke PDF. Zahteve za vdelavo pisave Type 1 veljajo za pisavo Open Type podjetja Adobe, ki je zasnovana na pisavi Type 1. Zahteve za vdelavo pisave TrueType veljajo za pisavo Open Type, ki je zasnovana na pisavi TrueType.

V programu Acrobat Distiller 7.0 lahko vdelate pisave OpenType podjetja Adobe, če izberete združljivost PDF 1.6, vendar pa bodo funkcije, značilne za OpenType, na voljo samo v programu Acrobat 7.0. (Izberite Nastavitve > Uredi nastavitve Adobe PDF, kliknite zavihek Splošno in izberite Acrobat 7.0 (PDF 1.6) v pojavnem meniju Združljivost.)

Pisave Symbol

Ker vsak znak pisave simbolov vsebuje enolične znake ali nabore znakov, Acrobat Distiller vedno vdela te pisave in s tem prepreči njihovo zamenjavo.

Pisave TrueType

Pisave TrueType z dovoljenji za namestitev in urejanje lahko vdelate v datoteko PDF z uporabo programa Acrobat Distiller. Če pisava ne vsebuje teh dovoljenj, program Acrobat Distiller vdela pisavo iz podnabora (tj. samo znake pisave, ki je uporabljena v dokumentu).

Opomba:Acrobat Distiller ne zabeleži podnaborov pisav TrueType v dnevniško datoteko. Čeprav orodje TouchUp Text Tool v programu Acrobat navaja, da je pisava vdelana v pogovorno okno Atributi besedila, lahko s tem orodjem urejate podnabore pisave, saj sistem ne prepozna enoličnih ID-jev pisave za podnabore pisave in jih ne more povezati z izvirno pisavo TrueType v sistemu. Če podnabor pisave uredite z orodjem TouchUp Text Tool, program Acrobat nadomesti pisavo s »sans serif« ali pisavo, enakovredno »serif«.

Ko uporabite program Acrobat Distiller za ustvarjanje datotek PDF, besedilo, oblikovano s pisavo TrueType, morda ne bo omogočalo iskanja, odvisno od zapisovanja informacij o pisavi v datoteko PostScript. V teh primerih tiskalniki PostScript pretvorijo pisavo TrueType v pisavo Type 42, ki kar se da ohrani lastnosti pisave, npr. možnost iskanja. Oblika pisave Type 42 je primarno zasnovana kot način za prenos pri PostScript interpretaciji pisav, ki niso PostScript (TrueType). Pisava Type 42 je sestavljena iz jezikovnega »zavijalnika« PostScript okoli pisave TrueType. Pisavo Type 42 običajno generira gonilnik tiskalnika za prenos pisav TrueType v tiskalnik PostScript, ki vključuje rasterizator TrueType. S to metodo program Acrobat Distiller neposredno interpretira pisavo TrueType, ki nudi najbolj natančen opis izvorne pisave TrueType. Spremenljivke, ki lahko vplivajo na te informacije o pisavi, so: program, ki je ustvaril datoteko PostScript, sama pisava, gonilnik za tiskalnik PostScript in datoteka za opis tiskalnika PostScript (PPD). Če besedilo, ki je oblikovano s pisavo TrueType, ne omogoča iskanja v datoteki PDF, ustvarjeni s programom Acrobat Distiller, spremenite eno ali več navedenih spremenljivk in nato ponovno ustvarite datoteko PDF.

Informacije so zapisane v datoteko PostScript bodisi s strani programa, ki je ustvaril kodo PostScript, ali gonilnika za tiskalnik PostScript. Za več informacij glejte dokumentacijo programa ali »Kako gonilniki za tiskalnik PostScript ravnajo s pisavami TrueType v sistemu Windows« v tem dokumentu.

Pisave Type 1

Pisave Type 1 ponujajo zanesljivo pretvorbo v PDF, tako glede videza kot glede iskanja. Ker pisav Type 1 ni potrebno pretvoriti v drugo obliko pri vdelovanju pisave (ali podnabora pisave) v datoteko PostScript, nudijo najboljše rezultate pri uporabi programa Acrobat Distiller.

Da vdelate pisavo Type 1, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. V pogovornem oknu Nastavitve Adobe PDF je pisava navedena na seznamu AlwaysEmbed (vedno vdelaj), v zavihku Pisava in možnost EmbedAllFonts (vdelaj vse pisave) je nastavljena na vrednost Resnično.

2. Simboli niso uporabljeni (razen simbola za pi).

3. Velikost pisave je v skladu z ustreznim razponom (to je, vrednost »CharStrings dict leng« je večja od 115 in manjša od 229). Vrednost »CharStrings dict leng« lahko preverite v programu za urejanje pisave.

Pisave Type 3

Ker pisave Type 3 uporabljajo celoten računalniški jezik PostScript za izražanje pisave, lahko vključujejo specifikacije, ki jih pisave Type 1 ne morejo, na primer, senčenje, barvo, polnilo. Vendar pisave Type 3 niso optimizirane za velikost ali učinkovitost, zato je videz znakov lahko bolj krepak od tistih v pisavah Type 1.

Pisave Type 3 so vedno vdelane v datoteke PDF, zato so vedno na voljo v Acrobat ali Adobe Reader (razen v Mac OS X, ki ne podpira pisav Type 3). Acrobat in Adobe Reader pretvorita zanke Type 3 v bitne slike in jih nato prikažeta. Ko tiskate s tiskalnikom PostScript, Acrobat in Adobe Reader, uporabite vaš gonilnik za tiskalnik PostScript za prenos pisave v tiskalnik. Ko tiskate s tiskalnikom, ki ne podpira PostScript, se natisnejo bitne slike. Znaki pisave Type 3 v naboru znakov ISO Latin 1 so v datotekah PDF pretvorjeni v besedilo, ki ga je mogoče iskati, čeprav po tistih v naborih simbolov ni mogoče iskati. Datoteke PDF z vdelano pisavo Type 3 so običajno večje kot tiste z vdelano pisavo Type 1.

Kako gonilniki za tiskalnik PostScript ravnajo s pisavami TrueType v sistemu Windows

Ko so pisave TrueType poslane skozi gonilnik za tiskalnik Adobe PostScript kot šifrirane pisave Type 42 (imenovane izvorne pisave TrueType v Windows 2000 in XP) oz. pisave z identifikatorjem znakov (CID) (v primeru dvobajtnih pisav ali pisav Unicode), gonilnik za tiskalnik da znakom določene ID-je za pisavo namesto standardnih informacij o ID-jih za pisavo, kar povzroči, da Acrobat Distiller vdela podnabor pisave v datoteko PostScript.

Z vključitvijo podnabora pisave gonilnik za tiskalnik zmanjša velikost datoteke, ki v zameno poveča hitrost pretvarjanja datoteke PostScript. Ta proces se izvrši ne glede na to, ali so možnosti opravila nastavljene na Vdelaj vse pisave.

Če želite vdelati celotno pisavo med tiskanjem s tiskalnikom Adobe PDF, morate omogočiti možnost Ne pošlji pisave v Adobe PDF, v zavihku Pisava pogovornega okna Nastavitve tiskalnika Adobe PDF.

Gonilnik za tiskalnik Adobe PostScript (AdobePS) za sisteme Windows 98 in NT 4.0 vključuje nastavitve »Pošlji pisavo kot«, ki nadzirajo, kako so pisave TrueType poslane v tiskalnik ali vključene v datoteko PostScript. Gonilnik za tiskalnik Pscript5 (pscript5.dll) in novejši, za sisteme Windows 2000 in novejše, vključuje nastavitve za prenos TrueType, ki nadzirajo, kako so pisave TrueType poslane v tiskalnik ali vključene v datoteko PostScript. Te nastavitve lahko spremenite v pogovornem oknu Lastnosti za gonilnik (Windows 98 in NT 4.0) ali pogovornem oknu Napredne možnosti za gonilnik (Windows 2000 in XP). Nastavitve so odvisne od funkcij, ki so določeni v datoteki PPD tiskalnika. Gonilnik za tiskalnik Microsoft PostScript, za sistema Windows 98 in NT 4.0, vsebuje manj nastavitev »Pošlji pisavo kot« od AdobePS. Na primer, gonilnik tiskalnika Microsoft PostScript ne vključuje možnosti za pošiljanje pisave TrueType kot pisave Type 42 ali orisane pisave.

Pri izbiri nastavitev »Pošlji pisavo kot« uporabite naslednje smernice:

Možnosti Pošlji pisavo kot (Windows 98 ali NT 4.0) ali Prenos pisave TrueType (Windows 2000 in XP)

Rezultati

Oris (AdobePS za Windows 98 ali NT, pscript5.dll za Windows 2000 ali XP)

S to možnostjo gonilnik tiskalnika uporabi metriko orisa pisave za prikaz in tiskanje. Ta možnost daje besedilu občutek in videz pisave, a besedilo ne vsebuje dejanskih podatkov o pisavi. Ta možnost se večinoma uporablja, ko pisave ni možno vdelati zaradi licenčnih omejitev. Orisane pisave ni možno iskati ali urejati.

Kot bitne slike (AdobePS in gonilnik za tiskalnik Windows PostScript, pscript5.dll za Windows 2000 ali XP)

S to možnostjo gonilnik za tiskalnik pretvori pisavo TrueType v bitne slike Type 3. Če ne uporabite oz. ne morete uporabiti (izvorno) možnost Type 42, ta možnost ponuja večjo natančnost pri simuliranju izvirne pisave TrueType. Za razliko od dejanske pisave Type 3, bitne slike Type 3 ne omogočajo iskanja. Uporabite to možnost za besedilo, ki je bilo oblikovano pri 14 točkah ali manj oz. pri tiskanju na tiskalnikih z nizko ločljivostjo. Ne uporabljajte te možnosti za prenosne datoteke (na primer, datoteke EPS), ker lahko ta poveča velikost datoteke.

Izvorna pisava TrueType (AdobePS in gonilnik za tiskalnik Windows PostScript)

Ko destilirate dokument, ki vsebuje pisavo TrueType, program Acrobat Distiller ne prepozna jezik kodiranja pisave (ker ta ni PostScript) in zamenja pisavo Type 1 PostScript. Pošiljanje pisave TrueType kot pisavo Type 42 ohrani videz in prepreči zamenjavo s pisavo Type 1. Ta možnost je najboljša za ohranjanje možnosti iskanja besedila. Bodite pozorni, da na iskanje vplivajo tudi druge spremenljivke.

Ne pošlji (AdobePS in gonilnik za tiskalnik Windows PostScript)

S to možnostjo gonilnik za tiskalnik ne vključi podatkov o pisavi TrueType v datoteko PostScript. To možnost priporočamo samo za tiskalnike ali omrežne odvijalnike, ki skrbijo za pisavo.

Nastavitev praga bitne slike/orisa (AdobePS in gonilnik za tiskalnik Windows PostScript)

Ta možnost določa, kako majhna je velikost točke pisave, preden je poslana kot bitna slika namesto orisa. Nastavitev praga na 1 prepreči, da so pisave poslane kot bitne slike.

Softfont ali pisava naprave (AdobePS za Windows NT in gonilnik za tiskalnik Windows PostScript za Windows NT)

Z možnostjo Softfont gonilnik za tiskalnik pošlje opisne informacije za pisavo. Ta možnost pomaga ohraniti videz, a ne omogoča iskanje. Z možnostjo pisave za napravo gonilnik tiskalnika omogoča prilagoditev tabele za zamenjavo pisave in s tem prilagoditev vseh nameščenih pisav s tiskalniško pisavo. Ta možnost morda ne bo ohranila točnega videza pisave, a omogoča iskanje.

Dodatne informacije

Ogled in tiskanje azijskih pisav v datotekah PDF z uporabo romanskih pregledovalnikov Acrobat

328600 : splošne informacije o več glavnih pisavah.

 

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun