Programska oprema Adobe Experience Manager na mestu uporabe | Opis izdelka

Datum začetka veljavnosti: 30. julij 2020

Kaj je Adobe Experience Manager Sites 6.5 (»AEM Sites«)?

AEM Sites je okolje za upravljanje vsebine in izkušenj za zagotavljanje digitalnih izkušenj strank v različnih kanalih. AEM Sites organizacijam omogoča, da v vseh kanalih v velikem obsegu ustvarjajo in upravljajo digitalne izkušnje.

Izdelki in storitve Meritev licenc Uvajanje
AEM Sites Na osnovni paket AEM Sites Programska oprema na mestu uporabe
Dodatki:
Dodatni primerki Na primerek Programska oprema na mestu uporabe
Uporabniki Na uporabnika Programska oprema na mestu uporabe
Commerce Integration Framework Na uvedbo Programska oprema na mestu uporabe in storitve na zahtevo
AEM Assets Na primerek Programska oprema na mestu uporabe
Dynamic Media  Število ogledov strani na mesec Storitve na zahtevo
Prilagojene predstavnosti Letni promet ogledov strani Storitve na zahtevo
Brand Portal Na uporabnika storitve Brand Portal Storitve na zahtevo
Storitve za pametno vsebino Na osnovni paket storitev za pametno vsebino Storitve na zahtevo
AEM Screens Standard Na predvajalnik Programska oprema na mestu uporabe
AEM Screens Premium Na predvajalnik Programska oprema na mestu uporabe

AEM Sites: omejitve izdelkov

1.  AEM Sites

Licenciranje.  Za vsako uvedbo AEM za AEM Sites je treba licencirati ločen osnovni paket AEM Sites. AEM Sites vključuje uporabo funkcij predstavnostne knjižnice za AEM Assets. AEM Sites ne vključuje licenc za uporabnike, za katere so potrebne ločene licence.

2.  Dodatki za AEM Sites

Dodatni primerki. Dodatne primerke je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites, in jih ni dovoljeno uporabljati neodvisno za izvajanje funkcij ali možnosti mest AEM Sites.

Uporabniki. Uporabniške licence je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites. Commerce Integration Framework pri povezovanju z okoljem za e-trgovino drugega ponudnika vključuje uporabo storitev I/O Runtime On-demand Services. Stranka je upravičena do uporabe funkcionalnosti Commerce, ki so na voljo s programsko opremo na mestu uporabe Adobe Experience Manager.

AEM Assets. Primerke AEM Assets je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites. Uporaba AEM Assets je omejena na podporo sistema za upravljanje spletne vsebine.

  • Za AEM Sites:
    • kjer je v uporabi funkcija Asset Share, je za primerek AEM Assets potrebno število licenc, ki je enako skupnemu številu primerkov Author in Publish, uvedenih v uvedbi AEM, v kateri se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Assets ali kateri koli njihov del; ali 
    • kjer funkcija Asset Share ni v uporabi, je za primerke AEM Assets potrebno število licenc, ki je enako skupnemu številu primerkov Author, uvedenih v uvedbi AEM, v kateri se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Assets ali kateri koli njihov del. 

Dynamic Media. Dynamic Media je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites. Za Dynamic Media je na voljo 1 TB združene shrambe na zahtevo. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v Dynamic Media, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop. Če se Dynamic Media licencira kot dodatek za AEM Sites, lahko stranka dostopa do sredstev AEM Assets in jih uporablja v okolju AEM Sites samo za strankino vsebino, ki se zagotavlja s funkcijo Dynamic Media.

Prilagojene predstavnosti. Prilagojene predstavnosti je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če sta licencirana osnovni paket AEM Sites in dodatek AEM Assets. Za prilagojene predstavnosti je na voljo 60 GB združene shrambe na zahtevo. Funkcije Dynamic Media, vključene v prilagojene predstavnosti (kadar se licencirajo ločeno od funkcij Dynamic Media), lahko uporabite samo za to, da omogočite strankino uporabo komponente Visual Configurator in predlog 1 : 1 v prilagojenih predstavnostih. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v prilagojene predstavnosti, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop.

Brand Portal. Brand Portal je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če sta licencirana osnovni paket AEM Sites in dodatek AEM Assets. Za Brand Portal je na voljo 10 TB združene shrambe, ki temelji na storitvah na zahtevo, in sicer na stranko, ne glede na število uporabnikov komponente Brand Portal, ki imajo licenco. Vsak uporabnik komponente Brand Portal, ki se v 12-mesečnem obdobju veljavnosti licence prijavi v uporabniški vmesnik Brand Portal, se šteje kot en uporabnik komponente Brand Portal.

Storitve za pametno vsebino. Osnovni paket storitev za pametno vsebino je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če sta licencirana osnovni paket AEM Sites in dodatek AEM Assets. Uporaba storitev za pametno vsebino je omejena na največ 2 mio označenih slik na leto. Vsaka podvojena obdelana in označena slika se šteje kot označena slika.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites. AEM Screens Standard je dovoljeno uporabljati samo za upravljanje video- in slikovne vsebine, ki se iz AEM Screens ob načrtovanih urah in datumih pošlje v predvajalnik. AEM Screens Standard ne vključuje pravic do upravljanja pametne, interaktivne, prilagojene ali dinamične vsebine. AEM Screens Standard se licencira na predvajalnik, in sicer v številu, ki je enako skupnemu številu predvajalnikov, v katerih se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Screens Standard ali kateri koli njihov del. AEM Screens Standard ne vključuje nobenega predvajalnika ali integracije, vzdrževanja in delovanja predvajalnikov.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites. AEM Screens Premium vključuje vse funkcije različice AEM Screens Standard in ga je mogoče uporabljati tudi za upravljanje pametne, interaktivne, prilagojene ali dinamične vsebine, pri kateri je morda potrebno samodejno ugotavljanje, ali naj bo prikazana dinamična vsebina. AEM Screens Premium se licencira na predvajalnik, in sicer v številu, ki je enako skupnemu številu predvajalnikov, v katerih se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Screens Premium ali kateri koli njihov del. AEM Screens Premium ne vključuje nobenega predvajalnika ali integracije, vzdrževanja in delovanja predvajalnikov. AEM Screens Premium vključuje funkcije, ki omogočijo predvajalnike za interaktivno uporabo ali upravljanje z dotikom.
 

AEM Sites: definicije

Uvedba AEM pomeni neodvisen primerek komponente Author ali povezano gručo primerkov komponente Author s poljubnim številom povezanih primerkov komponente Publish.

Osnovni paket AEM Sites pomeni 1 primerek komponente Author, 1 primerek komponente Publish in neomejeno število primerkov komponente Dispatcher.

Letni promet ogledov strani pomeni vsoto ogledov strani v 12-mesečnem obdobju.

Funkcija Asset Share pomeni podnabor funkcionalnosti AEM Assets, ki omogoča distribucijo strankinih digitalnih sredstev, shranjenih v AEM Assets, notranjim in zunanjim skupinam prek strani za skupno rabo sredstev (tj. strani, ki se uporablja za iskanje sredstev na podlagi povezanih metapodatkov).  Dostop do strani za skupno rabo sredstev ni omejen na uporabnike.

Primerek Author pomeni okolje, v katerem lahko uporabniki vnašajo in upravljajo vsebino strankinega spletnega mesta.

Uporabnik komponente Brand Portal pomeni posameznika, ki lahko uporablja uporabniški vmesnik za Brand Portal ali dostopa do njega. Licenc za uporabnike za Brand Portal ni dovoljeno uporabljati hkrati (tj. istega ID-ja za prijavo ne sme v nobenem posameznem trenutku hkrati uporabljati več kot en uporabnik ali računalnik) oziroma jih ne sme uporabljati več uporabnikov.

Primerek Dispatcher pomeni okolje za orodje za predpomnjenje ali uravnavanje obremenitve za dinamično okolje za ustvarjanje spletne vsebine. Primerek Dispatcher pri predpomnjenju deluje kot del strežnika HTTP, ki predpomni čim več statične vsebine spletnega mesta in čim redkeje dostopa do postavitvenega mehanizma spletnega mesta. Primerek Dispatcher v vlogi orodja za uravnavanje obremenitve porazdeli obremenitev med različnimi primerki v gruči.

Primerek pomeni en izvod programske opreme na mestu uporabe, ki se ustvari in izvaja v procesu navideznega javanskega stroja v enem fizičnem računalniku ali navideznem okolju. Vsak primerek je mogoče označiti kot primerek Author ali Publish, vendar se ločeno šteje kot en primerek.

Predstavnostna knjižnica pomeni naslednje funkcije, ki so v AEM Assets na voljo za uporabo na ravni posameznega digitalnega sredstva: shranjevanje digitalnih sredstev v podporo strankinemu sistemu za upravljanje spletne vsebine; upravljanje lastnosti metapodatkov na zavihku »Properties Basic«; dostop do funkcij časovnice (vključno z ogledom komentarjev, upravljanjem različic sredstev, sprožanjem potekov dela in ogledom dejavnosti); dodajanje komentarjev z uporabo ikone za pripise; upravljanje statičnih upodabljanj; skupna raba datotek v storitvi Creative Cloud prek povezave za skupno rabo. Za uporabo vseh drugih funkcij komponente AEM Assets je potrebna polna licenca za AEM Assets.

Ogled strani pomeni posamezen ogled e-poštnega sporočila ali spletne strani, vključno z ogledi zaslonov programov, stanj zaslonov programov, spletnih strani za mobilne naprave in strani družbenih omrežij.  Ogledi strani se štejejo, ko se naloži ali osveži spletna stran, ko se naloži program oziroma ko je vsebina upodobljena ali prikazana z odprtjem ali ogledom e-poštnega sporočila, in se sproži dejavnost v izvorni storitvi.

Predvajalnik pomeni digitalni predstavnostni računalnik, v katerem je nameščen program AEM Screens za upravljanje vsebine in izkušenj na povezanem prikazovalnem zaslonu. En predvajalnik lahko prikazuje na največ 25 zaslonih in ga ni dovoljeno uporabiti za nadaljnje oddajanje vsebine na več zaslonov.

Klic primarnemu strežniku pomeni vsak ogled strani, izhodno povezavo, prenos, povezavo stranke ali drug dogodek na strankinih spletnih mestih, če stranka te oglede strani, izhodne povezave, prenose, povezave strank ali druge dogodke označi ali dovoli njihovo označitev za namene dostopa do storitev Adobe Analytics Essentials for Sites in njihove uporabe. Vsak označen ogled strani, izhodna povezava, zahteva za vsebnik oglaševalske akcije, prenos, povezava po meri ali drug dogodek se šteje kot en klic primarnemu strežniku.

Primerek Publish pomeni okolje, v katerem je vsebina na voljo strankini nameravani ciljni skupini.

Osnovni paket storitev za pametno vsebino pomeni dostop do storitev za pametno vsebino.

Uporabnik ima pomen, določen v splošnih pogojih, vendar vključuje tudi posameznike, ki lahko za kakršen koli namen programsko dostopajo do izdelkov in storitev (na primer z uporabo API-ja).

Visual Configurator pomeni tehnologijo in ogrodje za sprotno upodabljanje slik, ki stranki omogočata spletne vizualne konfiguracijske rešitve za učinke prilagajanja in prilagoditev, kot so sprotno upodabljanje barv, tekstur, površin, vzorcev, monogramov in gravur v slike izdelkov ali prizore. Strankina licenca za Visual Configurator vključuje 10 primerkov ustvarjanja slik s komponento Scene7.

Predloge 1 : 1 pomeni dinamično sestavljeno in prikazano prilagojeno obogatene predstavnostno vsebino 1 : 1 (npr. pasice in e-pošto) za ciljane obiskovalce spletnega mesta. 

Kaj je Adobe Experience Manager Assets 6.5 (»AEM Assets«)?

AEM Assets je orodje za upravljanje digitalnih sredstev, ki je integrirano s platformo Adobe Experience Manager in stranki omogoča skupno rabo in distribuiranje digitalnih sredstev. Uporabniki lahko upravljajo in shranjujejo slike, videoposnetke, dokumente, zvočne posnetke in obogatene predstavnosti ter dostopajo do njih za uporabo v spletu in tisku ali za digitalno distribucijo.

Izdelki in storitve Meritev licenc Uvajanje
AEM Assets Na osnovni paket AEM Assets Programska oprema na mestu uporabe
Dodatki:
Dodatni primerki Na primerek Programska oprema na mestu uporabe
Uporabniki Na uporabnika Programska oprema na mestu uporabe
Dynamic Media Število ogledov strani na mesec Storitve na zahtevo
Prilagojene predstavnosti Letni promet ogledov strani Storitve na zahtevo
Image Authoring Workstation Na primerek Programska oprema na mestu uporabe
Brand Portal Na uporabnika storitve Brand Portal Storitve na zahtevo
Storitve za pametno vsebino Na osnovni paket storitev za pametno vsebino Storitve na zahtevo
AEM Screens Standard Na predvajalnik Programska oprema na mestu uporabe
AEM Screens Premium Na predvajalnik Programska oprema na mestu uporabe

AEM Assets: omejitve izdelkov

1.  AEM Assets

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM za AEM Assets je treba licencirati ločen osnovni paket AEM Assets.  AEM Assets ne vključuje licenc za uporabnike, za katere so potrebne ločene licence. AEM Assets ne vključuje uporabe fragmentov vsebine, fragmentov izkušenj in storitev za vsebino.

Funkcija za skupno rabo sredstev. Za uporabo funkcije za skupno rabo sredstev je potreben primerek Publish.  Funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena za uporabo s funkcijo za skupno rabo sredstev, je dovoljeno uporabljati samo za postavitev predstavnostnega portala po meri za omogočanje strankine uporabe funkcije za skupno rabo sredstev.

2.  Dodatki za AEM Assets

Dodatni primerki. Dodatne primerke je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets, in jih ni dovoljeno uporabljati neodvisno za izvajanje funkcij ali možnosti mest AEM Assets.

Uporabniki. Dodatne uporabniške licence je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. 

Dynamic Media. Dynamic Media je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. Za Dynamic Media je na voljo 1 TB združene shrambe na zahtevo. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v Dynamic Media, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop.

Prilagojene predstavnosti. Prilagojene predstavnosti in videoposnetke je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. Za prilagojene predstavnosti je na voljo 60 GB združene shrambe na zahtevo. Funkcije Dynamic Media, vključene v prilagojene predstavnosti (kadar se licencirajo ločeno od funkcij Dynamic Media), lahko uporabite samo za to, da omogočite strankino uporabo komponente Visual Configurator in predlog 1 : 1 v prilagojenih predstavnostih. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v prilagojene predstavnosti, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop.

Image Authoring Workstation. Primerke Image Authoring Workstation je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. Stranke komponente Image Authoring Workstation ne smejo namestiti v noben strežnik, sistem v skupni rabi ali gostujoči sistem, ki omogoča, da jo uporablja ali do nje dostopa več računalnikov oziroma jo uporablja več uporabnikov.

Brand Portal. Brand Portal je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. Za Brand Portal je na voljo 10 TB združene shrambe, ki temelji na storitvah na zahtevo, in sicer na stranko, ne glede na število uporabnikov komponente Brand Portal, ki imajo licenco. Vsak uporabnik komponente Brand Portal, ki se v 12-mesečnem obdobju veljavnosti licence prijavi v uporabniški vmesnik Brand Portal, se šteje kot en uporabnik komponente Brand Portal.

Storitve za pametno vsebino. Osnovni paket storitev za pametno vsebino je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. Uporaba storitev za pametno vsebino je omejena na največ 2 mio označenih slik na leto. Vsaka podvojena obdelana in označena slika se šteje kot označena slika. Stranka se lahko odloči, da svoje označene slike pošlje v obdelavo storitvam za pametno vsebino. Stranka potrjuje, da bo taka obdelava storitvam za pametno vsebino omogočila, da se naučijo strankino metodologijo označevanja in jo pri prihodnji obdelavi slik bolje kopirajo.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran paket AEM Assets. AEM Screens Standard je dovoljeno uporabljati samo za upravljanje video- in slikovne vsebine, ki se iz AEM Screens ob načrtovanih urah in datumih pošlje v predvajalnik. AEM Screens Standard ne vključuje pravic do upravljanja pametne, interaktivne, prilagojene ali dinamične vsebine. AEM Screens Standard se licencira na predvajalnik, in sicer v številu, ki je enako skupnemu številu predvajalnikov, v katerih se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Screens Standard ali kateri koli njihov del. AEM Screens Standard ne vključuje nobenega predvajalnika ali integracije, vzdrževanja in delovanja predvajalnikov. AEM Screens Standard vključuje funkcionalnost AEM Sites, ki jo je dovoljeno uporabiti samo za omogočanje strankine uporabe komponente AEM Screens Standard. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Assets. AEM Screens Premium vključuje vse funkcije različice AEM Screens Standard in ga je mogoče uporabljati tudi za upravljanje pametne, interaktivne, prilagojene ali dinamične vsebine, pri kateri je morda potrebno samodejno ugotavljanje, ali naj bo prikazana dinamična vsebina. AEM Screens Premium se licencira na predvajalnik, in sicer v številu, ki je enako skupnemu številu predvajalnikov, v katerih se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Screens Premium ali kateri koli njihov del. AEM Screens Premium ne vključuje nobenega predvajalnika ali integracije, vzdrževanja in delovanja predvajalnikov. AEM Screens Premium vključuje funkcionalnost AEM Sites, ki jo je dovoljeno uporabiti samo za omogočanje strankine uporabe komponente AEM Screens Premium. AEM Screens Premium vključuje funkcije, ki omogočijo predvajalnike za interaktivno uporabo ali upravljanje z dotikom.

AEM Assets: definicije

Osnovni paket AEM Assets pomeni 1 primerek komponente Author.

Uvedba AEM pomeni neodvisen primerek komponente Author ali povezano gručo primerkov komponente Author s poljubnim številom povezanih primerkov komponente Publish.

Letni promet ogledov strani pomeni vsoto ogledov strani v 12-mesečnem obdobju.

Funkcija Asset Share pomeni podnabor funkcionalnosti AEM Assets, ki omogoča distribucijo strankinih digitalnih sredstev, shranjenih v AEM Assets, notranjim in zunanjim skupinam prek strani za skupno rabo sredstev (tj. strani, ki se uporablja za iskanje sredstev na podlagi povezanih metapodatkov).  Dostop do strani za skupno rabo sredstev ni omejen na uporabnike.

Primerek Author pomeni okolje, v katerem lahko uporabniki vnašajo in upravljajo vsebino strankinega spletnega mesta.

Brand Portal pomeni storitev na zahtevo Brand Portal. Shramba, ki temelji na storitvah na zahtevo Brand Portal, se šteje kot del strankine skupne shrambe.

Uporabnik komponente Brand Portal pomeni posameznika, ki lahko uporablja uporabniški vmesnik za Brand Portal ali dostopa do njega. Licenc za uporabnike za Brand Portal ni dovoljeno uporabljati hkrati (tj. istega ID-ja za prijavo ne sme v nobenem posameznem trenutku hkrati uporabljati več kot en uporabnik ali računalnik) oziroma jih ne sme uporabljati več uporabnikov.

Primerek Dispatcher pomeni okolje za orodje za predpomnjenje ali uravnavanje obremenitve za dinamično okolje za ustvarjanje spletne vsebine. Primerek Dispatcher pri predpomnjenju deluje kot del strežnika HTTP, ki predpomni čim več statične vsebine spletnega mesta in čim redkeje dostopa do postavitvenega mehanizma spletnega mesta. Primerek Dispatcher v vlogi orodja za uravnavanje obremenitve porazdeli obremenitev med različnimi primerki v gruči.

Primerek pomeni en izvod programske opreme na mestu uporabe, ki se ustvari in izvaja v procesu navideznega javanskega stroja v enem fizičnem računalniku ali navideznem okolju. Vsak primerek je mogoče označiti kot primerek Author ali Publish, vendar se ločeno šteje kot en primerek.

Ogled strani pomeni posamezen ogled e-poštnega sporočila ali spletne strani, vključno z ogledi zaslonov programov, stanj zaslonov programov, spletnih strani za mobilne naprave in strani družbenih omrežij.  Ogledi strani se štejejo, ko se naloži ali osveži spletna stran, ko se naloži program oziroma ko je vsebina upodobljena ali prikazana z odprtjem ali ogledom e-poštnega sporočila, in se sproži dejavnost v izvorni storitvi.

Predvajalnik pomeni digitalni predstavnostni računalnik, v katerem je nameščen program AEM Screens za upravljanje vsebine in izkušenj na povezanem prikazovalnem zaslonu. En predvajalnik lahko prikazuje na največ 25 zaslonih in ga ni dovoljeno uporabiti za nadaljnje oddajanje vsebine na več zaslonov.

Klic primarnemu strežniku pomeni vsak ogled strani, izhodno povezavo, prenos, povezavo stranke ali drug dogodek na strankinem spletnem mestu, če stranka te oglede strani, izhodne povezave, prenose, povezave strank ali druge dogodke označi ali dovoli njihovo označitev za namene dostopa do storitev Adobe Analytics Essentials for Assets in njihove uporabe. Vsak označen ogled strani, izhodna povezava, zahteva za vsebnik oglaševalske akcije, prenos, povezava po meri ali drug dogodek se šteje kot en klic primarnemu strežniku.

Primerek Publish pomeni okolje, v katerem je vsebina na voljo strankini nameravani ciljni skupini.

Storitve za pametno vsebino pomeni storitve za pametno vsebino na zahtevo.

Osnovni paket storitev za pametno vsebino pomeni dostop do storitev za pametno vsebino.

Uporabnik ima pomen, določen v splošnih pogojih, vendar vključuje tudi posameznike, ki lahko za kakršen koli namen programsko dostopajo do izdelkov in storitev (na primer z uporabo API-ja).

Visual Configurator pomeni tehnologijo in ogrodje za sprotno upodabljanje slik, ki stranki omogočata spletne vizualne konfiguracijske rešitve za učinke prilagajanja in prilagoditev, kot so sprotno upodabljanje barv, tekstur, površin, vzorcev, monogramov in gravur v slike izdelkov ali prizore. Strankina licenca za Visual Configurator vključuje 10 primerkov ustvarjanja slik s komponento Scene7.

Predloge 1 : 1 pomeni dinamično sestavljeno in prikazano prilagojeno obogatene predstavnostno vsebino 1 : 1 (npr. pasice in e-pošto) za ciljane obiskovalce spletnega mesta. 

Kaj je Adobe Experience Manager Forms 6.5 (»AEM Forms«)?

AEM Forms je okolje za dokumente in obrazce za podjetja, ki strankam omogoča zajem in obdelavo podatkov, pošiljanje prilagojenih sporočil ter zaščito in sledenje podatkov. AEM Forms razširja poslovne procese na mobilno delovno silo in stranke s tem, ko dostop do storitev širi na uporabnike, opremljene z namiznimi in prenosnimi računalniki, pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki.

Izdelki in storitve Meritev licenc Uvajanje
AEM Forms
Oddaja glede na obrazec in upodabljanje dokumentov Programska oprema na mestu uporabe
Dodatki:
AEM Forms Document Security Na prejemnika Programska oprema na mestu uporabe

AEM Forms: omejitve izdelkov

1.  AEM Forms

Licenciranje. AEM Forms je omejen na število oddaj obrazcev in upodobitev dokumentov, opredeljeno v prodajnem nalogu. AEM Forms vključuje uporabo funkcij predstavnostne knjižnice za AEM Assets.

AEM Forms Portal.

  • Funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena v okviru komponente AEM Forms Portal (do 2 primerka AEM Sites), je dovoljeno uporabljati samo za ustvarjanje, upravljanje, skrbništvo in dostavo obrazcev in dokumentov na spletnem mestu, kot je ustvarjanje in prilagajanje spletne strani, povezane z iskanjem, prikazovanjem, prenosom in obdelavo obrazcev in dokumentov, ter za pripravo e-poštnih sporočil, ki imajo povezave nazaj do dokumentov, objavljenih na spletnem mestu.  Stranka funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena v okviru komponente AEM Forms Portal, ne sme uporabljati za objavljanje spletne vsebine ali upravljanje spletnih mest, ki niso povezana z obdelavo obrazcev ali prikazom dokumentov.
  • Funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena v okviru komponente AEM Forms Portal, je dovoljeno uporabljati pri sestavljanju obrazcev, dokumentov in dopisov ter povezanih spletnih strani komponente AEM Forms Portal, ne pa tudi za splošno shranjevanje in upravljanje sredstev.
  • Če stranka v istem računalniku združi primerek AEM Sites in druge možnosti komponente AEM Forms, se bo ta kombinacija štela kot uporaba primerka AEM Sites poleg uporabe AEM Forms.

Readerjeva razširitev. Za vsak osnovni paket AEM Forms Basic, ki ga licencira stranka:

  • stranka lahko razširitev programa Reader uporablja za največ 100 edinstvenih dokumentov in te dokumente uvede neomejenemu številu prejemnikov;
  • stranka lahko razširitev programa Reader uporablja za neomejeno število dokumentov, če je bil dokument upodobljen z mehanizmom PDF Forms Rendering Engine, tik preden je bil uveden prejemniku. V tem primeru neomejene uporabe dokumenta, razširjenega s programom Reader, ni dovoljeno objaviti na spletnem mestu ali drugače uvesti več kot enemu prejemniku, če dokument ni bil upodobljen z mehanizmom PDF Forms Rendering Engine.

Pisave.  Za pisave, ki so tukaj označene kot »Licencirane za vdelavo za tisk in predogled«: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, stranka lahko kopije programske opreme pisav, distribuiranih stranki za uporabo s komponento AEM Forms, vdela v svoje dokumente samo za namene tiskanja in ogleda dokumentov.

AEM Forms Designer/Workbench. Stranka lahko kopije programov AEM Forms Designer in AEM Forms Workbench uporablja samo v namiznih ali prenosnih računalnikih za uporabo skupaj s komponento AEM Forms.  

Elektronska potrdila. Morebiten nakup z digitalnimi potrdili, ki jih izdajo zunanji overitelji potrdil, ali njihova uporaba ali zanašanje nanje v povezavi s strankino uporabo komponente AEM Forms je izključno na strankino odgovornost in tveganje.

Adobe Acrobat Professional. Morebiten program Adobe Acrobat Professional, ki je stranki na voljo v povezavi s komponento AEM Forms, je dovoljeno namestiti samo v računalnikih, v katerih je nameščen AEM Forms, in ga je dovoljeno uporabljati samo posredno, ker je orodje AEM Forms PDF Generator zasnovano tako, da programsko dostopa do programa Adobe Acrobat Professional, kot je opisano v dokumentaciji.

2.  AEM Forms: dodatki

AEM Forms Document Security. Vsak prejemnik je licenciran za eno uvedbo AEM. Stranka ne sme onemogočiti ali posegati v elektronska obvestila ali pogovorna okna glede zasebnosti ali sledenja, ki se pojavijo v programski opremi, ki se uporablja za pregledovanje elektronskih datotek, obdelanih z orodjem AEM Forms Document Security.

AEM Forms: definicije

Uvedba AEM pomeni neodvisen primerek komponente Author ali povezano gručo primerkov komponente Author s poljubnim številom povezanih primerkov komponente Publish.

AEM Forms Portal pomeni modul komponente AEM Forms, ki omogoča omejen dostop do funkcionalnosti AEM Sites in AEM Assets za uporabo skupaj s komponento AEM Forms.  AEM Forms Portal vključuje razumno število uporabniških licenc, vendar imajo morebitni taki uporabniki dovoljenje za uporabo komponent AEM Sites in AEM Assets samo ob upoštevanju omejitev za AEM Forms Portal in nimajo dovoljenja za dostop do celotne funkcionalnosti komponent AEM Sites in AEM Assets.

Primerek Author pomeni okolje, v katerem lahko uporabniki vnašajo in upravljajo vsebino strankinega spletnega mesta.

Uvesti pomeni neposredno ali posredno na kakršen koli način zagotoviti ali drugače dati na voljo dokument eni ali več osebam ali entitetam, vključno s prejemniki. Obravnava se, da dokument, ki je bil uveden, ostane uveden, dokler ni več na voljo za distribucijo.

Primerek Dispečer pomeni okolje za orodje za predpomnjenje ali uravnavanje obremenitve za dinamično okolje za ustvarjanje spletne vsebine. Primerek Dispatcher pri predpomnjenju deluje kot del strežnika HTTP, ki predpomni čim več statične vsebine spletnega mesta in čim redkeje dostopa do postavitvenega mehanizma spletnega mesta. Primerek Dispatcher v vlogi orodja za uravnavanje obremenitve porazdeli obremenitev med različnimi primerki v gruči.

Dokument pomeni elektronsko ali tiskano datoteko, obdelano ali generirano s komponento AEM Forms, vključno z dokumenti, ki vsebujejo podatkovna polja, v katerih je mogoče vnesti podatke in jih shraniti.  Dokument se obravnava kot »edinstven«, razen če je identična kopija uvedenega dokumenta ali neposredni jezikovni prevod uvedenega dokumenta oziroma se od drugih uvedenih dokumentov razlikuje samo po popravkih tipkarskih napak ali vsebuje prilagoditve podatkov o prejemnikih (npr. ime, naslov, številka računa ipd.), ki so bile izvedene pred uvajanjem, in podobne razlike, ki ne spreminjajo temeljnega poslovnega namena dokumenta.

Upodobitev dokumentov pomeni upodobitev dokumenta z združevanjem predloge in podatkov, digitalnim podpisovanjem ali potrditvijo dokumenta oziroma pretvorbo dokumenta iz ene oblike zapisa v drugo ne glede na dolžino ali končno obliko dokumenta.

Oddaja obrazca pomeni oddajo podatkov iz kakršne koli vrste obrazca, ustvarjenega s komponento AEM Forms, ki ima za posledico oddajo podatkov v zbirko podatkov ali drugo shrambo ne glede na njeno lokacijo. Če je obrazec sestavljen iz več strani ali podoken, se oddaja obrazca šteje kot ena sama oddaja obrazca. Delno izpolnjeni obrazci se ne štejejo kot oddaje obrazcev: kot oddaja obrazca se šteje samo dokončna oddaja obrazca. Vsak obrazec v kompletu obrazcev se šteje kot posamična oddaja obrazca.

Primerek pomeni en izvod programske opreme na mestu uporabe, ki se ustvari in izvaja v procesu navideznega javanskega stroja v enem fizičnem računalniku ali navideznem okolju. Vsak primerek je mogoče označiti kot primerek Author ali Publish, vendar se ločeno šteje kot en primerek.

Predstavnostna knjižnica pomeni naslednje funkcije, ki so v AEM Assets na voljo za uporabo na ravni posameznega digitalnega sredstva: shranjevanje digitalnih sredstev v podporo strankinemu sistemu za upravljanje spletne vsebine; upravljanje lastnosti metapodatkov na zavihku »Properties Basic«; dostop do funkcij časovnice (vključno z ogledom komentarjev, upravljanjem različic sredstev, sprožanjem potekov dela in ogledom dejavnosti); dodajanje komentarjev z uporabo ikone za pripise; upravljanje statičnih upodabljanj; skupna raba datotek v storitvi Creative Cloud prek povezave za skupno rabo. Za uporabo vseh drugih funkcij komponente AEM Assets je potrebna polna licenca za AEM Assets.

PDF Forms Rendering Engine pomeni strežniški del komponente AEM Forms, ki dinamično upodobi in uvede obrazec PDF za izpolnjevanje, shranjevanje in oddajo.

Obdelovalni primerek pomeni okolje, v katerem se izvajajo sprotni postopki obdelave, ki se ne izvedejo v primeru Publish.

Razširitve programa Reader pomeni modul komponente AEM Forms, ki, če je uporabljen za dokumente, stranki omogoča aktiviranje dodatnih funkcij v programu Adobe Acrobat.

Funkcije programa Reader pomeni:

(a)    določeno tehnologijo, ki jo Adobe Forms vdela v datoteke PDF in omogoča funkcije v programski opremi Adobe Acrobat Reader, ki sicer ne bi bile na voljo (npr. možnost lokalnega shranjevanja dokumentov ali dodajanja pripisov); in

(b)    metapodatke (shranjene v računalniku in/ali vdelane v elektronski datoteki podprte oblike zapisa), ki vsebujejo ali se nanašajo na pravice do dostopa in uporabe, ki so zasnovane tako, da jih Adobe Forms Rights Management uveljavlja neposredno ali prek podprte programske opreme.

Primerek Publish pomeni okolje, v katerem je vsebina na voljo strankini nameravani ciljni skupini.

Prejemnik pomeni osebo, kateri stranka neposredno ali posredno uvede dokumente. Licenc prejemnikov ni dovoljeno deliti z drugimi in jih ne sme uporabljati več kot en posamezni prejemnik, vendar jih je v naslednjih primerih mogoče dodeliti nekomu drugemu:

(a)    ko nekdanje prejemnike, ki so prenehali sodelovanje s stranko, nadomestijo novi; ali

(b)    na podlagi Adobejevega pisnega dovoljenja.

Uporabnik ima pomen, določen v splošnih pogojih, vendar vključuje tudi posameznike, ki lahko za kakršen koli namen programsko dostopajo do izdelkov in storitev (na primer z uporabo API-ja).